Nummer 19. Zondag 5 Maart 1899. Tweede Blad. BUITENLAND. relgie. Frankrijk Spanje. Engeland. Italië. Turkije. BINNENLAND. Telegrammen. Burgerlijke stand. BRUSSEL, 2 Maart. De volgende offici- eele mededeelingen aangaande den toestand van de Koningin zijn openbaar gemaakt De Koningin heeft enkele dagen geleden koude gevat. Als voorzorgsmaatregel ried de dokter haar aan, in bed te blijven en vol slagen rust te houden, omdat (gelijk men weet) de Koningin reeds sedert drie jaar aan bronchitis sukkelt. De toestand van Hare Majesteit geeft geen aanleiding tot ongerust heid. De dokter heeft haar vandaag maar één keer bezocht, en als er geen onvoorziene complicaties komen, zal zij, naar men ver trouwt, gauw geheel hersteld ziju. PARIJS, 2 Maart. De president der Re publiek heeft besloten, hedenavond hetElysée te betrekken en hij zal er ontvangen worden door generaal Bailloud, vergezeld vau den officier van dienst en door den conservator van de nationale paleizen. Emile Loubet heeft besloten, dat voortaan de trom niet meer zal worden geroerd, wanneer hij den drempel van het Elysée overschrijdt en dat hem alleen bij officieele gelegenheden militaire eer moet worden gebracht. Uit Madrid wordt over de ininisterieele crisis gemeld Na de kleine meerderheid van stemmen, die zich in Óen Senaat vóór de regeering verklaarde, achtten Sagas'a en zijn ambfge— nopten voortzetting van hun taak onmogelijk. De crisis zal vvvarschijnlijk verscheiden dagen dufen in dien tijd zal de Regentes verschil lende staatslieden raadplegen, ook de voor zitters van Kamer en Senaat. In ministerieele kringen hoopt men dat Sagasta weer aan 't Rewind zal komen en dan de Cortes zal ontbinden. De Kamervergaderingen worden verdaagd tot na de oplossing van de crisis. De regeering maakt zich ongerust over de aangekondigde meetings van uit Cuba terug gekeerde soldaten, die nog immer de hun verschuldigde soldij niet hebben ontvangen. Te Londen is bericht ontvangen, dat nabij het eiland Samos in de Mtddellandsche zee, een boot van het oorlogsschip „Bruiser»ten gevolge van een tukwind is omgeslagen ep gezonken acht opvarenden zijn verdronken, slechts één werd gered. De ongesteldheid van den paus moet be gonnen zijn, als gevolg van een koude, die hij eenige dagen geleden in den tuin van 't V^ticaan lipeft geval. Aanvankelijk bestond vrees voor een bors'aandoening, doch deze vrees bleek ijdel, Leo XIII klaagde over den last, welke hem een fistel veroorzaakte aan de linkerzijde van het lichaam en die hij verzocht te willen snijden. Op advies van dr. Lappotii weid echter door deze en dr. Maz- zoni overgegaan tot operatie van den hoogen lijder; De operatie gelukte, volgens een offi cieel bulletin, dat beide dokioren publiceerden naar wensch. De paus heeft koorts Woens dagavond was de temperatuur 371/, graad doch zijn toestand is niet zorgwekkend. Na de operatie schertste hij met de doctoren. Dr. Lapponi heeft den nacht met het oog op alle eventualiteiten in het Vaticaan doorgebracht. Men is minder ongerust over de ziekte zelf dan over het gevaar, dat de hooge leeftijd van den Paus zijn weerstandsvermogen gering maakt. Het stroomt bezoekers en belangstellenden op het Vaiikaan. Alle recepties zijn afgezegd. Volgens het officieele bulletin van Don- dei dagochtend over den toestand van den Paus volgt de genezing van 'c wondje, door het wegnemen van het gezwel veroorzaakt, haar gewonen loop. De Paus heeft den nacht rustig en zonder pijn doorgebracht en geslapen als gewoonlijk. Hij heeft eenig voedsel ge bruikt. In een der geheime wapendepots van de voorstad van Konstantin -d, Galata, zijn door de politie in beslag genomen 60 kisten pa tronen, 60 a 70,000 stuks bevattende, welke van Engelsche herkomst zijn en, naar het heet, door ten Engelsche boot moeten zijn aangevoerd. Men gelooft, dat deze ammunitie voor Macedonië bestemd was. WAALWIJK, 4 Maart 1899. Raadsvergadering. Gisteravond hield de gemeenteraad eene openbare vergadering onder voorzitterschap van den burgemeester en waarbij alle leden tegenwoordig