P wAAlwukse en UnqstRAAtse couraiu 500 JAAR STATEN - GENERAAL NIEUWE WET BETEUGELT MISBRUIK BIJ AFBETALING „Zo is het toevallig ook nog een keer Philips de Goede verrichtte goede daad De Paus in Rome terug Maar pas 100 jaar een echte volksvertegenwoordiging KOLENPRIJS PER MUD KWARTJE OMHOOG Het grote privilege Het bestuur in eigen hand Een staten (ver) bond Thorbecke als hervormer Houdt Bogaerts voor ogen Optica BOGAERTS OOST-BERLIJNS GEZIN VLUCHT NAAR HET WESTEN AMBASSADE LONDEN VOOR VAN ROIJEN VRIJDAG 10 JANUARI 1964 86e JAARGANG No. 3 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) ƒ1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. week (0.24+ let. inc.k.) ƒ0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 -2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 -2002 Telegram-adres: „ECHO" Ons gehele nationale bestaan is doorweven met het begrip Staten Ge neraal, het parlement dat meehelpt ons land op democratische wijze te besturen. In de Eerste en Tweede Kamer daarvan hebben afgevaardig den zitting, die door middel van geheime verkiezingen door het volk zijn verkozen. Het zijn de kamerleden die onze regering, bestaande uit het kabinet van ministers aan de leiband houden, haar voorstellen be studeren, wijzigingen en goed- of afkeuren voor deze tot wet worden verklaard en zodoende ons land regeren. Op 9 januari 1964 bestaan de Staten-Generaal 500 jaar, werkelijk een respectabele leeftijd. Maar ieder zal begrijpen, dat de Staten-Generaal in die 500 jaar een ware revolutie hebben doorgemaakt, want het par lementaire systeem dat wij momenteel kennen, bestaat pas ongeveer 100 jaar en in die voorgaande 400 jaar hadden de Staten een geheel ander gezicht, dat nauwelijks iets gemeen had met dat wat wij nu kennen. Al leek het er in schijn op, de invloed van het volk was vroe ger, waar het op regeren op aan kwam, maar zeer beperkt. In vroeger tijden regeerde een vorst zoals men dat noemt abso luut. Dat wil zeggen, hij maakte uit hoe er geregeerd werd en wat er met zijn land en volk gebeurde, zonder dat het volk zelf er een stem in had. Oh ja, veelal liet zo'n vorst zich wel bijstaan door adviseurs, maar dat waren mannen uit zijn naaste omgeving, veelal edelen of kerkelij ke hoogwaardigheidsbekle ders, waarbij er slechts bij uitzon dering enkele waren die werkelijk voor de belangen van het volk op kwamen en dan dikwijls nog met weinig succes, aangezien hun in vloed en macht maar zeer beperkt bleven. De eerste verandering ten goede kwam, toen Philips van Bourgondië, in onze vaderlandse geschiedenis beter bekend als Philips de Goede, een vergadering uitschreef, welke te Brugge werd gehouden op 9 jan. 1464, dus nu 500 jaar geleden. Philips riep toen „les députés des trois estats des pays de par desa", bijeen, dat waren gedeputeerden uit Holland en Zeeland. Deze gedepu- teeden waren gevolmachtigde af gevaardigden van de gewestelijke staten. Alvorens ter generale ver gadering te verschijnen plachten de afgevaardigden van elk gewest onderling te beraadslagen. Het ge westelijk element kwam hierdoor sterk naar voren. Hoewel sterk beperkt in bevoegd heden, hebben de Staten-Generaal van die tijd toch ook vóór de grote veranderingen in het laatst van de 16e eeuw soms 'n belangrijke poli tieke rol gespeeld. Een voorbeeld hiervan is wel toen men in 1477 Maria van Bourgondië tot verle- Minister Andriessen (Economische Zaken) heeft maandag in Heerlen een kolenprijsverhoging aangekon digd. Voor huisbrand gaat deze ver hoging al op 15 januari in. In groothandelskringen werd maandag gezegd, dat de