KERKNIEUWS. Burgerlijken Stand. BINNENLAND Laatste Berichten. Gemengd Nieuws, Rechtsznkou. zijn, niet plaats hebben zooals men zich LOON-OP-ZAND. De Hoogweled. ge- dit had voorgesteld. boren heer Jhr. Mr. E. Verheijen zal De Voorzitter van de afdeeling reikte 1 Jan. a.s. als schoolopziener in het onder een toepasselijk woord de ver- arr. Tilburg aflreden. schll'ende prijzen uit. De machinist Haans is in de fabriek Hij dankte allen die tot het welslagen van de heeren Qebr> van den Heuvel van deze tentoonstelling hadden mede- yan een ladder gevallen en is met een gewerkt, en sloot daarmee deze goed wagen naar huis gebracht Hij heeft zich geslaagde tentoonstelling. (Wij mogen aan 't slot er wel eens op wijzen dat ook de publiciteit voor deze tentoonstelling weer slecht is geweest. Met een enkel biljet en een kosteloos aan de heup bezeerd doch gelukkig is er volgens de dokter niets gebroken, toch zal hij zich lang rustig moeten houden en buiten werk zijn. bericht moest een comité, dat belang- JVinriTITÖ Till" stelling uit de geheele Langstraat wil 1 11 lc?uw~ O- Uö' -Oll. trekken, zich niet tevreden stellen. Heusden, 5 Oct. 1920. RED.) Voor 't schriftelijk gedeelte voor BESOIJEN. In de afgeloopen maand wachtmeester bij de Kon. Maréchaussée werden aan het hulppostkantoor alhier slaagden o.m. de heeren Koster en Maas, verzonden 76 en ontvangen o5 tele-1 maréchaussée van de brigade alhier. telefoongesprekken be- grammen. Het aantal droeg 88. Het is 3 Oct. voor R. W. B. een gunstigen dag geweest. R. W. B. Op den hoek der Zustersteeg, waar geregeld botsingen voorkomen tusschen fietsers, kwamen Zondag een auto en een 2-persoons motor met elkaar in aanraking. De motor vloog onderstboven Brabantia, s Bosch, was een tegenvaller, en de berijders over de straatsteenen. aangezien deze vereenigingvoorR.W B.I Het incident |iep boven verwachting af veel te zwak was R W. B. behaalde met enkeI Iichte verWondingen. van To-!6" ^rrterXele7srWhenbbë^ D°°r o»»" Burgemeester zich in Baardwijken °"zen eerste wedstrijd werd goed gespeeld, Mr C W. v. ömnteren, in samenwerking waardoor R. W. B II een welverdiende ™et d£ ,^eren P. Smits, Commies er overwinning behaalde op Quick ,1, Pf v. Qnlfle en j. Verw.el, Burgemeester Waalwijk, met 3-0. De finale werd ,?eS„T":-JV°'™bLn"nlS!lt ,1™ door een misverstand met 1—0 verloren van Excelsior, Capelle, waardoor R W B. 11 den 2en prijs, t een mooi zilveren schild, behaalde. Het 2e Xl-tal heeft opvallend, altijd succes op serie wedstrijden. Ook de jongste R. W B.'ers cursus geopend voor hen, die zich wenschen te bekwamen voor 't examen B., ingesteld door den Ned. Bond van Gemeente-Ambtenaren etc. Vermoedelijk wordt hij gehouden te 's Bosch. Het aantal leerlingen, dat deel- wilden blijkbaar niet voor hun andere neemt aan de lessen der teekenschool, spelers onderdoen en won R. W. B. Ill met 3—0 van Brabantia II Waspik. SPRANG, Aan het Halppostkautoor werd gedurende de ma*nd September 192U too* de Rijkapostfipaarbink ingelegd f8131.49, terugbetaald f 6163.24. is ruim 60een getal tot hiertoe niet bereikt. Op de scheepswerf kwam de timmermansleerling K. met een hand in aanraking met een schaafmachine, zoodat hij een flinke verwonding opliep. J.l. Zondag sp-elde onze voetbaWereeiI Hoewel hij het er wonderwel nog tame- 8. V. V. op de aeriewedstryd. nitgeschre-n. lijk goed afbracht, zal hij voorshands door de voetbalvereen. Juliana te Baardwijk, niet kunnen werken, tegen Excelsior nit C»p«lle, De wedstrijd eiüdigde met 2—0 in 't Op de jaarvergadering der Harmonie werd het aftredend bestuur herkozen, terwijl voor de heeren G. v. Everdingen en S. den Engelse, die ontslag namen, in de plaats kwamen J. Zonneveld en C. Lagendijk. Voorts werd bestoten de contributie te verhoogen en te brengen op f 2.