waren. Aan de orde was de verbouwing der O. L. school. Nadat de openbare vergadering geschorst, teneinde eene bespreking met gesloten deuren te houden en daarna wederom ge opend was, las de secretaris een schrijven van den districts schoolopziener voor, waarin deze aandrong op de verbouwing der school en na nog eenige verdere mededeelingen door den voorzitter, stelde deze namens het dage- lijksch bestuur voor de openbare school ala nog te verbouwen volgens het oorspronkelijk plan. Dit voorstel werd na eenige beraadslaging verworpen met 6 tegen 5 stemmen. Tegen de heeien: Baijenr, van Tilburg, Verbunt, Mombers, van Schijndel en Mulders. Daarna werd een voorstel van den heer Baijens, geamendeerd dooi den heer Timmer mans van Turenhour, om een nieuw plan met begrooting te laten maken voor verbouwing, op de school en plattegronds met algemeene stemmen aangenomen. Bewaarschrift aan Gedeputeerde Staten. Door den heer A. H. van Schijndel is het volgende bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten gezonden Aan Gedeputeeerde Staten van Noovdbrabant Geeft eerbiedig te kennen A. H. van Schijn del, lid van den raad der gemeente Waalwijk, dat hij in de jongste vergadering van den raad zijn bezwaren inbracht, dat de gemeente architect het opzicht zoude hebben bij den kostbaren bouw der te vergrooten openbare school, omdat hij bandelaar is in bouwmate rialen en als leverancier zijne eigen waren niet zal afkeuren; dat de teilen bestaan, waarop adressant i» vergadering van 4 October jl. wees, dat bij de verbouwing van de teekenschool en veld- wachlerswoning sLecuen waren gebruikt, die in strijd waren met tie voorschriften in het bestek;die dan ook daarna op last van den heer Burgemeester uitgebroken moesten wor den; clat zulke feiter, hetzij door den gemeente architect oogluikend toegelaten of op zijn zachtst uitgedrukt, niet opgemerkt zijn, het vertrouwen in zulken opzichter moet schokken; dat de instructie voor den gemeente ar chitect hierin niet schijnt te voorzien, dat de opzichter geen leverancier mag zijn; dat adressant ais aan het bestek wenschte toegevoegd te zien „Het is den gemeente architect verboden »middellijk of onmiddellijk eenige levering „van bouwmaterialen van welken aard ook »te doen, ten behoeve van de te verbouwen „school alhier, nog middellijk of onmiddellijk „deel te nemen aan de aanneming van ge- »noemd werk op eene boete van een en an Ier „van f 1000 of ontslag uit zijne be.rekking »als gemeente-bouwkundige en als directeur „der gasfabriek; dat daar dit bezwaar niet door den raad wordt gedeeld hij bij Uw geacht College zulks ter kennis brengt, verzoekende het tegenstrij dige in deze te voorkomen. 't Welk doende A. H. van Schijndel. Naar het heet, zou dit bezwaarschrift reeds door gedeputeerde staten ter fine van bericht aan 't dagelijksch bestuur zijn opgezonden. Verkeer gestremd. Naar wij vernemen, zal wegens een defect aan de rolbrug over het Znider-kanaal nabij het Drongelensche veer, op Woensdag 8 Maart des voormiddags het verkeer voor rij- en voertuigen over deze brug gestremd zijn en zullen voetgangers dan met een roeiboot over gezet kunnen worden. Ken slecht tecken. Bij het hof en rechtbank te 's-Bosch zijn op dit oogenblik niet minder dan tier, gevallen van moord of mishandeling met doodelijben afloop aanhangig. Verkooping van fokhengsteu. Gistermorgen ten half twaalf had op de paradeplaats te 's Bosch, in tegenwoordigheid van een talrijk belangstellend publiek waaronder ook vele paardenkenueis van 's Bosch en elders ten overstaan van Mr. J. De Bergh, notaris te 's Bosch (bij loting daartoe aangewezen), door de Provinciale Co> missie voor de Paardenfokkerij in Noordbrabant, de openbare verkoop plaats van vier Oldeu- burger fokhengsten, waarvan twee onlangs door haar te Aurich aangekocht. De opbrengst was als volgt: 1. Julian II, goudvos, 3 jaar, aangekocht door de Associatie van Zevenbergen voor f 4400. 2. Freibeuter, zwart, 3 jaar, aangekocht door de Associatie te Beek en Donk, voor f 3100. 