prijzen voor de ver schillende soorten huisbrand-kolen vermoedelijk gemiddeld hooguit 25 cent per mud zullen stijgen. Voor de verbruikers werd het een „vrij onbeduidende prijsstijging" ge noemd. Verondersteld werd, dat de winterprijzen voor kolen in april gehandhaafd zullen worden. Minister Andriessen noemde de verhoging van de kolenprijzen (die ook voor industriekolen geldt) een extraatje om de Limburgse mijnen te helpen. Voor de mijnbedrijven betekent zij rond 35 miljoen gulden meer inkomsten. De minister zegde de mijnen ook 'n „steuntje in de rug" toe in de vorm van een rege ringsgarantie van 23 miljoen gul den per jaar aan het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) en het Beambtenfonds voor het mijnbe drijf (BMF). Daarbij komt 2,5 milj. in contanten per jaar voor de zie kenkas van het AFM. Daarmee is een flink pak sociale lasten van de mijnindustrie afgewenteld, want werkgevers en werknemers kun nen nu lagere bijdragen aan de fondsen betalen. Met de nieuwe verhoging komt men meteen aan de grens van de mogelijkheden. Meer zit er in ver band met de concurrentie niet in. De regering verwacht van haar (in de mijnstreek enthousiast ontvan gen) ingrijpen een hogere kolen- productie en een verdere rationali satie. Ze wil met haar maatrege len het mijnwerk aantrekkelijker maken voor jonge ondergronders. Ze wil het geschokte vertrouwen in de toekomst van de eigen mijnin dustrie herstellen. De regering, aldus minister An driessen, gelooft ook op lange ter mijn gezien in een goede toekomst van de mijnen. Voor huisbrand zijn er altijd nog veel exportmogelijk heden en na de invoering van het aardgas „overblijvend-e" anderhalf miljoen ton industriekolen kunnen bij de electrische centrales onderge bracht worden, zo meent de be windsman. ning van het „Groot-privilege" wist te bewegen als tegenprestatie voor de door haar verlangde hulp van de Saten tegen Lodewijk XI van Frankrijk. Dit gedenkwaardig document is een stuk dat tegemoet kwam aan de grieven der Staten over het cen tralistische en absolutische bewind van Karei de Stoute die op 5 jan. 1477 was gesneuveld en die door Maria werd opgevolgd. Zijn impo pulaire bestuurshervorming werd hierdoor ongedaan gemaakt en tevens werd aan de Staten een gro te mate van zeggenschap en auto nomie toegekend. Het privilege be tekende echter geen totale sloping van het Bourgondische staatsbestel, want dat zou voor die tijden teveel gevraagd zijn. Belangrijk was, dat een vorst nu niet meer in staat was zonder toe stemming der Staten een oorlog te verklaren of te beëindigen, terwijl de verworven privileges onschend baar werden verklaard. Dit was het eerste werkelijke grote succes, dat de Staten-Generaal in hun geschie denis hebben geboekt. Men moet echter niet denken, dat het volk enige invloed had, want deze afgevaardigden der gewesten werden niet door het volk verko zen, doch kwamen uit een kleine kring van invloedrijke en machtige mannen in zo'n gewest. Natuurlijk keken dergelijke lieden in hoofd zaak naar hun eigen belang, of dat van hun kleine groep, maar omdat zij uit een bepaald deel des lands kwamen, viel in verschillende op zichten hun belang samen met dat van hun gewest, en zo bleek deze instelling in elk geval een verbe tering voor het volk, dat niet meer zonder meer aan de willekeur van de vorst was overgeleverd. Veel belangrijker echter nog werd de rol van de Saten-Generaal in de opstand tegen de Spaanse overheersing. In 1576 kwamen de Staten-Ge neraal voor het eerst bijeen tegen de wil van de landsheer, toen Phi lips II, ter formulering der wensen