P. Gloudemans, Eerste H. Communie. Belijdenis. Dames- en Heeren Horloges Advertentiën gasornamenten, gasleidingen GLOEIKOUSJES BORDEAUX. WITTE en RIJNWIJNEN. Wed.J, B, v. d. Heijden-DeLeeuw. ROZENKRANSEN MET DOPJES. en dito KETTINGEN. Waalwijk. ANTOON TIELEN. Telegrammen. IJurgerli ke starid. Handelsberichten. Koper-, lood-, zinkwerker en gasfitter. REPAKEEREN verwarring onmogelijk. gas- en huishoudelijk gerief Steeds verkrijgbaar LIKEUREN Voor het a.s. seizoen: Crucifixen, Album-Religieux, TOILET-ARTIKELEN, enz. enz. A Geheel nieuwe gasleidingen wor den door mij vlug en tegen con- curreerende prijzen uitgevoerd. in alle kwaliteiten enz. enz. Waalwijk. Eene prachtige sorteering van de nieuwste Gouden-Zilveren- en Nikkelen— Prentjes Photografieën Medaillons Kaartjes Peluche en andere PortemonaiesSigarenkokers, Portefeuilles, Schrijfmappen, Koe— riertaschjes Odeurs Koningin, behoeft wel geen betoog en verder klonken lustig de Nederlandsche vvenschen op deze samenkomsten. Woensdag waren de kolonel en de consul op diner genoodigd bij den schout bij nacht met eenige Frausche marine-autoriteiten. Zoo als ik mocht vernemen, was het feest hoogst aangenaam en dronk de gastheer öp't dessert de gezondheid van de Koningin en hare vertegenwoordigers aan tafel, waarbij doot een verborgen muziekcorps het Nederlandsche Volkslied werd gespeeld. De kolonel en de consul antwoordden beiden met een gepast woord. Vrijdag daarop was er een matinée dansante op de buitenplaats van den consul bij Bir- mandre'.s, door mevrouw Van Vollenhoven en hem aangeboden aan den kolonel en den geheelen Etat-Major van de „Piet Hein Zelden zag ik zooveel vreugde en gezelligheid bijeen en was het of de Hollandsche officieren en de Frausche jonge dames elkaar jarenlang gekend hadden. Het Wien Neerlatidsch bloed werd gespeeld en door alle Nederlanders aanwezig, staande gezongen en daarop zonder muziek want dat lied is in den vreemde natuurlijk niet bekend de oude volkszang van „Piet Hein." Esterhazy. Men meldt uit den Haag: Esterhazy was hedtn hier ter stede. Een reporter ontmoette hem in de Korte Houtstraat. Hij was in gezelschap van een lang, slecht Fransch sprekend persoou. Oumiddelijk viel de gelijkenis van Esterhazy met de hier en daar van hem verspreide portretten op, maar zekerheid had de reporter nog niet. Die verkreeg hij eerst ruim anderhalf uur daarna,na een geforceerden marsch door de stad. Want 't bleek dat Esterhazy, die naar het hoofd postkantoor moest, nóch zijn geleider den terugweg wisteu naar de Houtstraat, waar zij in een der kleine koffiehuizen of hotels verblijf hielden. Om uit den twijfel te geraken sprak de reporter den commandant eindelijk aan op straat. Hij had niets geen bezwaar er voor uit te komen wie hij was, maar een onderhoud met journalisten wilde hij tot geen prijs. Buitendien was hij slechts voor enkele uren hier. Maar afgescheiden daarvan oordeelde hij dat de Hollandsche journalisten zich re z-'jneu opzichte te „raalveillant" hadden gedragen. Leugenachtige interviews waren in sommige grootere, zoowel als kleinere bladen geschreven, en één courant had zelfs de z. i. verregaande onbeschaamdheid gehad zijn bezoeken aan Hollaud in verband te brengen met eene vrouw. Men laat een vrouw buiten dergelijke zaken, zeide hij met fonkelenden blik, en indien hij den reporter, die dat geschreven had, ontmoette, zou hij hem