Gevonden en verloren voorwerpen. Te koopeen Stamboekstier Postzegelverzamelaarsfsters)! DINSDAG 15 JANUARI a.s. LEESBIBLIOTHEEK een lange zwarte lederen jas, Predikbeurten Distributie mededeelingen Advertentiën Te koop: een Hittekar, TE KOOP: JOHANNES ELIZA 6IJSBERTUS. JAN HENDRIK HUYGENS, AARD DE WILD, WILLEM JOHANNES, Gijsbertje van Houwelingen-Naaijen, EWOUD DE GRIJZE VAN BUUREN, G. VAN WILLIGEN, NUTSAVOND in Hötel „Concordia" te Heusden. „GLORIE VAN NEDERLAND", der Ned. Herv. J. V. „Augustinus" te Aalburg. TE KOOP: Mededeelingen van den Distributiekring 251, Waalwijk Agentschap Wijk. Distributiekring Zaltbommel. V/\et dankbaarheid en vreugde geven vu ij kennis van de geboorte van onzen Zoon C. BOUMAN-BAX. Tilburg, 7 Januari 1946. Tijdelijk adres: St. Elizabeth Ziekenhuis, Afd. 7, Tilburg. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Kennissen voor de betoonde belangstelling en de laatste eer hun Familie leden slachtoffers van het bombardement op 5 Januari 1945 bewezen. MART. MOUTHAAN en Kinderen. Wijk, B 120, Januari 1946. 10 Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Kennissen voor de betoonde belangstelling en de laatste eer hun Familie leden slachtoffers van het bombardement op 5 Januari 1945 bewezen. ANTON v. d. POL. MARIETJE. Wijk, Januari 1946. 10 Voor de belangstelling, ondervonden bij de herdenking der slachtoffers van 5 Ja nuari 1945, waaronder zich onze geliefde Vrouw en Moeder M. J. DEN DEKKER-VAN DER SCHANS bevond, zeggen wij oprecht dank. J. DEN DEKKER en Kinderen. Veen, 11 Januari 1946. 10 ZONDAG 13 JANUARI. HEUSDEN, (Bewaarschool), 9.30 u. wijk Z en W en 10.45 wijk N en O. Ds. Vogel. AALBURG, 9.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ANDEL, 9.30 en 2 u. Ds. Klerkxs. Geref. Kerk, 9.30 en 2 u. Ds. Bakker BAB.-BROEK, 9,30 uur leesdienst en 2 uur Ds. Kleermaker. iEM, 9,30 uur Ds. Brasser Bevestiging Kerkeraadsleden DOEVEREN, (in de Pastorie) 10 u. £>s clc Tombe EETHEN EN DRONGELEN (in de schooi) 6,30 uur Ds. Trouwborst GENDEREN, 9,30 uur dhr. A v. d. Horst. Ger. Kerk, 9.30 en 6 u. Ds. Ritsema. GIESSEN, 6 u. Ds. Schoonenboom. HEESBEEN, (Oude consistorie) 2 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 2 u. Ds. Brasser. NEDERHEMERT (N.Z.), 10 uur Ds. Vermaas POEDEROIJEN, 9,30 uur Ds Willemse van Zuilichem en 2 uur dhr Kraats van Kin- derdijk Chr, Geref. Kerk, 9,30 en 6,30 uur Ds Aalberts te Vlaardingen Geref. Kerk, 9,30 en 6,30 uur leesdienst RIJSWiIJK, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. SPRANG, 9.30 u. leesdienst en 3 u. een Ringpredikant. Ger. Kerk, 9 en 3 u. Ds. v. Lummel. SLEEUWIJK, 10 en 6.30 u. Ds. G. de Leeuw. Geref. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Ros. Ger. Gem., 9.30 en 6.30 u. leesdienst. VEEN, 9.30 eni 6 u. Ds. Kleermaker. Geref. Gem. 9.30 en 2 u. leesdienst. WIJK, 9,30 en 6,30 u. Ds. v. d. Wal uit Dirksland. WELL—AMMERZODEN, (Ons Huis), 10 u. Ds. v. d. Bosch. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, Art. 31, 10.45 en 6 u. Ds. G. v. Rongen. WERKENDAM, 3 u. Ds. v. Wieringen. 8,30 uur Jeugddienst Geref. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. Jonker Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur Ds. Overduin. Ger. Gem., 11 en 6,30 uur dhr. Heyma van Rotterdam Herv. Evangelisatie (Nutsgebouw) 10 en 6 uur dhr, Beijnema uit Den Haag WOUDRICHEM. De heer J. Baks herdacht op 1 Januari j.I. onder veel blijken van be langstelling zijn 25-jarig jubileum als straatreiniger in dienst dezer gemeente De keuring voor den dienst plicht der lichting 1945 zal plaats heb ben op Maandag en Dinsdag a.s. te Gorinchem In de Ned. Herv. Kerk alhier zijn herbenoemd tot ouderlingen de heeren Bast. Viveen en A. Vink Czn. en tot diakenen de heeren W. Baks en A Kant WERKENDAM. Onze oud-dorpsgenoot, de heer G. Visser Wzn., thans Candidaat en Hulp-prediker te Delft, is beroepen in de Geref. Kerk te Spijkenisse en een dag later ontving hij weer een beroep