Tweede Blad. Veivolg Provinciaal Nieuws, voor de jacht Garage KNEGTEL, Praktisch en betrouw baar vervoermiddel geheet compleet slechts f 3950 NUMMER SO DONDERDAG 7 OCTOBBER 42e Jaargang. het laats e 15den dezer moeten zijn. Heeren Agenten worden er aan herionerd, dat de abonne mentsgelden voor kwartaal vóór den maand in ons bezit De Administratie. Ons abonnementental groeit in de geheele Langstraat met den dag. Hielden heeren adverteerders genoeg rekening met dezen uitgebreiden Lezerskring, dan zouden- ?ij nog geregelder en doelmatiger adverteeren 1 Maandagavond had de offi:leele opening der teekenschool plaats, cursus 19201921. Van de commbsie waren de voorzitterde EdelAchtbare heer Burgemeester, M. A. J. van Liempt, secre taris, de leden J. v. Iersel en J. Tielen tegenwoordig, terwijl de heer B. T'mmer- mans-Verschure van zijn vei hindering had kennis gegeven. Voorts deed de commissie van toezicht op 't Middelbaar Onderwijs in onze gemeente, de heeren A. Jansen, H. Wiesman, dr. H G. I.an- gemeijer en J. van Rlel van hare belang stelling blijken. De Voorzitter der commissie richtte het woord tot leeraren en leerlingen, wees deze laatsten erop, dat nu dc zomer voorbij is, de tijd van studie weer is aangebroken. De gemeente Waalwijk biedt hiervoor de gelegenheid en de leeraren geven daarvoor hun beste krachten. Hij vestigt er vooral de aan dacht op, dat men het teekenen moet beoefenen om zich te bekwamen in zijn vak, om zich een betere toekomst te scheppen, maar ook uit liefde tot de kunst in het ambacht en verwijst daar voor naar de oade tijden en vooral ook naar de middeleeuwer. Htj moedigt de jongelui aan om goed hun best te doen en hard te werken, wat vooral in onze tijden zoo noodig is om mede te werken aan algemeen herstel, aan opvoering der productie, van degenen, die in den cursus 1919— 1920 een prijs hebben behaald deze luiden.als volgt: Prijzen Marius Thijssen, le klas. Adr. van Weert, le klas. 7h. Berkelmans, 2e klas Bouwkunde. Adr. v. Mlerlo, 3e klas schoenmaken. Jozef Korthout, 4e kl. handteekenec. Coba Wiesman, 4e kl. handteckenen. A. Boom, 5e klas bouwkunde. AleX v. Gerwen, vervolg kl. handteekenen. Diploma's Piet Merx, 2e kl. handteckenen. Ant. Trommelen, 2e kl. schoenmaken. Frans Berkelmans, 4e kl. bouwkunde. Cornells Stijnis, 4e kl. L. v. Willlgenbarg, 5e kl. Paal Stassen, 5e kl. handteekenen. Jos. v. Loon, vervolg kl. De Voorzitter feliciteert daarna de prijswlnners, maant hen aan op den insiagcn weg voort te gaan de overigen roept hij toe hun best te doen om ook een volgende maal voor een bekroning in aanmerking te komen. Vervolgens worden de prijzen, bestaande uit prach tige boek- en plaatwerken op het vak betrekking hebbende, uitgereikt en de nieuwe cursus yoor geopend verklaard. De cursus telt ditmaal een zeer groot aantal leerlingen, n.l. meer dan 70 deel nemers hebben zich aangemeld. Wij vernemen voorts nog dat het in de be doeling ligt voortaan jaarlijks wederom ëen tentoonstelling van de werkstukken der leerlingen van de teekenschool te houden, wat zeer zeker om tal van re denen kan worden toegejuicht, zoowel als de wederom-invoering van prijs- teekeoen en officleele prijsuitreiking. Eerlang zal een cursus in machine- teekenen gegeven worden op de teeken school. De oproeping van leerlingen daarvoor is spoedig te wachten. Door de teekenschool-commissle U tijdelijk tot leeraar M. O. aan de teekenschool aangesteld, de heer C. Pas- naaate 's