4ttSSS..XSSSSS EEN ACTIEF iclit van: MacMne-Zwikker. M\CHINE-ZWIKKER vERSCHE zeevisch. VERSCHE GARNALEN. Rietwerkers. mm mmm JONGSTE BEDIENDE, Inwikkelpapier, prima Rundvleescb zonder been verkocht worden J, l DEKKERS b ZONEN Kachels, Haarden en Fornuizen SchoencLoos- étiquetten. Niemand verzuime deze zeer grootsche film toornen bewonderen, sifzeoiaxjIe "mittzijEjIk:- Burgerleken Stand. Dankbetuiging gevraagd. DONDERDAG en VRIJDAG: A P. Roothaert In Kaatsheuvel, Waspik, Capelle en Sprang, R'.F.-NT ZEER Bia"ZOlNrrJ-B3R,E FILM. geen doorloopende Advertentiën. Dankbetuiging. Bij de N. V. VANGBIN9VEN»s 8IOOM- SCHOENENFABRIEK te 'sHertogenbosch wordt een ussi Gevraagd GROOTE AFSLAG VAN bij C. J. WILLEMSE-VAN KEMPEN, Aiobereiénd C. J. Willemso-van Kempen, ONZE OMZET breidt zich met den dag uit. Dat is te danken aan; le. de kwaliteit van ons werk. 2e. den spoed waarmee wij afleveren- 3e. aan onze prijzen. Ook UW voordeel is het dus met ons in relatie te treden. WAM.WIKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOORTIELEH Niemand verzuime dit prachtwerk te komen bewonderen in het Zaterdag 9 Oct. 5 en 8 uur La rédeir~^: La rédemption de Marie Madeleine MARIA MAGDALENA Zondag 10 Oct, 2; 5 en 8 uur Maandag 11 Oct. 5 en 8 uur Dinsdag 12 Oct. 5 en 8 uur Woensdag 13 Oct, 2, 5, en 8 u. Plaatsbespreking dagelijks voor elke voorstelling ook dus voor volgende dagen. Tel. 307. 12 befaamd. O.m. werden In beslag geno men eenlge rollen valsche rijks daal d rs bussen met zilver en gwwdpoeder, bakken met rubber en real-sloteo. kisten am- manlUe, wap.-os. revolt» goadeo rlogeo, militaire Weedlng t.kk" pakken correspondentie, P°'n0«r®f'"„° v°ür bet dranken en likeuren Kh.t.V.eUlbïde. Alles werd naar het politiebureau overgebracht. Heden werd dehulssneking voortg.Kl. Omtrent de malversaties bi] het ♦u.fnonh^drilf te Amsterdam, als gevolg waarvan twee hoofdambtenaren uit den gemeentedienst rijn ontslagen, verneemt het Volk o.a. het vo gende De ontslagenen zijn: de algemeene bedrijfecbef der drie telefoon-centralen H. B. R. de bedrijfsehef der Centrale ,Zuld< A. den E. Vooral van den eersten wordt ver zekerd, dat hij zich tegenover het tele foonbedrijf zeer verdienstelijk had ge maakt door zijn buitengewone bekwaam heid en zijn grooten ijver, gedurende zijn vele dienstjaren getoond. Maar deze belde hoofdambtenaren leefden op te grooten voethun salaris sen bedroegen respectievelijk f 5000 en f4500 per jaar. Belde heeren waren In den laalsten tijd ieder In het bezit van een particuliere autol Zy stalden deze voertuigen In de garage van het bedrijf, gebruikten ben zine en onderdeden van de gemeente en lieten arbeiders der gemeente in hun particulieren dienst werken. Toen hen onlangs verboden werd, om langer hun particuliere auto's in de gemeente-gaiage te stallen, huurden zij eea garage elders In de stad, maar Heten daarheen een draaibank, een benzine cast en enkele andere onderdeden en gereedschappen der gemeente brengen. Ook stuurden zij daar arbeiders der gemeente heen, om hun auto s schoon te maken en te repareeren. Zelfs namen zij voor tochtjes door het land een gemeente-chauffeur mede, die dan daar voor de gemeente over-uren In rekening bracht. Er was echter nog meer. Het was onlaugs noodlg een vrachtauto Vbor het bedrijf aan te schaffen. Gebleken Is, dat toen beide heeren getracht hebben van den waarscbijnlijken leverancier een »fooi< van f700 los te werken, voor het geval