buitenland. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk-Hongarije. Rusland. Afrika. Amerika. BINNENLAND. Ingezonden stukken. een vlang van overprikkelde gevoeligheid de poorten dt r toekomst te sluiten, is reeds een Bond te Parijs in vrording, die zich ten taak zal stellen elke neiging om zich vriend schappelijk met Duitschland te verstaan, krachtdadig te bestrijden. 't Is echter wel te hopen, dat de eersten de overwinning behalen. Dan zal de nieuwe vredesbond een gevolg zijn, niet van de Haagsche Conferentie, maar van het gezond verstand. ■■■■nu iijjii Den dag na het bezoek van keizer Wilhelm van Duitschland aan boord van het Fransche oorlogsschip „Iphigénie" op de reede van Bergen, arriveerde aldaar aan boord van haar jacht „Thistle" eveneens ex-keizerin Eugénie, die daardoor getuige was van de saluutscho ten, die ter eere van den Duitschen keizer werden gelost. Op het terrein van de wereldtentoon sielling te Parijs, waar Russische metselaars bezig zijn aao het paviljoen van Siberië, zijn standjes uitgebroken. De politie lovam, op verzoek van het Russische gezantschap, daar een werkman airesteeren. Wasiliëf genaamd. Men wist niet wat deze man misdreven had, maar volgens gerucht was hij een staatkun dig misdadiger. En zoodra de Fransche com missaris van politie zich op het terrein ver- tooude, werd hij door de Russen aangevallen, die hem zoo lang steenigden tot hij het hazenpad koos. Den volgenden ochtend kwam hij met veertig man terug, en na een vrij hevig gevecht bleef de politie overwinnaar, en Wasiliëf werd in hechtenis genomen. De Russen staakten daarop het werk, maar ze zijn reeds door landgenooten vervangen. BREST, 23 Juli. Het Engelsche stoomschip Carsedd, met lijst geladen, en uit Indië naar Amsterdam onderweg, heeft schipbreuk gele den op l'IIe de Sein. L)c bemanning is gered. PARIJS, 25 Juli. Er is een decreet ver schenen, gedagteekend van heden, waarbij generaal Négrier ontheven wordt van zijn functiën als lid van den oppersten raad van oorlog en belast wordt niet een bijzondere opdracht. Volgens een gerucht van hedenavond moet Négrier, terwijl hij een inspectiereis deed, de houding van de regeering gelaakt hebben, die zei hij, niet bij machte was otn het leger te verdedigeu dit moest geduld hebben tot nè. het proces te Rennes en han delen indien de regeering het niet verde digde. Gallifet moet een onderzoek gelast hebben dat ongustig uitviel voor Négrier. Toen Gal lifet Négrier ondervroeg, moet deze bekend hebbeD daarop stelde Gallifet den minister raad met de zaak in kennis. Gallifet was van van meening dat Négrier te koit was geschoten in discipline maar dat de han delwijze van Négtier op zich zelf stond. Generaal de Pellieux is benoemd tot bevelhebber van de 44e brigade, te Quimper. De minister vau oorlog heeft kapitein Guyot de Villeneuve zestig dagen streng arrest gegeven. Esterhazy krijgt een vrijgeleide voor den duur van het proces te Rennes. Het arsenaal te Woolwich en de fabiicken te Birmingham hebben bevel gekregen, de dum-dumkogeL te wijzigen, overeenkomstig de besluiten van de Haagsche vredesconfe rentie. De Engelsche vloot is bezig zich te oefe nen. Zaterdag is er aan boord van een der deelnemende torpedojagers, de Bulhinch, een vreeselijk ougcluk gebeurd. Een cylinder van de machine is gesprongen, en acht man (zeven, volgens een ander bericht) werden gedood en acht (of elf) gewond. In den wand van het schip werd een gat geslagen. Zondagmiddag is Ber'ijn weer bezocht door een onweersramp, die nog verschrikkelijker was dan die van verleden Zondag. Op een