toonen „qu'il sait boxer" of hem „brüler la cervelle". Hij bleef ten slotte weigeren iemand te ontvangen. Zijn laatste woord was „tous les journalistes hollandais sont der dröles". Nu weet men het! Nader meldt men Esterhazy nam Donderdag alhier pied aterre in het hotel Stad Dusseldorf, in de Korte Houtstraat. Hij was vergezeld door den heer Edward Piatt, solicitor te Londen, die me dedeelde den commandant als raadsman ter zijde te staan. Automobielen dienst. Doer een 25tal Delftenaars is eene com binatie gevormd tot exploitatie van automo bielen door geheel Nederland, met een kapitaal van f 50,000. De uoodige schikkingen tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging der statuten zijn reeds getroffen en met eene hier te lande gevestigde firma contracten gesloten tot leve ring van de noodige machines. Voorloopig zal de proef genomen worden met de exploitatie eener lijn Delft—Rotterdam; Den Haag Delft—Rotterdam en Delft—Den Haag. Tegen een zeer lagen prijs zal men dan in sierlijk ingerichte tramrijtuigen een 14 tal personen kunnen vervoeren, De maatschappij zal den naam dragen van „Hollandsche automobielen Maatschappij" en heeft zich van de medewerking van autori teiten verzekerd. Ook een geoefend personeel staat haar ten dienste. Zoo mogelijk begint de dienst half Mei. schenke aangeboden aan de inteekenaressen op dat Mode-Weekblad (No. 1—12 van den loopenden jaargang), zijn de prijzen gevallen op de nummers 41813, 42099, 45871. Elk der winsters mej. Cohen, Leeuwen hoekstraat, Amsterdam; Madlïe van Dalsen Fontein, te Delft; en mej. Pijpers-Raymond, 1 aulus Potterstraat 185e, Den Haag, ootviog een Notenhouten werktafeltje, uit eene der giootste meubelfabrieken van ons land. Voor de inteekenaressen op nos 13—24 van dezen jaargang zijn weder 3 notenhouten werktafeltjes bestemd. De inteekenaressen zullen het oremiebewijs ontvangen bij „De Bazai" no 20; terwijl de trekking vermoedelijk zal plaats hebbeu omstreeks April aanstaande. Bezooien. Maandagavond zal de zatigver- eeniging „Vooruitgang zij ons Doel" eeoe uitvoering geven in het lokaal van den heer A. van der Zaken alhier. Het programma bevat vele nieuwe en schoone nummers, zoodat een druk bezoek tegemoet gezien wordt. Di-uncn, 10 Febr. Maandag j.l. gaf onze gunstig bekende harmonie „De Eendracht» met welwillende medewerking v;in Vondels Zonen haar tweede winieruitvoering. De verschillende muzieknummers en voor drachten, welke werden uitgevoerd, vielen zeer in den smaak der toehoorders. Ieder stuk in het bijzonder te bespreken zou ons te ver voeren. Het nastukje »De vier nieuwe pakken", brachten de lachtspieren onophoudelijk in beweging, om kort te zijn eenieder was, men kon het zien en hooren ten zeerste voldaan De oudste Nederlander. Men seint uit Groningen Donderdagochtend is op de Zuiderbegraaf plaats ter aardebesteld het stoffelijk overschot van den ouden heer Boomgaardin allen eenvoud, zonder bloemen en woorden; maar onder zeer vee! blijken vau nieuwsgierige belangstelling. Alle straatjes en stegen schenen leeggeioopen de legendaire hoogen ouderdom van den overledene had tot het volk blijkbaar luide gesproken. Geert Adriaan Boomgaard was geboren op 21 September 1789. Hij was weduwnaar van Grietje Abels Jonker, geboren 1793, overleden in 1864. De vader van deu oveiledene, I Adriaan Jacobs Boomgaard, bereikte den ouderdom van 81 jaar zijne