INGEKOMEN GIFTEN OFFICiEELE BONNENLIJS Gevonden en verloren voorwerpen, Voetbalsport VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Motto „de Eer van Heusden c.a. spreek?' Geeft van hartegeeft spontaan „'t Zijn onze do oden die daar gaan" Verstoor hun rust en vrede niety Door kleinzieligheid; zij zingen *tEeuwig Lied! Laatste vera/ntwoording f 4437,38 Wed. J. Z., Arnhem "2,50 Envelop pen collecte 29-12-'45 1148,85 Nagekomen giften enveloppen collecte 2,50 1,40 30,00 2,50 1,00 1,00 10,00 Totaal 5637,13 Rijswijk, Woudrichem, Sleeuwijk, Hank, terwijl de bestaande vereen, te Almkerk werd uitgebreid tot 4 afdeelingen, n.l. Almkerk-dorp, Uppelschen-Dijk, Nieu- wendijk en Uitwijk-Waardhuizen, zoodat vanaf 1 Jan. 1946 ongeveer 1500 melk- dieren onder productie-controle staan. Nog meerdere vereenigingen zijn in wording n.l. in Dussen en Werkendam. Over deze aangelegenheid zullen ver dere mededeelingen volgen. BABILONIëNBROEK. Candidaat v. Malenstein van Amersfoort heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. De storm van vorige week Vrij dag heeft ook hier zijn sporen achter gelaten. Op verschillende plaatsen wer den dakpannen afgerukt en vooral rie ten daken moesten het ontgelden. Bij den landbouwer J. Straver werd de voorgevel van het woonhuis ingedrukt en kwam met donderend geweld om laag. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. 11 2e n Kerstdag heeft de Zon-, dagsschool alhier haar kerstfeest ge vierd. Op dien dag was het 40 jaar geleden dat J. Dekker de leiding op zich nam. Naar wij vernemen zal dit •feit binnen korten tijd herdacht wor den. BOMMELER WAARD De jaarlijksche fruitteeltdag zal 15 Jan. te Geldermalsen worden gehou den. In de Bommelerwaard bestaan thans 14 tuinbouw vereenigingen. Ten bate van de getroffen Bom melerwaard hebben de bewoners van Barwoutswaarder, Rietveld en Kortte Waarder, een inzameling gehouden van katten, glas en boeken. Het resultaat was schitterend. In totaal werden opge haald: 20 katten, ruim 700 lees- en studieboeken, ongeveer 50 kg glas, waar onder prachtige ruiten. In Gelderland zijn thans onge veer 7200 bijenhouders. Daar de fruit telers niet over voldoende bijen be schikken, moeten bijenvolken dus van de zandgronden aangevoerd worden. CAPELLE. De Chr. Gem. Zangver. „Hal lelujah", directeur de heer H. C. Rij- Rijken, zal morgen Zaterdag met me dewerking van het Jeugdkoor „Hal lelujah" in het Geref. Kerkgebouw aan het Bruggetje, haar eerste uitvoering na de bevrijding geven. De dezer dagen in de gemeente Sprang-Capelle gehouden collecte ten bate van het Roode Kruiswerk in Ned.- Indië, heeft met de giften, welke van geblokkeerde rekeningen overgeschreven zijn op de rekening van de afd. Waal wijk van het Ned. Roode Kruis, ongö- veer f 4000 opgebracht. Van een tweetal woningen aan de Willem v. Gentsvaart werd j.l. Vrij dagnamiddag door den krachtigen storm de achtergevel ingedrukt. Verschillende woningen liepen schade op aan daken, boomen werden ontworteld, terwijl op verschillende tuinderijen aan de Vaart kant belangrijke schade aan het plat glas \werd berokkend. Een gedeelte) der gemeente zat door beschadiging van het electrisch net zonder stroom. Mej. A. H. Baaij, onderwijzeres a. d. O. L. School a. d. Loonschen-' dijk, die in gelijke betrekking is be noemd te Jutphaas, zal na de Kerst- vacantie aldaar in functie treden. DUSSEN. Onder de puinhoopen van de vernielde R.K. alhier, is het beeld van St. Antonius ongeschonden