Eerste Blad. Marko de Bandiet |„N00RD-BRABAND"| WAALWIJK, Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BUITENLAND Duitschland, Italië. F E IL LET ON Gemeenteraad. Maatschappij van Verzekering op het Leven. NUMMER 80 D,QNDERDAG 2'OCTOBER 1920 43e J AARGANG. Dit blad verschijnt WOENSDAG- EN ZATERDAGAVOND. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.25. Franco p. post door het geheele rijk f 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden enz., franco te zenden aan den Uitgever. Telef. 38» WAALWrjKSCHE EN LANGSTRAATSCHB COURANT. Uitgave Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Telegr.- AdresECHO. CAPELLE. Openbare vergadering van den raad de zer gemeente op Vrijdag 1 October des avonds ten 7 uur. Voorzitter Edelachtb. Heer Valter. Ongeveer 7.15 opent de Voorzitter de vergadering; aanwezig zijn alle leden. De voorlezing van de notulen der vorige vergadering wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Aan de orde: 1. ingekomen stukken. Schrijven van Ged. Staten waarin mede- deeling wordt gedaan dat zij het raadsbe sluit tot overdracht van grond aan de P. N. E. M. goedkeuren. Een Kon. Besluit waarbij een voorschot wordt verleend van f 7700 voor aankoop van grond en f 171.500 voor het bouwen van 28 arbeiderswoningen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van den Commissaris der Ko- ^.ningin waarin hij nogmaals wijst op het groote nut van een politieschool en waar bij hij aandringt aan de school te Hilver sum alsnog eene subsidie te willen ver leenen. Voorzitter. Burg. en Wethouders erken nen gaarne het groote nut eener derge lijke school, doch gezien den steeds stijgenden Hoofd. Omslag stellen zij voor alsnog geen subsidie te verleenen. Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. Schrijven van Ged. Staten waarin zij er op wijzen, dat je 't besluit van den raad betreffende de geldleening voor het onder houden der wegen niet kunnen goedkeu ren. Alleen dan kunnen ze het besluit goedkeuren wanneer minstens i' 3000 per jaar wordt afgelost zoodat de leening in 5 jaar geheel is afbetaald. - De Voorzitter zegt dat de geldschieter bereid is, wanneer zoo wordt afgelost, de koers met een half pet, té verlagen. Burg. en Wetli. stellen voor op 't ver zoek van Ged. Staten in te gaan, daar her stel der wegen dringend noodig is. De heer Middelkoop vraagt welke wegen Burg. en Weth. op het programma hebben staan om te verbeteren. De Voorzitter zegt dat dit zijn de wegen naar het Capelsche Veer, de Heistraat en de Nieuwe Vaart, Middelkoop. Dus van de keien af tot aan het spoor. Voorzitter. Ja, practisch genomen de voornaamste wegen. Middelkoop. Het wordt een beetje erg f 3000 aflossen en f 1000 rente betalen. Voorzittef. Ged. Staten eischen zulks. De Roon. Is er behalve deze geldleening nog een post voor het gewone onderhoud op de begrooting gebracht. Voorzitter. Ja. De heer Middelkoop vraagt of de wegen niet op de oude manier, dat is met rivier grint in orde gebracht kunnen worden, van "Dg Echo van het Zuiden". door Louis Boussenard. EERSTE DEEL. Te vuur en te zwaard. 9) HL ONMENSCHEN. Zij zijn als aan elkaar geplakt; ze wrin gen elkaar zoo geweldig, dat hun beende ren kraken. Ze zijn, als kracht, elkander waardig. Marko wil er gedaan mede ma ken; immers, al worstelende ziet hij dat de boeren niet wijken; weliswaar, ze worden neergeveld, doch zij verkoopen hun leven duur. Nogmaals klinkt zijn metalen stem: Hadji.... hier....