Engeland. Polen. Rusland. BINNENLAND. KEBKNÏEÏÏWS Provinciaal Nieuws Gemengd Nieuws. een aanzienlijke uitbreiding der beweging. Nergens werd geweld gebruikt# Dom Sturro, de leider der katholieke volkspartij, heeft te Milaan betoogd, dat de huidige crisis meer een crisis van meoschen dan' van instellingen is. Hij vreest, dat ze het karakter en den heil- loozen vorm der derde Internationale zal aannemen en betoogde, dat Nitll en Giolitti alleen concessies aan de gematig de socialisten deden om een scheuring in de socialistische partij te veroorzaken eu daardoor de burgetlyke partijen te versterken. Gisteren zijn de laatste Dultsche oorlogsschepen, die nog -uitgeleverd moesten worden, vijf kruisers, in de Firth of Forth aangekomen. Het waren de kruisers Lübeck, Stettin, Danzig, Augsburg en München. Van de brug over de Firth of Forth strekken de vroegere Duitsche oorlogsschepen zich nu in een liriie van vijf mijlen uit. Een onderzoek, door de Pali Mali Gazette verricht, toont aan, dat berichten uit verschuilende bron wijzen op de neiging tot een kleine daling der prijzen van voedsel, kleereo en huishoudelijke artikelen. De plotselinge verbooging van de kosten der openbare bedrijven ^oo- als gas, electricitelt, spoorwegen, trams en omnibus, alsook de verhooging van de huishuur, zijn meer dan een te gen" wicht. De iabrikantec melden, dat dé opvallende slapte en werkloosheid in dp industrie dagelijks toeneemt. Het stafbericht van 2 October luidt Teneinde de overblijfselen van het sowjet-leger, welke zich na de oedeilaag der laatste tijden terugtrokken, te ver nietigen, zijn onze vervolglogsafdeeltcgen de Serve overgetrokken. Wij hebben Nowo Grodek bezet. De vijand, die zich de vorige week voor Blalystok, Bfzese, Llpuenskl, Zamoso Iwof bevond en het plan koesterde het offensief te nemeD, werd 100 k 150 K M. teruggeworpen. Hij leed groote verliezen aan dooden, gewonden en gevangenen en aan oorlogsmateriaal. 16 sowjet- divisies zijn geheel of gedeeltelijk ver nietigd. De overblijfselen ervan zïJd, na nog opnieuw zware veiliczen geleden fe hebben in de gevechten der laatste dagen, teruggetrokken. In den loop der laatste operatiën heb ben wij 42000 gevangenen gemaak', terwijl de bult bedraagt160 kanonnen, 850 machinegeweren, 10 gepantserde auto's, 7 treiuen, 3 vliegtuigen. 21 locp- motleven, 2540 wagons, 10 auto's, ver scheidene artillerie-parken, die aantoooen, dat de vijand van plan was het offensief te nemen. De Parijsche bladen staan vol be richten over verzet tegen het bolsjewisme in Rusland, vooral te Moskou n St. Petersburg. De zeelieden van Kroonstad zouden met de arbeiders de Poeillof- fabrieken bezet hebben, De roode troepen versterkt door4.500Chineezen, verstikten de muiterij na bloedige straatgevechten waarbij 400 slachtoffers vielen, 54 ma trozen en arbeiders, die in verzat waren gekomen, werden ter dood veroordeeld. De Eclair en de Republique Francaise meen^n, dat de instorting van het bols jewisme op handen is. De Eclair raadt de entente aan maatregelen te nemen met het oogdaarop. Want Duitsch- land zit niet stil. De Repubiique Fran caise verwacht daarna groote begeerten naar orde enstandvastigheid en Frankrijk zal dan de vruchten van zijn moedige hardnekkigheid plukken. Het rijwielvervoer per spoor en de 'A. N. W. B. Wij vernemen, dat het voornemen bestaat om het vraagstuk van het rijwielvervoer per spoor door een com missie uit de Nederlandsche Spoorwegen en den A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland, nader onder de oogen te laten zien. De besturen van alle aangesloten slgarenfabilkantenvereenigingen in Ne derland hebben de leden medegedeeld, dat door sommige fabrikanten en ook