OFFICIËELE BONNENLIJST Officiëele mededeeliiigen Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Ce Directeur van het Centraal Distri butiekantoor te Vught maakt het vol gende bekend TOESLAGKAARTJES A.S. EN JONGE MOEDERS.' Met ingang van 23 December 1943 zullen aan a.s. en jonge moeders geen rantsoenbonnen meer worden ve-strekt, doch rantsoenkaartjes MD 601. De op deze kaartjes voorkomende rant soenbonnen dragen de letter N en ge ven recht op dezelfde ~-tik»elen en1 hoeveelheden als voorheen. NUMMERCOUPURES. In de week van 16 t.m. 22 Dec. 1945 zullen door de plaatselijke dis tributiediensten aan instellingen nurn- mercoupures 563 worden uitgereikt, welke recht geven op 100 gram koffie per rantsoen. Voor instellingen zijn deze coupures geldig van 23 Dec. 1945 t.m. 12 Jan. 1946. De geldigheidsduur voor detaillisten zal nog nader worden be kendgemaakt. PETROLEUM. Gedurende het tijdvak van 17 Dec. 1945 t.m. 19 Januari 1946 zal op de bonnen 369 en 469 der bonkaarten E 513 3 liter petroleum beschikbaar worden gesteld. In verband met de bevoorrading) van den handel is het mogelijk, dat de petroleum overal direct verkrijgbaar zal zijn. Voorinlevering der bonnen is echter niet toegestaan. SCHOENREPARATIELEDER. Bon 03 Leder der Lederkaart is aangewezen voor het doen re paree ren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram leder en/of rubber zolen- en hakken-materiaal. Men dient dezen bon eerst bij den handelaar in te leveren,' wanneer deze in staat is de reparatie binnen c.a. 14 dagen te verrichten. Bon 03 Leder blijft geldig en kan in combinatie met nog aan te wijzen of reeds aangewezen bonnen worden ge bruikt. Correspondentie over deze re geling moet worden gericht aan de Vakgroep of aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de gemeente-secretarie op Maandag 24 December 1945 voor het publiek gesloten is. De wnd. Burgem. van Heusden, A. v. DELFT. Heusden, 18 Dec. 1945. HEUSDEN. Zooals bekend, is de vereen. „Heusden's Belang" belast met de uit werking der plannen voor de totstand koming van gedenkteekenen voor de gevallenen bij den Stadhuisramp. Het ligt in het voornemen der vereeniging om dezer dagen voor dit doel een z.g. enveloppenoollecte te houden. Zaterdag zullen deze huis aan huis worden bezorgd om den daarop vol genden Zaterdag te worden opgehaald. De vereeniging verwacht, dat de in gezetenen voor deze collecte de be langstelling zullen toonen, die ze ver dient. Immers het is onze dure plicht, van ieder ingezetene, naar vermogen tot dit doel mede te werken. Gedurende de oorlogsjaren en ook daarna gaf Heusden blijk van buitengewoon saam- hoorigheidsgevoel, dat kwam laatst op 5 Nov. bij den rouwdag nog overdui delijk tot uiting. Moge datzelfde saam- hoor igheidsge voel ook tot uiting kfo- men nu het er om gaat onze dooden een waardig gedenkteeken te bezorgen. Door de alhier bestaande bil- jartvereenigingen KOT (café Nooten), DES (café Wed. Timmermans), Herpt (café J. Verhoeven), N.V. en „Stoot troep" (beiden Hotel Concordia), werd besloten in het seizoen 1945'46 een onderlinge competitie te organiseeren. Gespeeld wordt in twee afdeelingen, in de eerste afdeeling waarvan deel nemers van elke vereeniging een ©ersté zestal en in de tweede afdeeling ©en tweede zestal. De eerste uitslagen voor de A-afd. zijn Herpt 1Stoottroep 1 210 KOT 1DES 1 3—9 Voor de B-afdeeling: DES ,2Stoottroep 2 84 KOT 2KOT 3 84 Bij de damclub V. D. werd Maandag j.l. in haar clublokaal Hotel „Central", de onderlinge competitiia voortgezet. De