te voor schijn gehaald. GIESSEN. Op len Kerstdag werd alhier in de Ned. Herv. Kerk een Kerstwij- lingsdienst gehouden, onder leiding van OsS choo neboom HANK. In een vergadering van veehou ders, gehouden in café Leemans werd Zaterdag een fok- en Controlevereen. opgericht met aanvankelijk 24 leden. Onder de deskundige leiding van den heer Lankhaar van Nieuwendijk had deze oprichting een vlot verloop, zoodat samenstelling van Statuten, Reglementen en alle verdere technische zaken in deze vergadering werden tot stand gebracht. Het gekozen bestuur bestaat uit de heeren Boender, voorz., A. Z. Snoek, seer., J. A. Wagenmakers, penningm., J. Achterberg, N. Veen, J. Vermeer en W. A. v. Meel. NEDERIIEMERT. Bij Mej. Knoop op 't Eiland zijn thans wederom leesboeken te ver krijgen van de Centrale Vereeniging voor Reizeuide Bibliotheken. NIEUWENDIJK. Het fanfarecorps „Overwinning na Strijd", directeur de heer O. Walra ven. gaf voor een stampvolle zaal een goed geslaagde uitvoering in Tavenu. Zoowel de muzieknummers alsmede de samenspraken werden goed vertolkt en getuigden van veel studie. Op heden Vrijdag 4 en morgen Zaterdag 5 Jan. geeft de Chr. Gem. Zangvereen. „Oefening kweekt kunst" directeur de heer J. de Graaf, een uit voering in gebouw Tavenu. De Chr. Oratoriumvereen. gaf op Maandag 24 Dec. een Kerstwij- dingsavond in de Geref. Kerk alhier. Het kerkgebouw was geheel bezet. Me dewerking verleenden de heer P. Rom- bout, kerkorgel en Mej. D. de Pender, sopraan-solo. Het was een prachtige avond. Ds. Leene sprak een slotwoord. Het geheel stond onder leiding van den heer S. Kuipers, dirigent der vereeniging. RIJSWIJK. Voor de afd. Rijswijk en Gies- sen van de C.B.T.B. en Noordbr. Mij. van Landbouw, zullen op 9 Jan. in het Vereenigingsgebouw alhier optreden de heeren Ir. de Rooi, Ir. v. Schaik en Ir. Smale resp. met de onderwerpen: bodemcarteering, ontwatering en ruil verkaveling. Niemand verzukne deze be langrijke lezingen bij te wonen. Voor de Fok- en Controlevereeniging „De Toekomst" alhier zijn aangesteld als controleurs T. Kant en J. Lievaart, met de 2e melkopname is begonnen. De koeien der leden zullen in Jan. vanwege het N.R.S. op stamboekwaar dig worden geselecteerd. Door verschillende buurtveree- nigingten is reeds een kijkje genomen bij den vereenigingjsstier, dat ook wat zij!n productie en exterieur betreft de moeite wel waard is. Aan den Veldweg alhier is men begonnen met den aanleg van een nieu we begraafplaats, waarvoor een terrein is aangekocht van den heer G. 't Hooft. De gekozen ouderlingen der Geref. Kerk, de heeren Jac. Hak en P. van Vugt hebben hun benoeming aangenomen. SPRANG. De storm van verleden week Vrijdag heeft ook hier zijn sporen ach tergelaten. Vele boomen zijn ontworteld, en telefoonpalen tegen den grond ge smakt. Van de vele, door den oorlog reeds gehavende daken, zijn pannen af rukt en rieten daken vertoonen veel en groote gaten. Vele ramen die met mica waren gedicht zijn weer aan flar den gescheurd. Van den gemeentetoren vlogen de leien als velletjes papier meters ver weg. De schade is aanzien lijk. J.l. Dinsdag 1 Jan. herddacht de heer J. v. Vuuren, kantoorhouder bij de P.T.T. alhier, den dag dat hij Voor 25 jaren als hulpbesteller in vas ten dienst werd aangesteld. Moge het dezen eminenten en behulpzamen beamb te gegeven zijn, nog vele jaren met denzelfden ijver voort te werken. VEEN. De gehouden verhuring van zit plaatsen in de Ned. Herv. Kerk heeft