van de bevolking. Zij sloten op 8 november van dat jaar de „pacifi catie van Gent", de vereniging van de opstandige gewesten en knoop ten daarna eigenmachtig onderhan delingen aan met Don Juan over diens erkenning als landvoogd. Zij weigerden later hem nog langer te erkennen, toen hij het „Eeuwig Edict" had geschonden en benoem den een nieuwe landvoogd. Dat was de tijd, dat de Staten-Generaal zich volkomen zelfstandig hadden ge maakt. In die tijd zetelden de Staten te Brussel, gingen in 1578 naar Ant werpen en, toen na de Unie van BUDDEMEYER chemisch reinigen grotestraat 95 waalwijk Atrecht het noorden zich zelfstan diger ging maken, verhuisden de Staten naar Middelburg om ten slotte in 1585 in 's-Gravenhage te recht te komen alwaar zij nog ze telen. In die tijd vertegenwoordig den zij de toemalige Nederlandse gewesten, met uitzondering van Drente, dat als onbelangrijk niet werd toegelaten en Noord-Brabant en Limburg die toen grotendeels in handen van de vijand waren. Sinds 1593 werd hun vergadering permanent, zodat zij alle lopende zaken van de Unie konden afdoen. Zo waren de Staten-Generaal ge worden tot 't bestuur van de jonge republiek, zonder echter in de plaats van de landsheer te treden, want de gewesten handhaafde uit drukkelijk zijn souvereiniteit. De leden der Staten-Generaal wa ren derhalve afgevaardigden van zelfstandige staten, die een bond genootschap hadden gesloten. De 7 gewesten werden elk vertegenwoor digd door een willekeurig aantal afgevaardigden gekozen uit de rid derschappen en stadsbesturen. Elk gewest bracht één stem uit en bij alle belangrijke zaken was een be sluit met algemene stemmen ver plicht. Op den duur kregen de Staten- Generaal groter macht, doordat de gewesten toch zoveel gemeenschap pelijks hadden, waardoor kleine de len van hun souvereiniteit afbrok kelden. Deze historishce Staten-Generaal hebben het laatst vergaderd op 1 maart 1796, toen zij hun bevoegdhe den plechtig aan de Nationale Ver gadering overdroegen. Gedurende de Franse tijd zijn er geen Staten- Generaal geweest, maar bij de grondwet van 1814 werd deze naam opnieuw gebruikt voor de hoogste vergadering in het land, nu echter niet meer een congres van afge vaardigden van zelfstandige pro vincies, maar een volksvertegen woordiging, die als parlement met de souvereine vorst de wetgevende macht zou delen. Zij zouden bestaan uit een kamer, waarvan de 55 le den werden aangewezen door de Provinciale Staten en voor tenmin ste een vierde deel uit de ridder schappen moesten worden gekozen. Deze Staten-Generaal hadden wei nig macht, aangezien zij alleen mochten stemmen over door de vorst aan hen voorgelegde wetten, zon der recht van amendement of van initiatief, terwijl de begroting eens en voor altijd werd vastgesteld. Pas in 1840 kregen de Staten-Ge neraal iets meer macht, doordat de begroting tweejaarlijks zou worden ingediend en de besteding van het batig saldo der koloniën bij de wet, dus met medewerking der Staten- Generaal zou geschieden. In 1915 zijn er een Eerste en Tweede Kamer gekomen. De eerste Kamer telde 20 tot 30 leden (nu 75) en de Tweede Kamer 58 (nu 150). Bij de grondwetswijziging van 1848 veranderde er veel dank zij onze grote staatsman Thorbecke die o.m. ook onze kieswet, de provin ciale wet en gemeentewet gestalte gaf. Van die tijd dateert ons echte parlementaire stelsel, waarbij de leden der Tweede Kamer recht streeks door het volk worden ge kozen en het recht kregen van amendement, interpellatie en enqu ête. De begroting zou jaarlijks wor den ingediend en het beleid in de koloniën