Notaris KANT Notaris KANT Geld v e rkrijg baar Bloedarmoede. „NOORD-BE AB AND", Levensbalsem. Volteekend maatschappelijk kapitaal drie honderd duizendgulden, Gedeponeerd bi| de Nederlandsche Bankf300,000 werkelijkewaarde, H A AITAFE L S. Telegrammen. Burgerlijke stand. Handelsberichten. Gemengd Nieuws. publiek verkoopen publiek verkoopen AAKIAl HAAITAPIIt'JIS Inmiddels uit de hand te koop met geheele slagers-inventaris en gordijnen. Dinsdag 26 September 1899, Dinsdag 10 October 1899, Op Hotels, Cafe's, Slijterijen etc. Maatschappij van Verzekering op het Leven. Gevestigd te WAALWIJK. Opgericht 8 Maart 1843. Verzekert bij overlijden en bij leven op vooraf bepaalden tijd tegen jaar- lijksche, halfjaarl,, driemaandel., maand- en weekpremiën. bood, in arrest namen en geboeid naar het bureau Oudebrugsteeg voerden. De vrouw werd per brancard naar het gasthuis vervoerd, waar bleek, dat de kogel in de linkerslaap was gedrongen en vau boven weer uit het hoofd was gegaan. Het was echter niet veel meer, ofschoon er veel bloedverlies plaats had, dan een schampschot, zoodat zij, na verbonden te zijn, naar het politiebureau kon gaan om gehoord te worden. Smit is een oude bekende der jusntie, daar hij herhaaldelijk door zijn getwist een bezoek aan de Oudebrug moest brengen. Men vermeende, dat hij den revolver in de gracht geworpen had, waarom nog lang door twee agenten gedregd werd. Audercu beweren, dat de revolver, die van zeer klein kaliber moest zijn, door iemard werd opgeraapt. Baardwijk, 12 Sept. De liedertafel „Tot bloei der toonkunst» gaf gistermorgen bij ge legenheid der kermis een matinée, dat zeer druk bezocht werd. Het programma was zeer goed gevarieerd; ernst en luim en dit laatste, zooals met kermis behoort, het meest, waren in behoorlijke afwisseling vertegenwoordigd. Onder de koornummers werden vooral „Op waarts» van Hol, «Omhoog" van Heinze en „Sterrennacht* van Storch correct eu met vuur gezongen. Als solisten kweten zich uitstekend de Heeren A. B. en L. v. Cr., terwijl de Heer Chr. Th. eene schoone solo met accompagnement van viool en orgel ten gehoore bracht. Het accompagnement voor viool werd gespeeld door den Heer A. Frok- lage te Waalwijk, die hierdoor en door het Largo van Handel en het Andante van Glück deed uitkomen, hoe hij zijn instrument mees ter is. Vooral met het laatste nummer werkte hij sterk op het gevoel zijner hoorders. Met zijn spel heeft hij niet weinig bijgadragen tot het welslagen van dit matinée. Voor het luimige gedeelte van het programma was uitstekend gezorgd en de stukken waren in goede handen. We noemen Persoonlijke dienstplicht" eene scèue voor 6 personen, »Straatmuzikanten» scène voor 2 personen, en verder »Een pleizierreisje met hiudernis- seu" en „het Kermislied voor 1899". Uit't applaudissement na elk dezer scènes bleek genoegzaam, hoezeer deze nummers in den smaak van het publiek vielen en hoe goed ze werden afgespeeld. Het geheele concert mag als goed geslaagd beschouwd worden en zij, die er van genoten hebben, zien met be langstelling de eerstvolgende uitvoering der liedertafel te getnoet. Maandagmorgen had alhier een ongeval plaats, dat zich als volgt heeft toe gedragen. Reeds eenigen tijd vlogen in de R.K Kerk zwaluwen rond, die dikwijls de verschillende stukken in het gebouw bevuilden. Maan dag nu wareu in de kerk metselaars aan 't werk; de zwaluwen fladderden we derom rond toeu eerstgenoemden beslo ten zich ervan te ontdoen en ze dood te schieten. Spoedig