Nummer 11. Zondag 5 Februari 1899. T we ede BINNENLAND. Tigre, het rijk van Ras Mangascha. Vervolg Nieuwsberichten. om Kuanu ixueaifSXKïJVnmKac rat*- WAALWIJK, 5 Febr. 1899. Wualwijkscbe <ïyninastiekvereenigiug\ Heden, Zaterdagavond, zal de Waalwijksche Gyranastiekvereeniging weer hare jaarlijksche winteruitvoering geven op „Musis Sacrum." Mochten de turners bij vorige uitvoeringen een woord van dank hooren, telkenmale, wauneer ze eene reeks vrije oefeningen had den uitgevoerd, ditmaal nemen vrije oefe ningen het grootste gedeelte van 't programma in beslag, terwijl oefeningen aan de werktuigen meer als keuroefeningen zijn genomen. Ter afwisseling geven de gymnasten bij deze uit voering, direct na de pauze een kluchtspel getiteld: „de Rooverhoofdtnan" of „Een too neeluitvoering te Niemandsdorp» dat naar wij meenet), heel wat zal bijdragen om 't genot van dezen avond te verhoogen. De worstel oefeningen na de pauze zijn eene serie vrije oefeningen io verbinding met worstelstanden, dus iets geheel nieuws. Moge een talrijk bezoek de moeite oonen, die de turners zich gegeven hebben, om zich voor deze uitvoering voor te bereiden. Concert harmonie „l'Fsperance" De tweede winteruitvoering die door de harmonie l'Espérance a.s. Maandagavond 6 Februari zal gegeven worden in de harmo niezaal van den heer Chr. v. d. Werff, belooft wederom zeer schitterend te zijn. Het programma, 15 nummers bevattende, is rijk aan afwisseling, de harmonie zal hare schoonste stukken ten beste geven; wat we hiervan gerust kunnen verwachten behoeft niet vermeld; voor de voordrachten heef». het bestuur twee der grootste specialiteiten op dit gebied in Nederland geëngageerd »1. de heeren Solser en Hesse, karakter Humoristen en Duettisten. Een recht gezellige kunstvolle avond staat dus den honorairen leden van l'Espérance te wachten en waar zulk eene bloeiende ver- ecniging als dezezich zooveel moeide en kosten getroost, zijn zij het dubbel waard, dat hare leden doot tegenwoordighei 1, van hunne belangstelling eu waardeering doen blijken. Naklanken van 't concert der liedertafel. De heeren P. van Rijthoven en W. de Hoog, respectievelijk tenor en bariton der liederafel „Aurora",te Oosterhour,die onlangs hunne me dewerking verleenden aan het concert der liedertafel „Oefening en Vermaak» te Waal - wijk, welk concert gedeeltelijk gegeven werd onder leiding van den beroemden toonkun stenaar Richard Hol, mochten van den grooten maestro, als een sprekend bewijs zijner waardeering voor hun optreden, ieder een fraaie compositie met vleiende opdracht ten geschenke ontvangen. Aan den heer Govert Dorrenboom werd met een waardeerend woord een vierstemmig mannenkoor vereerd Eerste Kamer. Men seint uit Den Haag In de eerste kamer is bij de algemeene beschouwingen over hoofdstuk binnenl. zaken, door den minis'er medegedeeld, dat de finan ciën z. i. vooreerst niet toelaten rijkspension- neering van weduwen en weezen van gemeente ambtenaren, dat hij met het lid Bcrgsma waar borgen tegen willekeurig ontslag van gemeeD- te-secretarissen en ontvangers wenschelijk acht. en zijn plan is de gemeenten bevoegd te verklaren bij belastingheffing beperkte proges- sie in te voeren, waartegen het lid Vau Nispen tot Pannerden bij voorbaat opkwam. De leden Mr. Van Zinnicq Bergman en Schimmelpenninck van der Oye betoogden de onmogelijkheid der neutrale school en drongeo aan op invoering der vrije school. Verloting. Bij de verloting der Vereeniging voor Landbouw, Handel en Nijverheid te Amster dam is de hoofdprijs, oen villa te Bussum gevallen op nomrner 25493; de vierde prijs, een cassette met zilverwerk voor 12 personen, op nommer 8451; de zesde prijs, een paard, op nommer 9158; de achtste prijs, een pianino, op nommer 3614. De trekking duurt vooit. Onze Koninginnen bij den Engelseiien gezant! Lang was de keten van rijtuigen, die Woens dagavond tusschen 9 en 10 uur af- en aanreden aan het gebouw der Britsche legatie in het Westeinde te 'sGravenhage en gedurende dien tijd een 300tal genoodigden brachten naar het bal, dat sir Henry Howard, buiten gewoon gezant eu gevolmachtigd minister van Groot Brittannië en Ierland bij ons Hof, in