de koop tot stand kwam. Dit laatste gebeurde niet. In de laatste dagen moet nog zijn ontdekt, dat ook bij het doen van ver schillende andere bestellingen voor het bedrijf onregelmatigheden zijn gepleegd. Bovendien staat vast, dat bij inschrijvingen voor de levering van materiaal steeds net ecu der gegadigden onder één hoedje werd gespeeld. Het onderzoek wordt voortgezet, zoo dat het misdrijf nog wel heel wat groote ren omvang kan aannemen dan aan vankelijk werd vermoed Te Winterswijk zijn iwee Dultschers (broeders) gearresteerd, die voorgaven naar Nederland gekomen te zijn om werk te zoeken. Bij hun aanhouding trachtte één hunner de politie de revolver te ontwringen. Op hen weiden bevonden f5000 aan geld, ontvreemd op Het postkantoor te Hattem, gouden en zilveren voorwerpen gestolen te Deventer, twee browning- revolvers ca eleclrlsche zaklantaarns. Hoewel zij alle schuld ontkennen, staa* reeds vast, dat. zij te Diepenveen, Brum- men, Deventer, Hattem eu Terwolde hebben ingebroken. De jachtopziener uit Dlepenv en her kende ééo hunner als de man die op hem geschoten had. Bovendien houdt mTn hen voor de daders der inbraken en diefstallen te Rijssen bij de familie Van Heel, te Wlerden, te Zutfen en te Lichtenvoorde gepleegd, waar zij niet minder dan 4 inbraken pleegden, een poging tot In braak deden, en een veldwachter met de revolver bedreigden. Te Deventer braken zij, behalve in de Buitensocieteit nog in in de zuivelfabriek der fi.ma Lugarden pleegden rijwieldiefstallen. Ook te Zwolle trachtten zij in de zoutfabriek van de Fralture hun slag te slaan. In Amerika en Engeland is 't voor millionairs geen gelukkig leven meer. Zoo wordt van deu bekenden millionnair Adam Mortimer Singer, zoon van den Amerikaanschen naaimachine-uitvinder Singer verteld, dat hem van zijn inkomen van een half mlllioen Dollar, na aftrek van de verschillende- belastingen, nog slechts 200.000 Dollars overblijven. Maar daar de heer Singer een genaturaliseerd Engelschman is, heefi hij aan Engeland ook nog belasting te betalen. Zijn in komen In Amerika bedraagt een half mlllioen, Ameiika vraagt daarvan 62 pCt. belasting, blijft dus over 200.000 Dollar. Maar, Engeland wil ook zijn aandeel hebben en koft dus deze som ook nog met lOO.OOO Dollar. Singer heeft het belasting-vraagstuk nog verder onder de oogen gezien. >Als ik nu in Frankrijk ga wonen4, zegt Singer niet zonder bitteren humor, dan moet ik mijn inkomen dat van Amerika komt, natuur lijk aangeven, ik moet lo Engeland be lasting betalen, omdat ik Eog^lsch burger ben en dan komt Frankrijk nog om zijn aandeel, zoodat ik van mijn half mlllioen nog ongeveer 50.000 Dollar zal ovei- houden. SPRANG. .Over de maand September 1920 Geboren Johannes Dirk z v Johan nes Nieuwkoop en Catharlna de Rooij Pieter Jan z v Gerrlt Jan Haandrlkman en Johanna Cornelia Snijders Heod«lk z v Cbrlstlaan Lambertus de Rooij en Elisabeth Timmermans Cornelia d v Dlngeman de Bie en Pleternella van Campen Hendrlka Josijna d v Cornells Jacobus de Roon en Anna Agnlta Kluijtenaar Jacobus Johannes z v Willem Marlnus Dalmaijer en Cornelia Pieternelle van Oosterhout. Gehuwd Cornells van Zeist 29 j. en Aaltje Chabot 29 j. Overleden Mechelina Maria Goed hart, echtg. van Johannes van Dongen, 43 j. Anna Maria van Beek, echtg. van Marlnus de Rooij, 65 j. DRUNEN. Over September. GEBORENMaria C dv Mar Pulles- Brok Antonius J zv Joh v dSandeu- v Wagenberg Cornelia M dv Mart v