OFFICIEELE BONNENLIJST Plaatselijk Nieuws heusdün. aalburg. andel. almkerk. aalst. eapelle dussen. renderen. 's-geavenmoer. land van alten a. nieuwendijk. beroep op den Voorzitter, om. in dien de wethouders voor moeilijk heden komen te staan, dan bij hem te mogen aankloppen, voor zijn advies. De Voorzitter zal het voorstel van den raad over de benoeming van een derden wethouder te.r goedkeuring dan Ged. St. voorleg gen. Bij de rondvraag informeert de heer Snoek, waarom het zoo lang heeft geduurd, dat de raad in eerste zitting bijeen werd geroe pen. De Voorzitter zegt, dat daarvooi verschillende factoren ten grond slag lagen, men heeft zich in deze aan de voorschriften voor de nood- gemeenteraden gehouden. De heer Snoek meent dat de namen der raadsleden reeds op 28 November bekend waren, in den loop van vier weken had een vergadering gehouden moeten zijn, uiterlijk dus 28 Dec. en nu is het 11 Januari. De Voorzitter merkt op, dat op 13 Dec., de goedkeuring aan de benoeming der raadsleden is ge hecht door den Commissaris der Koningin. Het gem.-bestuur heeft zich dus aan de voorschriften ge houden. De heer v. d. Biezen dringt er op aan, dat zoo spoedig mogelijk een nieuwe raadsvergadering wordt gehouden met als punt rondvraag, er zijn tal van zaken in de gemeen te die belangstelling vragen. De Voorzitter zegt vervolgens: Aan het eind van deze vergade ring gekomen en mijn plaats hier na door een ander ingenomen zal worden, wil ik nog een woord van dank uitspreken" aan al dege nen, waarmee ik samen heb ge werkt, en wel in het bijzonder in den laatsten tijd. Allereerst wil ik den Secretaris den heer Snijders noemen, maar daarna ook alle ambtenaren en de politie. Ik heb steeds moeten on dervinden hun goede trouw en de prettige manier waarop zij altijd voor mij klaar stonden. Nooit was hun iets te veel. Ik wensch hun in de toekomst een gezellig en prettig samenwerken toe en een goede plaats in het maatschappe lijk leven. Ik wil hier ook nog noe men de gelatenheid van de bevol king ondanks hün groote moeilijk heden. Hun redelijkheid en waar deering laat voor mij een dankbare herinnering achter. Ook hen wensch ik betere tij den toe. Onder dankzegging aan U allen, sluit ik deze openbare vergadering. Een nieuwe landbouwtractor. De Fordson Mayor Tractor is een geheel nieuw type Tractor, voorzien van talrijke verbeterde constructies, en zal zeker in de behoefte voorzien. Hij voldoet aan de hoogste eischen die tegenwoordig aan den landbouw gesteld worden en is speciaal voor de zwaar ste kleigronden, in deze streek ge schikt. Nadere bijzonderheden kunt U vinden in de betreffende advertentie in dit blad. Dinsdag trad ini Hotel .Con cordia" voor het Departement Heus- den van het Nut op, de heer H. J. Stuvel uit Rijswijk (Z.H.), met het onderwerp „Glorie van Nederland". De zaal was vrij behoorlijk bezet, toen de heer Stuvel, na door den Voorzitter, de heer Knoop te zijn ingeleid zijn lezing aanving. Deze lezing werd verduidelijkt door een 200-tal fraai gekleurde opnamen .van verschillende aardige plekjes en de kleederdrachten uit ons land. De spreker maakte een tocht kris kras door ons mooie land. Dat ons land mooi is, kwam daarbij wel zeer duidelijk tot uiting, tevens dat de heer Stuvel zijn land lief heeft. Op zeer onderhoudende wijze wist hij zijn ge hoor te boeien en zijn lezing zal zeker hebben bijgedragen de belangstelling voor ons eigen land op te wekken en te verhoogen. Dok 'n paar mooie gezichten van Heus- den en verschillende beelden uit de omgeving, zooals de Wiel te Haarsteeg en meerdere opnamen