3. Alderick IT, donkerbruin aangekocht door den heer Hub. A. Sneep te FijDaart, voor f 1750. 4. Waltram, donkerbruin, 8 jaar, aange kocht door den heer Leon. Van Dongen te Hilvarenbeek voor f 750. De Commissie heeft eer van haar werk, daar de hengsten algemeen werden bewonderd, zoowel wat vorm als stap en draf aangaat, en zij mag tevens in alle opzichten, ook wat het fiuancieele betreft, met voldoening op hare goede bemoeiingen ten deze tegemoet zien Wij twijfelen niet, of haar streven in deze nieuwe richting zal aan de paardenfokkerij in ons gewest in hooge mate ten goede komen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer zette de behandeling voort van het wetsvoorstel Harte c. s. betreffende de revisie in strafzaken. Aangenomen werden mei 35 tegen 24 stemmen hel amendement van de Commissie van rapporteurs op art. 375 le lid (nieuw) van het wetboek van strafvordering, strekkende tot andere formu leering („ernstige twijfel") van de gronden voor revisie dan door de voorstellers werd gegeven met 44 tegen 15 stemmen het amendement der Commissie op art. 375 2de lid (tegen strijdige vonnissen); met 48 tegen 31 stemmen het eerste amendement van den heer Rink op art 378, strekkende om de behandelig der revisie- aanvrage te doen geschieden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad; voorts met groote meerderheid of zonder hoofdelijke stemming verscheidene amende meuten van de Commissie en van den heer Rink, waarvan eenige door de voorstellers waren overgenomen, die bovendien zelf nog enkele wijzigingen in hun voorstel aanbrachten De verschillende gewijzigde artikelen van het wetboek van strafvordering, welke het eenig artikel van het voorstel bevat, werden achtereenvolgens zender stemming goedge keurd. De eindstemming werd bepaald op aau staanden Woensdag, half twee uur. Na de goedkeuring van enkele conclusien op verslagen is de zitting tot dien dag verdaagd. Na de eindstemming over het voorstel Harte zal alsdan de heiaadslaging over de Indische Mijnwet hervat worden. Nederlanders naar Dnitschland. Het getal personen, dat zich in de laatste jaren naar Duitschland heeft begeven om hetzij als boerenknecht of in de een of andere fab'iek of nijvei heidsonderneming een beter bestaan te vinden dan in Nederland voor hen mogelijk was, moet wel verbazend groot zijn, als men in aanmerking neemt, dat alleen uit de provincie Groningen in 1896 82, in 1397 105, in 1898 230 mannen, die allen nog dienstplichtig zijn en zich met groot verlof te huis bevonden, met vergunning van den commissaris der Koningin naar den vreemde vertrokken, terwijl vau 1899 tot l Maait dit getal reeds tot 53 is geklommen (N. Gr. Ct Sprang. De Raad dezer gemeente heeft besloten tot aanleg eener nieuwe algemeene begraafplaats. Capclle, 3 Maart. Gisteravond gaf de lie dertafel „Oefening kweekt kunst" alhier, \o medewerking met htt dameskoor haar tweede concert in dezen winter. De zaal van den Heer Van Dongen was flink bezet de stukken werden flink uitgevoerd. Vooral mogen genoemd worden als bijzonderheden „Der Uchtends», gezongen door het mannen koor, en het lieve stuk.- „Aan de Maan" door gemengd koor. Ook „het Kerkje", duo voor sopraan en alt vond veel bijval en laat ons niet vergeten »Voor Vaderland en Koningin", een stuk, dat ieder in verrukking bracht en waarbij duidelijk bleek de liefde der bezoekers voor het Huis van Oranje. Als altijd komt veel lof toe aan den ijve- rigen Directeur, deu Heer F. De Cortie van Waalwijk, maar ook aan de zangeressen en zangers voor hunne inspanning. De verschillende zangstukken werden afge wisseld door scènes comiques van den Heer Monté van Kaatsheuvel. Het bal, dat volgde, was zeer geanimeerd, te meer daar voor goede muziek, van de Heeren Van Opstal uit Tilburg, was gezorgd. Dussen, 2 Maart. Voor de vacante betrek king van onderwijzer aan school wijk C. alhier Hank op eene jaarwedde van f 500, met verhooging van f 50 na een vol jaar verblijf, heeft zich geen enkele sollicitant aangemeld. Als bewijs dat sommige landbouwers alhier eeu aardig sommetje uit huunen stal weten te