de ruime salons van het gebouw gaf en waarvoor H.H M.M. de Koninginnen een uitnoodiging hadden aangenomen. In afwachting van de komst der Hooge Gasten, namen de heer en mevrouw Howaid met de gewor.e gastvrijheid de honneurs waar tegenover de gelnvileerden, die zich over de verschillende vertrekken verspreidden en wel ke zalen een luisterrijk „coup d'oeuil" boden door de in spiegels weerkaatste lichtkronen en candelabres en de keurige versiering, voor deze gelegenheid, met gewassen en bloemen- groepen een decor van naiuurgroen dat vooral in de balzaal elegant mocht heeten. In den uitgebreiden kriug van gasten werden voornamelijk opgemerkt bezoekers uit de hofwereld, de ministers, de vice-president en enkele leden van den Raad van State de commissaris der Koningin, de buitenlaudsche gezanten en verdere leden van het diploma tieke corps, eenige generaals, de kolonel commandant der Haagsche schutterij, andere staatsambtenaren er. vele adellijke personen, behourende tot de uitgaande kringen der hoofdstad de meesten met hun dames in prachtige balkleedij. De kunst was verleger- woo digd door schilder Bisschop. Hare Majesteit de Koningin deed, vergezeld door H. M. de Koningin-Moeder en H. K. H. prinses Elisabeth, even voor 10 uur Haar intrede met gevolg bestaande uit de hofdames, de kamerheeren jhr. Van Pabst, baron Taets van \Amerongen en jhr. van Te:s, en de adjudanten kapt. ter zee Zegers Vecckens en kapt. v. d. Bosch. De Majesteiten werden aan den ingang van den in de portiek aangebrachtsn corridor ontvangen door den gezant sir H. Howard en twee secretarissen van legatie, beiden drager van zilveren candelabres met branden de waskaarsen en gekleed in ambtskostuum. Ter eere van het Vorstelijk bezoek schit terde boven de poort het wapen V3n Groot- Britiannie tusschen de initialen V. R. in vlammend gaslicht en was uit een der ven sters de Oranjevlag naast de Britsche vlag ontplooid. Nadat HH. MM. de Koningin droeg een lichtblauwe satijnen balrobe, Haar Moeder een lila kleed door den gezant waren binnengeleid eu begroet met het Wilhelmus", nam het bal een aanvang. H. M. de Koningin danste de eere quadrille met sir H. Howard, den gastheer, en verder namen daarin plaa-s prinses Faisabeth naa t baron De Grelle-Rogier, gezant van België en lady Howard naast jhr. Van Karnebeek, oud-minister van buitenl. zaken. H.M. de Koningin Moeder aanschouwde den dans eu sprak beurtelings lal van dames en heeren aan. Ruim 11 uur verlieten beide Koninginnen het bal, onder betuiging aan den gastheer de aangenaamste herinneringèn mede te nemen. Het was de eerste maal, dat de jonge Ko ningin buiten het Paleis in een particulier huis een avondpartij met Haar tegenwoor digheid opluisteide en deze eer viel der En- gelsche legatie ten deel, welke salons 30 jaren geleden door wijlen Koning Willem III en vóór een paar jaar, toen sir H. Rumbold hoofd der legatie was, door Koningin Emma bezocht weiden. Het op receptie gaan bij den vertegen woordiger van de koningin van Engeland behoort dus tot de traditiën der Oranje's. De Koninginnen vertrokken zijnde, werd het bal voortgezet en afgewisseld met een coiillon, waaraan prinses Elisabeth deelnam. Na afloop daarvan vereenigde men zich aan een souper. Omstreeks 3 uur na middernacht was de partij afgeloopen. Gouverneur van Ned.-Indië. Uit den Haag meldt men Thans wordt uit goede bron verzekerd, dat tegen of in October van dit jaar de verwisseling van gouverneur-generaal in Ned.-Indië kan worden legemoetgezien, daar de tegenwoordi ge landvoogd Jhr. van der Wyck alsdan zijn bestuurstaak zal nederleggen. Kongres voor internationaal recht. Op verdoek van den Nedei landschen gezant besloot de Bondsraad toe te treden tot het derde kongres voor internationaal recht in Dea Haag te houden. Landbouw. Men schrijft uit Noord-Westelijk Noo:d- Brabant Nu de prijs der beetwortelen is vastgesteld, zijn thans alle bietenagenten in de weer het voor de beetwortelteelt bestemde land op contract te krijgen. Voor bieten, die in Mark en Vliet worden geleverd, besteedt men f 11 per 1000 KG. op gewoon contract, terwijl voor de bieten aan de buitenhavens aange bracht t 10.50 per 1000 