door vele arbeiders het collectief arbeids contract niet getrouw wordt uitgevoerd waardoor de algemeene slapte in het bedrijf belangrijk wordt vergroot en de toestanden vertroebeld. Derhalve is in een vergadering van de hoofdbesturen van alle Ned. fabrikanten en arbeiders organisaties in de sigarennijverheid be sloten, stipte uitvoering aan het contract te geven en met alle ten dienste staande middelen de contractanten, hetzij indivi dueel of collectief te dwingen hunne verplichtingen na te komen. Streng zal tegen contractbreuk worden opgetreden. Overtredingen die bekend mochten wor den, dienen aan het technisch bureau te worden opgegeven, terwijl de plaatselijke comité's, gevormd uit werkgevers en werknemers, tot het opsporen van, en optreden tegen overtredingen, zullen worden uitgebreid. Hbl. Hoe treurig het in vele gemeenten mei de geldmiddelen gesteld is, vau Doorn kan dit niet gezegd worden, By 't nazie» der rekening over 1919 bleek, dat de ontvangsten bed'oegen f119.182 en de. uitgaven f 116,742; een batig saldo das ran f 3440. De hoofdelyke omslag wordt berekend naar 2 1/6 van bet belastbaar inkomen. Blijft 't inkomen van den ex-keizer vast gestéld op 11/2 millioen, dan beteekent dit voor de gemeente-inkomsten een ver meerdering van f 38.000, d.i. 25 pCt. van het totale bedrag. De tx-keizer op zijn beert kan tevreden zyn over bet lage belastingpercentage. Ook in dit opzicht heeft de ex-keizer zijn verblijfplaats nog zoo dom nitt g8koze 1 Tel. Bij de behandeling van de interpellatie Schiper in de vergadering der Tweede Kamer van 3 Juni j.l. deelde de minister van Arbeid# medg, dat het in zijne bedoeling lag, n& de inwerkingtreding der bepaFngen van de Arbeidswet 1919 betreffende de arbeide. en rusttijden in fabrieken of wetk plaatsen achtereenvolgens het in werking treden te bevorderen van de bepalingen van genoemde wet betreffende de arbeidt- en rusttijden in winfcels, verplegingsiuiichtin gen, apotheken, koffiehuizen en hotels, kan toren en eindelijk be'reffrfiide den prbeid buiien eeo der genoemde inrich ingeo. Naar wy uit goede bron verremsD, heeft de minister besloten in deza volgorde in zooverre wijziging te brengen, dit thans eerst de inwerkingtreding voorbereid wordt van de bepalingen van geLoemde wet be treffende de arbeids- en roat'yde» in keu- toren. De Tijd vindt de nota betreffende den financieelen toestand des lands weer even lang en moeilijk leesbaar als gewoonlijk. Het blad vreest, dat 1921 de deur zal openzetten voor een stroom van nieuwe te korten: Immers, de Minister rekent nu al noodig te hebben ruim 797 millioen, waarvan 184 buitengewoon en 11 millioen, die jèls cri sisuitgaven zijn betiteld. Voor gewone uit gaven wordt 156 millioen meer gevraagd dan in 1920 is toegestaan en bij die stij gende uitgaven is nog niet gerekend met de marinebegrooting, waarvan de dienst van 1920 nog niet is vastgesteld. De Minister noemt die 156 millioen een uiterst belangrijke stijging, maar wijst er op, dat deze voor een grobt deel hét gevolg is van wettelijke of daarmede gelijk te stellen voorzieningen, welke in het loopen- de jaar of in 1920 werden getroffen en in de cijfers voor 1921 tot uiting komen. Dat is de parlementaire uitdrukking voor het compliment aan de Volksverte genwoordiging en als of het haar eigen schuld ia! Ten slotte is van belang, dat de Minister tegenover dé noodig geachte uitgaven van 797 mililoen voor 1921 niet meer aan ont vangsten durft ramen dan 522 millioen, zoodat er een nieuw tekort van 245 milli oen ongedekt blijft. Bereiden wij er ons echter maar op voor dat 1921 ver over bet milliard, d. i. veel meer dan duizend millioen gulden zal eischen. Nu zijn de