Veilingver. „DE LANGSTRAAT" moet worden ingeleverd hulp in de huishouding. 5 Wednr. met twee groote jongens HUWELIJK. WIE RUILT EEN GOUDEN ARMBANDHORLOGE 50 000 gebruikte Rijwielen DE GRAAFF Go., Waalwijk - A. DE GRAAFF ZN., Meeuwen NIEUWKOOP, Burchtstr. 57, Heusden Warmbloed merrie gevraagd, Middenstands-Winkelhuis twee zware eikenboomen, 'n wit geëmailleerde fornuiskachel Te koop: EEN ROEIBOOT, 5-jarige drachtige gekruiste merrie QPROEPINÜ Weggeloopen: een zwarte trekhond Voor Uw complete BEDDEN - MATRASSEN Fa. CHARLES SGHREUDER ZN. C. J. VERDOORN BEDDEN >6 WAALWIJK ERFHUIS te Woudrichem, j. waverijn, PROGRAMMA „DeSpion vanden Prins" Gevraagdnet Meisje, een nette Huishoudster nette kappers bediende een kappers leerling WIH kan mij helpen 2 Auto binnenbanden FORDSON MAJOR TRACTOREN POOTAARDAPPELS een stortkar met zadel een kinderfietsje Verloren EEN GEBIT Pootaardappelen. 1 groote waschteil 1 baby-cape 8 zakken voor reparatie w. VAN HORSSEN, Gement B112, Aalst (Gld.) TE DRUNEN JONGEMAN, 41 jaar, P.6., Jonge Dame of ongehuwde Moeder of Moeder met I kind, LANDBOUWERS EN TUINDERS! EEN NIEUWE FORNUISKAGHEL EEN GOED BRANDENDE HAARD. 2 wielen met torpedo en berijdbare banden een paar prima DAMESLAARZEN met nikkelen SCHAATSEN, maat 39. slaagt U bij ons naar hartewensch! NEUSDEN Eigenheimers- en Bevelanders-zetpooters VERLOREN: i Te koop aangeboden: 9 Men hoort het algemeen beweren Dat men Naaimachines het best kan laten repareren B. VIVEEN TE KOOP: TE KOOP: Te koop aangeboden: 6 Te koop aangeboden TE KOOP: TE KOOP: TE KOOP: TE KOOP: e Te koop of te ruil PIET KLERKX met binnenveering Compleet f 130. Woninginrichting Grootestr. 222, 11 maakt bekend, dat al hare Emballage, niet gemerkt met 1946, vóór 1 Febr. 1946 van de Uitvoering, te geven door de Oranje-Vereeniging WI LH ELM IN A" te WIJK EN AALBURG, ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Beatrix, op 31 Januari en 1 Februari a s. voor de Leden en op 2 Februari voor niet-leden, in het Verenigingsgebouw te Wijk, om 7.30 uur precies. OPVOERING VAN Romantisch-Historisch Tooneelspel in 4 Bedrijven, door J. VAN RANDWIJK. Verplichte plaatsbespreking op vertoon hunner ledenkaart voor leden op 23 Januari van 2- 4 en 6—8 uur n.m., ten huize van E. DE GRAAFF Dzn. te Wijk voor niet-leden op 26 Januari van 2-4 uur n.m. op dezelfde plaats. Zaal open: 7 uur. 27 HET BESTUUR. Mevrouw Notaris DUYNE te Heusden, vraagt, liefst zoo spoedig mogelijk, een nettè voor d. of d. en n. 5 J. VAN VUGT, Dorpstr. 86, Rijswijk (N.Br.) Wordt gevraagd Godsd. Ned. Herv. of Ger., leeftijd 30-40 jaar; in gezin van drie personen. (Liefst van buiten). 8 Br. letter A Hulppoststation Rijswijk (N.-Br.) GEVRAAGD en 8 bij JAN KANT, Kapper, A 161a, Nieuwendijk zoekt ernstige kennismaking met leeftijd 30 tot 40 jaar. Brieven, liefst met foto, te zenden onder No. 46 aan het Bureau van dit Blad. 12 N.H., eigen zaak, vraagt nette Weduwe zonder kinderen, leef tijd 40-50 jaar, om na wederzijds goed vinden een huwelijk aan te gaan. Brieven aanA. KUIJSTEN, Eikbosscher- weg 94, Hilversum. 