BUITENLAND. Spanje. Mededeelingen. Frankrijk. Italië. Duitsclilanil. waren duizenden menschen op de been om hen te zien vertrekken. Er is voor twee maanden levensmiddelen aan boord maar de beide broe ders hopen Havre, werwaarts de reis rechtstreeks ondernomen wordt, binnen dó dagen te bereiken. an Havre zullen zij de Seine opvaren naar Parijs. Zaterdag-avond had in do tweede Leliedwars straat te Amsterdam een betreurenswaardig voorval plaats. Een huisvader van acht kinderen kwam bij twee lieden, vader en zoon, zich he— klagenomdat zij zijn zoon hadden dronken gevoerd. Hij werd hierop zee* onzacht op de straat geworpen waarna een der beide kerels hem herhaaldelijk trapte, zoodat hij kermde van pijn. De geneeskundigedie de eerste hulp verleende zou dan ook hebben verklaarddat de man in levensgevaar verkeert. De beide on verlaten, «lie zich poogden te verwijderen, werden nog bij tijds gevat. De vader werd het eerst aan de politie op de Noordermarkt overgeleverd, en daarna de zoon, op wien de menigte het oog had als bedrijver der mishandeling en op wien zij dan ook als woedend aanviel, hem het goed van het lijf reetduchtig afranselde en toen eveneens aan het politic-bureel bracht. Te Dordrecht is een kantoorbediende op last der justitie aangehouden als verdacht ran te Amsterdam een valschen wissel van ruim f 5000 te hebben aangeboden ter discontcering en het bedrag daarvan te hebben geïnd. Zaterdag-avond had onder Soeterwondebij Leiden, het volgend ongeval plaats. Een achttal hecrcn en dames hadden zich een gcruiinen tij 1 met roeien vermaakttoen sommigen op het denkbeeld kwamen om op eenige in het water liggende boomen te gaan loop ai, met het treurig gevolg dat eene jonge dame onder het vlot ge raakte eti levenloos opgehaald is. baardwijk 1 Juli. Dij de heden gehouden aanbesteding voor een nieuw raadhuis met vel 1- wacliterswoning was ingeschreven als volgt Joh. Hobo, te Nederhemert, voor f9,(j55 H. Kleinloog, Denderen, -9,380 A. Dankers, Heusden, -9,350 A. van llulten, u Waalwijk, -9,062 (r. van Iiulten-9,500 P. Schoep, Baardwijk - 9,503 A. Snijders, Drunen - 9,2$$ P. van Huiten, Baardwijk, - 9,000; Aan d.-n laagsren inschrijver, P. van Huiten te Baardwijk, is 't werk gegund voor f 9,060. 's ücrtogciiboscli, 30 Juni. Naar aanleiding van het door de bijzondere commissie voor de waterschappen aan de Provinciale Staten uitge bracht verslag over het door een zestal leden gedaan schriftelijk voorstel betrekkelijk door den Provincialen Waterstaat te verleenen luilp bij oprichting van waterschappen, is thans een nader voorstel bij die vergadering ingekomen strek kende, dat bij aanvrage van de betrokken eige naren tot oprichting van een waterschap, naar aanleiding van art. 7 van het provine. reglement op de waterleidingenbelanghebbenden door tussclienkomst van Ged. Staten de hulp kunnen inroepen van den Prov. Waterstaat voor het doen van de noodige opnemingen ter grensbe paling en wat vertier noodig zal bevonden worden dat.de kosten van die werkzaamheden van wege het betrokken waterschap, binnen een jaar nadat het is geconstitueerd en bevoegd tot het heffen van aanslaguit de prov. kas zullen worden teruggegeven, zullende echter, wanneer naar het oordeel van Ged. Staten het Aangevraagde wa terschap niet voor oprichting vatbaar isde gevraagde hulp niet verleend worden. (■oriucheiu 1 Julij. Door den Baad is het voorstel van Mr. van Appeltere o. s., strekkende om de kermisdoor bet verhoogen van de plaatsgelden voer kramen en spellen, langzamer hand te doen verdwijnen, met 7 tegen 6 stemmen verworpen. Dit is reeds genoeg om de aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vestigen. Men moet er dus vooral opletten, dat men in het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt. De geringste verkoudheid kan in eene bron chitis ontaarden, 't Is derhalve natuurlijk dat men, om het meeste voordeel van dit. genees middel te hebben zich er van be.lieue, zoodra men aanvangt te hoesten. Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig, om dat vele horstlijders geheel onbewust, zijn van hunne krankheid en slechts mennen, dat ze een zware verkoudheid of lichte bronchitis hebben, als de beginselen der teering reeds werkelijk aanwezig zijn. De teer wordt gebruikt in den vorm van teer .vater. Vroeger deed men wat teer in eene karaf, en vulde die met water, die men tweemaal per dag schudde, gedurende een week, voordat men lu:t gebruikte. Men verkreeg dan een weinig werkehde op lossing, waarvan de uitwerkselen zeer verschil lend waren en van een zeer scherpen en onaan- genamen smaak. Tegenwoordig vindt men in de beste apothekenonder den naam van Gou dron de Gnyot, een zeer geconcentreerde teer likeur, die u in staat stelt, om onmiddelijk op een gegeven oogenblik een zeer helder en aro ma tiek teerwater te bereiden van niet onaan- gunamen smaak. Men doet een of twee theelepeltjes van ge noemde teerlikeur in een glas water, en men verkrijgt dan terstond een teerwater, meer of minder met de aromutieke bestnnddeelon der teer bezwangerd, en van zoo geringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teerwater te bereiden. Om deze bereiding juist te bewerkstelligen, heeft men slechts de wijze van bereiding in te zien die bij elke flacon gevoegd is. Het is met de genoemde teerlikeur Goudron de Gnyot) dat men met den besten uitslag proe ven genomen heeft in zeven hospitalen en gast huizen te Parijs, alsook te Brussel, Weencn en Lissabon. De heer Gnyot, heeft tevens kleine kapsules, ter grootte van een gewone pil vervaardigd, die onder een enveloppe van gelatine zuivere Noor- weegsehe teer bevatten. Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor hen, die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis móeten zijn. Twee of drie teerkapsules genomen op 't oo genblik dat met» gaat eten, vervangen gemak kelijk de teerlikeur. Ieder flacon van twee francs vijftig centimes bevat zestig kapsules. L)it is voldoende om te bewijzen hoe goed doop het gebruik is der kapsules de Goudron de Gnyot. Vijf tot zeven en een halve cent daags. Wan neer eene verkoudheid verouderd is, of wanneer men het effect wil bespoedigen kan men de teerkapsules gelijktijdig gebruiken met de teer likeur, die men dan bij 't eten en naar bed gaan inneemt. Deze dubbele aanwending ontslaat, van het. gebruik van afkooksels, pat.es en siropen en dikwijls reeds gevoelt men na 't eerste gebruik de gezegende werking. Bij de plechtigheid waren alle Ministers tegen woordig, vele Senatoren en Kamerleden en leden /an den gemeenteraad. Een beschrijving van dit feest te geven is onmogelijk; men zou elke straat afzonderlijk moeten bescorijven. Geen straat, geen steeg, geen gang, g.*en slop, gvn achterbuurt, die niet. van boven tot beneden behangen is met rood, wit en blauw. Te Parijs woont niemand in een volledig huis; men hééft er slechts, ééne ver dieping. Vandaar dat men er niet. vlagt gelijk m Nederland, met. één enkele, groote ucgenbaans- vlag voor i -der huis, maar dat elke verdieping, elk raam' zijn eigen vlag heeftzoo.lat de ge heide gevel als het ware tintelt van het wappe rende doek, dat uithangt. De ccivpilm komt zonder twijfel toenail den Faubourg St. Denis, die met bronzen vazen ver sierd is op voetstukken geheel onder bloemen en gewassen verborgen, terwijl slingers van groen de huizen en de straat overdekken. De