WAALWIJKS MANUFACTUREN HA ]N DEL Grootestraat. - Markt. G. VERKADE. Waalwijk. OYAL corsets^ Prachtige Pasvorm. - Billijke Prijs. - Soliede Stoffen. Waarom zalven geen Huidziekten genezen Gebroeders Vos, HET MEISJE, D.D.D. Prima Men, Coupe en afwerking. - Louis van Adelberg1, Schoenvoerings, Garen, Band en Sajet en gros. IN VIJF MINUTEN PETROLEUM SNELKOKEBS merk I G, Steeds voorradig Spring-, spiraal-, kapok-, zeagras- en stroomatrassen. Zie onze étalage PELTERIJEN ia Firma Wed. N. van Well. CHEDIEIVEREENIGING „OE UAIZE8ANK" OfDERVIKOiNG IS DE MOEDEH DER WIJSHEID, Chemische Fabriek van Wasproductea de Baronie Bieda WH kunnen onze geachte Clientèle mededeelen dat wjj wederom hebben ontvangen eene prachtige voorraad Amerikaansche WORCESTER Notaris A. Schaap Notaris A. Schaap Ouwfrryle. WYBERT belooning ZELDZAAM. rXE FIJ1SI ST'iil Markt B 160. Prinsenstraat 86, Waalwjjk. den Haag, COHEN FIRMA WED. H. COHEN, Bietensnijders, Bietenmessen, Bietenspaden, Bietenrieken, Stroosnjjders, Aardappelkwetsers, BASC TTIjHJS, Bij Bierlaagh van der Hejjden by Bierlaagh v. d. Hejjden te Waalwjjk fl 13.50. COMPLETE BEDSTELLEN. Jos. de Folter-Kools. Maatschappelijk Kapitaal f 5.000 000 waarvan geplaatst en volgestort fl. 4.000.000. PIANOLES, publiek verkoopen Versche Zeeviscb, Gevraagd J. Blok-v. Heijst, te verkoopen Ontvangen voor 't najaar, eene reuzen- sorteering Demies, Motorjekkers, C&pes, Jongensjassen en Pantalons. De nieuwste Hoeden, Petten, Chales en aanverwante artikelen. Hoeden, Petten, Overhemden, Dasjes, Boor den, enz. TENTOONSTELLING van de nieuwste Dames- en Kinderhoeden. Jassen, Demies, Jekkers, Einderjassen, speciaal Botten, Spaden, Schoppen, Kieken, Gierkranan, Gieremmers, enz. enz. EEN KETEL KOKEND WATER overtreffen Gascomforen. Door gebruik van ECONOME R ACHELS en E. G. SNELKOKFR^ spaart men geü en steenkolen. GEGARANDEERDE Luxe werkploegen en wagentuigen en fijne lederwaren is bij de fl ma Sobel Wallaby, Kruis Vos, Blauw Vos, Japan Zeevos. I Skunks enz, Centrale flank te Hertogenbosch. BijHank WAALWIJK. Als U met onz^ Dressing en Uitpoets- inkt een proef neemt ZULT U ONDER VINDEN, dat de kwaliteit SCHITTE REND is. GEVRAAGD 2 ma»l per week d e g e 1 y k e reeds limelyk gevorderd, liefst te WAALWIJK of BE80IJEN. Brieven met prysopgave onder nummer der advertentie aan het bureau van dit blad. 18314 te Waalwyk, 18288 maakt bekend, dat de ONROE RENDE GOEDEREN te Sprang van erven Mej. Wed. A. r.d.Ho e- v e n zijn ingezet en verhoogd tot Koop 1 f 3500.—, koop 2 f 425.-, koop 8 1175,koop 4 1 750.—, koop 5 f 700.—, koop 6 f 1030—, koop 7 f 1200.— en koop 8 f 1250.- Toeslag it Oitoher 1920 des avonds 7 nar by J. Klis te Sprang Dagelyks kan verhoogd worden. te Waalwijk, zal op MAANDAG 11 OCTOBER 1920 voorm. 9 aar aan de Hoot- warenfabriek van I e b r r, O e r 1 c- mans te Vry hoeve-Capelle, om contant geld, 18312 plm. 1000 staks Canadaplankeo een daims oDgekantrech*, lang 3 tot 5 Meter, Mij gunstig weer is ver kt ijg- baar bij de eiken DONDERDAG en VRIJDAG kook ook Bakschol h f 0,60, f 0,50 en f 0.40 per pond, Kabeljonw l 0,59 en f 0.40 per pond, Sehel. visch k f 0,40 en f 0.30 per pond. Tegen scherp concareerende pryze» Gerookte Makareel 20 en 15 cetit per stak, Spekbokkirg 15 cent, 2 voor 25 cent, Eagelsche Bokking >0 cent per stak, fijne Hollandrche Haring 10, 8 en t cent per stak, Haring per 100 staks voor weder- veikoopers f 0 per 100, kisten Bokking van 100 staks f 7.— i f 8.