naar Westmaas. Dit is in eenige weken tijds het derde beroep dat hij ontving. Op Maandag 14 Januari a.s., des nam. 7 nur, hoopt voor de Geref. Kerk voor te gaan, Ds. M. Gravendijk van Dordrecht. Dhr. C. v. d. Stelt alhier, is gekozen tot heemraad van het Waterschap „Het Oudland van Altena". Voor de Geref. Gemeente zal 14 Jan. a.s., des avonds 7 uur, optreden Ds. Graven- dijk van Dordrecht. Distributie van Sinaasappelen De Directeur van den Distributie kring 251 Waalwijk maakt bekend De groentehandelaren dienen de door hen van het publiek ontvangen bonnen F 04 van de fruitkaart, geldig voor 1 rantsoen (500 gr.) sinaasappelen, op Maandag 14 Januari a s. volgens onder staand schema bij den distributiedienst in te leveren Groentehandelaren van Drunen, Heusden en Vlijmen te Drunen op Maandag 14 Januari 1946 van 912 uur. Groentehandelaren van Sprang-Ca- pelle en Waspik te S p r a n g-C a p e 11 e op Maandag 14 Jan. 1946 van 912 u. Uitgereikt wordt coupure no. 565. Brandstoffen voor kamer- en pensionbewoners Pensiongasten of kamerhuurders, welke een afzonderlijk te verwarmen kamer bewonen en geen bloedverwant zijn van den verhuurder resp. pension houder, kunnen voor de 2e periode van het stookseizoen 1945/1946 (16 Jan.30 April 1946) in aanmerking komen voor extra rantsoenen brand stoffen voor ruimteverwarming. Deze brandstoffen dienen te worden aangevraagd door den verhuurder resp. pensionhouder per form. MD 33322, waarbij de kamerhuurders op dit for mulier dienen te teekenen. Afhaling en inlevering der formu lieren moet geschieden bij den plaatse lijken distributiedienst in de week van 14 t m. 19 Jan. 1946. Voor pensions met meer dan 10 gasten is bepaald, dat zij zich recht streeks moeten wenden tot de Brand- stoffencommissie door deze categorie behoeft dus geen formulier MD 333-22 te worden ingevuld. Voor her afhalen der brandstoffen- bonnen zullen aanvragers t.z.t. worden opgeroepen. Hierbij zij aangeteekend, dat alhoewel de bonnen door den ver huurder moeten worden afgehaald, zij het eigendom van den huurder blijven. Distribulickriiigkantoor Almkerk. Die aandacht van het! publiek wordt er op 'gevestigd, dat in be perkte mate rijiwiellen met banden kunnen worden aangevraagd. In aanmerking komen Practiseerendie artsen, veeartsen, regelmatig reizienidie tandartsen als- mede invaliedlen die voor de uit oefening van hun beroep voort durend gebruik moe tien maken van een rijwiel, vierlosktindiJg[en en wijk verpleegsters. Personen, die belangrijke werk zaamheden verrichten ten behoeve van den eoonomischen wederop bouw (uitsluitend vaklieden). In verband met de liquidatie van het Commissariaat Noodvoorziening zijn alle speciale vergunningen voorzien van het stempel C N.V.-G.G. met in gang van 15 Januari ongeldig. Alle daarop vermelde goederen die nen dus voor bovenvermelde datum bij de betreffende uitdeelposten te zijn afgehaald. Winkeliers. De winkeliers worden er nogmaals doch voor de laatste maal op gewezen, dat het ten strengste is verboden om Vrijdags voor 12 uur, dus voor dat de bonnen officiéél bekend zijn ge maakt, hierop te verkoopen Een waarschuwing zal niet meer gegeven worden aan degenen die bui ten deze bepaling gaat, doch hiervan zal onmiddellijk proces-verbaal worden opgemaakt Aan bovenstaande bepaling zal door de plaatselijke politie streng de hand worden gehouden. Uitreiking bonkaarten niet-zelfverzorgers. Poederoijen 12 Januari A t.m Z Nederhemert 14 Januari van 911,30 A t.m. Z. Kerkwijk 14 Januari van 13,3015,30 A t.m Z. Brakel 15 Januari A tm. Z. Aalst 16 Januari A. t.m. Z. Zuilichem 17 Januari A. t m, Z. GEVONDENop dien dijk te Veen, oen gfijzo want. Terug te bekomen bij W!ed. J. Sch renders, Hoog en Maasdijk, te Veen. VERLOREN tusschen Wijk en Aalburg een grijs wollen hand schoen. Terug te bezorgen bij K. van Helden, visscher te Wijk. VERLOREN: een paar kinderwant- jes, blauw met roode bies enbruine boord. Terug te bezorgen bij G. van Kuik