uit Zaltbommel, kwamen op het doek. Het was een interessante en leerzame avond en het publiek stemde door een hartelijk applaus in met de woorden van dank, die de heer Knoop tot den lieer Stuvel richtte aan *'het slot van den avond. De damclub V.D. geeft blijkens de in dit blad voorkomende advertentie op Woensdag 23 Jan. a,s. in Hotel „Central" een Filmavond. De aanvangsuren zijn gesteld op 7 en 9 uur. Gezien het programma, ra den wij een ieder aan, een kijkje te gaan nemen. De opbrengst van de prent briefkaarten „Voor het Kind", bedroeg dit jaar ruim 38 gulden. Uitslagen damclub V.D. onder linge competitie van Maandag j.l. in club-lokaal Hotel „Central". Groep 1. DeurlooKlaren 20. KaldenNieuwkoop 20. de GraagSchaap 20. Te VruchtenKlerks 20. te VruchtenKlerks 02. Groep 2. v. DrielFitters 20. SakesKuis 20. Joh. de GraagTimmermans 02. A.s. Maandag speelt het eerste 10- tal te Waalwijk een competitjie-wejd- strijd tegen W.'D.V. aldaar. Het tweede 10-tal speelt in het clublokaal Hotiel „Central" een vriendschappelijke wed strijd tegen „Ons Genoegen" uit fiaar- steeg, Aanvang half acht. Morgen, Zaterdag, hoopt Ds. Aangeenbrug uit Leerdam des avonds om half 7 voor de Geref. Gemeente alhier op te treden, alsdan zal er te-> vens bevestiging van kerkeraadsleden plaats hebben. De heer G. Vos slaagde voor het examen Engelsch L. O. Aan den Directeur der Chr. Lag. Landbouwschool alhier, dhr. W. Bronk- horst, is eenigen tijd ziekteverlof ver leend. Ds. Klerkx zal tijdelijk als voor zitter van de Ned. Herv. J. V. fungee- ren. Ds. C. J. Hakman alhier en Ds. J. H. Jonker'te Werkendam zijn door de Part. Synode afgevaardigd naar de Buitengewone Generale Synode der Ger. kerken te Utrecht op 22 Jan. a.s. Vrijdag 11 Jan. 1.1. had in „Con cordia". de eerste cursus avond plaats „Paardenkennis", uitgaande van de afd. N.Br. Mij. v. 'Landbouw, gegeven door den heer A. v. Houwelingen. Rijksvee arts alhier. De voorzitter der afd. was ter opening aanwezig en heette alle aanwezigen welkom en in het bijzonder den heer v. Houwelingen, die zoo be reidwillig is dezen cursus te leiden. Spr. was dankbaar dat het aantal deel nemers 30 bedroeg. Hierna sprak de heer v. Houwelingen nog enkele woor den en uitte zijn blijdschap voor de opkomst en dankte' den heer A. B. Snoek, voorzitter der afd. Almkerk der N.Br. Mij. v. Landbouw en den heer C. Kolff, secretaris der Geitenfokver- eeniging voor hun aanwezigheid. Hier na volgde de eerste les. Een groot gedeelte van het on bruikbare houtwerk der Ned. Herv. kerk en pastorie bracht bij verkooping plm. f 500 op. Op 11 Jan. hield de Werklie denvereniging „Eensgezinde Hulp", haar jaarlijksche ledenvergadering in de openbare school. Een 20-tal leden zijn aanwezig als de voorzitter te ruim 7 uur deze vergadering opent waarna hij de notulen der vorige ledenvergade ring en de daarna nog gehouden be-, stuursvergaderingen voorleest, welke al- zoo worden vastgesteld. De penningm. doet rekening en ver antwoording over 1945j waaruit een nadeelig saldo blijkt van f51,60. De leden van toezicht verklaren een en ander in ordebevonden te hebben. Vervolgens is aan de orde verkiezing secretaris wegens bedanken van A* Schaap, gezien zijn hoogen ouderdom'. Met bijna algem. stemmen wordt ge kozen J. M. den Daggelder. De aftredende bestuursleden E. van Ballegooijen, M. v. Driel Hzn. en Jac. v. d. Laar worden bij acclamatie her kozen. evenals de leden van de con trolecommissie P. Bisschop, G. Kersten en Bast. v. Driel. De uitkeeringen worden als volgt vastgesteld: bij ziekte 20 pCt. van het loon, maximum f 5, bij