— per 100, 18328 En rezder zooveel mogelyk alle soorten van Groenten, Appelen en Peren, Klei-aardappelen, verders Tafeldruiven, Bananen, Tomaten en Citroenen, verders Cccosnoten en Sinaasappelen. Te Waalwijk in de Groote- [straat 411, ACHTEROM. Zondags voor den handel gesloten. in klein Protest, gezin 1S320 li» fat niet beneden li jaar. Adres MAGAZIJN8TBAAT 17, TILBURG. Geheele genezing* van zenuwpyn, slapeloosheid, nerveusheid, ma g- en darmstoornissen, verstoppingen, ge volgen van veel rooken, door zenuw- kruiden van wgl Mej. Geertje W. Hoogland, Prjjs 10.80 per pakje. Toezending na ontvangst van dit bedrag. Hoofddepót N. V. voorheen D. HEÏSTEK, Molensteeg 21, HotraiAUf. 18029 De mancen der wetenschap zijn het er ihaos over eeDs, dat de btcteriën, die eczeem veroorzzken, niet in het bloed, maar in de ha d zelve zeteleD. Daarom baten zalven, die de hnidpor ëa 'verstoppen, niets, maar hel t 'lieen een vloei baar geneesmiddel, dat ia de huid kan doordringen. Wij raden een ieder, die aan huid ziekte lydende is, aan een procflacon D.D.D. k f 0.75 te gaan koopeD, teneinde zich van de goede eigenschappen van dit middel te kannen overtuigen. Het wordt reeds gedurende vele jaren met het meeste inccts aaDgewend en wij kannen het met volle ge- rastheid aanbevelen, omdat wjj er zeker van xjjD, dat het ge nezing met zich voert. Het neemt de onsaiferheden der baid, als korsten en paisten weg terwijl ernstiger ziekten, zoo» ls uitslag droog eczeem, psoriasis en rcharft, dikwijls reeds ca het gebroik van 2 fles«chen geweken zijn. Prijs van een proeflac. f 0.75. Groote fl. (inh. 5 maal zoo veel, veel voordeeliger das) f 2.50. By talie drogisten veikrjjg- baar. 18324 De behandeling met D.D.D. worde ondersteund door hei gebruik van D.D.D.zeep (k f 1) D.D.D. scheerzeep (k f 1.25), D.D.D. ciéjoe k f 1.50). Gratis brochure op aanvr. by de hoofdvertegenw. Fa. B. Meindersma, Den Haag-Amsterdam-Sneek, Drpots te Waalwijk A J. Reihane, GrooteaSSS» HIT Waschmiddel voor Huidziekten. Tti wr raiddel Blauwe blikken doozen 18329 TEüEN FLINKE in WAALWIJKof BESOIJEN GEVRAAGD. 18818 B e s 0 y e n. Particnlier wenscht, wegens aan" schifing van gesloten wagen, •ij o splinternieuwe, nog nooit ge' bruikte 6\i8 P.K. Wagen is prachtig van model, met antiek lederen stcfeering, donker bruin geschilderd, afneembare wielen verlichting, signalen, gereedschap, alles geheel compleet. Prijs slechts f 4400 (Heeft gekost f 6500,—.) Brieven onder no. der adv. aan het bareaa van dit blad. 18329 Grootestraat B 153 naast de R. K. Kerk TE WAALWIJK. 18149 jSteeds groote keuze WERKMANSGOEDEREN, in m»ÖHESTER, MOLESKIN en BLAUW KEPER. Pt ij zen beneden alle concurrentie 4. DF QROOT-Oohf.n vindt men op 't oog enk lik alleen bij 18218 HEDEN bij niemand zoo mooi en goedkoop. ALLE SOORTEN SPORTARTIKELEN. SPECIALITEIT IN ENGELSCHE VOETBALLEN. Mr. van Goothstraat G 550- 18822 W A A L W IJ K, het goedkoopste. ÜEEREN' en Kinderkleedingmagazijn „DE ADELAAR" OVERAL KOSTEN DEZE fl 15,—. ]g^ FLINKE VOORRAAD. Beleefd atnhevelegj ALLEN AAN CONCURREERENDE PRIJZEN. 4 Het beste aores voor 16258 MARKT. - WAALWIJK. Aanbevelend, 18271 GROOTESTRAAT A 181. TELEF. No 78. WAALWIJK. Neemt gelden 4 DEPOSITO tegen 3-4'/. pCt. per jast Geelt tweejarige depositobewijzeD tegen 5 pCt, rente. SPAARBANKRENTE 3'/. pCt. 17031 Verkrijgbaar in ons depot te W/aahvifk. ^11 Belangrijk bericht! Royal Worcester Corsets. 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 4