belastingbetalers aan bet woord! Wij ontvingeo van pater Dumoulin 't navolgende schry'ven Marseille. Aan boord s.s. Loyaby. Woensdag 29 Sept. 1920. Mijnheer de Redacteur. Beleefd verzoek ik U mij een klein plaatsje toe te staan in Uw geëerd'blad de Echo, om laogs dien weg blijk te geven vau mijn diepgevoelde dankbaar heid jegens al de edelmoedige weldoe ners van Waalwijk, die door hun gebe den en huD aalmoezen de Missie van Bengalen hebben ondersteund. Waalwijk, geheel Waalwijk heeft zich haa' Martelaar waardig getoond, en ik ben er zeke' van, dat O.L.H. aller edelmoedige offer" jes rijkelijk zal be- loonen. In de groote heiligdommen van Frankrijk heb ik voor U allen gebeden In de basiliek van het H. Hart op den heuvel van Montmartre te Parijs, zoowel als ia de mooie kerk van O.L Vr. te Wcchte (Notre-Dame de la Garde) hoog op de rotsen, aan de haven van Mar seille. Vandaar bcheerscht het vergulde beeld van de H, Maagd de Mlddelland- sche Zee. En de uitvarende reizigers die haar aanroepen, zal zij zeker zegenen en be schermen. Over een uur zullen wij zc vanuit de volle zee zien schitteren, hoog op den toren van haar kerk, ea$4>pig zal het »Avc Maris Stella», GêsToet Sterre der Zee, uit het hart opwellen. En dan ook, zal ik haar nog vragen U allen te zegenen en te loonen voor uwe weldadigheid. Mag ik ook nog rekenen op 'een har telijk gebedje voor de 13 reizende Mis sionarissen, en hun werk Vaartwel geliefd Waalwijk 1 Vaartwel al mijn dierbaren l Tot ziens iu den Hemel, waar we allen, allen zooder uit zondering eenmaal moeten vereenigd worden. U dankend, M. de Redacteur, voor de verleende plaatsruimte, feeken ik U allen dankbaar toegenegen, LOUIS DUMOULIN S. J. Waalwijk, 6 Oct. 1920. Donderdag 30 Sep», hield de heer Van Llcmpt te Vucht in de vergadering van de aideellng WaalwijkHeugden van den R. K. Onderwijzers-Bond eene lezing over »Foerstes's leer en beteeke- nis4. Spreker begon zijne inleiding, die van een diepgaande studie van dezen, grooten opvoedkuntjjge getuigde, met een korte uiteenzetting van diens loop baan als pedagoog. Om Foerster's leer beter te kunnen begrijpen, weidt hij eealgszlcs uit over de geestesstromingen in het inwendige Duitschlan'd, het indi vidualisme en het socialisme. Aau den invloed vao het eerste kon ook Foer9ter niet ontkomen, zoodat hij in het begin Nietscheaan was. Doch bij had een te nobel karakter, een ie edele ziel, om zich door deze moderne dwaalleer van een overspannen brein en abstracte kamergeleerde als Nietsche, lang te laten beïnvloeden. Foerster zag al.spoedig het verder flijke van deze »Lebe d ch ausf theorie lts cn maakte Goethe's woorden aStlib und werde* in zijn pedagogische beginselen tot de zijne en stelde de oude prtccipen van het christendom tegenover deze moderne kuituur. Het moderne leven verbreedde zich door de hooge vlucht der natuurwetenschappen en,der techniek, maar vetloor steeds meer aan diepte. Foerster met z'n wijden ullk op de menschelijke ziel wist hare geestelijke noodep te peilen, Kij zag de steeds toenemende verwildering der jeugd, de sexueele nood, de zenuwachtig heid van ?ijn tijd. Door de naiuur dienst baar te maken aar. de opvoedicg, de onerlijke met-sch in zijn recht te her steller, trachtte hii nieuwe banen tt opener, zoowel op politiek als sociaal gebied. Geachte spreker ging na welke hoofd voorwaarden Foerster aan een vruchtbare opvoeding stelde, o.l. kennis van het materiaal, bet weten van het ideaal en de zelfopvoeding van den opvoeder, om vervolgens Foerstei's boudi g tegenover den godsdienst te bespreken. Hoewel hij zijn pedagogiek niet rechtstreeks op de godsdienst baseert om tot breedere klingen door te dringen, vak bij hem iu zijn