Bekendmaking Plaatselijk Nieuws BOMMELERWAARD. Toestand op Java en Sumatra. Op Sumatra en vooral in Atjeh ee- men de incidenten in aantal toe. De toestand schijnt chaotisch. Men ver neemt uit republikeinsche bronnen, dat zware gevechten worden geleverd tus- schen de Indonesiërs en de Japanneezen die na eerst weggetrokken te zijn naar Atjeh trachten terug te keeren. Volgens dezelfde berichten hebben de „Republikeiinsche autoriteiten" op Sumatra een protest gericht tot het ge allieerde hoofdkwartier te Medan én gevraagd om spoedige ontwapening van de Japanneezen. „Generaal-majoor" Soebardjo is be noemd tot opperbevelhebber. Te Soe- rabaja wordt het leven langzamerhand weer normaal, maar er zijn teekenen, dat met de vredelievende burgers veel ongewenschte elementen in de stad te rugkomen. Het leven te Buitenzorg biedt thans een rustig aspect. Rustig is ook het Zuiden van Bandoeng. De Indonesiërs, die 7 km ten Zuiden van de stad wegversperringen aanleg gen, zijn met succes beschoten. Een verraderlijke fiets. Te Oisterwijk werd een wielrijder aangehouden, die iets vervoerde, dat den argwaan van de controleurs van den C.C.D. opwekte. De man ging er evenwel van door en slaagde er in, ondanks een scherpe achtervolging, met achterlating van fiets en bagage in de duisternis te ontkomen. De marechaussee herkende het rij wiel als het eigendom van een slager te Oisterwijk. Hoewel deze beweerde niets met de zaak te maken te hebben, kreeg hii een proces-verbaal. Het rij wiel en een hoeveelheid van 22V2 kg bevroren vleesch werden in beslag ge nomen. Eon burgerluchtvaartschool te Gize-Rijen. Volgens dhr. A. d. Lange, adjunct inspecteur van den Rijksluchtvaartdienst te 's-Gravenhage, is in Gilze-Rijen een burgerluchtvaartschool in oprichting, die in Febr. a.s. -zal worden geopend en waar voorloopig met Amerikaansche en Engelsche instructeurs zal worden gewerkt. Wat in Brabant werd vernield. Op een totaal aantal woningen in West-Brabant van 29.000 werden er 1513 geheel vernield, 2703 zwaar en 10.732 licht beschadigd. Voor Midden-Brabant is de situatie „gunstiger". Totaal aantal woningen: 63.141 geheel verwoest 987, 2994i zwaar en 24248 licht beschadigd. Naar verhouding ziet het Land van Heus- den en Altena er dus slechter uit: Hier zijn 449 woningen geheel ver nield; 354 zwaar en 3350 licht be schadigd op een totaal aantal van 5975. De bruggen bij Keizersveer en Geertruidenberg. De brug bij Keizersveer is door de moffen grondig vernield, zelfs de pij lers zijn zeer zwaar beschadigd, in te genstelling met die van de brug tfe Heusden, waar de eene pijler in het bed der rivier, -zeer weinig schade had opgeloopen. Wel was de landpijler ver nietigd. Voor het herstelwerk nu aan de brug bij Keizersveer is materiaal noodig, dat uit Amerika moet komen. Maar de aanvoer daarvan stagneert zeer. Ook de nog ontbrekende schakels in de spoorbrug bij Moerdijk wachten op dit materiaal. Nu zal de brug bij Keizers veer wel niet zoo heel spoedig gereed komen, aangezien het herstelwerk aan de Moerdijkbrug aan dat van de brug bij Keizersveer voorafgaat. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat de brug te Geertruidenberg midden December weer zou kunnen worden gebruikt, maar hierin is vertraging ge komen, zoodat de Langstraatsche spoor wegverbinding nog niet is hersteld. Men wacht op een bok om de brug op zijn plaats te kunnen brengen. Bei de overspanningen van de verkeersbrug worden gerepareerd op den werf ,.Hol- landia" te Krimpen a. d. IJssel. Wordt de klein-fabrikant weer ingeschakeld Volgens de „Tabaksplant" is er een plan in studie waarbij alle sigarenfa brikanten gouden worden ingeschakeld in het productieproces. Uitgifte van tabak en inname van sigaren zou daarbij collectief behooren te geschieden, "hetzij door plaatselijke organisatie, hetzij door een vertrou