Notaris RANT, Notaris BIN K. Pakkisten Antoon lielen, Waalwijk. Aanbesteding. Depothouder B AKKE R. Drukwerk! fl, G, „N00B.D-BRABAND", Volieeksnd maatschappelijk kapitaal drie honderd duizend gulden, STUIV ÈRSZEEP? S t u i v e r szecp poede r MARGARINE '30 volledige Ameublementen TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, VLOERZEIL ENZ. L C. VAN DES MEULEN ZONEN, DüMOR en VREUGD^ publiek verkoopen A. J. BINK te Waalwijk W. J. H. VERHEGGEN aanbesteed een Depothouder Gérard Coppens. Antoon. Tielen m ■BRANDEWIJN m „SINT CKISPIJN" VERBÏÏNT VAM OVERBEEK, Doorioopende Tentoonstelling BeddenMatrassenDekens, iieefüDijQCiteöenafiö^HüuuMMuuup finaal verkoopen: Verkoopen: Op Maandag 7 Aug. a.s. gevraagd voor Waalwijk. Do Ondergeteekende StationsstraatWaalwijk. HH. Schoenfabrikanten en Handelaren! Premiën-Bank „FORTUNA" te Amsterdam. G! BRUIKT gij geen gebruikt gij dan geen maar gebruikt gij dan geen Van den Berghs Limited??? VOOR SALOM-, EET-, EN SLAAPKAMERS. Pensmarkt B, 32 en 33 's-bosch. te WAALWIJK, zal ten verzoeke van de eigenares Mej. MARIA VAN DONGEN, te Kaatsheuvel, bij inzet op Woensdag 9 Augustus 1899, ter herberge van WILLEM KOLSTEREN te Kaatsheuvel bij toeslag op Woensdag 23 Augustus d. a. v. ter herberge van WIJDEMANS te Kaats heuvel, telkens 's avonds 7 uur ONDER LOONOPZAND, Koop 1. Een LANDBOIJ VVERSBEDRIJF te Kaatsheuvel, bestaande inEen nieuwe hofstede met schuur, bakhuis, erf, tuin, bouwland, weiland, schaar- bosch en weg, gelegen ten oosten en ten westen van de Kaatsheuvelsche straat, sectie B nos. 3535, 60, 61, 62, 63, 239, 240, 241, 242, 2902, 1600 en 1601, groot samen 7.15.65 H A. Verhuurd voor f 250 'sjaars aan Adrian us Rombouts tot 1 Mei en stoppelen 1901, met uitzondering van 0.55 30 HA. bouwland en schaarbosch aan de westzijde. Vanaf 1 Nov. 1899 komt de huur voor den kooper. Koop II. Een LANDBOUWERS BE DRIJF, oostwaarts naar het vorige beslaande in Huis, schuur, erf, tuin, weiland, bouwland en schaarbosch, sectie B nos. 3536, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 16-09, 1610, 1611, 1612, 3539, groot samen 4.56.40 H A. Vanaf 1 Nov. 1899 loopt de huur ad f 150 jaars, tot 1 Mei en stoppelen 1901 voor den kooper. Koop III. Twee perceelen WEILAND aan de Hanzé-steeg, sectie A. nos 1933 en 1934, groot samen 0.51.20 H.A. Koop IV. Een perceel HEIDE ter plaatse *De Kegelaar" aan den Hilschen weg, sectie H nos. 2578, 2577, 2576, 1732, groot samen 3.96 40 H.A. Koop V. Een perceel HEIDE in ,/de Mid- delmoer", sectie G no. 410, groot 0.77 30 H.A. INLICHTINGEN te bekomen bij ge- noemden Notaris en bij CORNELIS VAN HAAREN te Kaatsheuvel, inwonende bij de eigenares. te Waalwijk, zal 14 Augustus 1899, des avonds 8 ure, in het Hotel //De Twee Kolommen" te Waalwijk, ONDER WAALWIJK, Wei- en bouwland, over le Zeine, groot 1.49,30 heet. ingezet op f1655. Bouwland //Hoogjes" groot 1.38.80, op f 600. ONDER BESOIJEN, Hooiland, over de schouwsloot, groot 1.16 heet. ingezet en gehoogd op 11500. DE NOTARISSEN te BREDA, zullen 7 Augustus bij INZET en 21 Augustus 1899 bij TOESLAG telkens des avonds 8 ure in het Hotel VER WIEL, te Waalwijk, ONDER WAALWIJK, in de Stationsstraat, Een woonhuis met erf, groot 2,15 aren. Een bouwtenein, groot 2.15 aren, beide gedeelten van sectie B no 1516, groot 4.30 aren. Twee blokken huizen, bestaande ieder uit 10 woningen nos. 15161536. De goederen zullen in perceelen en massa worden geveild. TE KOOP bij des avonds ten 6*/3 uur Kal door Mej. Dewed. L. LOEF, te BESOIJEN worden Het bouwen van 2 WOONHUI ZEN en BOERDERIJ met bijlevering der benoodigde MATERIALEN. Aanwijzing 1 uur vóór de Besteding. BESTEK en TEEKENING ter inzage van af heden in het hotel Brokken. INLICHTINGEN te bekomen bij H. C. van der Meijs te Besoijen. Op bijzonder voordeelige conditiën wenscht een der meestbekende