— per jaar. - voordeel van Excelsior. Naar we vernemen zal Ds. 8. C Groeneve d', predikant by de Ned. Her*. Kerk alhier, op Zdudsg 31 Oct, a,s. alhifi zyn afscheidsrede honden en hoopt Zjnds, 7 November daaraanvolgend zy<i intrede honden by de Ned, Herv. Kerk te Zoil cbem, CAPELLE. De voelbalvereeniging Ex celsior alhier behaalde j.l. Zondag met haar eerste elftal op de seriewedstrijd, I "utten veraatwoorjelijkneld der Redactlr. uitgeschreven door de R.K. V. V. Juliana Mijnheer de Redacteur te Baardwijk den eersten prijs, zijnde! rT een zilveren lauwerkrans. Maf ',k(U ef."s vragen 7aarora U ln I den laatsten tijd meermalen van onze Gedurende de afgeloopen maand raadsvergadering geen verslag meer werd in de Rijksposlspaarbank op hel I e[t B hulppostkantoor alhier ingelegd f2903,21 I Gei00f mij. mijnheer de Redacteur, en terugbetaald 206433 Aantal inlagen 2Q0 oojt Jan s'|e||en aI| inwQners bedroeg 37 dat der terugbetalingen 25. daarin thans een be| Er werden 86 telegrammen behandeld. ,mmers vee| moBet er doorBeen ieder "aary,a"46 jonden en 40 ontvangen kan belasting betaald worden en is het terwijl 163 telefoongesprekken gevoerd dan wonders da( men h dQen £n r,S^o^ich"!,geSPrekken S het gemeentebestuur betang Tot ons genoegen kunnen we Immers neen. mededeelen, dat er ook in deze gemeente I En toch, onze raad werkt juist tegen- ernstige plannen gemaakt worden om te woordig zoo geheimzinnig, komen tot oprichting van een muziek-1 je hoort zoo weinig van wat men in gezelschap. We kunnen niets anders het belang van de gemeente verricht, dan deze plannen toejuichen, aangezien I En iets wat zoo geheimzinnig wordt hierdoor in een lang bestaande behoefte I gedaan, vertrouwt men in den regel dan eindelijk eens zal worden voorzien niet. Het eerste elftal der V. V. Excelsior En dat moet niet zijn. alhier speelt gedurende het a s. seizoen Ons gemeentebestuur moet met open in de tweede klasse B van den B. V. B., kaart spelen. Geheel de gemeente moet terwijl het tweede elftal uitkomt in de weten hoe de afgevaardigden de be- derde klasse D van genoemden bond. langen behartigen. RAAMSDONK. Op Kermisdagen had- lk hoop daarom, mijnheer de Redac- den alhier de schietwedstrijden plaats teur> dat U voortaan weer geregeld ons van de Burgerwacht. De opkomst was een verslag van den raad zal geven, uitstekend en alles had een ordelijk U dankend voor de verleende plaats- verloop. Onmiddelijk na afloop werden ruimte, heb ik het genoegen te zijn* door den Res. 2e Luit. van Rijswijk, de J. v. B. prijzen aan de winnaars uitgereikt. I Kaatsheuvel, 4 Oct. Ze werden behaald als volgt: Groep A. Noot van de Redactie, le prijs J. van der Plas, 2e P. v. d. Ook wij hebben gemerkt, dat hei Plas, 3e A. van Strien, 4e A. de Bont tweemaal, de laatste maal eene spoed- Pzn., 5e J. Broeders, 6e A. van Peer. eischende, raadsvergadering is geweest. Groep B. Tot onzen spijt was ons daarvan geen Ie prijs J. de Bruin, 2e M. v. Dongen, kennis gegeven. 