wielrijdersbaan lusschen Gharlottenburg en Berlijn vierden Poolsche gymnastiekvereni gingen uit de provincie Brandenburg haar stichtingsfecst, toen 's middags een zwaar on weer losbarstte boven dat deel van de stad en een reusachtige bliksemstraal in een van de acht vlaggernasten sloeg, die op het feest terrein stonden en door draden onderliüg verbonden wa-oo. Een draad, die af was ge broken, hing neer tot halverwegen den grond. Daarlangs gleed de bliksem naar beneden en splitste zich aan het eind van den draad in verschillende slra'en, die in verschillende groepen van meuschen sloegen, o. a. ook in de muziekkappel. Twee dames en één heer werden dadelijk doodgeslagen zij waren vreeselijk geschroeid. Voor zoover men heeft kunnen nagaan zijn er nog zestien andere menschen zwaar gekwetst, maar er schijnen nog meer licht gewonden te zijn, die zich niet in de ziekenhuizen in de buurt hebben aangemeld. Terwijl dit onweer woedde in het westen van de stad, was het in de andere gedeelte van de stad goed weer. Aan boord van de torpedohoot „Adlei"is nabij Curzolo aan de Adriatische zte een stoomketel gesprongen, waardoor 5 manschap pen gedood en twee gewond werden. Het schip bekwam zware ijverij. Zondagmiddag te 6 uur is het lijk van den Russischen troonopvolger, grootvorst George, te Petersburg aangekomen. Nadat de metro politaan een zielmis had gecelebreerd, werd de lijkkist door den czaar en de grootvorsten op den lijkwagen gezet en bewoog zich de stoet door de met rouwfloers behangen stra ten naar de Petrus- en Pauluskerk. Prins Waldemar van Denemarken woonde de plech tigheid bij. PRETORIA, 24 Juli. President Kruger was van Vrijdag middag af niet in het re— geeringsgebouvv geweest. Dat paf aanleiding tot geruchten over verschil van meening tusschen den president, den Uitvoerenden Raad en den Volksraad over het fort te Johannesburg en de dynamieikwesiie, en over een twist als gevolg daarvan. De president de gevolgtrekkingen gemaakt hebben, dat hij niet langer het vertrouwen van den Volksraad bezat en het maar beter was, dat hij zijn ambt neerlei. Hedenochtend bleef de president ook wee in zijn huis. Later kwamen Joubert, Schalk Burger en Koek, leden van den Uitvoerenden Raad, en de voorzitter var. den Volksraad bij hem. De uitslag was, dat president Kruger de geheime zining van den Volksraad bij woonde. Deze duurde ruim drie uur. Een bezorgde menigte school buiten samen. La'er vernam men, dat de Volksraad den president ten slot:e overtuigde, dat de raad nog het volste vertrouwen in hem had. Men hoorde echttr ook, dat de meerderheid van den Volksraad aan hare beslissing tot intrek king van de dynarnietconcescie vasthield. 25 Juli. De vriendschappelijke verhou ding tusschen Kruger en den Volksraad is hersteld. Te Tallulah in den staat Louisiana, zijn 6 Italianen door een woedende menigte gelyncht. Eén der Italianen had in een twitst een geweerschot gelost op een Amerikaan- schen dokter, die doodelijk getroffen werd. at nofeaumeam u ustuw RIJKSPOSTSPA A K15 ANK Tot hen, die zich ten aanzien van dienst aangelegenheden schriftelijk tot hem willen wenden, richt de omlergetetkende nogmaals het beleefd verzoek, n i e t, op het adres, aan zijne ambtelijke qualiteits aanduiding zijn familienaam toe te voegen. Immers, wanneer in laatstgenoemden zin mocht zijn gehandeld, worden, natuurlijk, de brieven als van geheel particulieren aard beschouwd, en dientengevolge, bij zijne af wezigheid: of hem nagezonden, of tot zijne terugkomst, ter Directie, ongeopend in bt— waring gehouden. Hierdoor kan (de ervaring heeft het her haaldelijk