9 Nette man, middelbare leeftijd, zoekt langs dezen weg kennismaking met net eenvoudig meisje of Jonge weduwe, 1 kind geen be zwaar, leeftijd 35 45 jaar, P.G. Brieven onder letter B aan het Bureau van dit Blad. 10 voor het rijklaar maken van een auto, aan maat 550 x 18 of 19. Dr. VAN DER LOO 8 VEEN. mijn prachtig Waldorp Radio met klok en wereldkaart voor een p ri m a 272- 3-spels huisorgel. 9 B. C. VAN ANDEL, B 30, Woudrichem. met lederen riem, op 16 Januari, gaande van Rijswijk naar veerboot Woudrichem. Tegen belooning terug te bezorgen bij 9 J. C. BRON, 31, RIJSWIJK (N.-Br). met banden zijn door de Regeering in Engeland aangekocht. Deze rijwielen zullen, buiten distributie om, in den handel worden gebracht. De directie van Rijksmetallum acht het niet raadzaam, dat deze rijwielen geheel vrij in den verkoop worden gebracht, daar gevaar bestaat, dat zij niet daar komen, waar zij het meest noodig zijn. „Hoe kom ik als gedupeerde nu aan zoo'n rijwiel?" zult gij U afvragen. (De bedoeling van deze advertentie is, om U den weg te wijzen). De rijwielen zijn bestemd voor dringende aanvragen ten behoeve van arbeiders, werk zaam in belangrijke industrieën, wederopbouw, oorlogsgetroffenen, enz. In het algemeen zullen aanvragen hiervoor bij het Rijksbureau voor Metalen, Bezuidenhout 15 te 's-Gravenhage,* ingediend moeten worden door de directies van deze industrieën, of door overheids-instellingen, die met deze catagoriën van gegadigde bemoeienis hebben. In getroffen gebieden moet worden aangevraagd op verzameilijsten. Deze verzamel- lijsten in drievoud moeten plaatselijk, per gemeente worden samengesteld. Voor de gemeente Wijk-Aalburg zal ondergeteekende zich belasten en trachten ook voor onze gemeente wat rijwielen te bemachtigen. Op Maandag 21 Januari a.s. kunnen zij, die meenen voor zoo n rijwiel in aanmerking te komen, zich bij P. VAN DER VELDEN. Rijwielhandelaar te Wijk-Aalburg, van 2 tot 6 uur n.m. komen opgeven. (Persoonsbewijs mede brengen). Zij, die hun bestellingen voor zoo'n rijwiel schriftelijk bij mij hebben ingediend, moeten zich opnieuw opgeven. Aanvragers gelieve hun eigen rijwielhandelaar hiervoor op te geven. 58 Achtend, P VAN DER VELDEN, Tel. 28, WIJK-AALBURG. Zoo juist aangekomen: Geheel nieuwe type. Aanzienlijk grootere trekkracht Talrijk verbeterde technische kwaliteiten en constructie Nadere inlichtingen bij: N. V. FORDCENTRALE, 34 Official Fordson Dealers voor de LANGSTRAAT en LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. Wij kunnen U leveren alle soorten in maat A AB Verder alle soorten gras- en klaver zaden, alsmede alle tuinbouwzaden, erwten, boonen, enz. enz. 17 Alle levering door ons gedaan is onder volle garantie. Telef. 74 - Postrek. 409160 voor leeftijd van 5 tot met 10 jaar. J. DALM Biesbosch Werkendam. WÊÊBtÊiÊÊÊmaBamaasaÊmmsmmmr —SMUMIII n mmhhihii STOOMEN 16 KLEEDING BEDDEN DEKENS KARPETTEN OVERGORDIJNEN enz. VERVEN alléén donker blauw en zwart ROMBOUT ALMKERK NIEUWENDIJK ze moet zijnflink paard, mak bereden en trekvast, mag ook aftands zijn. Prijs naar verhouding leeftijd, al of niet stamboek en al of niet drachtig. 