wensman van de samen werkenden. Dit plan lijkt veel op het voorstiel dat destijds reeds door den heer Ver donk op 9 Mei 1945 aan het R.B.T.T. is gedaan. Ook het in studie zijnde plan zoude alle fabrikantjes thuis kun nen werken. Vermoed wordt, dat spoe dig een definitieve regeling in gemel- den opzet zal volgen. Burgemeester en Wethouders van Heusden maken bekend, dat de gemeen te-secretarie met ingang van 15 Janu ari 1946 des namiddags voor het pu bliek gesloten is. Burgem. en Weth. van Heusden, A. v. DELFT, wnd. Burgemeester. J. M. BUIJS, Wethouder. Heusden 10 Jan. '46. HEUSDEN. Onder voorzitterschap van den heer A. J. v. d. Kolk, werd Maandag avond in hotel „Concordia" de jaar vergadering gehouden der IJsvereeni- ging „Heusden". Aan den oproep van liet bestuur hadden van de 144 leden er 20 gehoor gegeven. De voorzitter heette allen welkom en wensdhte de leden een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Vervolgens verzocht hij eenige minuten stilte om de leden te herden ken, die bij den Stadhuisramp het le ven verloren. Hierna werden door den secretaris de notulen der jaarvergade ring van 1943 voorgelezen en onver anderd goedgekeurd. Vervolgens kwam aan de orde het jaarverslag over de jaren 1943 t.m. '45, waarin het rampjaar 1945 werd geme moreerd en waaruit bleek, dat de veree- niging geen schade heeft ondervonden en zijn materiaal heeft mogen behouden ondanks het feit dat, waar dit was opgeborgen, een voltreffer was inge komen. Ook de financiën, welke op de spaarbank waren gedeponeerd, zijn be waard gebleven. Uit bet verslag van den penningmeester bleek een batig saldo aanwezig te zijn. De contributie voor 1946 zal eerstdaags worden op gehaald door dhr. v. Zon. De volmacht werd verstrekt om eventueel een ijs- feest te organiseeren. Tot bestuursleden werden gekozen: A. J. v. d. Kolk, voorzitter, P. Sprengers, vioe-voorz., Mej. R. v. d. Staak, secretaresse, Adr. Boelen, pen ningmeester; Tj. Jonker Sr. en M. Boe ren, commissarissen van materiaal en D. Burghouts, commissaris. Op voorstel van den voorzitter werd Joh. C. v. Laarhoven benoemd als Eere lid der vereeniging, dit voor de vele verdiensten voor de vereeniging in zijn functie als secretaris. Voor het monument voor de slacht- fers van het Stadhuis werd f 25 be schikbaar gesteld. Bij de rondvraag deed de voorzitter mededeeling, dat het 40-jarig bestaan der vereeniging zou worden gevierd met ëventueele wedstrijden. Na bespreking van nog eenige punten sloot de voorzitter met een wolord van dank aan de aanwezigen, de vergade ring. ANDEL. De collecte voor de Diaconie bracht in de Ned. Herv. Kerk alhier bijna f 450.op. In de Ned. Herv. Kerk alhier zijn resp tot ouderling en diaken be vestigd, de heeren A. D. v d. Schans en M Schouten. Tot ouderling en diaken der Geref. Kerk zijn gekozen de heeren, A Schou ten en J Crielaard. De heer L Geels, hoofd der school alhier, heeft wegens vertrek naar Slikkerveer, bedankt als diaken der Ned Herv Kerk. Dhr. G. Vos is gekozen tot lei der van de Ned. Herv. Knapenver- eeniging alhier. r'Het poststation alhier is met in gang van 1 Jan. tot den rang van hulppostkantoor verhoogd. ALMKERK. De oud-burgemeester van Alm- kerk. dhr. J. W. Egberts is op 72-ja- rigen leeftijd te Huizen overleden. Dezer dagen is alhier een Tuin bouw vereen. opgericht tesamen metf Waardhuizen en Uitwijk. Tot bestuursle den werden gekozen de heeren K. Buizer. voorz.O. v. Vugt 2e voorz.; G. Scherff. A. v. Herwijnen P. van Hofwegen en G. de Bok. De inzameling van boeken voor de Bommelerwaard, die te Woerden gehouden is, bracht een enorme hoe veelheid werken op, waaronder de nieuwste romans, echter ook werken van oudere bekende binnen- en buiten- landsche schrijvers, ontspannings- en kinderlectuur, alsmede school- en studieboeken. Verder waren er com plete jaargangen van diverse