3e J Louwers. Wij hopen echter maatregelen te kun- Groep C. I nen nemen, dat wij geregeld verslag le prijs Th. van den Berg, 2e. J. Bal- van de te houden vergaderingen kunnen makers, 3e C. Langerwerf, 4e J. Kamp, geven, maar bejammeren het in 't alge- Se B. van der Plas, 6e B. v. d. Westen, meen belang, dat wij, evenals van andere Op het terrein merkten we o.m. opgemeenten, met de raadsleden niet een den Weleerw. Heer Kapelaan, de heer gewoon oproepbiljet krijgen. wijk van 's Gravenhage - Maria de Jong van Almkerk Adriaan Theodoor - De groote* redenaar pater Boro-YSjj* T ^J^tonetta meusde Greeve vierde Zondag 1.1. zijn [orobn<; rntian pc Ma -a J 25-jarig jubileum eveneens de bekende l/eldhovpi ra c*r*t V3n p.t.t Bonavenlura Kmltwagan. Adrianus Treffers van Hilversum Lucia Maria Joanna Hesselberth van i 's Gravenhage Gerardus van Extel j van 's Hertogenbosch Lambertus van Engelen van Waalwijk, j Vertrokken: Cornelis Klootwijk en gezin (5 personen) naar Vlissingen Gertruda Cornelia van der Heijden en Cornelia van der Heijden naar Boxtel Cornelus Antonius jozef van de Wakker naar Schijndel Maria Columba van der Lee naar Antwerpen Petro- nella Elisabeth Daas naar Zevenaar Wilhelmus Marinus van der Gouw naar j Eindhoven Antonius Blok-naar Rot terdam Franciscus Josephus Guil- i laume Couwenbergh naar Oudenbosch j Adrianus Emens naar Rotterdam Catharina Wiihelmina Brans naar Ooster- hout Embertus van der Gouw naar Waalwijk Antoon Charles Joseph Maria Canters naar Drunen Léoti Petrus Jesefus Maria Bruijelle naar j Tilburg Adriana Kelder naar Eind- hoven. Kommers en de Gemeentesecretaris. De Burgemeester was door 'n ambtsreis ver hinderd. Naar we nog hooren, wil men binnenkort wederom wedstrijden houden en dan op grooter schaal. Met Ingang van 7 October is aan L de Geene, politieagent alhier als zoo danig eervol ontslag verleend. RED. Uitspraak Arrondlssementr-Recht- bank te 's-Hertogenbosch op 4 Oct. W. C. K., Waspik, bescb. van diefst., vrij i W. C. K. en L. v. D., Waspik, yiCIIUlC HIT va iTPurnuri jbesch. vaowedersp., beiden vrijC. vB., NItUWi UIT KAATSHEUVEL I Looc-op-Zand, wedersp., 1 m. gev.str. B. K., Werkendam, beleed., fl® subs. Kaatsheuvel, 6 Oct. 1920. Onze voetbalv. K. V. V. I heeft Zondag na een schitterende wedstrijd van Concordia I Vlijmen met 4—1 ge* wonnen. Een mooi 9ucces. 10 d. h.A, M., Nleuwkulk, misb. en verniel., 4 m. gev. str.J. C., Kaats heuvel, dief>t. en verduist. 14 d. gev. str. C. H., Vlijmen, mish. ambt., f 15 subs. 15 d. h. WAALWIJK. Geboorten: Johanna Cornelia, dochter van P. J. Danckaert en C. L. Didden; Ka- rolien Henrietta, dochter van H. G. Lan- gemeijer en H. Melles; Petrus Norbertus, zoon van P. H. van den Houdt en C. A. van Hoof; Cornelia Balduwina, dochter v. J. van der Pennen en P. M. de Graaff; En- gelberta, dochter van M. K. Schilders en J. A. Mutsaers; Geertruida Reiniera, doch ter van J. van Ark en F. H. van Dissel dorp; Adriana, dochter van Leonardus Leijtens en G. Th. van Leeuwen; Adria nus, zoon van W. L. van Loon en Chr. v. Delft; Adrianus Egelbertus, zoon van M. Z. Maas en G. van Mier; Cornelis, zoon v. M. van de Leur en H. van Drunen; Elisa beth, Allegonda Petronella dochter van P. van Haaren en F. P. Nimwegen; Johannes Henricus, zoon van J. H. Kipping en A. M. van Daelen; Martinus Jacobus zoon v. J. van Nispen en Antonetta v. de Griend; Elisabeth, dochter van G. J. Proveniers en C. van der Pennen; Jannigje, dochter van A. C. Fijan en A. de Keizer; Johanna Maria Louisa, dochter vgn A. Froklage en M. J. W. van Damme; Antonius Andreas, zoon van A. Th. Schuwer en E. Bouman; Aart Adrianus zoon van J. P. de Rooij en A. M. Duister; Leonardus, zoon van J. J. Verdonk en A. van den Hoven; Martinus Maria, zoon van A. F. Rombouts en J. A. van Daelen; Cornelia Johanna, dochter v. P. van der Geld en M. J. Verharen; Nor bertus Johannes Petrus, zoon van N. G. C. van Loon en C. C. A. de Jong. Overlijden: Agnita Bakkeren, echtge- noote