maken, kan dienen, dat deze week hier een landbouwer verkocht een vijfjarig paard van f 600, een driejarig voor f450 en eene koe voor over de f200. De fanfare „Wilhelmina" neemc steeds nog in bloei en kracht toe. Met prijzenswaar- digen ijver leggen en directeur en werkende leden zich op de muziek toe. Niet minder dan vier uren elke week worden aan repe titie besteed. Dat de vereeniging dan ook voor haar kort bestaan verrassende vorderin gen heeft gemaakt, zal niemand verwonderen. Door den aankoop van enkele nieuwe instru menten, deze week ontvangen en wederom van geperfectionneerd systeem prototype, is het aantal werkende leden tot twintig uitge breid. Moge het „Wilhelmina» wel gaan en dat ambitie en eensgezindheid steeds haar grootste kracht uitmaken Deesbeen, 3 Maart. Bij de alhier gehouden jaarlijksche verpachting van weilanden, be- hoorende aan de Ned. Herv. Kerk, werd dit in tegenstelling van anders bij opbod verpacht. De prijzen waren nu belangrijk minder. 3 Maart. Mej. Wielandt alhier is be noemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te Genderen. Herpt, 3 Maart. Een paar dames uit Heus- den, die zich alhier vei maakten inet fietsrijder», en blijkbaar de kunst nog niet meester waren, reden te kort langs een sloot met het gevolg, dat een hunner den stijlen kant afgleed en met fiets en al even kopje onder tuimelde. Gelukkig was de drenkelinge spoedig weer op den wal, zoodat alles nogal bij een nat pak en den schrik bleef. PARIJS, 3 Maart. De Senaat heeft bij tweede stemming tot voorzitter gekozen Fal- lières, met 150 stemmen. Cönstans had er 85. MADRID, 3 Maart. De Koningin Regentes heeft Silvela ontboden en hem opgedragen een kabinet te vormen. Admiraal Monlejo, bevelhebber van het smaldeel voor Manilla, is vanavond in de militaire gevangenis gezet, evenals de bevel hebber van het tuighuis in Cavite. Er is gelast een vervolging in te stellen tegen generaal Linares, en ook deze zal in hechtenis worden genomen. PEKING, 3 Maart. Het is hoogst waar schijnlijk dat de eisch van I'alie tot afstand van de San-moen-baai zal worden geweigerd. De Chi neezen zijn overtuigd dat Engeland Italië lot dien eisch heeft aangezet, maar dat is niet juistEngeland werd geraadpleegd en maakte geen tegenwerpingen, maar deed evenmin beloften. De diplomaten komen er rond voor uit, dat de politiek vau de ver deeling van China is begonnen. PARIJS, 3 Maart. Na vier en een half uur beraadslageus heeft de strafkamer van het hof van cassatie een arrest gewezen, waarbij luitenaiU-koIouel Picquart en de advocaat Leblois worden verwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling voor zoover betreft de aanklacht van hel vervaardigen van een valsch stuk en het gebruikmaken daarvan en de meedeeling van de geheime dossiers betref fende Esterhazy en Dreyfus. Maar wat de meedeeling van het postduivendossier en de spionagezaak Boulot aangaat, verklaart het arrest dat er geen samenhang bestaat, en dat de krijgsraad ze zal behandelen. rtn rwjug DRUNEN. Gedurende de maand Februari. GEHUWD Joannes van Broekhoven 33 jaar met Cornelia Musters 27 jnar GEBOREN Henricus zoen van Hendrikus Ver hoeven en Maria van Noort Petronella dochter van Cornells van Veldhoven en Dora van Veldhoven. OVERLEDEN: Mechelina van den Brandt, echt- genoote van Andries Brok 4(J j. Kornelia Vesters echtgenoote van Francis Vesters, 72 j. Adrianus Kouwenberg 58 jaar Ardina van Deltt 74 jaar. CAPELLE. Over de maand Februari. GEBORENAdriana, d. van Peter Paans en Geertrui de Bruijn. Pieternelia, d. van Peter Paans en Geertrui de Bruijn. Dirk Mattheus, z. van Jan Adriaan de Bruijn en Catharina Johanna Sagt. Johan Jozef Ar nold, z. van Johannes Jacobus Roeffs en Jo hanna Cornelia Selders. Cornelis Maria, z. van Johannes Jacobus Roeffs en Johanna Cor nelia Selders. Arnoldus, z. van Adriaan de Bruijn en Helena Hendrika Konings. Dirk je, d. van Peter Sterrenburg en Neeltje de Jong. OVERLEDENAdriaan van Oosterhout, 69 j.. echtgenoot van Maria Mandemakers.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3