Bosch. De Engelsche Leather-fair te Londen, welke deze week wordt gehou den, wordt door tal van Schoen- en Lederfabrikanten en handelaren uit onze plaats en omgeving bezocht. De lederindustrie is thans op de Frankfurter messe wederom goed ver tegenwoordigd. Het bezoek wordt weer flink verwacht, maar niet in die mate, als een vorig maal, vooral niet uit Hol land. Het dubbel-mannenkwartet »Or- pheus* uit Dordrecht, dat dei Zondags avonds hier op het concours zoo schit terend zong, behaalde 1.1. Zondag in Delft wederom den len prijs en 2en eereprijs. De groote nationale wielerwedstrijd georganiseerd door onze fietsclub „de Zwaluwen" is 1.1. Zondag onder groote belangstelling en begunstiging van het prachtigste zomerweer gehouden. De ge heele dijk stond opgepropt van de men- schen; 't geheel had een goed verloop, alleen mogen we 't publiek wel op 't hart drukken in de toekomst nog wat heter mee te werken door den gekeelen weg absoluut vrij te laten. Wanneer men achter de hoo rnen geschaard blijft, ziet men alles even goed, men hindert de rijders niet en men voorkomt ongelukken. De deelnemers een 40 tal waren vrijwel opgekomen, en de te nemen route 8 maal het vierkant: dijk, winterdijk, kanaaldijk, zomerdijk of 60 K. M. werd enthousiast aangevangen. Men begrijpt dat velen ble ven steken, of wel door een ongeval, ofwel door vermoeidheid, niettemin werd er over 't geheel kranig gereden en een vijftiental zijn de eindstreep in betrekkelijk korten tijd gepasseerd. De uitslag was als volgt: Melis Helmond le prijs; Jansen Hel mond 2e prijs; van Bokhoven Helmond 3e prijs; Roestenberg Tilburg 4e prijs; van Grinsven 's Bosch 5e prijs; Gijsberts Helmond 6e prijs; A. Cooimans, den Dun- gen 7e prijs. Eerst aankomende v. Waalwijk, Baard wijk en Besoijen: Amersdorffer le prijs; B. Maas 2e prijs; N. Goedhart 3e prijs; v. Muilekom 4e prijs: Bij de 4e en 6e rondte was een premie uitgeloofd voor wie 't eerst de eindstreep passeerde: Eerste premie. Melis Helmond. Tweede premie, Janssen, Helmond. Prijs voor den jongsten deelnemer: W. Muskens, Vlijmen. Prijs voor den verstkomenden deelne mer: M. van Wees, Amsterdam. Prijs voor den oudsten deelnemer, die den geheeleü tocht volbrengt: Van Muile kom, Waalwijk. Melis, Janssen en van Bokhoven, die met slechts eenig verschil aankwamen, hebben de 8 rondten 60 K. M. afgelegd in 112 minuten. Van de Waal wij kers: Amersdorffer in 135 en Maas en Goedhart in 148 minuten. Afgereden werd ten 12 uur 18 minuten; door de drie eerste prijswinners werden de rondten (zeven en een halven K. M.) afgelegd als volgt: le rondte 15 minuten; 2e rondte 12 mi nuten; 3e rondte 13 minuten; 4e rondte 12 minuten; 5e rondte 14 minuten; 6e rondte 19 minuten; 7e rondte 14 minuten; 8e rondte 13 minuten. Des namiddags werden in 't club-lokaal bij den hr. Albert Kemperman de prijzen uitgereikt. De wielerclub „de Zwaluwen" mag met voldoening op de organisatie dezer goed geslaagde wedstrijden terugzien; haar komt daarvoor een woord van hulde toe, niet minder aan die heeren die hun hulp verleenden en aan de motorrijders die den weg vrijhielden en op andere wijze zich zeer verdienstelijk maakten. Maandag 11 October krijgen we in „Musis Sacrum" 't Ensemble Solser St Hesse, directie Hesse en Delmonte Jr. Opgevoerd zal worden „Kwatta-solda ten". Militair successpel in 3 bedrijven. Afgaande op de recenties in andere bla den, is dit één lachsucces. Te Amsterdam, den Haag, Rotterdam had