tijdschrif ten bij. 22 Jan. a.s., zal te Den Bosch een keuring worden gehouden van tot dekking bestemde hengsten, van het type trekpaard. CAPELLE. Aangezien men in het kerkge bouw der Ned. Herv. Gem. a.d. Loon- schendijk reeds langen tijd met plaats ruimte te kampen heeft, is het kerkbe stuur voornemens het aantal zitplaatsen door het bouwen van een galerij belang rijk uit te breiden. De heer N. J. van Eek, tot voor kort lid van het college van kerkvoog den en notabelen der Ned. Herv. ge meente te dezer plaatse, overleed een dezer dagen onverwachts te Rotterdam. Zondag 6 Jan. nam Ds. H. K. v. Wingerden afscheid van de Ned. Herv. Gem., waaraan hij ruim 3V2 jaar als herder en leeraar is verbonden geweest, zulks in verband met zijn vertrek naar Delft. Vele belangstellen den. waaronder meerderen uit naburige gemeenten, vulden het ruime kerkge bouw, dat tot de laaste plaats bezet was. Tot tekst had spr. gekozen: Deu- terononium 33 vers 27„De eeuwige God zij u een woning, en van onderen eeuwige armenen Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht en zegge: Verdelg". Na zijn door allen met klim mende belangstelling gevolgde predi katie, richtte de scheidende predikant! zich met een persoonlijk woord van af scheid tot de leden van den kerkeraad en het kerkbestuur, de collega's uit den Ring 's-Grevelduin-Capelle en de Classis Heusden, den Ed.Achtb. Heer Burgemeester A. Smit en meer anderen. De vertrekkende predikant werd toe gesproken door Ds. Vroeg in de Weij van Loonschendijk, namens den Ring 's-Grevelduin-Capelle en de Classis Heusden van de Ned. Herv. gemeenten, den Ed.Achtb. Heer burgemeester A. Smit en ouderling A. de Rooij, op Wiens verzoek de gemeente haar scheidenden herder* staande Psalm 121 vers 4 toe zong. Van de gelegenheid om na afloop van den kerkdienst met een handdruk van Ds. en Mevr. v. Wingerden afscheid te nemen werd door velen gebruik gemaakt. Tot consulent is' aangewezen Ds. A. L. v. d. Smit te Waspik. In het Geref. Kerkgebouw aan het Bruggetje gaf de Ciir. Gemengde zangvereen. „Hallelujah" met medewer king van het Jeugdkoor „Hallelujah" 5 Jan voor een zeer aandachtig endank- baar gehoor een uitvoering, die in alle opzichten uitstekend geslaagd mag wor den genoemd. Het met zorg samenge stelde programma, dat efen vijftal num mers vermeldde, uit te voeren door het groote koor, benevens een drietal num mers voor het Jeugdkoor, alsmiede een nummer „Kerstgedachten" van E. Wet- tig-Weissenborn voor koor, jeugdkoor, soli en declamatie, en geopend werd met Ps. 98, werd onder leiding van den heer M. C. Rijken schitterend uit gevoerd en gaf blijk van ernstige stu die onder kundige, leiding. Öok de be geleiding op het orgel door den heer H. Spierings was in vertrouwde handen. Op uitnoodiging van de Ned. Herv. Jeugd vereenigingen a.d. Loon schendijk trad j.l. Maandagavond half 8 in het kerkgebouw aldaar als spreker op Ds. L. Vroeg in de Weij uit Wad dingsveen, die een lezing hield over het onderwerp: „Wie zijn toch die Je hovah's Getuigen DRUNEN. De totale schade aan de ge meentegebouwen is op f 62L000 ge^ raamd. RENDEREN. Op Donderdag 17 Jan. a.s. des avonds om 7 u. hoopt D.V. de Ned. Herv. J. V. „Ere zij God" haar 15-ja- rig bestaan te herdenken, in de nieuwe noodkerk alhier. Gratis toegang. Gezien het rijk voorziene programma belooft het een mooie avond te worden. In de vacature van M. Hak en J. Thur Lz., zijn tot notabelen der Ned. Herv. Kerk gekozen J. v. Gamme- ren en Adr. v. Wijk, die beide hun be noeming hebben aangenomen. Ds. J. Koele, is als consulent aangewezen voor de Ned. Herv. Gem. van Bab.