geleerd), buiten schuld des onder- geteekendeo, of der, onder hem ressorteerende, ambtenaren, belangrijke vertraging in de afdoening der zaken ontstaan en dientenge volge aan de belanghebbenden ongerief ja, soms nadeel worden berokkend. Vooral is dit het geval, wanneer de schrij vers inleggers zijn, die, geheel of gedeeltelijk hun tegoed opeischen. Meer bijzonder wat déze personen betreft, is het, derhalve, van gróót gewicht te achten, dat zij, geheel in hun eigen belang, aan het verzoek des ondergeteekeuden gehoor te geven. Amsterdam, 24 Juli 1899. De Directeur der Rijkspostspaarbank, SASSEN. WAALWIJK, 26 Juli 1899. Benoemingen. Bij besluit vau Heeren Gedeputeerde Sta ten van Noord—Brabant zijn tot lid en plaats vervangend lid der Commissie vati aanslag voor de bedrijfs- en nndere belastingen in den kring Heusden, respectievelijk benoemd de Heeren C. J. de Jongh te Heusden en A. C. J. van Son te Waspik. Verloting. Bij de Maandagavond bij den heer W. Brokken te Besoyen gehouden verloting van een veulen, is dit gevallen op een der loten der club „Samper laeti." Blijkens achterstaande annonce, zal het wederom worden verloot, en ziin de loten verkrijgbaar bij Jan Kuilen. V redesconferentie. Men meldt uit den Haag Zooals reeds werd medegedeeld is het de bedoeÜDg de conferentie aanstaanden Donderdag te sluiten. Doch zekerheid daar omtrent kan naar men mededeelt daar van niet gegeven worden omdat vooraf moet gaan de onderteekening va" het slotprotocol en de verschillende overeenkomsten en ver klaringen en de juiste redactie van het slot protocol zeer nauwgezet moet worden over wogen. Daarbij eischt het gereed maken der documenten voor de ondciteekening ook tijd. Behalve het slotprotocol zelf moeten on derteekend worden drie overeenkomsten betreffende de vredelievende regeling der internationale geschillen (de arbitrage over eenkomst dus); die betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land en die tot toepassing der roode-Kruis-conventie op de zeeoorlogen. Verder drie verklaringen verbiedende het werpen van kogels met verstikkende of ver- doovende gassen, hei gebruik van ontploffen de en zich in het lichaam uitzettende ko gels. En dan dienen in het slotstuk der coufe- rentie nog te worden opgenomen de bekende weuschen voor beperking der militaire lasten, het onderwerpen aan een volgende conferen tie van de kwestie der rechten en plichten van neutrale staten, van eene eenvormige regeling van type en kaliber van geweren en geschut der marine, het spoedig bijeenroepen van een bijzondere conferentie voor herzie ning der Genecfsche conventie en eindelijk de wensch om door een volgende conferentie te laten onderzoeken voorstellen betreffende de onschendbaarheid van particulier eigendom ter zee en het bombardement van haveus, steden en dorpen door scheepsmacht. De gedelegeerden ter vredesconferentie waren van plan een groote afscheidspartij te geven ter eere van de Nederlandsche regeering en autoriteiten, waartoe allen zouden geuoodigd zijn, die aan de conferentie hof felijkheden hebben bewezen. I)e Russische delegatie zou de leiding van dat feest gehad hehbei:. Tengevolge van het overlijden van den Russischen grootvorst-troonsopvolger is, naar wij vernemen, van het plan afgezien moeten worden. Atjek. Bij de regeering is uil Atjeh het volgende telegram ontvangen „Twaalf dagen in de Paseislreek gepa trouilleerd. Nergens werd tegenstand onder vonden. Weg gevonden tot Moeling aan het zeestrand. Bivak verplaatst naar Ara Boengkoe 's nachts licht beschoten, waardoor een fuselier sneuvelde. Vijand heet