van Leonardus Gouda; Margaretha Kruining, echtgenoote van Lambertus van Engelen; Johannes van Zon, echtgenoot van Helena Zeeuwen. Huwelijken: G. Bruurmijn, oud 27 j. te Waalwijk en W. A. Greve, oud 23 jaar te Waalwijk; W. E. van Hesteren, oud 28 j. wonende te Tiel en A. C. M. Hoffmans, 28 jaar wonende te Waalwijk; A. B. van Wil- ligenburg oud 31 jaar, wonende te Sprang en Sara Gouda, oud 25 jaar wonende te Waalwijk; H. P. Wijkmans o<ïd 23 jaar en J. M. van der Eerden, beiden wonende te Waalwijk; A. van Wel, oud 28 jaar en C. M. Kroot oud 26 jaar beiden wonende te Waalwijk; C. Herman, oud 28 jaar en H. P. Bossers oud 21 jaar, beiden wonende te Waalwijk; C. H. Zeevenhoven, oud 28 jaar wonende te 's-Gravenhage en M. V. C. Spijkerman oud 23 jaar wonende te Waal wijk. Vertrokkenen in de maand Septem ber. M. van Oorschot naar Vught; J.{ A. van den Dungen en echtg. naar Drunen; A. F. A. vander Heijden naar Gilze; F. F. Did den naar Amsterdam; R. Barel en gezin naar Zevenbergen; E.. M. van Aalders naar Berlikum; J. F. Maassen naar Olden- zaal; P. C. Trimbach naar Grave. Sara Gouda naar Sprang; H. P. Wijkmans en chtg. naar 't-Bosch. C. C. de Goederen naar Rotterdam; J. A. M. van Hel voort naar Nieuwkuijk; G. M. Kroonen naar Huijsseling. L. C. van der Pennen en ge zin naar Baardwijk; J. G. van Assen naar 's-Gravenhage; F. W. Dekkers naar 's- Bosch; P. G. van Hilst naar Sittard; J. J. Kerkhofs naar Eindhoven; E. Brok naar Drunen; J. Kuipers en gezin naar Dru- ten; G. Schiedon en gezin naar Besoijen; J. L. Verhoeven n. Nieuwkuijk; J. Konst naar Amsterdam; H. H. van Mierlo naar Dussen; N. A. Specker naar Vlijmen; A. M. Pennings naar Tilburg; A. J. C. M. van Riel naar Nijmegen; Q. Marijnen naar Haarlem; A. C. M. Hoffmans naar Tiel; A. M. van den Broek naar Tilburg; L. v. En gelen naar Besoijen; H. J. Wachters naar Groningen; J. C. de Gouw en Echtgen. naar Sprang; A. J. B. M. v. d. Bogaard naar Besoijen. Ingekomen: W. J. Veling van Maasbree; C. P. de Kleijn van Bemmel; A. G. van de Wiel yan 's-Gravenhage; P. J. van Exel van Oisterwijk; E. P. Somers en gezin van Einpel c. a.; M. A. Merkx van Heusden; M. C. Tak van Breda; M. Boon van Dultsch- tand; C. A. J. Pullens van Delft; Th. B. A. \an Santvoort van 's-Hertogenbosch; J. H. Ivouw van Schaesberg; A. A. Dekkers van Drunen; M. Elshout en gezin van Amster dam; A. H. van der Eerden van Breda; A. H. de Leeuw van Apeltern; K. M. J. Ho- meijer van Alphen en Riel; W. A. M. Jan sen van Breda; G. P. Peeren van Nijme gen; M. A. van Loon van 's-Bosch; O. J. Hendriks van Nieuwkuijk; P. J. C. H. Ve- kemans van Amersfoort; P. H. van Huiten van Schin op Geulle; A. M. G. Th. Frehe van Harderwijk; C. J. Bogers van Vrij- hoeve-Capelle; J. Honig van Deventer; E. Keizer van Deventer; G. J. de Lange van Loonopzand; A. M. Brok van Drunen. BESOIJEN. Over September. Geboren Christiaan Alphonsus zv H H de Kort-Wingels Antonia Maria dv F L J Dalleu-Viveen. Gehuwd Gerrit Vlaanderen 27 j en Adriana van Zelst*i7 j. Gevestigd: Maria Alida van Velzen van Nijmegen Adriana Johanna Kloot- Het Huisgezin verneemt, dat de Noorsche regeering den uitvoor van koek, biscuit en beschuit uit Nederland heeft verboden. Maandagmiddag is een gedeelte van het personeel van het hoofdpost en telegraafkantoor te Amsterdam in staking gegaan. Ruim 1 uur verliet vrij wel het heele iniddagpersoneel der seinzalen, omstreeks 300 man, het ge bouw om buiten te demonstreeren Kantoorbedienden, telegrafisten, com miezen-titulair en commiezen sloten zich bij de staking aan, die door den Cen- tralen Nederlandschen