-Broek. HANK. Tot bestuursleden van den R.K. Landarbeidersbond zijn gekozen de hee ren A. Wintermans, voorz.; J. v. d. Pluijm. secr. en J. v. Dortmont, penn. Ongenoode gasten verschaften zich toegang tot het schuurtje van J. L. alhier en ontvreemdden er een schaap. De politie stelt een onderzoek in. LAND VAN ALTENA. Op Donderdag 27 Dec. j.l. kwam de Ned. Pom. Vereeniging afd. Meeuwen in vergadering bijeen, met het doel te komen tot reorganisatie van de vereeniging, en de daarmede ge paard gaande oprichting van een Ned. Fruitteeltorganisatie. Tot spreker voor dezen avond trad op de WelEd. Heer Ruger. lid van het voormalig Kring- bestuur. Deze zette breedvoerig de or ganisatie en reorganisatie uiteen. Op bijzondere wijze wees hij er op, dat alle krachten thans bijeen moeten wor den gebracht, om een zoo sterk mo gelijke vereeniging te vormen, ten ein de de belangen van de fruittelers op de beste wijze te kunnen behartigen. Na deze inleiding was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan door enke le aanwezigen gebruik werd gemaakt. Er gaven dezen avond weer 18 nieuwe leden zich op, waardoor het ledental; der vereeniging de laatste maandein aanmerkelijk is gestegen. Na afloop der lezing kon men dui delijk merken, dat alle aanwezige fruit telers er van doordrongen waren, dat een sterke afd. ook voor het Land vam Altena dringend noodzakelijk was. Ten slotte werd besloten binnenkort weer een vergadering te houden, waaropf dan waarschijnlijk een nieuw bestuur zal worden gekozen. Tevens zal dan weer een lezing worden gehouden met on derwerp: „De ziektenbestrijding voor de Fruitteelt" en de middelen die daarvoor aangewend kunnen worden. We twijfelen er niet aan, of het voorne men van de afd. Ned. Pom. Vereeniging Meeuwen zal slagen, daar dit het be lang is voor het' geheele Land van Altena. De Schade-Enq. Commissie, post Almkerk, deelt belangstellenden mede. dat diegenen, die hun schade nog niet hebben opgegeven, dit alsnog kunnen doen eiken Woensdag voorin, van 1011 uur in café v. Dijk te Almkerk, waar formulieren kunnen wor den ingeleverd en afgehaald tof het opgeven van genoemde schade. Daar het zaaizaad schaarsch is en duur, wordt de landbouwers aan geraden, alleen ontsmet zaad te ge bruiken, dat tegelijkertijd ook is be handeld om vogelschade te voorkomen. Belanghebbenden wordt mede- deeld, dat de prijs van tractoren be langrijk zal worden verlaagd, wat waarschijnlijk ook het geval zal zijn met de landbouwwerktuigen. Men verwacht, dat de veestapel in 1947 weer het peil van 1930 zal hebben bereikt. WAARDHUIZEN. Dhr. H. Cosijnse te Beverwijk is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. School alhier. WOUDRICHEM Veilingbericht. Fruit (appelen en peren) in opslag moet zoo spoedig mogelijk opgegeven wor den aan de veiling. In de opgave dient U nauwkeurig de volgende gegevens te verstrekken: le. Van de hoeveelheden. 2e. Van de soorten en kwaliteiten. 3e. Van de plaats van de opslag. Het verplaatsen of verhandelen van de hierboven bedoelde hoeveelheden is ver boden. Mocht het noodzakelijk blijken, dat hoeveelheden fruit wegens slechte kwali teit moet worden geruimd, dan zal hiervoor bij de veiling een aanvraag tot ontruiming moeten worden ingediend. WERKENDAM. De Ned. Herv. Kerk heeft een beroep uitgebracht op Ds. P. J. Dors man te Schelluinen. Bij de onderlinge competitiewed strijd der A-afdeeling van de schaak club „Het Probleem" is de stand als volgt A. v. d. Heuvel 7 punten; H. Kater- berg 5 p.; D. Paans 6 p.; A. Visser 5 p.C. de Keyzer, G. Groeneveld, M« Brienen, P. Cornet, en C. v. d. Schoot elk 4 p. en C. Hakkers 3 p. Op Woensdag 16 Jan. a.s. des nam. half 8 zal de heer Pellikaan van Almkerk op uitnoodiging van de dam club „Ons Genoegen" een simultaan- séance geven. Alle liefhebbers zijn wel kom. ZALTBOMMEL. Thans is vast te komen staan, dat de Marechaussée C. K. Noorder- meer alhier, die een harde werker in de illegale wereld was, voor het vuur peloton te Vught, voor het Vaderland is gevallen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 2