een geweer gehaald en geladeu, en op de zwaluwen gemikt, die men natuurlijk in de vlucht met de loop van 't geweer moest volgen. Plotseling nu kwam de dienstbode van den ZEerw. Heer Pastoor uit het sacristie, men riep nog „Pas op, ik schiet", maar te laat, het schot had haar getroffen, een lading kleinen hagel kreeg zij in haar arm, en enkele kleine korreltjes in 't voorhoofd. Gelukkig dat de meid, toen ze het schot hoorde af gaan, haar arm voor de oogen hield, anders zouden deze ernstig gekwetst zijn. De toe stand der gewonde is naar omstandigheden wel. Zondagnamiddag, bij gelegenheid der kermis, gaf de harmonie St Grispijn van Waalwijk, een uitvoering in het lokaal van den heer A. Mulders, bij wien dien dag de Doele „Soranus" het jaarlijksche Koningschie ten gehouden had E-n zeer groote menigte woonde de uitvoering bij die over het geheel goed van stapel liep. De heer A. C. v. d. Heijden, president der harmonie, overhandig de, daartoe uitgenoodigd door eenige leden van de Doele, onder een sierlijke toespraak, de Koningsrr.edaille aan den heer A. Pulles, die in hartelijke woorden bedankte en be loofde zija best te zullen doen, om den een dracht eu den bloei der Doele te bevor deren. Den geheelen avond heerschte en verder onder het publick een opgewekte stemming. Drunen 12 Sept. 1899. 't Was een buiten gewone drukte vaudaag in de gemeente. Eer had eene herstemming plaats tusschen de heeren P. M. van Rooij en M. Vissers. Uitgebracht werden 374 geldige stemmen waarvan 252 stemmen op P. M. van Rooij en 122 stemmen op M. Vissers, zoodat de heer P. M. vau Rooij is benoemd tot raadslid. 16 stembiljetten zijn van onwaarde verklaard. LONDEN. Hardnekkig blijven er onge- loofelijke geruchten gaan, dat Schreiner een staatsgreep in den zin heeft, die zou strek ken om de Kaapkolonie onafhankelijk te verklaren en een anti—Engelsch bondgenoot schap met de Boerenrepublieken uit te roe pen. Daarom zou aan Milner zijn gelast, het ministerie Schreiner weg te zenden en de dictatuur iu te voeren. PRETORIA, i2 Sept. De Eugelsche nota die Chamberlain na den kabinetsraad van Vrijdag heeft verzonden, is heden aan de regeering van de Republiek overhandigd. SIMLA, 12 Sept. Het eerste troepeoschip vertrekt a. s. Zaterdag van Bombay naar Zuid Afrika met het veldhospitaal. De sol daten gaan den 25en scheep. LOURENCO MARQUES, 12 Sept, Het stoomschip Greek heeft 539 kisten schiet voorraad aan wa' gezet, en het stoomschip Dunolly Castle acht kisten schietvoorraad en vijf kisten geweren. DRUNEN. Over de maand Augustus. GEBOREN Johannes Catharina, z. van Johannes Klerks en Elisabeth van Bladel. Joan nes, z. van Peter Lommers en Norbertha van Dommelen. Cornelis Waliherus, z. van Pieter Luyten en Wilhelmina Eekels. Olasina, d. van Adrianus Lommers en Anna Maria van de Wiel. OVERLEDEN Rombertus de Geus, echtgenoot van Clasina Adriana Treffers, oud 29 j. Geertruida Jaeoba van Herwijnen, oud 3 ra. Anna Maria van Gorcura, oud 57 j. Antonius van den Bosch, 11 m. GORINCHEM, 11 Sept. De aanvoer van granen was heden gering, met gewonen handel. Men besteedde voor Ristarwe f 6,50 a 6,60, roode dito f 6,—, a 6,15 witte dito f6,-, 6,10, inl. rogge f4,90 a 5.10, buitenl. dito f4,80 a 5,—, gerst f 4,60 a 4,70, haver f3,— 3,70, duiveboonen f 6,50 a 6.75, blauwe erwten, f0a 0,alles per hectoliter. