Totaris BINK, Notaris Notaris BIN K, a P. K. TACX, II. U\ HER KOLK, talen, F. Oosprhout Verzandt gbruikte Postegels 4 lüi win w. t mes J.C.MARKS en Fotografisch Atelier HUISHOUDELIJKE Jflïlia TH. A. VAN DELFT. OPRUIMING Behangsel papier. Frits Müllers, pr tinning varu GEWEREN Til. 1. VIN wycK, hoek-, boek- en salon- iagMt Th. Wessi verkoopen: Biljart-Concours 10 cent fr 12 stooten. émaille huistioeliike artikelen! Patent koctoestellen, Vaals Liralkrg). m electrische gel è?erï MAGAZIJN vt theek - Waarhor Noest gij? Gebruik Kater's Drop, 1. law Sroningsn. JACHTAKTIK Klein Meubelv Ontvangen: ÖIIUCI If! luUldemefêi verknopen: VERKOOPEN De Notaris veilen en verkoopen: k k 8 f I 61 Sluiting 2 Ja ua'i 1S99. Waalwijk, &tionsstraat Waalwijk. W A A L W IJ K, Huishoudelijke artikelen, Lampen, Ijzerwaren, Bouwartikelen, Asphaltpapier, Gereedschappen Schoenmakers artikelen Flinke tariefverlaging. Lampen en Kooktoestel- len, aan verminderde nrii-' zen. Amerikaansche tra pen n trapstoeltje nieuwe groenten ii: blik, comestibles en vise so< - ten, nieuwe gedroogde vruchten als I\ Rozijnen Nieuwe Gember Nieuwe Jams in poM Ia. Poederchocolade Drogerijen Chem, en VEBFWABï». te WAALWIJK, zal '2 Januari bij INZET eu 16 Januari 1899 bij TOESLAG, telkens (les avonds o:n 6 ure, bij de Wed. THOMAS DE BONT, te Waspik ONDER WASPIK, Wei- en bouwland, Blok en Dijkeind, sectie G. nos 17(5 en 177, groot 1 09.10 h< ctaren. Weiland, Dellen, G. nos 467, 468 en 982, groot 70.30 aren. Id. Id. nos 458, 459 en 460, groot 1,08.10 heet. en 4 perceelen bouwland Benedenkerk sectie P. groot 1.27.78 heet. te Waalwijk zal 5 Januari, bij inzet en 19 Januari 1899, bij toeslag, telkens des avonds om 6 ure, in het koffie- huis van Chr. Appels, te WAALWIJK, bij het station Onder Waalwijk: Twee perceelen Bouwland2e Zeine, sectie 13 no. 404, groot 58.20 aren en 3e Zeine, sectie B no. 436, gr. 46.10 aren; in huur bij J. Mulders. Belend A. van Huiten, L. Mombers en H. Pullens. te Waalwijk, zal 17 Januari 1899 voorin. 10 ure, bij -dewed. P. van den Broek, te WAALWIJK Voor den heer J. Wolfs te Enschot: Een partij varkensdragende schotteling en biggen. Voor den heer J. C. van der Voort te Udenhout 50 kavels mastenplanken. 25 kavels eiken platen en planken en -en partij linden snijplanken. Ij ONDER WASPIK, CAPELLE en 's-GRAVEMOER. *e Vlijmen, zal ten verzoeke van den heer Schoenmakers Dinsdag 10 Januari 1899 in het lokaal der Harmonie te WASPIK, bij INZET en Dinsdag 17 Januari 1899 ten koffiehuise van Gijsmans aldaar, bij TOESLAG telkens des avonds te 6 uur, in het OPEKBAAR Onder de gemeente Waspik: Koop I. Een perceel bouwland in Boven- kerk-Binnëaaan de Spoorweglijn sectie D. io 1107, groot 20 aren 20 centiaren. Koop II. Een jerceel hooiland, gelegen in Groot-Waspk over 't Diep tegen het Oude Maasje, sectie A uos. 295 45 en 353gro.t 1 heet. 60 aren 30 c.A. Koop III. Een jerceel hooilandgelegen Buitendijk ti*3chen het Kleine Maasje en den Aohteriijksectie G nos. 116 en 799 groot 2 hectaren 55 aren 60 centiaren. Onder de geueente^ Capelle- Koop IV. Een persei bouwland, in de Geerakkers, secie E no 65, groot 82 aren. Onder de gemeeite 's-Gravemoer Koop V. Een perceel hooiland, in de Lage Weg, sectie A n» 107, groot 48 aren 40 centiaren. Met uitzondering dei verhuurde bouwlan den zijn de goederen in gebruik te gp» vaar den bij bet betalen der kooppenningen. De giond-polder- ei; waterschapslasten *iju te rekenen van de Is tea Januari ,1809 voor rekening des coopers. bij den hter ZONDAG 20 Novenber 1898. (Zonder verlening) lste prijs; Een versche Bim, 12!/*Ko. Voor het hoogst antal punten. 