WIJN FIRMA'S aan te stellen, die in het bezit is van een goede Winkelzaak (bij voorkeur Slijterij Banketbakkerij of Rol. Waren) en door ruime bijverdienste en zonder risico zijn zaak wenscht uit te breiden. Br. fr. Lett. IJ aan v. d. Kuyp's Adv. Bur. Boekhorststr. No. 101 's-Ha^e. bericht aan de ingezetenen, dat hij zich GE VESTIGD heeft als in het huis bewoond door de Wed. NIEUWENHUIZEN, Zich minzaam aanbevelend, Ondergeteekende neemt de vrijheid te herinneren, dat alle soort Net Drukwerk op goed stevig papier door hem voort durend geleverd wordt aan PRIJZEN, zeker niet hooger dan die, waarvoor van elders komende concurrenten het aanbieden. Alvorens drukwerk te bestellen, vrage men eerst prijsopgaaf bij de firma Waalwij ksohe Snel persdru kkerij werkende met de nieuwste Materialen en LETTERSOORTEN. HftRTEVELT Z00N-LEIDEN. ANNO 1760 S Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 cent. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot dat nog voor het einde van de jaar gang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaargang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zandboer. Eenmaal in 't Leven. Wout vestcr Reichert. Eenc Edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen. De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Geen heter en prac/isclier en goedkooper vakblad dan Verschijnt WOENSDAGS met fraaie pla ten en Knippatronen, geeft gratis Arbeids beurs enz enz. Prijs fl 10 per half jaar. Wordt steeds meer gelezen en geeft groote publiciteit voor uwe artikelen. Agent voor Waalwijk, de heer PAUL MEEUWESEN. De Uitgever W. A. EISMA, Leeuwarden. Per Per fl. 90 et. 6 fl 80 et. buiten de fl. Ij 111 III. 11 rtiilUPtiS!JjS,l' Goedgekeurd bij koninklijke besluiten. Hoofdprijzen f25000, 10000, 5000; 2000 en een groot getal kleinere, de minste prijs die op deze aandeelen moet vallen bedraagt 1 gulden. 1 Aandeel kost f 1.55 5 Aand. f7,65, 10 Aand. f 15 alles van Nederlandsch zegel voorzien, en uitsluitend verkrijgbaar bij de De toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel. Maatschappij van Verzekering op liet Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. Goedgekeurd hij Koninklijk Desluit van 15 Juli 1895 No. 41. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar lijkschehalfjaar!., driemaandel., maand— en weekpremiën. Op alle plaatsen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd. beide met groote en kleine premiën en daarbij de VOORDEE- LIGSTEN in gebruik, J als een dezer uwe gading is vervoegt u dan bij de Firma die u alles aan fabrieksprijs leveren kan. VAN Op Zou- en Feestdagen zijn de Magazijnen GESLOTEN. JhJhj *S nieuwste, komiekste, vroolijkste en grappigste Voor drachtenboek, met een rijke keuze gloednieuwe Voordrachten, komieke Scènes, enz. enz. Prijs 10,50. Franco per post 10.55. INHOUD; Een koopman in geluk. De ontevreden huisknecht. Gul. Een minnebrief. Een liefdesverklaring. Onschuldig. Onverdiend. Een slimmerd. De klagende Janus. O, die wereld. Levie Brillenaar. Trouwlustig. Izak Poets. Opgelicht. Hannes Goedblo'ed. Een voordracht. Een wereld burger. Gelijk of geen gelijk. Jan Ongeluk. Gelukkige Piet. De huur koetsier. - De vroolijke Diender. Een slimmerd. - De menschenkenner. De voddenraper. Voor zijn plezier uit. De beleedigde onschuld. Gesnapt. Die daar De sterrenwichelaar. 30 sPiinternieuwekomieke stukken, geschikt voor alle vrooliike partijen, feesten, euz. Het gebeele boek van 80 bladzijden wordt na toezending van postwissel a f0.55 of van elf blauwe postzegels goed verpakt franco per post toegezonden door J. D. DIJK, boekhandelaar-uitgever, Nieuwe Kyk in 't Jatstraat. GRONINGEN. EN -> yJllserj echt indict] voortien vat] het Citroen- Limonade (f N f 's.ili'ts y-v 's' --:'-v -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 4