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 374 runaeren le qual. Kalfkoeien Kalfvaarzen Melkkoeien 2Va j&rige ossen Guiste vaarzen Pinken Graskalveren Nuchtere kalv. f 180 f130 1120 f130 f 80 f 50 f 25 f 11 k 200 a 160 k 190 a 150 a 90 a 60 a 40 a 14 18 ct - per scha- stuk. Aangevoerd 9 vette varkens van 17 a per half kilo, 744 biggen van f 4,a 8.- stuk. Aangevoerd 0 schapen en 0 lammeren pen fa en lammeren f0 a f 0.per Eieren f 0.95 a 1.per 26 stuks. Boter 65 a 70 ct. per '/a kilo. ROTTERDAM11 Sept. Binnenlandsche granen. Tarwe. Jarige onver anderd, per heet. in puike qual. f 5.90 f6.20, overigens f4.90 a f5.70, en per 100 kilo naar deugd f7 a 7.50. Nieuwe- vond prijshoudend plaatsing. Per heet. f5.60 a f6.30 en per 100 kilo in uitgezochte qualiteit f 7.60 a f7.75 en verder naar deugd f7.20 a f7.50. Canada-tarwe bracht van f 4.90 tot f 5.25 op. Rogge. Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaassche De beste f 5.20 k 5.75. Dito mindere f0,kO. Gerst. ZeeuwschFlakk. en Overm. Winter f8,40 a 8,60; mindere f7,25 a 7,60; beste Zomer 10,a 0,— mindere f0,a 0. Haver. De beste f 2.60 k 3.50. Blauwe erwten. De beste f6.75 a 7.50 Paardenboonen. De beste f 0.k 0 Duivenboonen van f 0.— a 0. Koolzaad. Puik Zeeuwsch en Overmaasch zak- goed f 7.90 a 8,60; Zomerzaad f0,af 0.—. Kanariezaad f7.tot f7.75. Bruine boonen de beste f 0,a Witte boonen. De beste f 0.— ROTTERDAM, 12 Sept. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 32 paarden, 1 veulen, 0 ezels, 623 vette runderen 1406 magere dito, 125 vette en graskalveren, 59 nuchtere kalveren, 0 schapen of lammeren, 0 varkens, 305 biggen, 0 bokken. De bestede prijzen liepen als volgt: Runderen: lekw. 31 act. 2e kw. 25 a ct 3e kw. 20 a ct. Kalveren le kw. 43 ct., 2de kw. 35 a ct.3de kw. 29 a ct. Bericht van den loop der Traanmarkt in Bergen van A. HOOGENDIJK Jzn. Vlaardingen Heden noteer ik Puike bruine Berger looiertraan f20,—p. ton. bruinblanke Bergertraan 124.50 blanke Bergertraan f26,50 Maaslevertraan f p. ton u Groenlandsche Robbentraan fsmeertraan) in petroleum lusten van pl.m. 190 L. in fewone fusten van pl.m. 00 L. f 19.p. 100 L Nat. Med. levertr le soort f ton n v (stroogeel) 2e f 30.— p. ton Stoommedicinale levertr. le f 36.p. ton Bij afname van 6 en 12 tonnen geniet men aan zienlijk rabat. Op den derden rang. Het „Handelsblad van Antwerpen schrijft Onze „franskiljons" schreeuwen gedurig, dat het Nederlandsch ot Vlaamsch, nergens in aanmerking komt, waar het geldt als „be stuurstaal" gerekend te worden. Het Engelsch wordt als bestuurstaal gebe zigd, in al zijne bezittingen, dat is voor 343,850,000 menschen. Het Russisch voor 93,000,000 Het Vlaamsch of Nederlandsch wordt ge bezigd in Belgie, in Nederland, in Oost-Indie, in de Zuid-Afrikaansche republieken, enz., ten getale van 73,480,000. Duitschland komt met 64,710,000 zielen. Frankrijk met 51,875,000. Spanje met 49,090,000, enz. Zoodat ous Vlaamsch of Nederlansch wat betreft het aantal op den derden rang komt, en Frankrijk, waarvan men altijd zoo hoog placht te geven, slechts op den v ij f d e n rang. Een sigarenstatistiek. Over dé geheele wereld worden per jaar geronkt 19.000 m 1- lioen sigaren, d.i. gemiddeld 8 voor eiken bewonder der Oude en Nieuwe Wereld, vrou wen en kinderen medegerekend. Berekend naar een gemiddeld gewicht van 6 nf 7 gram, wegen al die sigaren te zamen 53.572 ton. Om ze alle te vervoeren, zou een trein van meer dan vijfduizend waggons getrokken door zestig van de sterkste locomotieven, noodig zijn. Deze trein zou dan een lengte hebben van 30 kilometer. Legde men alle sigaren, die per