K.G. zal worden betaald. Ue levering moet geschiedeu binnen 2e kl. 3e kl. f43.30 f28.85 44.75 29.85 45.75 „30.30 scheepsboord. Levering aan de fabriek brengt een prjsverhooging mede van 50 cent per 1000 K.G. netto beetwortelen. Medevaart naar Lourdcs De 22ste Nationale bedevaart der Meimaand naar O. L. Vr. van LourdeS; vergezellende een groot aantal arme zieken, onder de hooge bescherming van den kardinaal aartsbisschop van Mechelen en het eere-voorzitterschap van Mgr. Meicisr, geschiedt van 25 April tot 3 Mei 1899. Prijzen heen en terug. Ie kl. Van Charleroi. Bergen en Kortrijk f 67.35 Van Brussel, Namen: „69.25 Van Gent, St. Trüiden, Landen 70.25 Van Antwerpen, Luik, Tongeren: 71.30 46.30 30.85 Deze prijzen zullen met f 2.50 veihoogd worden ten voordeele van het »Werk der arme Zieken,» voor al de Bedevaarders die, „na den 31 Maait 's middags" inschrijven. Men behoeft gedurende de reis niet van trein te veranderen. Verleden jaar telde deze bedevaart 3377 pelgrims, waaronder vele hollandsshe, „boven dien" 273 arme zieken, waarvan verscheiden^ hunne gezondheid te Lourdes hebben terug gevonden. Voor breedvoerige prospectussen, inlichtin gen en inschrijvingen wende men zich tot den heer Adr. van der Aa te Oosterhout (een postzegel voor antwoord bijvoegende). Waardeering uit den vreemde Onder de toosten, welke werden ingesteld op het feestmaal, waarmede onlangs te New York de 14de verjaardag der„Holland Society» we'd gevierd, was er een van den voorziiter, den heer Berger, een voorstander vat) de koloniale politiek, die in dit opzicht Nederland ten voorbeeld stelde aa») de Vereenigde Staten. „De jonge Koningin der Nederlanden", zeide hij, „regeert over 34 milioen onderdanen, over verschillende deelen van den aardbol ver spreid. Dat is ongeveer één Nederlander tegen 'ien lieden van een ander ras. De Nederlan ders geven ons e^t. les in het koloniseeren." De heer Roosevtl: hield een toespraak over „Amerika's meening omtrent Nederland" en zei daarin o.a „Hoemeer men de Nederlan ders kent, des te meer achting krijgt men voor hen. Een volk moer, maar het spreek woord zegt, niet geschat worden naar zijn aantal, maar naar zijn deugden. Daarin bestaat het verschil tusschen Chineezcn en Nederlan ders. En wij wenschen ons zeiven geluk, dal wij van de laatstgenoemden afstammen en niet van de eersigenoemden. Drie Slachtoffers van het Ijsvermaak. Woensdagnamiddag omstreeks 5 uur had te Boxmeer een ongeluk plaats. Terwijl groot en klein zich op de zoogenaamde „Meer« ver maakte met schaatsenrijden geraakte een drietal, dat arm aan arm reed, op eene plek met ijs van één nacht, dat derhalve geen draagkracht genoeg bezat om genoemd drietal te dragen. Deze drie zakten dan ook door het ijs heen. Een ander drietal, waarvan eveneens twee gearmd reden, zag gelukkig bijtijds wat ge beurde. Een hunner liet zich voorover vallen, zijn makker in zijn val meesleepende; de derde bleef plotseling staan en staarde schier wezenloos naar de ongelukkige drenkelinge:». Hij merkte daardoor niet, dat het ijs onder zijne voeten wegzonk. Ook hij zou zeer waarschijnlijk verloren geweest zijn, had hij niet de tegenwoordigheid van geest gehad om de schaats van zijn nevenman, die vooro ver op het ijs lag, te grijpen. De twee, die gevallen waren, trokken beiden uit alle macht en het gelukte hun den derde weer op de gladde baan te brengen. Op handen en voeten kroop dit drietal naar den wal. Van alle kanten snelde men ter hulp Na veel pogingen gelukte het de drie eerste drenkelingen op het droge te brengen. De zeereerw. heer pastoor en de heer Dr. Sterk waren gauw ter plaatse. Onder leiding van Dr. Sterk werden geruimen tijd pogingen aangewend om de levensgeesten weer op te wekken doch te vergeefs. De dood was reeds ingetreden. Hierop werden de dren kelingen huiswaarts gebracht. Men kan zich de wanhoop der ongelukkige ouders wel voorstellen. Allen zijn zeer achtenswaardige burgers, die eenieders achting genieten. De deelneming is dan ook algemeen. Ongelukken. De visscher R. V. te Woudrichcm heeft Dinsdagavond een benauwde ure doorleefd. Bij het lichten van zijn ankerkuil, een werk, waartoe eigenlijk twee personen