werd aan de goedkeuring door de Staten-Generaal onderwor pen, terwijl tevens de onschend baarheid des konings en de verant woordelijkheid der ministers werd vastgesteld. In 1917 werd het beginsel der evenredige vertegenwoordiging in gevoerd en de verkiesbaarheid voor beide kamers gelijk gesteld. In 1919 kregen de vrouwen het kiesrecht en in 1922 werd ook voor de Eerste Ka mer de evenredige vertegenwoordi ging ingevoerd. Hiermede kregen de Staten-Generaal hun huidige ge zicht van puur democratisch insti tuut. Die nieuwe BRILLEZAAK in de GROTESTRAAT 220 daar ga ik mijn BRIL kopen1 Doet zoals velen BRILLENSPECIALIST GROTESTRAAT 220 - tel. 3560 - WAALWIJK Leverancier voor ALLE Ziekenfondsen Met ingang van nieuwjaar is in werking getreden de wet op het afbe- talingsstelsel-1961 en enkele op grond van deze wet uitgevaardigde besluiten. De nieuwe wet, die de vroegere regelingen vervangt, brengt vele nieuwe voorschriften voor han delaren, die als afbetalingsleveran cier optreden, voor afbetalingsfinan ciers en voor afbetalingscolporteurs. Ze heeft ten doel de koper te be schermen tegen misbruiken. De wettelijke voorschriften hebben alle betrekking op het consumptieve afbetalingskrediet; gaat het om goe deren, die uitsluitend bij de uitoefe ning van het bedrijf of van een vrij beroep worden gebruikt, dan vallen ze buiten de voorschriften van deze wet. Ook boeken en tijdschriften en overeenkomsten van betaalzegelkas- sen vallen erbuiten. Een belangrijke wijziging is, dat de wet betrekking heeft op verhuur- transacties van een aantal met name genoemde goederen scooters, brom fietsen, radio en tv of combinaties daarvan of combinaties van platen spelers met radio en tv, bandrecor ders, accordeons, wasmachines, naai machines, haarden en kachels, elek trische of gasfornuizen en koelkas ten. Voor andere niet-genoemde arti kelen is de verhuur vrij, al blijven na tuurlijk de afbetalingsvoorschriften voor deze goederen normaal van kracht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fietsen, stofzuigers, gramofoons, platenspelerswarmwaterapparaten, centrifuges, meubelen, kleding, huis houd- en woningtextiel. Bovendien zijn vrij verhuurcontracten met een looptijd van hoogstens zes maanden. Inschrijf plicht. Iedere afbetalingsleverancier - ook hij die slechts af en toe op afbe taling verkoopt - moet zich bij de Kamer van Koophandel laten inschrij ven. Is men niet als zodanig inge- schreven, dan mag rrien ook niet op afbetaling verkopen. Dit verbod gaat eerst op 1 maart in; men heeft dus twee maanden tijd voor de inschrij ving. Afbetalingsfinanciers hebben een vergunning nodig om afbetalingsver kopen te financieren. Die moet bin nen 2 maanden worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken (dir. gen. voor de midden stand). Ondernemers, die afbetalingscol porteurs in loondienst hebben, moe ten een vergunning voor deze colpor teurs aanvragen bij B. en W. van de gemeente, waar de onderneming is gevestigd. Zelfstandig colporteren is niet meer toegestaan. Ook deze rege ling gaat pas 1 maart in. Contract De afbetalingshandelaar of de af betalingsfinancier mogen zich niet aan misbruiken schuldig maken. Zij moeten er voor zorgen, dat de koper zich niet te veel in de schulden steekt (overkreditering) en daarom moeten zij bijvoorbeeld informaties inwinnen over de draagkracht van de koper en een schriftelijk contract van de transactie opstellen. Maakt zo'n handelaar of financier zich herhaal delijk aan misbruiken schuldig, dan kan hij - na waarschuwing - als afbetalingshandelaar worden ge schrapt of kan zijn