ongeval f 2,50. Uitkeering bij overlijden f 30. De contributie blijft bepaald op 21 cent per week. Pogingen zullen worden aangewend om door aanwerving van donateurs en leden de kas te doen verstevigen. Tot bode voor 1946 wordt bij inschrijving benoemd het lid L, Schreuders voor f 60. Ingekomen is een schrijven van het Sanatoriumfonds Gorinchem en Omstre ken om verhooging der contributieaf dracht. Besloten wordt 2 cent pför week en per lid voor genoemd fonds; af te staan. Bii de rondvraag worden nog enkele zaken van huishoudelijken aard bespro ken waarna deze geanimeerde verga dering door den voorzitter gesloten wordt. Na een afwezigheid van ruim 7 weken wegens ziekte, is onze geach te predikant Ds. A. P. v. d. Kooij' weer in onze gemeente teruggekeerd., Z.Eerw. heeft zijn ambtsbezigheden dan ook reeds weer herv jut. BRUCHEM. Tot tijdelijk hoofd der Chr. school alhier is benoemd dhr. M. d. Bijl te Gameren. Ds. H. K. v. Wingerden, die vo rige week Zondag vank de Ned. Herv. gemeente te dezer plaatsje afsicbeiid nam, is j.l. Zondagmorgen door Ds. P. Bouw van Woudenberg met een pre dikatie over Spreuken 13 vers 17b te Delft in zijn ambt bevestigd. In den avonddienst deed Z.Eerw. zijn intrede in de Ned. Herv. Kerk te Delft. Hij bepaalde zijn gehoor bij Johannes 1 vers 36, laatste gedeelte. „Zie, het Lam Gods." Na de predikatie volg den de gebruikelijke toespraken, De Ring 's-Grevelduin-Capelle van Ned. Herv. Jeugdvereenigingen op G. G. houdt Maandag 21 dezer in het vereenigingsgebouw alhier, een verga dering. waarop Ds. Vroeg in de Weij zal spreken over: „De Generale Syno de en de nieuwe koers in onze kerk"., Dhr.C. B. Crezee, ouderling der Geref. Kerk alhier, zal worden afgevaardigd als primus naar de bui tengewone Generale Synode te Utrecht. Tot ouderling en diaken der Geref. Kerk alhier zijn gekozen D. Wijnands en J. van Tilborg. J.L Maandagavond kwam de A. R. Kiesvereen. alhier, in vergadering bijeen. Door den voorzitter den héér G. v. d. Beek werd een onderwerp behandeld over „Gezagsverhoudingen". Op dit onderwerp volgde een flink de bat. Op 1 Februari hoopt voor de vereeniging een spreker op te trieden met het onderwerp: Economische be langen en Binnenlandsch beleid. De Geref. Knapenvereeniging „Samuël", hoopt vanavond haar 36e jaarfeest te vieren. Gezien het pro gramma, kan het een gezellige en leer zame avond worden. Komt dus allen vanavond naar het schoolgebouw en ziet het werk van de Knapenvereen. Toegang vrij. Aanvang 7 u. precies. Tot onderwijzeres aan de Chr. school alhier werd benoemd mej. Groen te Beesterzwaag. Als 1ste ambtenaar "ter gemeen te-secretarie alhier werd benoemd de heer v. Rijswijk. Op 9 Jan. j.l. werd in café v. Dijk te Almkerk, vanwege de N.Br. Mij. v. Landbouw onder voorzitterschap van den heer W. G. de Waard te Werken dam met de besturen van alle afdee- iingen in dit Gewest, een vergadering gehouden. De hoofdschotel voor dezen dag be stond in een bespreking voor het instel len van een o verkoe pelings-instantig met de organisaties in het Land van Altena. Na breedvoerige bespreking werd besloten hiervoor geen commis sie aan te wijzen, maar wel zoo noodig steeds overleg te plegen met de C.B.T.B. en N.C.B., terwijl daartoe ook genoemde organisaties gelegenheid hebben. Met de bestaande afdeelingen werd een kringbestuur gekozen, bestaan de uit de heeren W. G. de Waard, voorz. de Wit, seer, en A. B. Snoek, lid. Op geregelde tijden zullen de be sturen in vergadering bijeen komen, terwijl minstens tweemaal per jaar een algemeene kringvergadering zal worïien gehouden. Op die bijeenkomsten kun nen de leden vragen stellen en even- tueele moeilijkheden in hun bedrijf ken baar maken. De eerste kringvergade ring. die zeer druk bezocht was. had een goed verloop en dergelijke samen komsten zullen zeker in de naaste toe komst voor den landbouw van groot belang /ijn. voor de eerste helft van de 2de periode (20 Jan. t.m. 2 Febr. 1946). Bonkaarten KA, KB, KC 602 700 t.m. 706 800 gram brood. 