-help.,.. Hadji.. Het luipaard hoort de stem, verstaat het bevel. Hij laat zijn prooi los, staakt, met tegenzin het bloedbad; met een sprong is het aan de zijde van Marko. Hij bemerkt den man die met zijnen meester worstelt en plant zijn tanden in Joannes schouder. De jonge man gevoelt zulke pijn dat zijn armen ontspannen. Hij valt, eenen kreet van woede en wanhoop slakende: Lafaard 1lafaard!.... Het wilde beest is van plan die nieuwe prooi af te maken. Marko, thans verlost, ademt diep, grijpt het dier in den nek, en z. i. is dit beter en goedkooper. De heer Michael merkt op dat de tijd van baggeren voorbij is, alsook dat de wegen te slecht zijn om daarmede te kun- nen volstaan. De heer de Roon geeft in overweging om de post voor het gewone jaarlijksche onderhoud te verhoogen en de wegen dan daar waar ze het slechtst zijn te verbete ren. De Voorzitter vreest dat dit zal blijken geen bezuiniging te zijn. De wegen zijn veel te veel versleten, i De heer de Roon meent dat de weg naar het Capelsche veer gerust zoo nog wat kan blijven liggen. De Heistraat en de Nieuwe vaart kunnen dan goed worden nagezien. Spreker wil niet zeggen dat deze wegen goed zijn, maar heel slecht kan men ze ook niet noemen als men ze ver gelijkt met die van Sprang en Vrijhoeve I Capelle. De heer Michael meent dat het geen re den mag zijn als een naburige gemeente i de wegen niet goed onderhoudt "men dat hier dan ook maar kan doen. Capelle heeft altijd goed bekend gestaan voor zijn goe de wegen en nu is het beslist hard noodig dat er eens een flinke deklaag op komt en vlug, anders zit men direct in den winter en dan zou men voor goed de klachten over slechte wegen gaan krijgen, 't Veer- pad nog eens laten liggen, durft hij niet aanraden. De Roon. Die weg is nooit beter of nooit slechter geweest. De Voorzitter wil gaarne aannemen dat fijn grint goed zal voldoen vooral omdat de wegen beslist goed zijn aangelegd. De heer Middelkoop kan zich met het gevoelen van den heer De Roon, om het Veerpad nog eenige jaren zoo te laten, goed verenigen. Alleen zou hij in overwe ging geven in de kuilen-wat grint te bren gen. Mooi is de weg niet, doch wel goed hard en dat zegt veel. Laat men deze weg nu niet verbeteren, dan krijgt men 3 K. M. minder; aan de twee andere wegen kan dan wat meer worden besteed. De heer Treffers zou het jammer vin den als de Heistraat en Nieuwe vaart niet flink onderhanden worden genomen want van den winter zal het dan een smerige boel worden. Als het nu eens een beetjé heeft geregend is het al een en al modder. De heer de Roon zegt dat het niet zijn bedoeling is de wegen geheel zoo te laten liggen. De heer Treffers meent dat met een kleinigheid op den weg te brengen, geen verbetering is te verkrijgen. De heer de Roon zou bij de 4000 gulden nog f 4000 bij willen voegen. De heer Middelkoop kan liet gevoelen van den heer de Roon deelen en vraagt welke weg het eerst moet worden aange pakt, de Heistraat of de Nieuwe Vaart, De heer Michael zegt dat beide wegen even slecht zijn. Ze moeten beiden flink worden vernieuwd. De Voorzitter merkt op dat men later groote kosten zal gaan krijgen indien niet flink wat aan de wegen wordt gedaan. Nu worden de bermen van het Veerpad vaak stuk gereden, waarom er groote keien zijn langs gelegd. De man die de bermen gepacht heeft, Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum f 1.50. Reclames J0 cent per regel. zegt met afschuwelijken haat in de stem: Genoeg, Hadjigenoeg!ge noegik wil hem levend. Makkers, bindt stevig dien kameraad. Vier mannen springen op Joannes toe. Hij weert zich met de kracht der wanhoop, schudt den menschentros van zich af en reutelt: Vriendenredt u!spaart uw levenuwe krachten., voor den strijd die komen gaat Nikea!lieve zielvaarwel!.. Ook de jonge vrouw ligt stevig gebon den. Zij verneemt zijne stem en snikt: Joannes!lieve mantot weer ziensin een beter leven! De boeren die nog gaaf zijn gehoorza men aan het bevel van hun aanvoerder. Zij vluchten naar alle kanten, maken zich uit de voeten langs rechts en links, ter wijl de gewonden eilaas! ze zijn talrijk zich stuipachtig aan de bandieten vast klampen. Een laatste salvo wordt in het wilde ge schoten; eenige vluchtelingen werden nog getroffen en de andere