het zeer groote belangstelling en dit zal ook hier wel het geval zijn. Wij verwijzen verder naar de publicaties en de advertentie in ons vol gend nummer. Tot slot der herdenkingsfeesten werd den werkenden leden der Liedertafel Oefening Vermaak en van 't Gemengd Koor 1.1. Zaterdag in Musis een flink sou per aangeboden. Het behoeft nauwelijks gezegd dat het er onder de jubileerende zangeressen en zangers vroolijk naar toe ging. Onder zang en voordracht vloog de feestavond voorbij, waartoe ook het pri ma souper dat ieders groote tevredenheid wegdroeg, het zijne bijdroeg. De werkende leden, zullen met geheel Waalwijk, zeker de aangenaamste herin nering aan 't zestig jarig jubileum bewa ren. Onder voorzitterschap van den heer H. Verheijen-Bressers (Dongen) had gistermiddag te Tilburg een alge- meene vergadering plaats van de R. K. Vereeniging van Ned. Lederfabrikanten, voornamelijk ter verkiezing van een definitief bestuur. Waar men staat voor de afsluiting van een collectief contract met de leder bewerkers dringt de voorzitter er op aan in het bestuur personen te benoe men met kennis van sociale aangelegen heden en het bestuur te doen bestaan uit zeven leden. Hierna werd gelegenheid gegeven tof het aanbevelen van candidaten. De uitslag der verkiezing was, dat de heeren H. Verheijen, Dongen, H. v. d. Assem, Dongen, Aléx Vos, Tilburg. A. L. Ver- J ster, Gilze, G. van Loon, Waalwijk en C. W. Bastiaansen. Roozendaal bij eerste stemming werden gekozen. Bij de volgende vrije stemming werd alsnog de heer G. Niessen, Heijthuizen gekozen. De begrooting werd vastgesteld op f 1550.—, terwijl de contributie over 1920 werd bepaald op f 1.50 per f 1000 arbeidsloon met een minimum van f 5. De geestelijke adviseur, de Z.Eerw. heer Pastoor van Riel, wenschte de nieuw gekozen leden geluk en sprak de hoop uit, dat het bestuur zijn beste krachten zou geven aan de R.K. Veree niging van Lederfabrikanten en dat men overeenkomstig het parool op den Eind- hovenschen Katholiekendag gegeven steeds solidair zou zijn. De voorzitter deelde mede, dat po gingen waren aangewend om de invoe ring van den acht-urigen werkdag voor de leerlooierij zoo dragelijk mogelijk te maken. Een audiëntie zou hierover met het departement van arbeid worden aangevraagd. In deze commissie werden benoemd de heeren H. Verheijen, G. v. Loon en C. Bastiaansen. De vergadering werd hierop gesloten. Van alle zijden bereiken ons klachten en stukken over den toestand van 't gas. 't Is nu niet alleen de kwestie dat het gas slecht of dat er geen vol doende toevoer is, neen, nu stinkt het zoo erbarmelijk, dat het er niet bij uit te houden is. Als men Dinsdagavond door de straten wandelde, zag men in winkels de deuren open, in particuliere woningen de ramen hoog opgeschoven en de meeste menschen moesten naar buiten om op adem te komen, 't Is dan ook gewoon niet erbij uit te houden, we constateerden het hedenmorgen nog in ons bedrijf, waar voor machines gas gebruikt moet worden. We hebben ons omtrent de oorzaak van dit onhoudbare en ongekende euvel tot de gasfabriek gewend. Wij vernamen daar van den boekhouder de directeur is heden afwezig dat de oorzaak zit in de zware zwavelachtige steenkolen. Men verzekerde ons nog dat aanstonds maatregelen waren genomen om het euvel te verhelpen De retorten zijn ge vuld met andere steenkolen, terwijl aan enkele machines eenige wijzigingen zijn aangebracht en men zooveel mogelijk het stinkende gas