Staatkundig overzicht. Helgie. Frankvilk. Engeland. Chili. Rusland. BINNENLAND, k"' Zaterdag heeft de heer P. Michael alhier met goed gevolg het examen afgelegd ter verkrijging der onderwijzersakte. Heeren corresponden ten worden beleefd ver zocht hunne nota zoo spoedig mogelijk in te zenden. plante, de andere begiete dikwijls zijn er mannen, die, na iets geboord of gelezen te hebben zich overtuigd gevoe len, maar in 't volle leven weergekeerd, handelen zij alsof zij g e e n e overtuiging hadden, of liever zij handelen niet. Dat is lafheid. En lafheid moge men ouder de on zen niet aantreffen Lafheid is het akeligste^ wat er bestaat. Laat ons dan mannen zijn die niet met groot misbaar staan te jam meren, maar die naar de wapenen grijpen en rondom ons slaan en treffen en dooden en verwinnen vooral, ontfermt u over de kinderen, verdedigt de schoone j'-ugd Och ouders, gij weet het niet of liever gij hebt er geen erg in, dat gij uit eene ver keerd begrepen liefde uwe kinderen, door eenig alcohol te geven, vergif ingeeft Hadt gij er erg in, gij zoudt het wel nalaten. Reeds menig maal ben ik dit gewaar ge worden. Weet wel: vijfhonderd geleerden met professoren aan het hoofd hebben in Neder land uitgesproken, dat alle alcohol ook bier, voor kinderen nadeelig is voor de gezond heid. Laat ons allen medelijden hebben met die kleinen. Al wie een kind in Mijnen naam ontvangt, ontvangt Mij, en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die mij gezonden heeft Schrijven wij dat met eeuwige letters, in ons geheugen. En geven wij aan de jeugd geen alcohol, de strijd is reeds half ge wonnen. Ik zou mij deerlijk vergissen, zoo in velen, in allen niet eene heilige offervaardigheid sluimert, die opgewekt wordt door eene krachtige overtuiging door een geloof, dat werkdadig is. Dat de eene dat niemand werkeloos blijve God zal wasdom schenken. Het zij zoo. Gegroet en nu aan 't werk A. S. Nu is ook de heer De Freycinet als minis ter van oorlog afgetreden, natuurlijkin verband met de Dreyfuszaak. Deze zaak iets der gelijks kan alleen in Frankrijk gebeuren lokt de eene crisis na deandeieuit. Waarom nu De Freycinet eigenlijk heengaat, is niet geheel duidelijk. Naaste aanleiding blijkt echter een interpellatie in de Kamerzitting van Vrijdag geweest te zijn. De heer Gouzy interpelleerde ul. den minister De Freycinet over de schorsing van den leeraar aan de Polytechnische school, George Duruy. Het antwoord van de Freycinet werd door heftige interrupties onderbroken. Van eenige motie van afkeuring of ander bewijs van wantrouwen bij de meerderheid der Kamer is geen sprake geweest. Het schijnt echter, dat De Freycinet ontstemd is geworden door de tegen hem aangenomen houding. De „Temps" betreurt De Freycinet's af treden zeer. Het blad noemt de betooging van de Kamer een brutale inconvenance, en brengt warme hulde aan de velerlei diensten door De Freycinet bewezen, gedurende eu na den oorlog. Nu is alles duister en ingewikkeld geworden, overgeleverd aan het toeval. Er is verwarring in den staatkundigen toestand, onzekerheid en onrust in de openbare mee rling des lands. De minister van Openbare Weiken, de heer Krantz, is daarna tot minister van Oorlog benoemd. Deze heeft ook al in een inter view verklaard, zich de moeielijkheid van zijn laak geenszins te ontveinzen, doch be sloten te zijn in de zaak Dreyfus voor geen enkele verantwoordelijkheid terug te deinzen. Daags na het arrest zal hij nagaan, welke gevolgen hij verder aan de zaak zal moeten geven. Hij zal zijn plicht weten te doen. Men denk', dat hij tot medewerkers