noodig zijn, kantelde zijn bootje eu zonk, waardoor hij te water geraakte eu zich ongeveer eeu half uuj aan een tonnetje moest drijvende houden, daar zijn hulpgeroep niet werd opgemerkt. Eindelijk, toen hij evenwel reeds zoo uitgeput was dat hij niet meer om hulp kon roepeD werd hij nog opgemerkt door een paar visschers en zoo van een anders wissen dood gered. Donderdagavond om 6 uur vond nabij Roserdaal een beambte van de staatsspoor wegen een man met het hoofd in het. zand liggen. Onmiddelijk werd de stationchef daarvan in kennis gesteld en een dokter omboden die slechts den dood kon consta- teeren. De ongelukkige, genaamd Peeters, oud 26 jaar en wonende te Den Bosch, was als remmer in dienstvermoedelijk is hij bij den wissel uit de remkasl gevallen en door den trein overreden. Kindermoord. De justitie te 's Hertogenbosch is Woensdag jl. naar Babiloniënbroek geweest, alwaar, naar men vermoedt, kindermoord zou zijn gepleegd. Het resultaat van dit onderzoek is nog niet bekend. Fin de siècle. Za'erdag kwam te Vlodrop (L.) een bedelaar op eene fiets zijn gewone aalmoes vragen. De man beweeide dat hij tegenwoordig meer op één dag verdiende, dan vroeger in een geheele week, toen hij alles te voet moest afdoen en dat hij zijn fiets al dubbel en dwars verdiend had. Dussen 1 Febr. De verordening op de hondenbrlasting, waarbij voor pleizierhonden f 4, voor andere f 1.50 zal worden geheven, is bij koninklijk besluit van 12 Januari 1899, No. 15 goedgekeurd. 1 Febr. Konden we in den laatsten tijd enkele berichten lezen van plotselinge sterfgevallen, ook hier werd eene vrouw van ruim zestig jaren P. van Iersel genaamd, gistermorgen dood te bed gevonden. Maan dagavond genoot zij nog eene goede gezond heid. Dussen, 3 Febr. Wij vernemen, dat de heer P van Lierop, 2e onderwijzer aan de openbare school in Mariapolder alhier, is benoemd tot onderwijzer te Rosmalen en dat voor de daardoor vaceerende betrekking eene oproe ping zal gedaan worden op een jaarwedde van f 500 voor 'i eerste en f 550 voor de volgende jaren. Tilburg, 1 Februar:. De roomsch-katholieke (ai beiders) kiesvereeniging Eendracht maakt Macht, alhier, is Zor.dag wegens gebrek aan belangstelling opgeheven Hiermede is der democratische katholieke richting te dezer slede een belangrijke steun ontvallen (T. C.) Kort geleden werd gemeld, dat de bevel hebber van Tigre, ras Mangascha, tegen zijn souverein negus Menelik van Abyssinië, in opstand was gekomen. Om den ras (stadhou der) weder tot rede te brengen en te onder werpen, zond Menelik een gezant naar Tigre. De ras echter liet dezen koninklijken bood schapper onmiddelijk in boeien slaan. Daarna rustte Menelik een leger van 400,000 man uit onder ras Makonnen, om den oproerigen stadhouder te beoorlogen. Tigre of Tigié is het noordelijkste der drie koninkrijken waaruit Abyssinië vroeger be stond. In 1861 vereenigde koning Theodoris ze alle onder zijn schepter. De koningen van Abyssinië voeren den titel negus negesli, d.i. koning der koningen. Geheel Abyssinië was reeds in het begin der vierde eeuw Katholiek, zoodat op het concilie van Nicea in 325 de bisschop van Ethiopië de zevende plaats onder de talrijke kerkvor sten innam. Lang echter bleven de Abyssiniërs den paus niet getrouw en de religie ontaardde weldra in een sim pelen vormendienst. Ook zijn zij monofysiten, d.w.z. zij erkennen in Christus slechts één persoonlijkheid. Doopen en het houden van Avondmaal geschiedt volgens den rhitus der Grieksche kerk. Een eigenaardigheid is, dat de voorname Abyssiniërs bij het Avond maal grootere siukken brood krijgen, dan de lagergeplaatsten en dat niemand beneden den leeftijd van 25 jaar tot de plechtigheid wordt toegelaten omdat men meent, dat niemand vóór dien leeftijd een zonde kan begaan en iedereen zalig wordt, die vóór dien leeftijd sterft. De overledenen worden als onrein be schouwd eu daarom zoo spoedig mogelijk begraven. De kerken der Abyssiniërs zijn klein, rond en met kegelvormige strooien daken gedekt en steken romantisch af tegen de met cederboomen bedekte heuvels. Zij versiereu hun kerken met beelden en schil-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 5