Weert-de Haas Maria A zv Wouth W J Klijn-v Dun. Overleden Wllhelmlna K v d Steen 3d Ma'la v Nooit, wed v H Ver hoeven 60 j M Lamb v d Hoven echtg v Joh M v Beijnen 58 j Ant J v d Sanden 3d Johannes Btuui- mijo wedn v Maria v Engelen 72 j Adrlanus v Broekhoven 65 j. Huwelijken Jac G Maas 29 j en Petronella M v d Steen 30 j Petrus C Aerts 31 j tn lohaona M v d Wiel 24 j Johannes Bataille 31 j enNeeltje H Kooien 25 j. ONDERTROUWD Marinus Franciacus Wtttpen EN 18823 Gertrude Bakker. Waalwijk s-Bosch Huwelijksvoltrekking 26 Oct. 6 October 1920. Meden overleed tot oLze diepe droefheid zscht en kalm onze oud«te lieveling ADRIANUS PIETER, in dea ouderdom van 2 jaar en 9 maanden. 18827 C. J. VAN DEN HOEK. A. VAN DEN HOEK- Boezer, sGrevelduinCapelleden j October 1920. Eenige en algemeene kennia- gB»ing. Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden bij mijn vijf en twintig jarig ambtsjubileum, be tuig ik mijnea hartelijken dank aan de firma L, VERWIEL-VAN LOON en PERSONEEL en aan de annexe CHROOMLEDERFABRIEK v/m. H. H. JANSEN te Waalwijk. M. L. VERHAGEN. BES 017EN, 6 Oct1910. 18326 Eene groote Binnenland- sche Brandverzekering Maatschappij, ZOEKT met het oog op vrijkomend belangrijk agentuur 18821 te GEERTRUIDENBERG, RAAMS- DONK of WASPIK. Brieren met volledige inlichtingen onder No. A 86 aan het Bnrepu Man dit blad. Ondergeteekende betuigt zijn har telijken dank, «au vrienden en ba kenden voor de vale blijken van belangstelling ondervonden bij zijn vijf en twintig jarig ambtsjubileum. M. L. VERHAGEN. BESOIJEN, 6 October 1920. '18325 M A I SON Vughterstraat 11 's-HERTOGENBOSCH, Telelefooti 774. tXi i833i N Dameshoeden Jongemeisjeshoeden hinderhoeden Sporthoeden Regenhoeden T 18192 Aanbevelend, JOS. ZIJLMANS, Telephoon No. 16. voor TILBURG, BEKWAME VOOR VAST WERK. Briereu onder no. der adv. aan het bureaa van dit blad. 18817 Btoom-biljarUabriek TILBUSO ons* sr«rois<ibloote biljart Coöperatieve Verbruiks- Voieeniging „SAMENWERKING". Gelegenheid tot plaatsing van eeu om in het kruideniersvak te worden opgeleid18830 Aanmelding direct. WIJ HEBBEN PRACHTIG WAALWIJKSCHE STOOM DRUKKERIJ ANJOON TIELEN eischt ieder verstandig mensch by het koopen van een Vulpenhouder de Waterman Zelf vuiler. In groote verscheidenheid verkrijgbaar in den Boekhandel J. C. v. Eijkelenburg v.b. Wed. Tielen, Waalwijk, 18100 Waalwijk, Haven. Vanaf DONDERDAG a.s. 23 SEPTEMBER, zal er bij boven genoemden, 18243 vanaf f 1.00 tot en mot f 1.26 per i ons. WAALWIJK. IE CAPELLE. Kachel fabrikanten, Elec- triciens en Koperslagerij. in de meest volledige sor teering voorhanden zoo ook alle onderdooien 996 Telefoon No. 38 Directeur FRITS KLEINBLOESEM. Een film van hooge kunstwaarde. Een film van idieëele strekking. Een film van schitterende monteering. Een film met Massa-Regie. Duizenden mede werkenden. Prachtvolle natuuropnamen. Kortom <een film, die door haar strekking zoowel als door haar uitbeelding alle andere reli- gieuse films zelfs de Christus film overtreft. Bespreekt uw plaatsen voor een der nevenstaande voorstellingen. Elke voostelllng geheel volledig voorstelling daar dit. bij zulk een groot8ch werk den anderen bezoekers hindert. Kaartjes kunnen vanaf heden voor elke voorstelling genomen worden- PRIJZEN f 2.-, f 1.25, f 1.—, f 0.75, f 0.50, alle belaetingen inbegrepen. 18833 prima Rondvleesch Maria Magdalena 10X01 THEATER Groot Orkest.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 3