vereenigd in beniing Matang Oebi Pekoe." Door een paling gevangen gehouden Het gebeurde jl. Woensdag, den 18n dezer, dat een paard van de wed. I. Braat, per ongeluk te water raakte in den polder Simonshaven. Nadat men haak en touwen had aangebracht, meende meu er wel spoedig in te zullen slagen, om het dier op 'i droge te krijgen, maar te vergeels het dier wilde wel mee werken om uit de sloot te komen, maar kon geen poot verzetten. Met vereende krachten dus maar weer aan 't trekken. Eindelijk, zoodra de voorpooten zichtbaar werden, zag men daaromheen een reusachtigen paling, ter dikte van een arm en wel ander- halven meter lang, die het eene voorbeen van 't paard aan het andere koppelde, zooals een spantouw de poolen eener melkkoe. Niet zonder moeite slaagde men er in, den paling los te wringen, en éen, twee, drie daar stond ons paard weer op den wal. Het glibberige, levende spantouw wist, jammer genoeg, te ontsnappen. Hoe vreemd het verhaal ook lijkt, toch wordt het door getuigen gestaafd als volko men waar. Verdronken. Uit deu Haag meldt men De dame, die Zondag te Loosduinen in zee verdronken is, is mevr. de douairière baronesse van H. v. H., van hier. Genoemde dame maakte deel uit van een gezelschap dames en heeren, die gezamenlijk baadden op een oogenblik, dat de zee door den opgekomen vloed nog al onstuimig was. Hand aan hand in het water plassende, liet door een of ander toeval een van het gezelschap haar los, zoodat zij door de trekking der golven van den grond raakte en meedreef. Oogenblikkelijk stelden hare me debaders en ook de heer G. v. d. V., die mede in zee baadde, pogingen in het werk om de drenkeling te bereiken. Doch zij schoten daarin te kort bij afwezigheid van elk reddingsmiddel, want er waren noch reddingslijnen, noch touwen voorhanden. Het eenige wat meu meester kon worden was een vlaggestok, waaraan een eind touw ge bonden werd. Maar het lichaam was reeds te ver bniten het bereik, dan dat ook deze poging iets zou vermogen uit t.e werken. Wel weid de reddingsboot met veel moeite in zee gebracht, omdat het bedienende per soneel, grootendeels in Loosduinen wonende, daaibij ontbrak, maar ook dat laatste hulp middel bleek te laat. De darne verdronk en haar lijk spoelde later aan nabij het steenen hoofd in zee. De twee kinderen van de verdronken dame, die op het strand waren gebleven, moesten de verschrikkelijke mededeeling vernemen, dal hun moeder dood uit de zee wasferuggekomen. Brand. Te Haarsteeg is Zondag de bliksem ge slagen in de hofstede van den laudbouwer Z. van der Wiel. Huis en schuur zijn totaal afgebrand en spoedig sloegen de vlammen over op twee in den omtrek slaande hofsteden, de eene van den heer P. van den Brand en de andere bewoond door den heer J. Vuust. Ook d ze hofsteden werden in asch gelegd. De brand greep zoo snel om zich heen, dat er niets gered kon worden dan het vee. Alles is verzekerd. Den directeur van deu biograaf, den heer ley, is te Utrecht een zware slag toege bracht. Zijn geheele inrichting is Zaterdag avond afgebrand en daar hij niet verzekerd is, zullen maanden verloopen eer dit verlies hersteld is. Zaterdagavond tegen 12 uur, terwijl de tent was gevuld met toeschouwers, brak plotseling brand uit, doordat een vonk uit de schoor steen der machine op het kurkdroge zeil neerkwam dat onmiddellijk vlamde. Door het spoedig optreden der brandwacht, die er vijftig pas vau daar een wachtpost had ter gelegenheid van de kermis, en waar juist op dat oogenblik de commandant der brand weer vertoefde, werd de tent onder diens leiding spoedig omvergehaald en