volgende resultaten wer den verkregen Groep 1 F. te VruchtenG. Jonker 20 J. C. P. KaldenA. de Graag 11 A. NieuwkoopC. Bax 02 B. KlerkéJ. Deurloo 0 Groep 2: C. BaaijensA. Saakens 11 P. VerbeekW. G. v. »Driel 02 A. v. d. DonkJoh. de Graag- 02 A.s. Maandag voortzetting om 7 uur. Jp het Consultatiebureau voor Zuigelingen alhier, werden op 18 Dec. 26 zuigelingen ter onderzoek aange boden, waarvan uit Heusden 13, Herpt 2, Heesbeen 1, Oudheusden 1, Gende- ren 2, Aalburg 3, Wijk 2 en Veen 2. Eerstvolgende zitting Dinsdag 8 Jan. ANDEL. Ds. Klerkx zal Zondag a.s. een predikbeurt vervullen op het fort Steurgat, kamp van politieke gevange nen. AALBURG. Door den kerkeraad der Herv. kerk alhier zijn herkozen tot ouderling de heer J. Schouten en tot diaken de heer C. v. Wijnen. AALBURG EN IiEESBEEN. Door den kerkeraad der Herv. kerk alhier is toezegging van "beroep uitgebracht oj> Ds. Jonker van Mole naarsgraaf. ALMKERK. Het Gemeentehuis alsmede het Distri butiekantoor alhier zal op Maandag 24 Dec. voer het publiek gesloten zijn, evenals de beide Kerstdagen. Het Kerstfeest met de kinderen van de Zondagschool zal alhier 2e Kerstdag in de zaal v. Dijk gevierd worden. Tijdens den Kerkdienst op lste Kerst dag des vm., hoopt het Herv. Kerkkoor onder leiding van den heer v. Ieperen uit Rotter dam, eenige Kerstliederen ten gehoore te brengen. CAPELLE. Deze week is het nieuwe hulp postkantoor in de Nieuwstraat, dat ge vestigd is in het vroegere schoolhuis aldaar in gebruik genomen. Voor de betrekking van gemeen tewerkman hebben zich, naar we ver nemen, 11 sollicitanten aangemeld. Het ongeveer driejarig dochter tje van den bakker C. werd .jl. Maan dagmorgen, toen hgt onverwachts de straat overstak, aangereden door een passeerende auto, met het noodlottig gevolg, dat de kleine ernstig gewond en met gebroken dijbeentje moest opge nomen worden in het ziekenhuis te 's-Bosch. GENDEREN. Op den len Kerstdag hoopt de Chr. Gem. Zangvereen. alhier een Win- teruitvoering te geven in het schoolge bouw. Gezien het goed opgestelde pro gramma, belooft dit een goede avond te worden. GIESSEN. Alle N.S.B.-ers, gedetineerd in het fort alhier, zijn naar het fort Steurgat overgebracht, zoodat het ge vangenenkamp momenteel ledig is. Het Ned. Hervormd Kerkkoor van Giessen-Rijswijk is voornemens een Kerst zangdienst te organiseeren, wél ke plaats zal hebben te Giessen op den eersten en te Rijswijk op den tweeden Kerstdag. Daar de toegang vrij is zal er wor den gecollecteerd ten bate van heti Koor. s-GRAVENMOER. Zondag vierde onder groote be langstelling de heer A. v. Gooi zijn 94ste verjaardag. De heer v. Gooi is de oudste inwoner van ons dorp, doch als men hem eiken dag zijn wande ling ziet maken, of als men hem des Zondags tweemaal naar de kerk ziet stappen, welke afstand ongeveer een half uur is, zou men hem nog geen 94 jaar geven. Wij wenschen hem ook van deze plaats van harte geluk met zijn geboortedag, en wenschen hem' toe dat hij deze dag nog menigmaal met zijn familieleden mag gedenken. HEESBEEN. Woensdag 19 Dec. is kapitein v. Everdingen bevorderd tot Majoor. Wij feliciteeren hem met zijn rangver- hooging. HANK. - Tot onderwijzer aan de Bijz. school alhier is benoemd dhr. Dickens uit Made. NIEUW ENDIJK. De heeren A. C re zee en H. v. Breugel zijn gekozen tot leden van het Chr. Schoolbestuur. MEEUWEN. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd, dat met in gang van 16 Dec. 1945 contanten voor het uitbetalen van loonen, alsmede het beschikken over gelden door personen die een vrij beroep uitoefenen, uitslui tend kan plaats vinden ten laste van hun girale rekening. In verband met het bovenstaande kunnen cliënten der Coop. Boerenleen bank „Meeuwen" die voor deze gelden in aanmerking wenschen te komen, zich op Maandag "24 Dec. a.s. des morgens van 91 uur vervoegen ten kantore der bank te Genderen. Ook de uitkee- ringen voor levensonderhoud zullen uit sluitend op deze zitting plaats vinden. Teneinde de achterstand in de admi nistratie der bank bij te werken zal het kar:ror der Bank met ingang van neden tol 31 Jan gesloten zijn voor het publiek met uitzondering van aannemers welke voor den wederopbouw werkzaam aij.i. De eerstvolgende zitting der Bank na Maandag 24 Dec. zal plaats hebben te Eethen op het Gemeentehuis Dinsdag 22 Jan. 1946 des middags van 25 u. terwijl in afwijking met het reeds eerder gepubliceerde de eerstvolgende zitting te Andel gehouden zal worden op Don derdag 24 Januari 1946. Met ingang van 1 Febr. 1946 zal het kamoor te Genderen weer opengesteld zijn eiken mergen van 912 uur en zu.itn er zittingen worden gehouden te Eethen op Dinsdagmiddag van 25 uur en te Andel op Donderdagmiddag van 25 uur. POEDEROIJEN. Vanwege de Ned. Herv. Zon dagsschoolver een. wordt het Kerstfeest gehouden op 27 Dec. des avonds om 7 uur in de Ned. Herv. Kerk. Bij den veehouder A. W. Bok is onder de paarden de zoo gevreesden „droes" uitgebroken. Een ziekte die, aldus deskundigen, nog aan de bezet ting der Duitsche weermacht met hun besmette paarden te danken is. WOUDRICHEM. Bij Kon. Besl. is benoemd tot adelborst der le klasse bij de Kon. Ma rine voor speciale diensten onze oud- stadgenoot de heer J. J. N. B. Smits. WERKENDAM. De heer G. Visser Wzn. alhier, thans Candidaat <en Hulpprediker te Delft, heeft dezer dagen een beroep ontvangen naar Haastrecht. De heer H. Jansen, onderwijzer aan de Herv. Chr. School alhier, is met ingang van 1 Febr. a.s. als zoo danig benoemd te Woerden. WIJK EN AALBURG Naar wij uit goede bron verne men, heeft de Autobusonderneming „A.L.A.D." weder een harer bussen teruggekregen. Er bestaat dus kans dat de diensten van deze onderneming weder zullen worden uitgebreid. De heer J. A. Stolk, ambtenaar ter secretarie alhier is benoemd tot gemeente-secretaris-ontvanger te Est en Opijnen. Tot ambtenaar ter secretarie in de ze gemeente is benoemd Cornelis Nieu- wenhuiizen, adjunct-commies in de ge meente Eethen te Sprang-Capelle. Woensdag 19 Dec. des v.m. 11 uur kwam de tijdelijke gemeenteraad onder voorzitterschap van Burgemees ter Landweer in zijn eerste vergadering bijeen. Na opening met het formulier gebed heette de Voorzitter de leden welkom en zei, dat hij, alvorens tot beëediging over te gaan even een kort! woord wilde wijden aan hetgeen de ge meente in de achterliggende oorlogsja- jaren 1940-,45 is gepasseerd. Op 1 Sept. 1941 werd de raad bui ten werking gesteld, het Duitsche re gime duldde geen democratie-regiem; naast zich, alleen volgens- Duitsch sys teem mocht worden geregeerd. De ge meente heeft zware jaren moeten door maken, allen hebben we van nabij mee gemaakt de gevolgen van een modernen oorlog in de lucht en op het land. Ook deze gemeente heeft een groot aantal ingezetenen te herdenken, dije het leven moesten laten. (De leden ver heffen zich van hunne zetels). In de allereerste plaats wil spr. daarbij her denken den vroegeren wethoiider G. P. L. Bouman, die toen spr. moest on derduiken, een bovenmenschelijke taak kreeg te vervullen. Ook hij werd ge troffen en overleed kort daarna aan de gevolgen. Wij zullen, aldus spr., den voor de le helft van de le periode. 