707. 708 200 gram bloem. 709 400 gram suiker. 710 1 tabl. Eng. choc. plm. 55 gr. 711 125 gram boter. 712 250 gram margarine. 713 125 gram margarine. 714 100 gram kiaas. B 61, B 62 400 gram brood. B 63 1 kg aardappelen. Bonkaarten LA, LB, LC 602 005, 006, 007 vleesch, 100 gr. vleesch. 001 aardappelen, 2 kg aardappelen. A 01 melk. liter melk. B01 C 01 melk, 3 liter melk. Bonkaarten K0, KE 602 800, 801 800 gram brood. 802, ^803 200 gran^ bloem. 804 250 gr. rijst of kindermeel. 805 500 gram suiker. 806 1 tabl. Eng. choc. plm. 55 gr. 807 250 gram boter. 808 125 gram margarine. 809 100 gram kaas. Dól, D 62 400 gram brood. E 61 250 gr. rijst of kindermeel. Bonkaarten LD, LE 602 505, 506, 507 vleesch, 100 gr. vleesch. 501 aardappelen, 1 kg aardappelen. D01, E 01 melk, 5 liter melk. Tabakskaarten enz. T 09 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-dgaretten) V 09 100 gr. choc, of suikerwerken. X 09 2 rantsoenen tabaksartikelen. (geen import-dgaretten) De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 26 Ja nuari a.s. Op de bonnen voor kaas zal voor de helft magere of 20 -f- en voor de helft volvette of 40 -f- kaas (waaronder even tueel begrepen buitenlandsche kaas) worden geleverd. Ter aanvulling van ,het tijdelijk ver laagde aardappelrantsoen kan kg uit den gevormden voorraad worden ge bruikt. Voor de week van 27 Jan. t.m. 2 Febr. a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, koffie, jam, tabak en versnaperingen. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 18 Januari a.s. van des morgens 8 uur af worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aardappelen, waar op eerst met ingang van Maandag 21 Januari mag worden afgeleverd. VERVROEGDE VERKOOP IN DE WINKELS. Sinds 2 Jan. j.l. is een belangrijk aantal artikelen niet langer aan „ver koop op bon" gebonden. In verband hiermede is met ingang van heden een nieuwe regeling getroffen ten aanzien van den verkoop der op bon gedistri bueerde artikelen welke tot nog toe- niet eerder dan des Vrijdags te 12 u. 's middags mochten worden afgeleverd aan net publiek. Dit tijdstip is met in gang van 18 Jan. gesteld op 8 uur 'S morgens. Tevens wordt thans, nu de bevoor radingsmoeilijkheden daarvoor geen be zwaar meer opleveren, overgegaan tot bekendmaking van de officieele bon- nenlijst op Donderdagavond, zoodat ie dereen in de gelegenheid wordt gesteld tijdig van de nieuwe bonnummers ken nis te nemen. De Algemeene Bonaan wijzingsbeschikking van 29 October *45 zal dienovereenkomstig worden gewij zigd. De voorzitter dankte aan het slot allen voor hun tegenwoordigheid en riep hun een tot weerziens toe. Het jeugdkoor „Van Knop tot Bloem" en het kinderkoor „'t•Knopje'', beiden jeugdafd. van de Chr. Geni. zangvereen. „Oefening Kweekt Kunst" gaven onder leiding van hun directeur de heer J. de Graaf, verschillende uit voeringen in gebouw Tavenu. Deze uit voeringen werden allen zeer druk be zocht en zijn zeer goed geslaagd te noemen. Vooral is men vol lof over het kinderkoor. Dit was in één woord af. De kindercantate „De Poppenkast" viel buitengewoon in den smaak en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 2