de rondom slaande tenten en kramen nat gehouden. Spuit no 3 verleende hierbij hulp het is met vereende krachten mogen gelukken, het orgel, de machine en de dynamo te behouden. Ook komt een worrd van lof toe aan onze wakkere militairen, die, waar zulk een groote volksmenigte bijeen was, uitstekend hebben medegewerkt otn de orde te bewaren. Ook de dierenient naast den Biograaf bekwam biand- en waterschade. De aanwe zigen wisten zich allen spoedig te bergen, twee echter bekwamen vrij ernstige brand wonden. Het beestenspel moest een weinig verschoven worden, en van de gelegenheid, dat een der knechts zich te dichtbij een der kooien waagde, maakte een panter gebruik om den man een stuk uit deu pols te bijten. Hevig bloedend werd de knecht naar het ziekenhuis vervoerd en daar verbonden. Bussen, 24 Juli. Zaterdag werden alhier aanbesteed de reparatiën voor den Zuid hol- landschen polder. Ingeschreven werd door de volgende personen voor den Binnen- en Buitenp. A. de Later, Almkerk 1 1030— f 329. J Klein, 1023— 253. L Kooijmans, J. Haspels, Bab. Broek A. Pellekaan, Dussen C. Haspels, Gebr. v.d Pluijm, J. Schermers, 1110 270. ,1094- 456. ,1050— 405. ,1088— 444. 1124— 396. ,1245- 440. H. van Drunen. Sleeuwijk 1055349. J. v. Loon, Werkendam 1040— 346. Aan J. Klein, als laagsten inschrijver, is het werk toegewezen, Gister na den middag brak een hevige onweersbui los boven onze gemeente, en drenkte de narde met den zoo lang verlangden regen. Op de Baan onder deze gemeente viel zelfs hagel en daar waren de donderslagen zoo hard, dat de schapen tegen de weiden werden geslagen. Bij H. v. Steenhoven, en de „Bosscheu" zoogenaamd sloeg de bliksem in den schoorsteen, doch veroorzaakte geen ander letsel dan eenige scheuren. Een der oudste ingezetenen onzer ge meente, de bijna 88jarige Lena Rijken, is in het R. K. gasthuis alhier overleden. Capellc, 24 Juli. Zaterdag 1.1. slaagde de Heer K. Klerks, onderwijzer aan de school in de Nieuwstraat, bij het examen voor hoofdonderwijzer, gehouden te 's Bosch. Gistermiddag waren eenige kinderen aan 't zwemmen in het afwateringskanaal. Een knaap van omtrent 13 jaar geraakte in de diepte en werd met groote moeite boven gehaald. Eerst na veel inspanning gaf hij teekenen van leven. Thans is hij weder gezond. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Geachte Redactie. Het door den Raad van Waalwijk geno men besluit tot gunning van den schoolbouw verbaasde mij ten zeerste. Had dat college nog onlangs zeer terecht besloten de verbouwing tot na afdoening van de Leerplichtwet uit te stellen, thans heeft het plotseling een tegenovergesteld besluit genomen. Wat de reden daarvan mag zijn Naar het raadsverslag gaven de volgende woorden van den voorzitter (naar aanleiding eener zeer gerechtvaardigde opmerking des heeren Baijens over het niet ter visie leggen van een ^schrijven van hoogerhand«) den doorslag „dat schrijven was gericht aan het „Dag. Besluur en wel door 2 schoolopzieners, „die aandrongen op de regeling van het on derwijs en de benoeming van een ontbre- kenden onderwijzer en dat kan niet er is geen plaats meer, dus er moet ruimte ge maakt worden." Men veroorlove ons dit gezegde een weinig nader te beschouwen. De Voorzitter zegt dan, dat 2 schoolopzieners aandrongen. Hierop 't volgende. Wie zijn die school opzieners Zeker de arrondissements- en de districtsschoolopziener. De autoriteit nu van den arrond. sch. geldt hier zeer weinig, deze toch heeft iu de verbouwing niets te zien slechts door een achterdeurtje de benoe-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 2