23 December t.m. 5 Jan. 1946. voor het Zuiden des lands. Bonkaarten KA, KB, KC 601 500 t.m. 506 800 gram brood. 507, 508 200 gram bloem. 509 500 gram suiker. 510 100 gram koffie. 511 100 gram cacao. 512 125 gram boter 513 250 gram margarine. 514 100 gram vet. 515' 100 gram kaas. 516 t.m. 519 100 gram vleesch. 520 2 kg aardappelen. 521 1 kg aardappelen. B41 B42 400 gram brood. A43 IV2 liter melk. B43 en C43 3 liter melk. B44 1 kg aardappelen. Bonkaarten KD, KE 601 600, 601 800 gram brood. 602, 603 200 gram bloem. 604 250 gram rijst of kindermeel. 605 600 gram suiker. 606 100 gram cacao. 607 250 gram boter. 608 125 gram margarine. 609 100 gram kaas. 610 5 liter melk. 611 t.m. 614 100 gram vleesch. 615 1 kg aardappelen D41, D42 400 gram brood. E41 250 gram rijst of kindermeel. Tabakskaarten enz. T05 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten) V05 100 gram choc, of sUikerw1. X05 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-cigaretten) De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig t.m. Zaterdag 29 Dec. a.s. De bonnen voor vleesch zullen in den vervolge gedurende twee weken geldig zijn. De bonnen 516 t.m. 519 en 611 t.m. 614 zijn derhalve geldig t.m. 5 Jan. Dp de suikerbonnen 509, 605 wordt dit maal 100 gram suiker meer verstrekt. Deze 100 gram suiker wordt beschik baar gesteld als een extra rantsoen ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar. Voor de week van 30 Dec.5 Jan. a.s. zullen nog bonnen worden aange wezen voor melk, aardappelen, bloem, zout, jam, peulvruchten, tabak, versna peringen, zeep en lucifers. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 21 Dec. van des v.m. 12 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappe len waarop eerst met ingang van Maan dag 24 Dec. mag worden afgeleverd. arbeid, die de heer Bouman in een periode van 40 jaar als raadslid en als wethouder, in het belang van de gemeente heeft verricht, nimmer verge ten. Nu de- oorlog voorbij is, rust op den tijdelijken raad, de taak om ver moedelijk tof Juli 1946 de belangen van de gemeente te behartigen. Moge deze arbeid strekken tot heil van de gemeente en moge de samenwerking, aldus spr., steeds van aangenamen aard zijn. Hierop legden de raadsleden de ver- eischte eeden af, waarna werd overge gaan tot de verkiezing van wethouders. Bij de eerste stemming werden 6 stem men uitgebracht op den heer D. v. Wijk, 1 stem was blanco, bij de tweede stemming 6 stemmen op den heer B. Roza en 1 stem blanco. De beide geko zenen verklaarden hunne benoeming te willen aanvaarden, waarbij de heer v. Wijk dankte voor het in hem gestelde vertrouwen en toezegde zijn beste krach ten aan de belangen van de gemeente te zullen geven. De heer Roza wil zich gaarne aansluiten bij de woorden van den heer v. Wijk en er alleen nog aan toevoegen, dat hij zijn benoeming heeft willen aanvaarden om mede. te werken tot goede verhouding die uit deze be noeming blijkt en die in de toekomst niet anders dan in het belang van de gemeente kan zijn. De Voorzitter wenscht de beide wet houders hierop geluk met hun benoe ming. Ingekomen is een verzoek van Mevr. de Wed. Blankers-Janson, om met in gang van 1 Maart 1946 eervol ontslag te mogen ontvangen als gemeente-ver loskundige. Met algemeene stemmen wordt besloten, dit verzoek in te wil ligen, onder dankzegging voor de diens-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1945 | | pagina 2