Ambtenaarsbond geproclameerd was. Ook het personeel der derde stadsbestelling, hetwelk tegen 3 uur moest uitgaan, kwam niet op. Het getal stakende bestellers bedroeg ongeveer 250. Op het aanneemkantoor der rijkstele graaf nam men wel telegrammen in ontvangst, doch het tijdingbord bevatte de mededeeling„Wegens omstandig heden gesloten". De ongeveer 10 tele grafisten, die op de seinzalen achterge bleven waren, konden natuurlijk slechts een zeer beperkt aantal telegrammen overseinen. Ook kwam te Amsterdam uit andere plaatsen bericht van staking. Zoo nam het kantoor Utrecht b.v. geen tele grammen meer aan. In de kringen van het postpersoneel te Amsterdam verwachtte men, dat ook de Centrale bond van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel vanmiddag nog de ontsnapt is. Hierdoor moet het feit ver- goederm beleende. De fqlitie deed nn een inval in een groot heerei>hais aan de rai> Boetielaedaan en arresteerde de bewoners. Een xeer groote partjj goederen, afkomstig van verschillende inbraken, werd in liet haia gevonden. Het verdere onderzoek beeft aan het licht gebrasht dat de aaogehoadenen met grond kunnen worden be»chouivd als verdacht zich ie hebben schuldig gemaakt aan tal van inbraken, vermoedelijk een f 0-tal, gepleegd in de laatste diie jaren. Reeds zjjn goederen afkomstig van 15 inbraken, voornamelijk te Scheveningen gepleegd, gevonden en herkend. Een groote pary voorwerpen, waaronder zeer kostbare, is in beslag genomen. INSCHRIJVING KIOSK: Vorig bedrag f 196, Opgehaald door een lid der Liedertafel „Oefening en Vermaak" f 930 Totaal f 205,30 De inschrijving v. d. avondcursus sen aan de Rijksvakschool le in snijden en teekenen van boven- en 2o van on derwerk, 3o serie snijden, 4o grondbe ginselen onderwerk, 5o modelleeren met de Hardfoot gradeermachine heeft Maan dag en Dinsdag plaats gehad. Er hebben zich aangemeld een 60-lal leerlingen, zeer zeker een respectabel getal, maar het is toch wel opvallend dat daar onder betrekkelijk veel te weinig leerlingen zijn uit Waal wijk, Baardwijk en Besoijen. Is het besef, dat vakschool-onderwijs zooals dat hier gegeven wordt, nuttig, neen noodzakelijk is, nog niet voldoende doorgedrongen tot de jongelui en hunne ouders, is het niet meer dan treurig dat dergelijke prachtige en goedkoope ge legenheid om zich dusdanig in zijn vak te bekwamen nog wordt verwaarloosd wat zal men zich daarover later te be klagen hebben. Ook de patroons, die het grootste belang erbij hebben, dat hun personeel of toekomstig personeel zich zooveel mogelijk bekwaamt, moesten hen meer aanzetten', met kracht animeeren dat dergelijke cursussen werden bijgewoond. Zij zullen daarvan evengoed als de werk lieden de vruchten plukken. Let men niet op, bevordert men niet krachtig het vakonderwijs aan de jeugd, dan loopt men gevaar den goeden naam van eerste klas-werk in de toekomst te gaan ver spelen. Fabrikanten let ook gij op uw zaak. Er is nog gelegenheid zich deze week aan te melden, daar de cursussen a.s. Maandag beginnen. Men schrijft ons nog Door toevallige omstandigheden is de oproeping voor die cursussen plotseling geschied, met weinig tusschentijd,zoodat zij aan de aandacht van velen misschien staking zou proclameeren, Rotterdam heeft tijdelijk verzet ge proclameerd en'.aan den directeur-gene raal bericht. De Nederiandsche Kamer van Koophandel voor Dultschland deelt mede dat tijdens de Jaarbeurs te Frankfort a/d M. daar ter stede een commissie tot beslechting van geschillen tusschen Nederiandsche en Dultsche firma's zitting zal houden. Het secretariaat