verdwijnen gillen de: Wraak!.wraak!. De bandieten triomfeeren met des te meer aanmatiging, dewijl hun schrik zoo groot was geweest. Ook Marko's vrees is nu geweken en naarmate hij zekerder wordt van de over winning, keeren zijn gewone spotlust en wildheid terug. Ha! grinnikt hij, we gaan genoegen beleven, niet waar, dapperen? Ja, ja, overste, vermaken wij ons! De schurken weten wat dit woord be- teekent in de gedachte van Marko. Bindt al die brave jongens, herneemt hij, naar de gekwetsten wijzende. heeft al vermindering van pacht gevraagd. De heer de Roon merkt op dat dit maar wordt gedaan opdat ze wat zacht rijden. Het Veerpad is niet zbo slecht dat de ber men behoeven opgezocht te worden. De Voorzitter zegi het voorstel van B. en W. het eerst in omvraag te zullen bren gén. Dit voorstel in omvraag gebracht wordt verworpen met 5 tegen 2 stemmen. Voor stemden de lieeren Sneep en Mi chael. Tegen de heeren Treffers, Kerst, de Roon, v. d. Hoeven en Middelkoop. De Voorzitter meri t vervolgens op dat de post onderhoud der wegen op is en het beslist noodzakelijk is dat met den herfst nog wat aan de wegen wordt gedaan. Wel is er een bedrag van f 1000 van den Rijks-toeslag en f 1800 van het huis dat is verkocht. Wellicht kunnen Ged. Staten goedkeu ren dat we dit bedrag aan ons zelf leenen. De heer Treffers vraagt hoe groot het bedrag is dat men denkt noodig te hebben, er rekening mede hoedende dat het Veer pad zoo nog wat blijft liggen. De Voorzitter schat dit bedrag dan op f 10.000. Besloten wordt f 10.000 te leenen en de ze leening in 5 jaar ai-te lossen en de Hei straat en Nieuwe Vaart flink te verbete ren. Vervolgens deelt de voorzitter mede ".in de firma Mijnsma een schrijven te hebben ontvangen waarin mededeeling wordt ge daan dat met het afbouwen van het net spoed zal worden gemaakt. Van de P. N. E. M. is een schrijven in gekomen waarin wordt gewezen dat de kosten voor het ombouwen van de telefoon voor rekening der gemeente zijn. De heer Middelkoop merkt op dat dit wel een tegenvaller is doch dat daar niets aan is te doen en om de zaak te bespoedi gen zou hij in overweging durven geven het bedrag maar toe te staan. De Voorzitter zegt dat er dezer dagen een ingenieur komt. Hij wil dan wel eens vragen waarom dit moet worden betaald. De heer Middelkoop geeft in overwe ging Burg. en Weth. te machtigen aan stonds te handelen als de ingenieur is geweest. Gaat men er niet achterheen staan dan heeft mer. /Ut jaar nog geen licht. De heer Sneep zegt van de firma Mijns ma te hebben gehoord dat ze zal zorg dra gen op tijd gereed te zijn. Ze moeten ech ter nog wachten totdat er een transforma torhuisje is gereed gekomen. Met algemeene stemmen wordt besloten Burg. en Weth. te machtigen. 2. Aanbieding gemeentebegrooting, v. het dienstjaar 1921. Wordt voor de leden ter inzage neder- gelegd. 3. Benoeming eener Commissie van S leden tot onderzoek dier begrooting. Worden benoemd de heeren Kerst, Mid delkoop en de Roon. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot ver hooging van de jaarwedde van den ge meentebode. De Voorzitter deelt mede, dat de ge meentebode thans nog een jaarwedde ge niet van f 410 en een*verheoging vraagt van f 400. Burg. en Weth. stellen voor zijn salaris te brengen op f 800 per jaar. De gemeentebode heeft zooveel werk dat hij onmogelijk een andere betrekking kan waarnemen. De heer Middelkoop heeft geen bezwaar tegen de verhooging maar zou willen zien bepaald dat hij alle voorkomende bezighe den moet verrichten ook straks voor het electriCiteitsbedrijf. De Voorzitter zegt dat hij alle werk zaamheden moet verrichten, waarop met algemeene stemmen het voorstel van Bur- gem. en Weth. wordt aangenomen. 5. Voorstel van Burg en Weth. tot het verleenen van een duurtetoeslag aan den klokluider A. Waarts als vorig jaar. Zijn salaris bedraagt f 60 en voorgesteld wordt hem een duurtetoeslag te verleenen van f 20.— Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. 6. Voorstel van Burg. en Weth. tot het doen van af- en overschrijvingen op pos ten der begrooting dienst 1921. Conform het voorstel van Buvg. en W. wordt besloten. Niets meer aan de orde zijnde en nie mand meer het woord verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. De eerste stemming in de onaf hankelijke socialistische partij te Leipzig over de voorwaarden voor de opnemlnp in de derde internationale hebben uit gewezen, dat er een aao'lealiike meer derheid tegen Moskou is. 12.000 stemmer hebben zich tegen, 7800 voor Moskou verklaard. Van de 71.000 leden van de onafhankelijke socialistische partij hebben luim 20 000 aan de stemming deel Opgericht 1843; Verzekerd Kapitaal Reserve Zeven en twintig! Welnu, maakt zeven en twintig stroppenvindt ge geen koorden ge noeg, behelpt u dan met uwe gordels. Hangt hen op aan den balk van de groo te loods en wacht nieuwe b-evelen Vijf minuten later bengelden de strop pen aan den balk, twee meter hoven den grond. En nu vervolgt Marko, steekt hen de oogen uit Als de gebonden vrouwen dit ijselijk bevel vernemen, huilen zij hartverscheu rend en smeeken des monsters medelijden af. Zwijgt, schreeuwsters! brult hij haar toe. Waarover klaagt gij?'t Is louter menschlievendheid, opdat zij elkanders lijden niet zouden aanschouwen... Ik ben braafmijn hart loopt over van medelijden! De Albaneezen schokten van 't lachen, trokken hun dolken uit en knielen neder bij de gewonden. Dan, langzaam, met ver fijnde wreedheid, kerven zij door de oog leden en smaken het afschuwelijk genot den laatsten blik der slachtoffers te be spieden, een blik die versmoort in bloed en tranen. En die gefolterde lieden zijn gekwetsten wier vleesch verbrokkeld is, wier edelmoedig bloed stroomt en gutst uit ontelbare wonden! Dan, eensklaps, hun blik dooft uit, de punten der dolken wroeten in hun ooghol ten en 't wordt nacht onder lmn marte laars-voorhoofden. Uit hun stuiptrekkende monden ont snapt gekerm, geklaag, gereutel. En die akelige klachten symphonie doet Marko grinniken. Hij jubelt luidruchtig 'zijne blijdschap uit. 21.456.813.- 2.913.587.- mijne beurt! Fier en trotsch staart hij Marko vlak in de oogen; dan wendt hij zijnen blik, tee- der naar Nikea, als wilde hij haar welbe minde beeld in de eeuwigheid medenemen. Neen, later, mompelt Marko, die dien liefdevollen oogslag onderschept. En nog akeliger grijnslachende voegt hij er luidop bij: En nu hangt al die brave jongens op, maar met de voeten! Verstaat ge mij, met de voeten! Ellendeling! grolt de oude Gregorio. Geduld, grijsaard, uwe beurt zal ko men. De Albaneezen grijpen de gekwetsten aan, die bij dit brutale aanraken, huilen van de pijn. Dan koudweg, gelijk slagers, die stukken vleesch ophangen, slaan zij den strop om de enkels der veroordeel den en hijschen hen omhoog. Het gelaat der slachtoffers zwelt op, en wordt beurtelings rood en blauw. Uit de verminkte oogholten sijpelen tranen en bloed. Uit hun ijselijk vertrokken mond komen kreten welke niet meer op iets men8chelijks gelijken. En dit afschuwe- ftooneel vermaakt de monsters die clga en aansteken, rooken en zich krom la- n bij het vreeselijk stuiptrekken, het reutelen der martelaars. Een der bandieten maakt deze afgrijse lijke opmerking: Dat moet hun hoofdpijn aan de hand doen. Een ander voegt er wat geestig bij: Dit bloed zal hen bevrijden van op- drang naar de hersenen. Men konde hen wat verfrisschen, zei Markoer hoeft wat gedaan voor hen die lijden.... ten andere, ik ben men9ch- genomen. Te Plauen hebben 294 voor en 614 tegen Moskou gestemd. Ook uit Crim- mltschau, Zwickau, Auerbacli en andere Saksische plaatsi n zijn dei gelijke be tichten ingekomen. Nasr Nauen's draadlooze dienst meldt, was gisteren, 1 October, de voor