2de prijsEen dito Schoider, 10 Ko. Voor het daaropvolfnd hoogste aantal. 3de prijs: Een dito ZijcJ, 10 Ko. Voor de meeste ij fs too ten. 4de prijsEen dito Iwe kop en 2 pooten. Voor de meeste 'ierstooten. 5de prijsEen dito Riltuk, 3l/2 Ko. Voor juist 19 pnten. 6de prijs: Een dito Riituk, 3U3 Ko. Voor juist 17 jnten. 7de prijs Een dito Kipstuk, 3 Ko. Voor juist 15 jnten. 8ste prijsEen dito Vrstprijs, 4 Ko. Voor juist 13 knten. 9de prijsEen dito Wrstprijs, 4 Ko. Voor juist 11 inten. Reglement in dejial aanwezig. Y? AAI/IJK. Hiermede hetk de eer UEd. te berichten, d ik ONTVAN GEN heb eene lime keuze de nieuw modellen voor gas epetroleum. Ook maak ik UEd.ent op mijne nieuw ste modellen Met de uitgebrejïid in keuzede soliditeit en lagerijzen mijner nieuwe artikelen geloof ik staat te zijn met een ieder te kunnen cfurreeren en neem daarom de vrijheid Ed. beleefd tot een bezoek uit te noodij Vertrouwende, dajt ook in Uw belang zal zijn en in afviting Uwer geëerde er verzekering eener diening, met hoog- orders, verblijf ik, prompte en accurate achting UEd.v. Dienaar, koperslager, Idgieter, gasfitter. van alle Land^ zelis de meest gewone [ter Vordering van de geestelijke roemg loor arme kin deren. Kostbje nligicuse aan denken zulleuhen worden me degegeven. INLICHTING» te byragen en Post zegels te zenden UI m 'i lp U;1 LWihiGiiüiu IC bij da Haven, IN KoperslagersWAAI H IJK bevelen zich beleefd aan, lot >Q aanleg iet bijlevering van alle daartoe fienc beveelt zich beleetd aan. met digdheden. zooals: Emaille Braadpannen, Kof fie- en Theepotten, Md1-:- er, Waterkannen, Meel en Sui kerscheppcrs, Water - n Toi letemmers en eene fijne sor teering Blikwerk. 6 visitekaart portretten f 1.75. 6 cabinet f3.50. AMSTERDAMSGHE gevestigd te Amsterdam. De Maatschappij verstrekt en belegt geld op hypotheek en geeft NIET UITLOÖT- BARE gewaarborgde 4% hypothé caire obligatiën uit in stukken van f 1000. en f500. Voor inlichtingen gelieve, men zich te wenden tot de firma C. A. Witlox Zoon agent der Mij te WAALWIJK. VAN Aanbevelend, Huis— en Décoratieschilder, WAALWIJK. Kuter's Drop iis heerlijk van smaak. I Kater's Drop is een uitmuntend ver zachtend middel. Kater's Drop is door de meeste doc toren aanbevolen. Kater's Drop is ovaal van vorm en voorzien van ons gerechtelijk gedeponeerd merk „de zittende kat.' Katers Drop j3 jn elegante blikken doosjes van lö en 25 ct. en los a 25 ct. per ons verkrijgbaar in onze bekende depóts. Kater's Drop wordt uitsluitend gefabriceerd door Wacht If voor waardeJooze namaaksels! Voor H.H. jagers 't goedkoopte adres van en alle andere Verder: poetsolie en Ween er kalk, brandspiritus, nap] j ate roe - tijn, Brusselsch aard blauw steen, potlood, bruineersel en witsel, enz., enz. Aanbevelend ALS 3QVE Niet alleen is het bekende MLTTBÊtI MAGAZIJN van te WAALWIJK, ruim voorzien van meubelen, tapijten, kar: len, spiegels en scViV en, in alle qualeiten en prijzen, ma: \t u der bekend is, men vindt er een RUIMEN VOORRAAI - n (onmisbaar voor huishoudelijk .ft; aldumtafeltje PIANO TABOURETS als Naaikistjes, Werk- en To enz. enz. Verder vestigt hij de aandacht tegen Lei winterseizoen op zijn groote sort ertng kachel- en vloerzeilen, matten, eiken en mahoniestove? met en zonder marmerblad. VOETKUSSEN S, Alles aan scherp coucurreeren 3 - eene groote sorteering Abricosen,Prunellen, Peren, Pi ui - medanten en gewone Pr.'knor heele, ring en stuk Appelen, Co— madrafleur en Smyrna Vijgen, voor Boerenjongen:;, in potten en uitgewog.j,;\ in prachtige busser rtUt Aanbevelend MARKT, WAAL W L 00- VAN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3