geen enkelen officier nemen zal, in de Zaak gemengd. Tot minister van openbare werken is be noemd de senator Monestier. De Daily Chronicle verneemt, dat al is er aan de Tranvaalsche regeering geen ultimatum noch een bedreiging daarmede gericht, Cham berlain's nota's niet onzeker van toon en strekking zijn, en dat er bepaald grond is om aan te nemen, dat de Engelsche regeering van plan is de Tranvaalsche regeering tot een vergelijk te dwingen, zelfs met eenig gevaar voor oorlog. De Morning Post verneemt uit Johannes burg Algemeen gelooft men, dat er een crisis aanstaande is. De gezinnen van eenige aanzienlijke ingezetenen maken zich gereed te vertrekken. Alle Boeren zijn gewaarschuwd om op ernstige gebeurtenissen verdacht te zijn. In het Lagerhuis zegt Chamberlain, dat de dynamiet-concessie in strijd is met artikel 14 van de Londensche Conventie van 1884 met de Zuid-Afrikaansche Republiek. Hoewel men moest toegeven dat er nog geen vertrouwbare berichten zijn over Agui- d al do's plannen, eu men zich vergenoegt met de verwachting dat hij de wapenen zal willen neerleggen, zijn alvast op vele plaatsen in de Vereenigde Staten bijeenkomsten gehouden om het eind van den oorlog op de Filippijnen te vieren, en ook op den kansel zijn er veelvuldige toespelingen op gemaakt. Er zijn nu te Manila ook weer berichten van de Visayas-eilanden ontvangen. Dealge- meene toestand is gunstig en te Ilo-Ilo neemt de handelsbeweging weer toe volgens de ambtelijke rapporten maar op Samar eu Leyta is de onrust toegenomen sedert daar afgevaardigden van Aguinaldo aangekomen zijn. De Spaansche regeering heeft zich, na Aguinaldo's weigering om over de vrijlating der krijgsgevangenen te onderhandelen, tot de Fransche regeering gewend met 't verzoek om bemiddeliug. De Spaansche bladen gaan voort met te beweren, dat Engeland iets tegen Spanje en Marokko in het schild voert. Dagelijks maken Engelsche toeristen aanteekeningen en schetsen op de grens bij Algesiras. Het Engelsch eskader maakt voortdurend tochten naar Vigo, Villagarcia en La Coruua. Te Gibraltar, waar een Engelsch garnizoen van 16.000 man ligt, worden sterke verdedi gingswerken opgeworpen. Eenige kinderen uit Antwerpen speelden aan de Kempensche vaart. Ze plukten er van een plant die ze niet kenden, en staken de bladeren in den mond. Kort daarop kregen ze alle hevige krampen. Vier werden naar het ziekenhuis gebracht, en een stuk of zes naar huis, en reeds waren drie ouder de gruwelijkste pijnen bezweken, terwijl de overige in levensgevaar verkeerden. De on bekende plant was dolle kervel geweest. Thans zijn de lijken van de vrouw en het kind die in de kajuit van de sleepboot de Lijs waren, toer, haar ketel op de Schelde bij Doornik sprong, uit de rivier opgehaald. Er zijn dus vijf aooden. Een lichter die in de buurt van de plaats van de ramp lag te laden, werd tegen den oever geslagen, kreeg een lek en zonk. Gelukkig kwam daarbij niemand om. Een stuk van den gesprongen ketel kwam terecht op de fabriek van Carton en richte daar een schade van een 10,000 frank aan. Honderdvijftig werklui van die fabriek zijn eenige dagen zonder werk wegens de her stelling die de fabriek moet ondergaan. De eisch, zoo verneemt de Times uit Peking, dien de Fransehen hebben gesteld aan den onderkoning van Soe-tsjo^an, strek kende dat China, 1,200,000 taöi zal betalen en ook mijnrechten zal bewilligen rondom Tsjoeng king, als schadevergoeding voor de vergrijpen op Fransche zendelingen, is naar Peking overgebracht. De Chineesche regeering vindt den eisch van de Fransche buitensporig