laat ontsnappen. Men hoopt zoodoende het euvel heden nog te verhelpen, bij welke hoop wij ons gaarne aansluiten. Zondag 1.1. speelde de R K. V. V. Excelsior haar eerste thuiswedstrijd voor don R.K. Voetbalbond en wist met spre kende cijfers te winnen. Rust ging In met 2—1 voor Excelsior. Eindstand 5—1 In 't voordeel van Excelsior. Volhouden zoo Excelsior. Speelt uwe volgende competitiewedstrijden met het zelfde vuur en gfl zult dan menige over- winning boeken. Het 2e elftal wist van H. V. V. Haar steeg te winnen met 2—1. BAARDWIJK. Van de j.l. Zondag ge houden seriewedstrijden, uitgeschreven door de R.K. voetbalvereenigingjuliana alhier, is de uitslag als volgt: Excelsior, Capelle—S. V. V., Sprang 3—0. R. W. B. 1!, Besoijen—Quick II, Waalwijk 3—0. Finale: Excelsior— R. W. B. 1-0. De lauwerkrans als le prijs kwam alzoo in het bezit van Excelsior, Capelle, R. W. B. II, Besoijen, kwam in het bezit van het mooie schild als 2e prijs. Zondag a.s. zal Juliana I een wedstrijd spelen tegen B. V. V. I uit Kaatsheuvel voor de competitie van den R. K. Voet balbond. Om half vier speelt Juliana II een vriendschappelijken wedstrijd tegen Neerlandia I uit Kaatsheuvel. Het tweede elftal zal uitkomen in klasse C van den R. K. Voetbalbond. De Eerw. Zuster Deodata, die reeds meer dan 25 jaren aan de R. K. Bijzondere School alhier is werkzaam geweest, heeft thans deze gemeente ver laten Ongetwijfeld zullen zeer vele met dankbaarheid zijn vervuld voor het vele goede dat de eerw. zuster in die vele jaren voor de opvoeding der jeugd heeft gedaan. Hoevelen heeft zij niet voor bereid tot de eerste H. Communie, o a. door het leiden der 3-daagsche retraite vóór de H. Communie. Hoevelen zouden er wel onder hare goede leiding de school doorloopen hebben? Wij twijfelen er niet aan dat het de wensch is van allen dat de eerw. zuster Deodata nog vele jaren eene welverdiende rust zal mogen genieten te 's Bosch. ELSHOUT. Donderdag, 's middags voor de vrouwen en 's avonds voor de mannen, hield de zeereerw. heer Kits- laar, kapelaan te Berchem, een lezing over oprichting van het Wit-Gele Kruis met wijkverpleging. In naam van den zeereerw. heer pastoor heette de weleerw. heer kape laan den spreker en de talrijke aan wezigen welkom. In een keurige rede zette spreker doel, werking en nut van het Wit-Gele Kruis uiteen en spoorde allen aan om lid te worden.van deze vereeniging, die niet alleen voor ieder afzonderlijk, maar voor de heele gemeenschap van onberekenbaar nut is. Zijn keurige en is een UIT VOORRAAD TE LEVEREN. 18200 Heuvel 44, Tilburg, duidelijke uiteenzetting oogstte zeer veel bijval. Een voorloopig bestuur werd gevormd met den burgemeester als voorzitter. In de bestuursvergadering werden na eenige bespreking de statuten on gewijzigd goedgekeurd, Ter verkrijging van finantieele mid delen werd besloten tot het vormen van drie klassen: leden die f 2,50, donateurs die f 5 en begunstigers die f 10 betalen. Hgzn. DRUNEN. Als correspondent voor de Arbeidsbemiddeling Is aangesteld de heer M. v. d. Leur. De bijenteatoonstelling, gehouden op het terrein van den beer Pulles op de Kuijksche helde, mag goed geslaagd heeten. 