dezer commissie wordt waargenomen door het bureau van de Nederiandsche Kamer van Koophandel voor Zuld-Duitschland te Frankfort s/d. Main. In d? maanden Mei en Joni van nit ja r is heihialdelyk ingebroken in perceeleu gelegen in he: Slatenkwartier in den Haag e.a. in vier woningen aan de Jotun van Oldenbarnereldlsan en de Willem de Zwy- gerlaan. Thans is het gelokt, de fermoedelyke daders daarvan te ontdekken. Aanvankelijk slaagde de recherche er niet in, een spoor 4« vinden. Toen evenwel bleek, dat in een back van leening te Delft goederen waren beleend, afkoms'ig van diefstal in een per ceel aan de W. de IwygerUan en deze goederen in beslag waren genomen, kon het onderzoek met sacces worden voortgezet. Deze gestolen voorwerpen waren beleend door een d«mp. Da recherche slaagde er vervolgens ir, bij een nauwkeurig onderzoek in verschillende banken van leening in den Haag, Haarlem, Leiden, Amsterdam en Rot terdam, een giooten voorraad gestolen goe deren in beslag te nemen. In Rotterdam werd bovendien een doosje gevonden, waar in gestolen voorwerpen waren verpakt geweest. Vastgespeld "kon woreen, dat dit doosje afkomstig was van een winkelier in deVau der Werfstra&t te Bcheveningen. De winkelier omtrent wien later is gebleken, dat hij geheel onschuldig is aan de zaak, werd in verhoor genomen en daarb\j bleek, dat by het bewuste doosje, dat by -leebts een nacht in zijjn huis had gehad, aan een zijnet klanten bad afgegeven. De recherche kreeg door een en auder den beslisten indruk, dat de daders in die buurt hun verblijf hielden. Dó geheele om- ?e»ing werd ^algeviscSt.' Engten slo"e werd de dame gevonden, die steeds de klaard worden, dat velen van de oud leerlingen zich nog niet lieten inschrijven voor de cursussen, volgende op die, welke zij het vorig jaar volgden. Dit geldt vooral voor de cursussen 4 en 5, waarop jarenlang ook door Waalwijkers aangedrongen werd. De inschrijving op deze cursussen is zoo gering, dat als er niet meerdere deel- nemers komen, ze niet doorgaan. Speciaal cursus 4 „Grondbeginselen onderwerk" voor jongens werkzaam in de onderwerkafdeeling der fabrieken is deze cursus van buitengewoon belang. De stand van de inschrijving is op het oogenblik- Cursus 1_ Waalwijk 4 Besoijen 2 Sprang 4 Kaatsheuvel 7 Capelle 3 Loonopzand 2 22" Totaal 16 10 6 21 5 3_ 61 5 1 1 12 14 5 8 Totaal 61 leerlingen. Donderdag 14 October a s. zal de Administratieve Vereeniging Langstraat en Omgeving eene vergadering houden in hel Hotel Verwiel te Waalwijk. In die vergadering zal o.m. de Heer Quaedvlieg, Inspecteur, belast met het toezicht op de naleving der Vleeschkeu- ringswet een voordracht houden over de uitvoering dier wet, voor zoover zij de Gemeentebesturen daarin betrekt. Men deelde ons nog 't volgende mede Door een defect aan de reinigings toestellen werd gisteren door onze gas fabriek gas afgeleverd met een zeer hoog gehalte aan zwavelwaterstof. In lokalen waar meerdere lampen brandden was het gewoon niet uit te houden, ln verschillende werkplaatsen moest het werk worden neergelegd, omdat de lucht in de werkplaats ondraaglijk werd. Wij vernemen, dat de storing heden opgeheven is, zoodat morgen weer be hoorlijk gezuiverd gas wordt afgeleverd. Wij vernemen nog (iat op ver schillende fabrieken en in huishoudens personen ongesteld werden door de vreeselijke lucht. Tot lid der Eerste Kamer werd gisteren gekozen de heer H. J. Blomjous te Tilburgtot Jid van Gedeputeerd® Staten van Noordbrabant de heer J. de Vlam te Eindhoven. 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1920 | | pagina 6