en niet voor inwilliging vatbaar. LONDEN, 8 Mei. Het ministerie van buitenlandsche zaken ontving bericht uit Oenjoro, dat kolonel Evatt Kaberega aan den Oostelijken oever van den Nijl den 9den April heeft aangevallen en hem geheel heeft verslagen. (Kabrega is ook de naam van de hoofdstad van oenjoro. Red.) Driehonderd vijanden weiden gedood en Kabarega zelf, die ernstig gewond werd, en koning Mwanga werden gevangeu genomen. Evatt's verliezen bedragen twee dooden en twintig gewonden. Ettelijke honderden seinwachters van den Great Indian Peninsula-spoorweg hebben het werk gestaakt, alle uit de brahmanen-kaste, vermoedelijk met politieke drijfveeren en oogmerken, De stakers eischen onder anderen een werkdag van acht uur, jaarlijks een maand vacantie, jaarlijks een vei hooging van loon, vrijkaartjes tweede klasse en ook nagenoeg vrije woning. De Britsch-Indische regeering heeft alle beschikbare militaire seinwacb'ers afgestaan, maar de dienst op de lijnen blijft desniette min ongeregeld. De Regeering vreest aan vallen met de wapenen van de werkstakers; daarom bewaakt gewapende politie de stations, eu houden gewapende patrouilles een oogje op den spoorweg. Naar de Times verneemt, houden de Schotten in Glasgow en elders vergaderingen om sympathie uit te spreken voor de Zuid- Afrikaansche Republiek en vertrouwen in Milner. niet schieteneen officier en 7 soldaten werden door het janhagel gedood. De czaar en de czarina zijn voornemens in het laatst van Augustus of het begin van September een bezoek te brengen aan ko ningin Victoria. Het Chileensche oorlogsschip „Huemul" is in de straat van Magelhaen met een man en muis vergaan. Een gek heeft in Sèrgiefsk, in het Russi sche gouvernement Moskou, afschuwelijke dingen gedaan. Hij vermoorde met een snoeimes een voor een de bewoners van een pachthoeve en takelde de dooden met ontel bare wonden toe. Om den razende meester te worden, moest men eerst een wilde jacht op hem maken door de velden. Bij een brand in een wolpakhuis in de groote Poolsche fabrieksstad Lodz zijn de vorige week vier menschen in de vlammen omgekomen zes personeu kregen ernstige brandwonden. Bij de jongste antisemitische woelingen te Nicolajev is het geheele Jodenkwartier verwoest en zijn een aantal Joden vermoord. De troepen, die hen beschermden, mochten WAALWIJK, 10 Mei 1899. Benoeming, Examens ete. Bij Koninklijk besluit is benoemd tot nota ris binnen het arrondissement te 's Bosch, ter standplaats de gemeente Bladel, S. P. L. Coolen, candidaat-notaris te Loon op Zand. Aan beide heeren onze welgemeende feli- taties. Bergplaats voor schoenen etc. Bij de Kamer van Koophandel is bericht ingekomen van de Maatschappij tot Exploita tie van staatsspoorwegen, dat zij, uabekomen„ machtiging van de Regeering genegen is tot den aanbouw eener bergplaats tusschen de staiiomafrastering en het perron aan den naar Vlijmen gekeerden kant van het hoofdge bouw van het station alhier, ten gerieve van de afzenders der vele pakgoederen, meer bijzonder bij het uitzoeken en ter verzen ding gei eed maken van pakken en doozen met schoenen, welke verrichting voor als nog op het perron moer geschieden, hetgeen bij ongunstig weder niet weinig aanleiding kan geven tot nat worden of beschadigen door andere oorzaken. Dit naar aanleiding van een verzoek der Kamer en eene bespreking tusschen haar en den Heer Inspecteur der Exploitatie te Breda. Het lijdt geen twijfel of deze maatregel zal vooral door heeren schoenfabrikanten alhier eu in naburige gemeenten met belang stelling worden begroet en aanleiding geven