't Prachtige herfstweder heeft daartoe in niet geringe mate bijgedragen. Zaterdagmiddag ongeveer 3 uur had de plechtige opening plaats. Nadat het Eere-Comlté, Bestuur, Jury leden en de Regellngscommlssle hadden plaats genomen in den tain, nam de Edelachtb. Heer C. van Huiten, Eere Voorzitter, het woord en zei, alhoewel onvoorbereid, gaarne de taak op zich te nemen deze tentoonstelling te openen. Vooreerst roept hij allen een hartelijk welkom toe en hoopt dat vooral de imkers en zij die zijn gekomen van buiten deze gemeente, zich zulien amuseeren. Vervolgens brengt hij hulde aan de be stuursleden van de afd. Drunen en Om streken die het hebben aangeduifd deze tentoonstelling te organiseeren. Ze heb ben daarmede getoond zich volkomen aan te sluiten aan de tijdsomstandlghe den. Meer ontwikkeling, vooral op gebied van bijenteelt moet er komen en dat jalst zal deze tentoonstelling gever. Hij hoopt dan ook dat deze tentoon stelling een goed verloop mag hebben en zal strekken tot meerderen bloei en vooruitgang van het land- en tuinbouw bedrijf in het algemeen en in dat van de bijenteelt ln het bijzonder en daar mede verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. De harmonie >De Volharding* liet daarna het Wilhelmus hoorec. De heer Timmermans, Voorzitter van de afd. Drunen en Omstreken van den bijenbond, nam daarna het woord. Op de eerste plaats brengt hij harte- lijken dank aan den burgemeester, die zoo bereidwillig Is geweest deze ten toonstelling te openen. Vervolgens brengt hij dank aan Mgr. Selten, die met zoo vele andere leden van het eere-comité hebben medegewerkt aan het weislagen van deze tentoonstelling. Ook de juiy-leden komt een woord van lof toe, want een zware taak hebben deze te vervullen arhad. De regelingscoll^ssle vooral brengt spreker gaarne dank voor hare bemoeiin gen en hoopt dat spoedig een nationale tentoonstelling zal kunnen worden ge houden. Dat de bezoekers zich zuilen amusee- ren, daaraan wil bij niet twijfelen, want voor eene afwisseling is zorg gedragen. Hij hoopt dan, dat deze tentoonstelling zal strekken tot uitbreiding van de bijen teelt, Iets wat vooral voor deze geheele streek zoo noodzakelijk is. De heer F. W. Berkelmans, leeraar bijenteelt te Udenhout, wees la eene rede op het groote nut en de noodza kelijkheid van bijenteelt, vooral ook in verband met den fruitteelt# In alle landen zijn de Regeeringen er van doordrongen dat de bijen onmisbaar zijn en de be vordering der bijenteelt moet worden gesteund- Spreker wees er op dat het behalve eene nuttige, ook eene aangename bezig heid is, eene bezigheid die door ledereen kan worden ullgeoefend. Deze tentoonstelling zal beslist slagen, daar twijfelt spr. niet aan, maar men moet verder gaan en binnenkort en voor men tot een nationale tentoonstel ling overgaat een krlng-tentoonatelllng houden. Deze juist zijn van het grootste nut, Nadat de eere-wijn was rondgediend, gaf de Harmonie »De Volharding*, al hoewel de muzikanten nogal eens werden geplaagd door de rondvliegende bijen, een uitstekend geslaagd concert. In hooge mate loterressant was het achterste terrein. Daar stonden de ver schillende korven en kon men zien hoe de nijvere beesljes diuk bezig waren voor den naderenden winter bun maat regelen te nemen. Ook waren er korven te zien waar men het geheele leven dezer dieren kon aanschouwer, wat vooral voor de leeken in de bijenteelt zeer Interessant was. Op het voorterrein was een tent op gestaan waa»io men behalve honig en van zuivere honig vervaardigde koeken, ook de voor de bijenteelt benoodlgde gereedschappen en Instrumenten had ondergebracht. Door de goede zorgen van de Gebr. van Loon, bloemisten te Nleuwkulk was voor de tent een aardig plantsoen aan gebracht. Zeer