jaar wor den opgerookt, in kistjes van 50 en stapelde men deze op elkander, dan zou men 2.543 balken of pilaren verkrijgen, elk zoo hoog als de Mont-Blanc. En alle sigaren in de lengte achter elkander gelegd, zouden een ketting vormen, tienmaal zoo lang als de afstand van de aarde tot de maan. Maakte men van die 12 milliard sigaren één reuzensigaar, dan zou deze 310 meter lang en 44 meter in omtrek worden. De prijs ervan zou ongeveer 1 milliard en om ze op te rooken, zou een man achter elkander 22 eeuwen noodig hebben De beschaafde volkeren der wereld beste den per jaar 3.425.000 gulden aan sigaren per uur gaat er aldus meer dan 140.000 gul den en per seconde bijna 40 gulden in rook op Want elke k.vart-seconde worden er 95 sigaren opgerookt. te WAALWIJK, zal ten verzoeke van den eigenaar, den heer PETER UIJ HOVEN ten. Capelle, ten kof- fiehuize van L. F. van Dongen aldaar, BIJ INZET op Woensdag 20 September 1899, BIJ TOESLAG op Woensdag 4 October 1899, telkens 7 uur des avonds, ONDER CAPELLE Een nieuwgebouwd, zeer droog Huis waarin thans vleeschhouwerij, doch ook ge schikt voor alle winkelbediijven met schuur, tuin en boomgaard in de kom der gemeente, Sectie H. no 400, groot 13 aren 70 centiaren. Te Aanvaarden bij de betaling der koop penningen. Inlichtingen worden verstrekt door Nota ris RANT en door den EIGENAAR. te WAALWIJK, zal aldaarBIJ INZET, in het Hotel h De Twee Kolommen" bij Mej. Wed, V. J. GE KRIS op BIJ TOESLAG,in het hotel VERWIEL, op telkens des avonds 7 uur, ONDER WAALWIJK: HUIZEN, waarin 3 woningen, in de Stationsstraat, met Erf en Leerlooierij daar achter, waarbij 29 kuipen, 2 loodsen en een afzonderlijk schuurtje met meelkast en meel zolder. Iu gebruik Het groote huis met looierij enz.bij den eigenaar JAN VAN DE KAMP; Eene woning, waarin Bierhuis, bij ADRI- AAN NA AI JEN, voor f 2,50 per week, en Eene woning bij DE VRIES, voor f2,15 per week. Aanvaarding in genot bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen geeft Notaris RANT. Aanvragen schriftelijk onder Motto Ka pitaal" aan D. BREUNINGHOFF, Ceintuurbaan 117 Amsterdam. Bleekzucht, Zenuw-, Maag- en Spijsvertee- ringszwakteii en de gevolgen worden volko men genezen door den beroemden Prospectus gratis en franco. Pharmaceutisch Bureau Valkenburg (L. Goedgekeurd bij Koninklijk esluit van 15 Juli 1895 No. 41. Op alle plaatsen in Noord-Braband door Agenten vertegenwoordigd CV>'C Onder de inteekenaressenop den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DAMESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 37—48 zijn ingeteekend of alsnog daarop inteekenen, ontvangen bij No. 44 kosteloos een genum merd Premiebewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige en practische Meubeltjes, als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd.Gestr. Heer D. H. Senator, notaris te 's-Gravenhagena de verschijning van no. 48; de uitslag der verloting zal o.a. in DE BAZAR worden be kend gemaakt. DE BAZAR is, volgens de redactrice van de Hollandsc/ie lelie, „ee u Modeblad, dat zij altijd met genoegen ontvangt." PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 supplementengeteekende snij patronen), en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten(le Uitgave) fl.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post na ontvangst van postwisselintezenden aan het Hoofdbureel van DE BA ZARWagenstraat 100—102, DEN HAAG.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1899 | | pagina 3