lot een zoo mogelijk nog drukker gebruik der lijnen Zwaluwe—Waalwijk s-Bosch als tot heden reeds plaats heeft. Gouden Bruiloft. Gisteren genoten de echtelieden H. van Riel en M. van Eeteu, omringd door een talrijke schaar van behuwd-en kleinkinderen, benevens andere familieleden het groote voorrecht hunne gouden bruiloft te vieren. Op vriendelijk verzoek der feestvierenden had de buurtschap de woning der Jubilarissen niet versierd. Wel wapperden van vele wo ningen de vlag. Des morgens werd 't echtpaar vergezeld van bruidjes, naar de kerk gereden, waar om negen uur eene plechtige H. Mis ter hunner intentie gezongen werd. Vele blijken van belangstelling alsmede felecitatien mochten de Jubilarissen in den loop van den dag ontvangen, terwijl in den namiddag de beide harmonien eene serenade brachten. Van harte wenschen ook wij den ouden luidjes geluk en hopen, dat zij nog vele jaren, in ongestoorde vreugde, aan elkanders zyde mogen voortleven. mmm Harmonie „St. Crispijn". Naar men ons meldt, heeft de harmonie St. Crispijn, welke reeds eenigen tijd zonder hoofdbestuur was en een kwijnend bestaan sleepte, het presidentschap der vereeniging aangeboden aan den heer Aug. C. van der Heijden alhier, die verklaard heeft die be noeming te aanvaarden. Wij houden ous overtuigd, dat de harmonie eene goede keuze gedaan heeft, daar genoemde heer zeker zal trachten, door woord en daad, den bloei van het gezelschap, naar zijn best vermogen te bevorderen. Maandagmorgen reisde eene vrouw, die zich hier ter plaatse wilde komen vestigen, van 's-Bosch naar hier en werd in den trein onwel. Toen de trein tot stilstand gekomen was en zij dezen wilde verlaten, viel zij op het perron door dadelijk toegeschoten hulp werd zij in de wachtkamer gedragen, waar zij bijgestaan door den in allerijl ontboden geneesheer, dr. Sweens- ontijdig beviel. Een paar uren later werd zij met het kind, dat inmiddels reeds was overleden, in de draag- ben van 't gasthuis naar hare familie ver voerd, en haar toestand moet op 't oogenblik goed zijn. Een woord van lof en dank aan den sta tionschef en zijne echtgenoote, die alles in 't werk stelden om de zieke te helpen en haar met de liefderijkste zorgen verpleegden, en verder aan allen die hunne hulp verleenden, is hier zeker wel op zijne plaats. Diefstal. Door iemand alhier, was een haakje uitge- uitgevondeu, waarmede hij Zondags als col lecteur met een gesloten bus voor den alge- meenen arme, zoodanig, op de straat wist te goochelen dat de gelden, die men aan de huizen in de bus wierp, du eens in de bus, en dan weer in zijn zak terecht kwamen. De politie als altijd, erg nieuwsgierig wist er jl. Zondag de neus te kort bij te steken en noemde bet diefstal. Er werd dan ook als zoodanig proces verbaal opgemaakt. V rcdesconfercntie. De correspondent van de „N. R. Ct." te Weenen schrijft De Sultan ziet met groot wantrouwen de conferentie tegemoet, omdat hij niettegen- staande alle verzekeringen van het tegendeel, vreest dat sommige politieke en nationale vraagstukken, zooals b v. het Armeensche, wellicht ter sprake zullen gebracht worden. Daarom zullen de Turksche gevolmachtigden last krijgen om zich tegen zulk een mogelijk heid te verzetten. Ook het denkbeeld van scheidsgerechten lacht de Porte weinig toe, omdat in zulk een rechtbank natuurlijk de christelijke elementen den boventoon zullen voeren, zoodat op de wenschen van Turkije slecht flauwtjes acht geslagen zal worden. Men verwaciit daarom dat Turkije zich bij die mogendheden zal aansluiten welke vau den beginne ten aanzien van het congres een