10 Brieven met prijsopgave en uitvoerige omschrijving aan H. DE WILT, B 15, Herpt bij Heusden. bij Naaimachinehandel en Reparatie-inrichting 10 Hoogstr. 44, Woudrichem. Wegens vestiging elders, te koop te Heusdent met tuin. Door oorlogshandelingen eenigszins be schadigd, doch vrij voordeelig te herstellen. Voor jongelui zeer geschikt om zaak in te openen. Uiterst gunstige condities I Brieven onder no. 88 aan het Bureau van „De Sirene". 11 7 op den weg van Heusden ove Elshout naar Nieuwkuyk. Terug te bezorgen, tegen belooning, bij C. VESTERS, Grootestraat, Nieuwkuyk. bij J. H. BOLL, D 2, Doeveren. groote maat, bij A. DE RADE, Hooge Maasdijk No. 25, Rijswijk. 6 Brieven No. 50 aan het Bur. van dit Blad. Adres: C. DEN DEKKER, B 82, Andel. in goeden staat zijnde boeren wagen met breede vellingen; een ijzeren eegt met 70 tanden een lichte Saks kettingploeg. Te bevragen bij J. VAN DER PLAS, F 29, Waardhuizen (N.-Br.) 9 LEERBOEK VOOR POLITIE, 3-deelig, veertiende druk. WETBOEK VAN STRAFRECHT, 19de druk. Te bevragen onder No. 47 aan het Bureau van dit Blad. 10 kleine maat. Te bevragen bij ANTON DE HAAN, Landbouwer, Drongelen. 8 maat 28 x 2 en 28 x ls/4. Te bevragen onder No. 48 aan het Bureau van dit Blad. 7 L. STRAVER, Kom B 59, ALMKERK. Aangezien tengevolge van het oor logsgeweld een gedeelte van het pro tocol van Notaris J. R. RIETRA te D u s s e n is verloren gegaan, worden allen voor wie genoemde Notaris RIETRA te eeniger tijd een TESTA MENT heeft gepasseerd, verzocht, zich zoo spoedig mogelijk te wenden tot ondergeteekende. S.v.p. afschrift van het betreffende testament en eventueel trouwboekje meebrengen. De waarnemend Notaris 21 P. B. MEN SING kantoor: Dussen-binnen A 54 huis: Hoek A 114 luisterd naar den naam „SNEL". 6 Tegen belooning terug te bezorgen bij T. van Oudheusden, F 40, Waardhuizen. 25 Klanten in het Land van Heusden en Altena Meubelen verkrijgbaar op Schadekaart Kerkstraat 128a GENDEREN Tel. No. 6 levert U nog alle gewenschte soorten Met het oog op het beperkte aanbod en de groote vraag, is spoedige bestelling zeer gewenscht. io Brieven No. 45 aan het Bureau van dit Blad. worden aangenomen, ook: kleeden, paardendekken, koedekken, vloerkleeden, fietstasschen, enz. Ook stuk ken in fietsbanden naaien. Vergunningen voor zakken worden door mij aangenomen. Voor vlugge aflevering wordt zorg gedragen. 18 Bestellingen op voorjaars-levering van worden ti ans reeds genoteerd. waarnemend-notaris te Andel, is voornemens op DINSDAG 22 JANUARI 1946 des v.m. 10 uur ten sterf huize van MeJ. R. J. Spoor, Hoogstraat A 51 te Woudrichem PUBLIEK TE VERKOOPEN;: Diverse Huishoudelijke goederen, o.a. dressoir, theetafel, kast, stoelen, ledikant, een prachtige platenbijbel, tafels en glas- en aardewerk en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor den verkoop. Betaling contant. 20 MEUBILEERING Vanaf heden kunnen weer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 4