vergunning als fi nancier worden ingetrokken. Aanbetaling. Bij alle afbetalingstransacties, waarop de wet van toepassing is, moet de koper een eerste betaling doen van minstens 20 percent van de afbetalingsprijs, voor hij het artikel in ontvangst mag nemen. Gaat het om verhuurcontracten van scooters en andere hierboven vermel de goederen, dan moet bij een con tract van hoogstens 11 maanden 90 De VARA zal moeten zorgen dat minister Bot (Onderw. Kunsten en Wetenschappen) binnen drie maal 24 uur schriftelijk het standpunt van de omroep binnenkrijgt over het zaterdagavond uitgezonden tv- programma „Zo is het toevallig ook nog eens een keer". De bewindsman liet dit maandag meedelen nadat hij besprekingen had gevoerd met zijn radio- en tvdeskudigen over het VARA-programma, waarover zo veel klachten zijn binnengekomen. Ook de minister zelf meent, dat dit programma de godsdienstige gevoe lens van een zeer groot deel van het Nederlandse volk heeft ge krenkt. „Naar zijn voorlopig oordeel", al dus de woordvoerder van het de partement van OKW, „vormt dit programma een inbreuk op de goe de zeden en openbare orde". De mi nister overweegt ernstige maatre gelen te nemen. Een bijzonder protest heeft wel pastoor Lücker van de St. Pieter te 's-Bosch doen horen. Z. Eerw. begon met te zeggen dat hij niet meer door een zekere dame wens te toegesproken te worden met: „Beste mensen, fantastisch", vroeg toen zijn toehoorders de hand op te steken als men de uitzending ge zien had. Vele handen gingen om hoog. „De leek begint te praten in de kerk", zei de pastoor, wat ge lach veroorzaakte. „Als ons geheiligd kruis vergele ken wordt met een televisieanten nemast; als het televisietoestel ver geleken wordt met het tabernakel; als de mooie tekst van Christus: Komt allen tot mij die belast en beladen zijt en ik zal U verkwik ken, gebruikt wordt, misbruikt wordt; als het St. Jan-evangelie dat bij ons zo heilig is: in den beginne was het beeld en 't beeld was goed; als de tien geboden geradbraakt en Een Oostberlijns gezin van vijf per sonen is er dinsdag in geslaagd naar het Westen te ontsnappen. Daarbij brak de moeder van het gezin haar beide benen, doordat zij het touw, waarmee zij zich uit het raam van de derde verdieping van een huis aan de sectorgrens liet zakken, te vroeg los liet. Ook de vader en de twee oudste zoons (resp. 19 en 14 jaar oud) lie pen lichte verwondingen op. Alleen het jongste kind, een jongen van 8 jaar kwam er zonder kleerscheuren af. MOORDENAAR UIT BELGISCHE GEVANGENIS ONTVLUCHT De drievoudige Belgische moorde naar Sylvain Dhoest is maandag ont snapt uit de gevangenis van Turn hout. De uiterst gevaarlijke psycho paat verbleef hier, nadat hij voor zijn laatste misdaad - een moord op een boerenknecht tot 15 jaar was ver oordeeld. Een enorme klopjacht is on middellijk ontketend. Honderden gen darmes en politiemannen speuren een gebied af tussen Turnhout en Brugge, vanwaar de vluchteling afkomstig was. De bevolking in het Neder lands-Belgische grensgebied is ge waarschuwd, dat Sylvain Dhoest tot alles in staat is. Het is niet uitgeslo ten, dat de man de wijk heeft geno men over de Nederlandse grens. percent van de huursom als eerste be taling worden bedongen. Dit percen tage daalt naarmate het contract lan ger loopt. Het laagste is 25 pet bij contracten van meer dan 35 maanden. Voor die goederen waarvoor reeds een hogere eerste betaling is voor geschreven, blijft dit bestaan; voor deze goederen is tevens de maximum duur van de contracten geregeld. De ze goederen staan vermeld in de con- junctuurafbetalingsbeschikking '63. Voor alle andere goederen geldt een eerste betaling van minstens 20 per cent, waarbij men de maximumduur zelf kan vaststellen. Als de totale af betalingsprijs of verhuurprijs minder dan 250 gulden bedraagt (was 150) is een eerste betaling niet nodig. De wet geeft verder voorschriften over de prijsaanduiding in afbeta lingswinkels en over de inhoud van 't afbetalingscontract. misvormd worden; als het onze va der wordt gebeden: Geef ons heden ons dagelijks programma, is dan een protest op zijn plaats, ja of nee?" aldus pastoor Lücker. „Wie zegt nee?" (niemand rea geerde). „Wie zegt ja?" (beroering in de kerk en een luid en langdurig ge klap). De pastoor, die vond, dat KAB, KRO, Radio Unie en wellicht ook politici hier een taak hadden, draai de tenslotte een bandopname van de uitzending. Paus Paulus, de pelgrim uit het Heilig Land, heeft bij zijn terugkeer in Rome een ontvangst gekregen, die wellicht geen voorbeeld kent in de hele geschiedenis, zelfs niet uit de tijd van de Romeinse keizers. Zijn vliegtuig landde in de valavond op het militaire vliegveld Ciampino, waar de Italiaanse president en de leden van de regering hem even enthousiast toe juichten als de onafzienbare menigte, die met haar gejuich het geluid van de zilveren trompetten van de ere wacht overstemde. Honderden meters rood tapijt, een door baldakijnen overhuifd ontvangst-gedeelte, de strengste voorzorgsmaatregelen en de redevoeringen; dat alles gaf aan, dat een regerend soeverein zijn voet op Italiaans grondgebied had gezet. Uit de klokketorens van de 700 Romeinse kerken rolden wolken van indrukwekkend bronzen welkomstge luid over de stad, toen de lange stoet auto's van de pauselijke processie over de antieke Via Appia, eens de weg die de zegevierende Romeinse legioenen namen, naar het Colosseum reed. Daar verwelkomde de burge meester van de stad paus Paulus na mens het Romeinse volk. Honderd duizenden stonden langs de route naar het Sint Pietersplein en juich ten zich hees. Paus Paulus was zicht baar geroerd en beantwoordde de ova ties met zijn bekende groet en met het geven van zijn zegen. ENCYCLIEK OVER PELGRIMSTOCHT. Paus weer aan de slag. Paus Paulus heeft dinsdag weer normaal gewerkt. Hij ontving in de ochtend zijn naaste medewerkers en leden van het staatssecretariaat om lopende zaken te bespreken. Daarna werkte hij aan zijn eerste encycliek, die binnenkort zal verschijnen en waarin hij ook zijn ervaringen in het Heilige Land en zijn gevoelens tijdens deze pelgrimage zal verwerken. Na 13 jaar Washington. Andere posten voor De Beus en Schürmann. Binnenkort is de benoeming te ver wachten van dr. J. H. van Roijen tot ambassadeur in Londen. Oud-minis ter van Roijen is dertien jaar Neder lands ambassadeur geweest in Was hington. Hij wordt in de Britse hoofdstad opvolger van ambassadeur mr. baron Bentinck van Schoonhe- ten. In Haagse kringen wordt mr. C. W. A. Schürmann genoemd als de eerste kandidaat voor de opvolging van dr. Van Roijen in Washington. Mr. Schürmann is sinds 1955 hoofd van de Nederlandse perma nente vertegenwoordiging bij de Ver enigde Naties. Zijn functie zal zo goed als zeker worden overgenomen door dr. J. G. de Beus, tot vorig jaar ambassadeur in de Australische hoofdstad Canberra. OVERSCHOT KAAS NAAR SKOPLJE De Nederlandse regering heeft Skoplje, het Zuidslavische stadje dat vorig jaar door een aardbeving werd getroffen, honderdduizend kazen van 7 kilo per stuk geschonken. De schenking vertegenwoordigt 'n waarde van ruim 1 miljoen gulden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 1