weiken een gestadige omwikkeling naar het ch: iiie-q^om te constateerec. Vervolgens gaf de heer Van Lfempt een behandeling over Foeister's voor naamste we<ken als Karaktervolming, School en Karakter, Levenswandel, Sexual Padigpglk en Sexual Eibik, Karakter en Zelfopvoeding, om daarna enkele beschouwingen te geve» over politieke op oeding. In het tweec'.c gedeelte zijner lezing sprak de geachte inleider over de be- teekenls van Foerster's leer, ging de houding na welke de katholieken tegen over deze innamen en verklaarde het erschil in J appreciatie. Vooral na het verschijnen van z'u werk »Karak'er en Zelfopvoeding4, waarin Foerier zich positief christen toont en den katholieken christen zeer nabij staat, is er van roomsche zijde een ksntc.ing gekomen en viedt hij, die de oude christelijke beginselen der Middeleeuwen, toen de godsdienst nog do toetssteen vau het leven was, triomfantelijk naar voren jrengt, steeds meer vereering. Om de )cteekenls van Foefsiei's werkten volle te belichten, stelt 9prekcr dit tegenover de moderne opvoeders, die dc godsdienst terzijde stellen; anderen alleilei opvoed kundige waurhedn rachten voor tt houden, te wijl zij bij hua eiget-opvoe ding hebben sch pbrcuk geieden. Zoo staat Focster in dezen modernen tijd daar, als een der grootste, zeker als een der bekendste opvoedkundigen, wiens invloed tot. in Amerika is door- gedrongep. Io een heerlijke peroratie eindigt spreker zijne schoone lezing. Een warm appiaus der vergadering dankte deze voor het genotene. Nadat de heer Van Mierlo, de waar nemende voorzitter, den heer Van Llempt io welgekozen woorden nogmaals had dank gezegd en den weosch had uit gesproken hem togmaals bier te mogen terugzien, sloot hij mei den ch'istelijken groet deze gear imeerde bijeenkomst. De Kamers van Koophandel en Fabrieken te B rgen op Zoom, Breda, Dongen, Eindhoven, Helmond, 's-Her- togenbosch, Loon-op-Zand, Oosterhout, Roosendaal, Tilburg en Waalwijk hebben gezamenlijk den Minister van Financiën verzocht, het voorontwerp van wet tot beffinf van een weeldebelasting terug te nemen en een nieuw ootwerp bij de Staten Generaal in te dieven. Zij geven te kennen, dat zij zich onder de be staande .„tijdsomstandigheden met het jeginsel van een weeldebelasting wel kunnen vereeoigoc, doch van oordeel zijn, dat dit beginsel geen juiste toe passing vindt door het heffen van be- lasting vau verschillende der in de bij het ontwerp beboerende tabel vermelde artikelen, zooals bijv. badkuipen, benzine, bratidkas'eo, safe-loketten, kluisdeuren, eetwaren in luchtdichte verpakking een gewicht van 5 fc.G. te bovengaande, chocolade en overigens alle voedings artikelen van dsgêlijksche behoeften, olijfolie, rijwielen, schoenen, laarzen en pantoffels, wanneer de schacht uit nog •andere stoffen dan ongelakt leer, rubber of linnen is vervaardigd. Ook kunnen genoemde kamers zich io geenen deele vereenigen met de uit voering en de controle op de naleving van de wet, die b.i. zeer omslachtig en in de prac'ijk vrijwel onuitvoerbaar zal blijken, terwijl aan de controleerende rijksbelasllngambteoaren, zóó groote be voegdbeden worden gegeven, dat daar van ernstige misbruiken zijo te vreezen. Zij verzoekt den Minister het daarheen te leiden, dat de controle zóó worde ingericht, dat de geheimhouding zooveel mogelijk is vetzekerd, waarvoor zij als voorbeeld wijzen op de controle, die bij de ooilogswinst-belastiog werd toe gepast. Voorts oordeelen de kamers, dat het te heffen belasting-percentage zeer wille keurig is gekozen dat het noodzakelijk is, dat de handelaren ic de gelegenheid worden gesteld bij uitvoer van goedecen teruggaaf van betaalde belasting krijgen, hetgeen ook bij de