gereserveerde houding zullen aannemen. Aan het Neue Wiener Tagblatt wordt uit Den Haag getelegrafeerd dat Zwitserland de uitbreiding der conventie van Genève zal voorstellen, en wel in dien zin lo. dat de gewonden neutraal zullen worden iverklaaid 2o. dat de vraag beslist zal worden of in gevangenschap geraakte gewonden na hun genezing als krijgsgevangenen moeten behan deld worden of Daar hun haardsteden zullen worden teiuggezonden 3o. dat de conventie op oorlogen ter zee zal worden uitgebreid 4o. dat beter dan thans de identiteit der krijgsgevangenen, gesneuvelden en gewonden zal worden vastgesteld 5o. dat de kennis van de conventie van Genève voor de soldaten verplicht zal worden gesteld 6o. dat voor het afzoeken eu 't beschermen der op het slagveld gewonden een speciale veldgendarmerie zal woiden opgericht 7o. dat ter vermijding van besmetting de ambulance op een behoorlijken alstaDd vau het slagveld zal worden opgericht 8o. dat de genootschappen van het Roode Kruis officieel zullen worden erkend en hun personen en inrichtingen onschendbaar worden verklaard. Dit alles is hoogst gewenschl, want let men er op hoe de groote mogendheden, met Rusland aan het hoofd, zich haasten om vóór het bijeenkomen der conferentie hun oorlogstoeiustingeu uit te breiden, en hoe Engeland Transvaal met een oorlog bedreigt, dan ziet men dat men heel blij mag zijn als het congres het over de vermindering van de ijselijkheden des oorlogs eens wordt. Naar wij vernemen, is de naam van vredesconferentie thans officieel gegeven aan de in den Haag te houden bijeenkomst van vertegenwoordigers der mogendheden. De taal van het congres zal zijn iti het Fransch. Naar wij vernemen, is de heer C. A. Hofman, hoofd eener school in den Haag, bestuurslid der Alliance Frangaise, aangezocht om bij de vertalingen zijn diensten te bewijzen. Van het plan om tijdelijk een telegrafische verbiuding tusschen het Huis ten Bosch en het telegraafkantoor in den Haag tot stand te brengen, is om verschillende redenen afgezien. De gemeenschap tusschen het Paleis en de stad zal nu ouderhouden worden door militaire wielrijders van het regiment grena diers en jagers, op aanvrage van 'l ministerie van oorlog beschikbaar gesteld. De boden der departementen van algemeen bestuur zulleu hun dienst verrichten in de vergaderzaal en in de sectie-kamers. Atjeh. De correspondent van de „N. R. Crt." te Batavia seinde onder dagteekening van Za terdag Een patrouille van Padang Tidji omsingelde het huis van Tengkoe Lon. Aan onze zijde sneuvelden luitenant Vis en twee minderen en werd een sergeant gewond. Wij doodden 5 vijanden. Zal Leerplicht vallen In de politieke brieven door een Kamerlid in „De Nederlandsche Werkman" leest men „Nu het herhalingsonderwijs is voorgesteld, is het verzet daartegen, inzonderheid ook vau de zijde der niet-vooruitstrevende liberalen, in de afdedingen der Kamer gebleken zóó groot te zijn, dat de minister en de vooruit strevender!, die aan ziju zijde staan, thans reeds gerust kunnen zeggen, dat zij verloren spel hebben». Dc Smokkelhandel. Men schrijft uit Zeeuwsch-Vlaandereu De smokkelhaudel in vee slaagde in den laatsten tijd buiten verwachting. Schoone melkkoeien gingen hier of daar iederen nacht over de grens zonder dat men van aanhou dingen iets vernam. Verleden week echter had er onder de gemeente Wachtebeke niet ver vau de Ne derlandsche grens een droevig voorval plaats. Twee beambten ontmoetten eenige smok kelaars met eene koe. Zooals hun plicht was, wilden zij de koe

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2