waarde van het verdrag van Versailles nagekomen d bevonden zich geen Duhsche troepen meer in de 50 K. M. strook. Ook was dien dag het leger, volgens de overeeckomst te Spa, tot 150.000 man tetuggebrsch*. Naar Wolft 'dt Berlijn meldt, heeft dc afschtfftog van de Kteler Bocht als oorlogshaven tengevolge van de slechting der -vestingwerken en de economische noodzakelijkheid om wegens de kolen- scjiaarrchte de afdeelingen mijnenzoekers zoo dicht mogelijk te stationeeren bij de streek, waar zij wetkzaam zijn, ertoe geleld, dat öwlnenünde aangewezen is Is voornaamste steunpunt voor een deel van de ooilogsvloct. De moederdivisie iSchiffsstammdiveslon) zal Stralsund als -tandplaats krijgen. De kust-vestlngen Swlnerrüode en Pillau krijgen een marinebezettlng. De voornaamste marlne- >verheden, die tot dusver te Kiel geves- dgd waren, zullen daar blijven, evenals le kustwachtafdeellng en een deel der vloot. Naar de Frankfurter Zelting uit Rome verneemt, heeft de Itallaansche egeering besloten de kleine Dultsche dgetdommen tot een waarde van 50.000 Ure naar den huldigen maatstaf terug te geven. Over de groote eigendommen Is oog geen beslissing genomen er worden daarover nog onderhandelingen geveerd. De Duitsch-nationale Post zegt, dat de Dub sch-natloc aten afzien van de pro paganda voor een revancheootlog. Zij willen het Dultsche volk geen offers opleggen, die toch geen uitzicht op resultaat opleveren en het nog maar dieper in knechtschap zouden brengen. De president van het verbond der industrieelen te Turijn heeft aan den correspondent van Excelsior verklaard Behalve vele vergoedingen en aanzien lijke loonsverhooglng vroegen de arbei ders ook een verlof van 14 dagen op kosten van de patroons. Dit zou de kosten met 70 procent verhoogd hebben. Het geheele industrieele kapitaal van Italië bedraagt l'/2 milliard lire en de nieuwe loonen der arbeiders bedragen de helft hiervan. De president was van meening, dat Gloll(tf, partij kiezend tegen de industrieelen, zich had willen wreken, omdat deze Italië genoopt hadden aan den oorlog mee te doen. Hij meende ook, dat Duitschland achter de beweging zit. Het verbond, waar bi] voorzitter van is, heeft de nieuwe atbelderseischen eenstemmig verworpen. Een persagentschap vefneemt uit SiciliëBoeren en oud-gedienden be zetten de braak liggende goederen der groote bezitters en aile welland. De overheid kiest geen partij. Men verwacht Neen ik ken iets beters, vervolgt de ellendeling, die waarlijk de verpersoonlij king van de wreedheid schijnt. Kijkt, doet zooals ik. Hij grijpt een der martelaars, doet hem verscheidene malen dradien en laat hem dan schielijk los. De koord ontspant, maar dan weer in tegenovergestelden zin, ter wijl de arme lichamen gek en vreeselijk draaien en zijdelings brutale schokken ondergaan. Zijn gezellen volgen hem na, en weldra draaien die lichamendraaien gewon nen verloren en botsen tegen elkander, wonde tegen wonde, breuk tegen breuk, totdat de dood ze komt al te langzaam een einde stelt aan hun martelaarschap. De laatste stuiptrekkingen houden op, De doodstrijd is ingetreden. Maar denkt niet dat de wilde wrok van Marko thans gestild is, dat zijn duivelachtige ziel van bloed verzadigd is. Neenl het monster heeft nog dorst naar bloed en verminkingen. Hij verlangt nog meer en erger, zoo mogelijk. Hij keert zich tot Gregorio, die ver dwaasd dit afschuwelijk tooneel aanstaart. Hij ziet hem krachteloos, met doffe oogen, terwijl een stuipachtige snik zijne borst op en neer doet gaan; hij schijnt niet meer bewust van hetgeen rond hem gebeurt. Met bijtende stem voegt hij den ouder ling toe: Tusschen ons beiden, nu, oude! Hij trekt zijn gekromden yatagan, zijn schrikkelijk lemmer van Damascus, dat niet snijdt, maar vlijmt. (Wordt vervolgd.) m ECHO VAN HET ZEIDEN, C| t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 1