Fransche wet wordt toegestaan dat het ook in het belang van den handel en het vreemdelingenverkeer is, dat de hotels, restaurants, koffiehuizen en soortgelijke inrichtingen bulten de wet worden ge houden. Ook hebben de kamers bezwaar tegen den tesmiju van betaling van de belasting, bedoeld In art, 11 van het ontwerp. Op 28 Sept. Is to Breda, ten over staan vau den rotaria H. W. Scholteo van Oudenbosch, eeee notarieele over eenkomst aangegaan tusschen den S^aat der Nederlanden, voor wien optrad de Dirccteu -Generaal van de Volksgezond heid, de gemeen'.en Capeiie, Dinteloo-d, Docger, Fijnaart, 's Gravenmoer, Hooge en Lage Zwalüwe, Loon op zand, Made en Drimmelet?, Nieuw-Vosmeer, Oostei- hou% OudeDbosch, Oud Sr. Pblllpsland, Terheijdeo, Waspik, Willemstad en Zevenbergen, veitegtnwoordigd door hare bu genieesters en secretarissen eo de N. V. Waterleiding-Maatschappij Noord-West-B abant. Bij deze overeenkomst geeft de Staat tei leen aan de genoemde gemeenten een bedrag van f 4.869.960, welke gelden de gemeenten zullen lobreogen In de waterleidingmaatschappij gedeeltelijk als storting op genomen aaudeeleo, gedeel telijk in den vorm eerier obligatielening en gedeeltelijk ook ter vorming van een reservefonds. De maatschappij zal dan bouwen eene centrale waterleiding voor al de genoem de gemeenten. Bovendien verbindt de S'aat zich om behoudens aanneming van het be.elds ingediende wetsontwerp door de Kamers, zoo noodig, nog een aan- zienlijk bedrag als reserve beschikbaar ie stellen. Dit bedrag is zoo groot gesteld, dat naar alle berekening voor de ge meenten, geen risico meer aan het door haar ondernomen, voor de volksgezond heid zoo belangrijke werk Is verbonden. Verwacht mag worden dat iu het vroege voorjaar van 1921 met den bouw der waterleiding aangevangen kan worden. Enkele gemeenten hielden zich nog afzijdig. Er kan evenwel niet aan worden getwijfeld of ook deze zullen zich aan sluiten. De reeds deelnemende gemeenten tellen fe zamen ongeveer 100.000 inwonets. Het buizennet zal eene leogte krijgen van ougevee? 390 K.M. Een tweetal pompstations zullen wofden gebouwd. Mei rekent op een bouwtijd vao on geveer l'/2tot2 jaar. RAAMSDONKSVEER.Gedurende de maand September werd aan het post kantoor Raamsdonksveer en de daaronder ressorteerende huippostkautoren ingelegd f 13,447.98V3 cn terugbetaald f 15.511.21. De Rolbtug passeerden de afge- loopeo maand iu het geheel 1530 op en afvarende schepen en stoombooten met een totaal laadvetmogen van 124325 ton, Naar men ons mededeelt zal eer- laag door de Cbr. M.U.L.O.school alhier een lokaal er bij In gebruik genomen worden, terwijl het personeel dan van 10 op 11 zal gebracht worden. Het was vaak zeer rumoerig met de kermis. Vechten aan de orde van den dag. Een zekere A. werd eventjes met een mes bewerkt, teiwijl een B. met de schoenen van eenlge lui zoodanig kennis maakte, dat zijn aangezicht ge heel en al bebloed was. Een de W. verwonde zijn pols bij het inslaan van een ruit. Als men van deze en dergelijke too- ceelen hoort, vraagt men zich af, of het maar niet beter was, dat ook hier de kermis afgeschaft wordt. Dan behoeft men heusch uit godsdienstig oogpunt nog geen' tegenstander van de kermis ie zijn. Postcheque en •lrodienst Septem ber. Gestort op postrekeningen f 106.818 457, Uitbetaald wegens cheques f 39.794.37. Bijgeschreven wegens stortingen f64.654,92. overschrijvingen f 35.263.48. Afgeschreven overschrijvingen f37.691.46. cheques f 33059.027a Aantal rekeningh uders 28. Terwijl de scholier P. v. S. stond te kijken naar het schietvermaak op de kermis, werd hij getroffen door het on bedachtzaam haoteeren van een geweer zoodat hij verbonden moest worden. WASPIK. In