Polsestraat C 175 Aalburg. VERLOREN: een viertandige mest vork. Terug te bezorgen bij Johs. Vos, 't Spijk A 123, Wijk. Heden ontsliep in volle vrede, tot onze diepe droefheid, nog onverwachts, onze innig geliefde Echtgenoot en Vader, in leven predikant te Heerjansdam, in den ouderdom van 58 jaar. Eén naam is onze hope (Gez. 112 N.B.) J. W. HUYGENS-Deurloo A. A. E.,HUYGENS. Heerjansdam, 4 Januari 1946. De begravenis heeft plaats gehad op Dinsdag 8 Januari, na afloop van den rouwdienst gehouden in de Herv. Kerk te Heerjansdam. Hedenmiddag ontsliep in vollen vrede, na een ernstige ziekte, mijn innig ge liefde Man en der kinderen liefhebbende en zorgzame Vader, in den leeftijd van ruim 47 jaren. A. J. DE WILD- Kuipers GERDA BERTHA. Nijkerk, 4 Januari 1946. D#e begrafenis heeft plaats gehad op Dinsdag 8 Januari, op de Algemeene Begraafplaats te Nijkerk. 19 Tot onze diepe droefheid nam de Heere tot Zich, na een kortstondige ziekte, in het Ziekenhuis te 's-Bosch, ons in nigst geliefd eenigst Kindje, Kleinzoontje en Neefje, in den jeugdigen leeftijd van bijna 1 jaar. De Heere doe ons berusten in Zijn wil, die heilig en goed is. De diepbedroefden F. A. Remmerde. G. Remmerde-Ouwerkerk. Wed. W. J. Remmerde-van Duynen. R. Remmerde. Nederhemert, 4 Januari 1946. 19 Heden overleed, te Alblasserdam, na een langdurig, smartelijk, doch geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde Dochter, Zuster, Behuwd-zuster en Tante, in den leeftijd van 41 jaar en 10 maanden. Dat zij op haar ziekbed getuigen mocht, een vast vertrouwen te bezitten in haar Heere en Heiland, is ons tot groote troost. Namens de bedroefde Familie Andel, A. Naaijen. D. Naaijen-Crielaard. G. Naaijen. A. N. Naaijen. M. Naaijen. J. Naaijen-Kramer en Kinderen. Gorinchem, B. van Tiel-Naaijen. H. P. van Tiel en Kind. N. Vennep, J. F. Naaijen. P. C. Naaijen-van Rijswijk en Kinderen. N. Lekkerland, M. de Gruijter-Naaijen. W. de Gruijter en Kinderen. Andel, A. Naaijen. P. Naaijen-Kamerman en Kind. D. Naaijen. W. Naaijen. A. Naaijen-Rochat en Kinderen. Andel, 5 Januari 1946. 40 Heden overleed, na een korte ziekte, onze geliefde Man, Zoon, Schoonzoon, Broeder, Zwager en Oom, in den leeftijd van bijna 42 jaren. Uit aller naam G. VAN BUUREN- van der Beek. Den Haag, 6 Januari 1946. met prima melklijsten. GEBRs. WESTERLAKEN 6 No. 101, Rijswijk (N.-Br.) Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijn Vader, wijlen zegt ondergeteekende aan allen hartelijk dank. J. VAN WILLIGEN. Brakel, B 47, 10 Januari 1946. 9 4 \7oor de vele en hartelijke blijken van belangstelling bij ons Huwelijk onder vonden, betuigen wij, ook namens weder- zijdsche ouders, langs dezen weg onzen hartelijken dank. A. DEKKER. A. M. DEKKER-Straver. Aalst, Januari 1946. 9 bij M. DUIJSTER, Hoogen Maasdijk, 5 A 109a Wijk en Aalburg. prachtige Stamboekzeug, werptijd half Jan. 3 Stamboekzeugjes, 3 maanden oud en een Dresseerkar voor kleine hit. 7 J. O. VAN RIJSWIJK, A 48, Wijk. Aan alle Cliëntèle, Vrienden en Bekenden, onder Gods zegen, een Gelukkig Nieuwjaar. JOH. QUIRIJNS, Kleijberg A 56 Eethen. W. OLDENBURG Szn., UITWIJK, Handel in Pluimvee, wenscht Cliëntèle, Familie en Vrienden een Gelukkig en Voorspoedig 1946. Er is opgericht een „Vereeniging van post zegelverzamelaarsfsters). Zij, die hiervan lid wenschen te worden, kunnen zich opgeven aan het Secretariaat Botermarkt N 96, Heusden. 8 (Zie bericht onder Heusden). De Heer H. J. STUVEL, Jour- nalist, Rijswijk (Z.-H.), spreekt over en laat plm. 150 fraaie, gekleurde lichtbeelden hierbij zien. 12 AANVANG 7.30 UUR. Entrée f 1.-. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld, eiken Vrijdagavond van 6 tot 7 uur in de Consistorie der Ned. Herv. Kerk boeken af te halen. 9 zoo goed als nieuw. 8 Te bevragen bij C. TIMMERMANS, Perzikstraat B 4, Wijk bij Heusden. Blazoenstraat 45. 10 Herv. Pastorie. 21 Raadhuisstraat 38. Trompstraat 83. 15 i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 3