f 9681 opgebracht. WIJK EN AALBURG Morgen (Zaterdag 5 Jan.), zal alhier een rouwdag worden gehouden in verband met de gebeurtenissen op 5 Jan. 1945, door den oorlog, waardpic>r in onze gemeente velen het slachtoffer werden. Alsdan zal er in de Kerkzaal te Wijk des middags om 2 uur door Ds. Harkema een rouwdienst worden ge houden, waartoe wegens beperkte plaats ruimte. alleen de naaste familie der ge troffenen toegang kan worden verleend. Na afloop, om ongeveer 3 uur, zal de stoet zich naar het kerkhof begeven, waarbij allen, die hun medewerking* hebben verleend bij het reddingswerk- der slachtoffers en het vervoeren en begraven der lijken zijn uitgenoodigd. Ook kan een ieder, die van zijn mede leven wil doen blijken, zich bij den stoet aansluiten. Op het kerkhof zal door Ds. Trouwborst het woord wiorden gevoerd. WELL. Tezamen met een deputatie uit Bodegraven en Langendijk heeft een deputatie van N.V.H. uit Reeuwijk een afscheidsbezoek gebracht aan de ge adopteerde gemeenten Well en Ammer- zoden. Reeuwijk heeft gezorgd voor een goede hoeveelheid huisraad, ge reedschappen enz., en zal nu nog 92 stuks vee aan Well en Ammerzoden schenken. WERKENDAM. Tijdens de cycloon, die Vrij dag j.l. over onze streek heentrok, is zeer veel schade aan huizen en daken geleden. De hooipers van den heer C. W. Rijken aan de Visschersdijk al hier is geheel over de straat heen ge waaid. Zij was zoo vernield, dat er geen stijl of balk meer overeind staat. Dan hebben vele daken, welke nog maar pas hersteld waren van de oorlogsschade wederom zeer veel pannen verloren. Door de geheele streek ziet men om gewaaide boomen, kapotte schuren en huizen en kapotte daken. Dezer dagen slaagden te Rotter dam voor het Rijksdiploma kapper de heeren R. Franssen en A. Nederlof, beide kappersbedienden bij de Wed. P. C. Vos alhier. 7 Jan. a.s. vindt de eerste ronde plaats van de club wedstrijd van de damclub „Ons Genoegen". De club is aangesloten bij den Ned. Dambond en zal spelen in de 2e klasse afdeeling Dordrecht. Zij vergadert eiken Maandagavond. Zondag .jl. moest de familie Kapel-de Ridder alhier door een plotse ling overlijden van een barer familiele den naar Amsterdam vertrekken. Per auto zou deze tocht gemaakt worden, doch ter hoogte van Schelluinen reed de- chauffeur, tengevolge van een duize ling, van den hoogen kanaaldijk te wa ter. Gelukkig bleef de auto met het achtereind op den wal hangen, waar door de inzittenden gelegenheid hadden uit den wagen te komen. Wonderlijk brachten allen er het leven af, doch( de chauffeur moest bewusteloos naar huis worden vervoerd. Naar we vernemen heeft deze chauf feur, R. V. alhier, binnerF korten tijd al verscheidene ongevallen veroorzaakt, zoodat het beter was, dat men zijn rijbe wijs maar introk, daar hij voor zichzelf en voor anderen 'een groot gevaar op den weg is. Mej. O. Paans alhier, is be noemd tot onderwijzeres aan de Herv. Chr. School te Alblasserdam en te Sliedrecht. WAARDHUIZEN. Onder voorzitterschap van den heer P. A. Nieuwenhuizen, werd in een vergadering van veehouders Donderdag 27 Dec. in de Chr. School alhier gehou den, opgericht een Fok- en Controle- vereen. met 20 leden. Door den heer Lankhaar van Nieuwendijk werden doel en werking van een dergelijke vereen, uiteengezet. Besloten werd tot aankoop van een dekstier. In het bestuur werden gekozen de heeren A. Nieuwenhuizen jdz., Jan Scherff en Z. v. Herwijnen Jr. In de commissie voor aankoop dek stier de heeren P. A. Nieuwenhuizen, Z. v. Herwijnen Sr. en A. v. Oudheus- den. De vereeniging zal een onderdeel vormen van de bestaande Fok- en Con trolevereeniging „Verbetering zij otfis doel" te Almkerk. AALST. Uitslag voetbalwedstrijden der v.v. „Rhoda" alhier. Voor de competitie, 2en Kerstdag: Rhoda 1Wilhelmina 1, Aalburg 13 Medaillewedstrijd te Andel: Rhoda 2Sparta 2, Andel 52 Vriendschappelijk Rhoda 3VIOS 2. Zuilichem 20 Rhoda 4WIK 3, Del wijnen 11 voor de 2e helft van de le periode. 