meest populaire kwartieren Belleville, de Rue Turbigo met haar dwarsstraten de Boule vard Sebastopol zij allen zijn letterlijk ge heel overdekt m.t de wapperende driekleur. In alle arrondissementen van Parijs waren er volksfeesten cocagnemasten, kermissen, muziek uitvoeringen, enz. enz. De bedeelden kregen twee francs extra uitkeering, de schouwburgen waren gesloten, de brievenbussen werden na 12 ure in de stad niet gelicht, de tentoonstelling was voor 25 centimes toegankelijk. Op de Boule vards verdrong zich voor alle koffiehuizen een talrijke menigte, maar het middelpunt, der feest viering was buiten kijf het concert in den twin der Tiiileriön. Aldaar was eene groote tribune opgericht voor een 500 zangers en een .200 muzikanten, die een concert hebben gegeven. De President der Republiek heeft ter gele genheid van de openbare* feesten aan 1209 ver oordeelde personen kwijtschelding van straf ver leend. Een groot aantal hunner behoort tot de veroordeelden ter zake der Commune. geheel anders, iets geheel ongewoons, het groots snees van den avond. De groote Avenue baadde in eene zee van licht, dat. boomen en bladeren helder deed uitkomen. Tusschen Int gebladerte overal gekleurde lantaarnsop lu-t water d i weerspiegeling van duizenden lampion--, afge wisseld door Bengaalscli vuurdan verlichte gondels, purper en goud, als de Bucentaurus der Vent:tiëv3 en daarin orkesten, die den gan- seheu a van l wel lui lende t>onen deden liooren. Inderdaad het is wanhopm l zoo iets te beschrij ven, voor die het niet gezien hebben, Ik twijfel of ik er een denkbeeld van kan geven. Want hoe u tusschen dat alles de menigte te doen zien, een half millioeu mannen, vrouwen en kinderen, allen in eene onbeschrijfelijke vroolijke en top'i volstrekt niet uitgelaten stemming, lieden die zich kalm verheugen, omdat zij zich zoo prettig en onbezorgd gevoelen. Kortom ik heb nooit iu m:jn gansch leven zoo iits gezien en toch hei) ik, als ik mij wel herinner u pas over den eersten Mei hetzelfde 'ge.schieveu ev stond dit sehoone feest mij nog levendig voor de ver beelding. Maar hoe schoon de eerste Mei ook geweest mog" zijn, het. fee-t van gisteren heeft alles overtroffen. Wat zal ik u nu nog gaan spreken over het, vuurwerk en de taptoe met flambouwen. Het was natuurlijk ook mooi en deed het zijne tot het feest. Maar ik zou iu herhaling komen en ik kan slechts nogmaals en nogmaals zeggen, dat het een prachtige dag is geweest voot de Fraiische republiek en voor allen, die Frankrijk waarlijk lief hebben. Sedert 9 Maart 1S7S, den Mag, waarop de wet. is afgekondigd, die den openbaren verkoop van dagbladen voor een ieder vrijstelt, behoudens eenvoudig,: aangifte, zijn aan 1785 personen be wijzen uitgereikt, dat zij dergelijke aangifte ge daan hebben. Daar er nu reeds 350 kiosken te Parijs en in Je voorsteden bestonden en bo vendien 750 personen vergunning hadden, op verschillende punten van den openharen weg te stationeeren tot het verkoopen van dagbladen, enz. zoo volgt er uit, dat thans in het departe ment der Seine 2385 personen met den op :n- bareu verkoop er van zich belasten. De internationale hard lraverij, waarvoor de Kamers 60.000 frs. toestonden, zal den 7n Sept. in het hippodrome plaats hebben. De paarden van de tegelijkertijd op de Esplanade des In valides te houden paarJen-tentoonstelling zullen op de harddraverij worden toegelaten. Van alle ziekten, die dagelijks de sterflijst vermeerderen, is de longteering zeker de meest algemeene, de meest wanhopende voor de huis gezinnen. Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden, eu moest zij haar taak beperken om het lijden der teeringzieken te verlichten en 't leven, met de grootste zorg eenigen tijd te verlengen, 't Is een Gder bekend, dat men den borstlijders aan raadt, een winner klimaat op t.e zoeken, om er den winter door te brengen, zoo mogelijk in de nabijheid van dennenbossehen, waarvan de uit waseming een weldadigen invloed op de longen uitoefent. Ongelukkig kunnen vele zieken zich niet ver plaatsen, en 't. is voornamelijk tot dezulken dat wij onze woorden richten. De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd dat de teer, die een hnrtsaohtig product is van de dennen, een zeer merkwaardig ui en g lukkigen invloed heeft op de zieken, die aan Gering of bronchitis lijden Het groote feest te Parijs op verleden Zondag begon te 9 uren op het Champ de Mars met de onthulling van liet groote standbeeld der Republiek voor den hoofdingang van het gebouw, te midden der standbeelden van de andere ex- poseerende natiën. Eerst voerde het woord Teisserenc de BortMinister van Koophandel, daarna de Marcère, Minister van Binnenlandsclie Zaken. Het beeld is een kolossale, zittende vrouwen figuur met een antiek harnas aan, en een helm op het hoofd, terwijl een mantel op haar knieën afhangt. Haar rechterhand humit een zwaard omklein.-lterwijl li var linkerhand rust. op een -teenen tafel niet liet opschriftRapnblique Franqaise. Constitution 25 Fe crier 1875. D.: geheide figuur heeft een indrukwekkend karakter, en tegenover het panorama dat zich voor het Champ de Mars uitstrektmaakt hei beeld op den donkeren achtergrond van liet glazen gebouw een grooten indruk. De muziek der garde republicaine, die achter het beeld stond opgesteld speelde na de rede des Ministers met vol orkest de Marseillaise. Daarop plaatste liet mv./.iekkorps zich voor het buitengewoon groote hoofd van het koperen beeld, dat door de Union Franco-Aniericaine in de haven te New-York als vuurtoren geplaatst zal worden en dat deze week naar het Champ de Mars gebracht is. De kop is indrukwekkend schoon van vorm. Hij draagt een diadeem, waaruit zeven gulden stralen vooruitsteken. De kop alleen is verscheidene meter hoog en bestaat uit aan elkaar geklonken platen van gedreven koper. Het model van liet beeld dat voor den kop staatis vervaardigd door den beeldhouwer Bartholdi. Er werd opnieuw de Marseillaise gespeeldalsook liet Amerikaansehe volkslied Aangaande het groote feest te Parijs, ontleenen wij aan eene particuliere correspondentie nog het volgende De avond was onvergelijkelijk. Ik heb als Parijzenoar, nog nooit zulk eene illuminatie ge zien. Op de place de la Concorde begon ik mijn tocht door de verlichte straten. Het plein was tooverachtighet was letterlijk bedekt met slingers van gasvlammen inmat glas; waar men ging staan overal sehoone lijnen; deze vlauimen- d-'ooratie vormde een reusachtig berceau, waar uit statig de obelisk van Lnxor zich verhief. De twee prachtige fonteinen waren verlicht, als op den avond van het bal bij den Minister van Marine. Thans waren het niet twee, maar vier electrieke lichten, die hoog uit een der naburige gebouwen hunne stralen kruisten, op de fontei nen en h.:t water als van paarleu en smaragden deden schitteren. Men kan zich moeilijk voor stellen welk een fraai effect dit maakte. In de Champs Elysées waren langszijds even eens slingers van gasvlammen. Die dezen prach- tigen weg kent en ooit zag welk een betoo/eren- den indruk reeds de gewone rij!;uig-lantaarns maken, wanneer liet er wat vol is en men naar den triomfboog van de etoil ziet kan nagaan, hoe thans de indruk was van dezen weg, schit terende van licht. Daarbij dan nog aan weerszijden in de boschjes gekleurde lantaarus en de verlichtingen in de huizen. Op de Place de l'Etoile