moeder Geessien Bontekoe, dien van 72 jaar. De overledene had in 1812 met de groote armée van Napoleon I den tocht naar Rusland meegemaakt. De Bazar. Bij de, den 26en Januari j.lten overstaan van den Notaris D. H Senator, te 's Giaven- hagp, gehouden trekking der premiebewijzen, door de uitgevers van „De Bazar» ten ge- Hcrpt10 Februari. De alhier bestaande tooneelvereeniging »De Vriendenkring" hoopt a.s. Maandagavond ter gelegenheid van l et carnaval haar 3de winteruitvoering te geven in de zaal van den heer J. Buijs. Opgevoerd zal worden: „Fernand de Speler", tooneelspel in 2 bedrijven »Een half uur Keizer», blijspel in één bedrijf; De vroolijke kaalkoppen"humoristische scène voor 3 personen; en „Manus Wiudzak» luimige voordracht. De harmonie „De Eendracht" zal hare medewerking verleeuen. Tol president van de alhier bestaande „onderlinge veeverzekering maatschappij" is herbenoemd de heer Th. Buijs. Dusscn 9 Febr. Aan den heer P. v. Lierop, 2e onderwijzer aan de school te Maria polder alhier, is op zijn verzoek eervol ontslag toe gekend met ingang van 1 Maart wegens benoeming in gelijke betrekking te Rosmalen. 9 Febr. Met bekwamen spoed heeft de gemeenteraad alhier gunstig beschikt op de f 150 subsidie aanvrage van het comité, belast met de regeling van een definitief plan voor den aanleg van den stoomtramweg Geertrui- denberg—Vianen. Hopen we, dat andere belaughebbende gemeenten in denzelfden geest mogen besluiten. Capelle 10 Febr. Gisteren avond gaf de Waalwijksche Gymnastiekvereeniging in de zaal van den heer L. van Dongen alhier eene uitvoering, die zeer wel geslaagd mag heeten. Een woord van lof komt in de eerste plaats toe aan haren directeur, den heer Kooijman te 's Boschdie op meesterlijke wijze de oefeningen geleid heeft. Niet miuder lof aan de turners zeiven, alsmede aan den heer Vet hoef alhier die ofschoon geen lid der vereeniging, ook zijne krachten ten beste gaf. Waarlijkde avond was genotvol. Ieder was ten hoogste voldaan over de vele oefe ningen en zeker niet het minst schoon waren de groepen, alsmede de worsteloefeningen. Alles op te noemen gaat niet, maar toth mag het blijspel „De Rooverhoofdman" niet ongemeld blijven. Zeer flink werd dit stukje opgevoerd. Geen wonder dat het bal, 't welk volgde zeer geanimeerd was te meer daar ook de muziek zeer goed voldeed en onvermoeid zich deed hooren. De voordrachten onder het bal gaven aan gename afwisseling en gelegenheid een weinig uit te rusten. Gaarne stemmen wij in met het woord van den heer A. de Jong alhier, dat bij zooveel ijver, de Waalwijksche Gymnastiekvereeniging nog eens onder de beste turnvereenigingen van Nederland genoemd zal werden. Tot weerzien roepen wij haar welgemeend toe ——IN II I I gll^! II MANILA, 10 Febr. De Amerikanen hebben hedenmiddag Caloöcau aangevallen en vero verd. Na een kort, maar beslissend gevecht, werden de Filipinos met groote verliezen uit hun stellingen verdreven. WASHINGTON, 10 Febr. President Mac Kinley heeft hedenmiddag het vredesverdrag1 met Spanje geteekc'fld. BERLIJN, 10 Febr. Uit het graf van Ca- privi zijn in den afgeloopen nacht de gouden kwasten van de kransen, welke de Keizer en anderen gezonden hadden, gestolen. ST. PETERSBURG. De ballon van Andrée en de lijken van hem en zijn twee metgezel len zouden den 7den Januari in het Pit- gebied bij de Jenisseï (Siberië) doo«- Toen- goesen gevonden