6 Januari t.m. 19 Januari 1946, i Elk der volgende bonnen geef ree op het koopen van Bonkaarten KA, KB, KC 601 535 t.m. 541 800 gr. brood. 542, 543 200 gram bloem. 1 544 400 gram suiker. i\ 545 50 gram thee. V 546 125 gram boter. 547 250 gram margarine. 51 548 100 gram vet. 549 100 gram kaas. 550, 551, 552 100 gram vleesch. 553 2 kg aardappelen. B51, B 52 400 gram brood. A 53 U/2 liter melk. B 53, C 53 3 liter melk. B 54 1 kg aardappelen. Bonkaarten KD, KE 601 635, 636 800 gram brood. 637, 638 200 gram bloem. 639 250 gram rijst of kindermee. 640 500 gram suiker. 641 250 gram boter. 642 125 gram margarine. 643 100 gram kaas. 644 5 liter melk. 645, 646, 647 100 gr. vleesch. 648 1 kg aardappelen. D51, D 52 400 gram brood. E 51 250 gr. rijst of kindermeel. Tabakskaarten enz. T 07 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigarette V 07 100 gram suikerwerken. X 07 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-cigarettenj^ - G 03 Groentekaart voor de periode var 20 Jan.16 Febr. De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot Zaterdag 12 Januari Bon G 03 Groentekaart moet uiter lijk op Zaterdag 12 Januari bij een groentenhandelaar worden ingeleverd. Men kan op deze bon groente betrek ken van 20 Jan. tot 16 Febr. a.s. Voor de week van 1319 Januari zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, tabak en versnaperingen. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft magere of 20 -J- en voor helft volvette; of 40 -f- (waaronder even tueel begrepen buitenlandsche kaas) wo rde n af gele verd Bovengenoemde bonnen kunnen reods op Vrijdag 4 Jan. a.s. van des middi 12 uur af worden gebruikt, met uit de ring van vleesch, melk en aardi len, waarop eerst op Maandag 6 c mag worden afgeleverd. CAPELLE. De competitiewedstrijd 4e k N.V.B., welke de v.v. „Wit Zw op eigen terrein tegen WSC 2 uit Wc wijk speelde, eindigde in een g spel 22. DUSSEN. In een zeer sportief gespeelden w strijd heeft Dussen, 2 kostbare pun in de wacht gesleept bij Dongen II. ^adat Dongen de leiding had, stof de voorhoede van Dussen op de v andelijke veste af, en weet, dank haar aalvlugge midvoor nog voor rust de leiding te nemen. Na de ru; wordt de thuisclub totaal overspeeld; Het geheele elftal van Dussen toondv geen zwakke plekken. Boys a.s. Zondag zetten we het nieu we jaar in met een klinkende overwin ning, de 6e van deze competitie. 7 VERLOREN: een paar bruine knie kousen, op den weg van Wijk naar Poederoijen. Terug te bezorgen'bij M. v. Esch, Perzikstraat A 126, Wijk. GEVONDEN: een paar kinderschoen tjes, onder Genderen (Meerhoek). Terug te bekomen bij A. v. Tilburg, B 82, Genderen. VERLOREN: op dep weg Heesbeen-. Heusden, een portemonnaie met inhoud, o.a. een tabakskaart. Terug te be zorgen a.h. Bureau van dit blad. VERLOREN: Tijdens het bezorgen van de „Sirene", een witte wollen want. Terug te bezorgen bij den bezorger P. Sterkenburg, Almkerk. 1 r Ik

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 2