had men overvloed van electriek licht. De triomfboog, wel liet schoonste monument van geheel Parijs, werd er als mede overgoten. Ik weet niet welke eigen aardige tooverachtig; aanblik het er door ver kreeg; te midden van al deze schitterende lich ten rees het omhoog, als een doorschijnend spookgebouw, als de schim van al onze vervlogen militaire grootheid. Dit alles echter was slechts op reusachtige schaal, wat men toch eigenlijk in zekere mate te Parijs icderen avond ziet. Er was meer licht, veel meer licht dan anders, maar alles was eeni. germate in denzelr'den geest, als de gewone ver. lichting. Het Bois de Boulogne t D mderdag is het lijk der Koningin tentoon gesteld in een kapelwelke men in het. paleis daar/oor heeft, ingericht. De overleden Koningin is gekleed in het gewaad der zusters van de godsdienstige vereeniging de las Mercédès. Ann twee kleine altaren ter zijde van het piaalbed worden gedurig missen gelezen. De trekken van het lijk zijn erg verwrongen en getuigen van het zwaar lijden, dat de Koningin had te door staan. Den volguiden (lag is het lijk naar het Es- curiaal overgebracht. De Koningin zal te ruste worden gelegd in een afzonderlijken grafkelder: volgens een gebruik, afkomstig uit den tijd van Philips wordt een Koningin die kinderloos overleden is, in een andereu grafkelder begraven dan de Koningen. De koninklijke familie zal een week in liet Escuriaal vertoeven. Na het overlijden der Koningin heeft Cz Ko ning zich van allen afgezonderd. Hij heeft alleen een kort onderhoud gehad met den Mi nister-President Ca novas de Castillo. Gedurende de ziekte der Koningin hield hij zich flink. Slechts op liet oogenblik van den doodstrijd begaf hem de moed. Eenigen tijd vóór het overlijden ontwaakte de Koningin nog eenmaal uit hare verdooving toen zij den Koning gewaar werd, trok zij lie.u tot zich tot een laatste ze nuwachtige omhelzing. Na het overlijden nam de Koning den huwelijksring van den vinger der Koningin on trok hij z.ich terug in de kamei, die hij voor zijn huwelijk bewoonde. De kamer, waar de Koningin stierf, is dezelfde waar de Koning geboren is. Voor de woning van den O ïstenrijkschcn Consul te Venetie hebben vijandelijke demon stration plaats gehad, naar aanleiding van een gerucht, volgens hetwelk de consul aan eenige jongelieden, die eene pleizicrreis naar Venetië dachten te doen, had doen weten, dat zij niet mochten komen. De heer Sella en eenige andere Afgevaardig den hebben de Regeering in de Kamer over deze zaak geïnterpelleerd. De Minister vau Biniien- landsche Zaken deelde mede, wat ter keunis van de Regeering was gekomen, 't Is waar, dat er vijandelijke demonstration tegen den Oosten- rijkschen Consul aan den dag gelegd zijn. De Regeering betreurt het diep, maar de omstan digheden, waaronder ze plaats gehad hebben, schijnen de beteekenis er van te verzwakken. De bevolking te Venetië keurt de demonstration nadrukkelijk af en zoowel de inwoners als de autoriteiten hebben aan den consul hun innig leedwezen betuigd over hetgeen gebeurd is. Herlijn, 1 Juli. Op het Congres werden lie den de ltumeensche gedelegeerden gehoord. Toen zij vertrokken waren werd de Bessarabische kwestie besproken. Het Congres besloot tot het afstaan aan Rusland van dat gedeelte van Bes- sarabië, 't welk er door liet verdrag van 1S56 van werd losgemaakt. Tevens werd besloten dat de Dobriulscha aan Rumenie zal worden afgestaan. Op voorstel van Minister Wnddington werd vervolgens besloten de zuid-westelijke grens van Rumenie uit te strekken ran Silistria af tot Man- galia aan de Zwarte Zee, Silistria niet, Man- galia wel daarin begrepen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2