aardig gevonden was een daarin staande bloemenmand waarboven ecu van teenhout gevlochte bij rondvloog De vervaardiger, de mandenmaker J van Bladel uit Nieuwkuijk heeft hiermede duidelijk aan het licht gebracht wal oefening vermag alsook dat het manden' vlechten en wat daarmede ln verband staat, een kunstvak kan worden genoemd De ju»y, bestaande uit de heeren F, W. Brekelmans, leeraar bijenteelt, J. v Giersbergen, gedipl. imker te St. Mlchiek Gestel en A. Luijben, imker te Herpl deden bij monde van den heer Berkel mans mededeeling dat aan de onder staande de prijzen werden toegekend le Afdeeling. Beste opzetters, le prijs j. van Bladel, Drunen. 2e W. de Wit, 3e M. Vermeulen, Elshout. Beste en doelmatigste, bevolkste klasse, le prijs L. Zeeuwen, Vlijmen. 2e j. Dekkers, Idem voor de boogkorven, le prijs J. de Wit, Drunen. Afd. II. Honig. Beste en fijnste raadhonig. le prijs C. Witlox, Waalwijk. 2e G. Meesters, Nieuwkuijk. Lekhonig, le prij9 G. Meesters, Nieuwkuijk. 2e W. de Wi», Drunen. Pershonig. le prijs W. de Wit, Drunen. 2e G. Meesters, Nieuwkuijk. Afd. III. Was. le prijs G. Meesters, Nieuwkuijk. Afd. IV. Bijenwoning en -kasten, le prijs H. de Wit, Drunen. 2e G. v. Heesbeen, Vlijmen. Boogkorven, le prijs H- de Wit, Drunen. 2e M. Timmermans, Eishout. Strookorveo/ le prijs C. v. Berkel, Udenhout. 2e G. v. Heesbeen, Vlijmen. Bloemen, le prijs G. Verhoeven, Drunen. 2e J. de Wit, Drunen. Zondagmorgen waren reeds vroeg eenig belangstellende bezoekers aanwezig. Toen 's middags ten 12 uur echter d feestvergaderlng werd gehouden, ware zeer velen opgekomen. Het moet gezegd, de imkers hebbe ook verstand van feestvieren, want h< ging er zeer gezellig naar toe en meni potteke gerstenat werd geledigd op h< goedslagen dezer tentoonstelling. De concerten, 's namiddags gegeve door de Harmonie van de Jongens congregatie uit Drunen en de Liedertafi uit Nieuwkuijk liepen goed van stapel e werden door een groot en aandacht! publiek bijgewoond. >Lest best,* pleegt men hier gewooc lijk te zeggen en waarlijk, dit aloude e dikwijls gebruikte spreekwoord is oo hier ten volle bewaarheid. 's Maandags, des morgens ten 10 ut had eene verplichte bijeenkom» der lede plaats, waarop eenige gewone huishot delijke zaken werden besproken. Middags ten 2 uur was voor de echten imker de clou des feesteli}khedei De heer F. W. Berkelmans, leeraar l de bijenteelt te Udenhour, hield een lezing. Op aangename en bevattelijke wijl wist hij zijne hoorders te overtuigen va het groote nut en voordeel van bije houden. Bovendien gaf hij menige nu tige wenk en wijze raadgevingen zoodi deze middag een zeer leerzame 1 geweest. De Voorzitter dankte den spreker e sprak den wensch uit dat de heer Bei keimans nog meermalen ln de afdeelin een spreekbeurt zal komen vervullen. Tegen 4 uur verscheen de Harmoni uit Nieuwkaijk op de kiosk. Mede ook tengevolge van het mooi weder waren velen op het terrein g< komen om van de goede muziek die d Nieuwkuijksche Harmonie maakt, 1 proflteeren. Het luide applaas dat na leder nun mer weerklonk Is voor de leden bi beste bewijs dat hun kunst wordt g< waardeerd en hoog staat aangeschrevei De uitreiking der prijzen kon, tei gevolge dat op datzelfde uur nog ee vergadering werd gehouden, waarbij vei schillende leden van het eere-Coaité e uitvoerend Comité aanwezig moeste De Echo van hei Zuiden. Vorvoigcns deelt hij de namen mede

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 5