de op 1 Oct. gehouden spoedeischende vergadering van den raad dezer gemeente, fs besloten tot aankoop van een complex gebouwen (2 woonhuizen, schuur en stallen) toc- behoorende aan Mevr. Wed. de Rood, voor de som van f 16.000. Op de bij- behoorende terreinen zal een school worden gebouwd. Aan ons electrisch net wordt thans zeer druk gewerkt. Binnen een maand zal het geheel gereed zijn. De kabel voor het ondergronds brengen van de telefoon is reeds gearriveerd, zoodat we nog dezen winter electrisch licht zullen hebben. i Gistermiddag is bij het achteruit- loopen, een met aardappelen beladen sleeperswagen waarvoor een paard was gespannen van de wed. K. uit de Wijn straat aan de Nieuwehaven te Rotter dam, te water geraakt. Het paard is verdronken. De adsp. monteur der telegrafie C. Jansen uit Sitiard, is, naar de Limb. Koer. meldt, Zaterdag in de Rijkstele» fooclijnen te Lutterade in aanraking gekomen met een sterkstroomdraad. Hij was op slag dood. In dezelfde gemeente Is Zaterdagmld-- dag een werkman, die bezig was met den aanleg van een telefoonlijn, door den stroom gedood. Zondagmiddag Is het 1 '/a-jarig kind vau E. B. aan De Vendel te Veeneodaal door een rijtuig overreden. Het was bijna onmlddelijk dood. Gisternacht is ingebroken bij den goudsmid J. te Meppel. Een aantal voor werpen Ier waarde van ongeveer f 2000 werd gestolen. Men meldt uit Wieri Dg»n aan het >HbJd.4 Gewaagt degeschledeois van een Czaar Peter op de Zaandarnsche scheepswerf, die der laatste jaren van een keizer, die ladebosschen te Amerongen hout zaagde in de annalen van de geschiedenis vam 'i eiland Wieringen zal worden geboekt: van een kroonprins, helpende bi] het hoefijzer-smeden in de werkplaats vaa eeu Wierlnger smid. De 47-jarlge vrouw P,'bezig zynde kooltjes te zoeken op het emplacement vau de stoomtram te Bergen op Zoom is gisteren door een locomotief over reden en gedood. Gisteren Is te Twello het zeer ver minkt lijk van een man, genaamd D. J. Jansen wonende aldaar tusschen derails gevonden. Vermoedelijk is hij overreden door een der treinen 174 of 172. - Als verdacht van oplichting van ongeveer 10.000 liter benzine en ver duistering van een bedrag groot f 250 gepleegd te Helmond, is door de politie te Zandvoort, aaogebouden zekere E. Hij Is ter beschikking der justitie gesteld. Zondagavond pl.ra. half 10 werd door de centrale recherche, onder leiding yan twee hoofdinspecteurs vac politie een inval gedaan in perceel Singel 321 boek Raamsteeg, te Amsterdam, waar een berucht individu, een zekere K., die reeds meerdere malen werd veroor deeld wegens het geven van gelegen heid tot overtreden van artikel 248 bis van het Wetb, vao Strafr., ervan ver dacht wnrdt zich wederom aan dit mis drijf te hebben schuldig gemaakt. Toen de politie, zekerheid b$^6-£ncf, dat er zich verschillende personen ia bedoeld perceel ophielden, na herhaald kloppen, niet werd opengedaan, ver schafte zij zich met geweld toegang. Zij trof daar den eigenaar met nog zeven andere »hceren% waaronder een militair en een jongen van 20 jaar. Allen werdenj naar het hoofdbureau geleid waar inspec teur VL hen aan een uitgebreid verhoor onderwierp. Reeds thans staat vast dat veie jon gelieden in de hoofdstad het slachtoffer zijn geworden van de lugubere praktijken van dezen man, die d't bedrijf reeds op meerdere plaatsen in de stad o.m- in de Bleker en Bakkerstraat, heeft uit geoefend. Hierna werd in het perceel een huis zoeking gedaan, kasten en kisten werden opengebroken en uit dit onderzoek zou blijken dat in genoemd perceel, behalve de reeds gemelde feiten, vele misdrijven op allerW gebied worden bedreven ot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 2