zijn. BOMBAY, 10 Ftbr. Men zegt dat de Imam van Oman ten haven aan Frankrijk heeft afgestaan, waarschijnlijk Bandar Dzjissar, op yiif mijlen van Maskate gelegen. Aan den ingang van deze haven ligt een eiland dat gemakkelijk versterkt kan worden. De Engel sche regeering moet tegen deze handeling van den Imam geprotesteerd hebben. Ti niigin ■imiiMiiiiiiw irrmrn min ipi WAALWIJK. Van 4li Februari. GEBOREN Petiióhella Wintje (1 van PieterPost- ma en Anihoniptu Jozina Mookhuek. Pe trus Kranci?eiH z. van Jucobus Hendrikus Wijknians en Cornelia de Kort..-r- Antonia d. van Johannes Gerard us Korthouten Giélliólmina Kollenberg. Franciscus Jo hannes z. van Arnoldue Simons en Clara Maria Beset. Adrianus z. van Hendrikus Maas en Adriana Laros. OVERLEDEN Anna Maria Messeraer, weduwe van Adriaan van Zon oud 78 jaren. He lena Trommelen oud 6 m. Christian us Johannes Josephus Verharen oud 22 jaren. Adriaan Kroot oud 77 j. GEHUWD: Egidius Antonius de Haan 28 j. en Hendrika v. d. Broek oud 32 j. Johannes Munnik oud 26 j. wonende te Drunen en Johanna Elshout oud 23 j. WAALWIJK, 10 Febr. 1899. De handel ter veemarkt was heden veel vlugger en de aanvoer veel ruimer dan de voorlaatste weken. Kall'beesten golden f110 A 1T75. Dito vaarzen f 90 f 170. Jonge varkens aangevoerd 30 stuksver kocht van f 5.25 a f8.75. Ter botermarkt afgeslagen en verkocht 1605 kg. van 10.92 k 1' 1.12 per kg. Eieren i 3.a 4.per 100 stuks. De huideumarkt schijnt op alle stapel plaatsen haie opgaande beweging te kunnen handhaven, dank zij de voortdurende vraag naar bijna alle soorten, maar in hoofdzaak toch naar prima zware gezouten oshuiden en dito lichte koeien. Verwonderlijk is het feit, dat de prijzen van gefabriceerde waar, hoe wel ook onder eene iets betere tendencie in verre na niet beantwoorden aan de hooge eischen, die voor het ruwe artikel gesteld worden. Voor licht leder bestaat tamelijk veel vraag en ook voor zwaar zoolleder, maar de prijzen zijn veel te laag om voor den looier eene redelijke marge te maken. De enorme vrije invoer van buitenlandsch zoolleder is daarvan de voornaamste oorzaak. Onze looiers zullen om die concurrentie het hoofd te kunnen bieden, hunne looierijen op een anderen voet en op grooteren schaal moeten inrichten en alzoo de zaken en kapitalen uitbreiden. Om daartoe te geraken, denken enkele voorname looiers er over zich te as- socieeren, zoodat in dien geest wellicht alhier binnenkort een paar combinatiën tot stand zullen komen. DUSSEN. Boteraanvoer kg. prijs van fl. Markt gezet op f 1.10 per'kg. Eieren 0.85 Der 26 stuks. 1.17 Beveelt zich beleeld aantot het van alle mogelijke en al wat verder tot het VAK behoort. door mij zelf GEPREPAREERD, zijn krmtp— vrij en van watermerk voorziendus Verders alle ARTIKELEN voor zijn bij mij te bekomen. Aanbevelend ALS BOVEN Triple SecChartreuse (groen en gele), Kirschwasser, Marasquin, Kummel Cristallisé, Cooijmans Advocaat, Elixir d' An vers, Crème de Vanille. per flesch. Siroop van Punsch f 1.20, fl.30. Siroop van Arak Punsch fl.30. Jamaïca Rum f 1.80. Cognac f130, 150, 180. als Parures HalskettingenBrochesKnopjes Dasspelden Ringen Overhemd- en Manchetknoopen. Verschillende soorten in gewone en prachtbanden als parelmoerschildpadivoor en de nieuwste leder- soorten. Een groote keuze en verder alle luxe artikelenals Aanbevelend

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 6