KAATSHEUVEL DRUNEN WAALWIJK \j0m Opru ming UW MU Sprang-Capelle Nog volop Nassau Moeder van 2 kinderen dodelijk verongelukt Bestuurder na aanrijding doorgereden Confectie Atelier ALTI0 officieel geopend H. Kerst ter gelegenheid van 75e verjaardag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 3 FEBRUARI 1964 Tandarts v. d. Wiel AFWEZIG r* LEDER WAREN HUIS 5— Korte berichten In de nacht van zondag op maan dag heeft een politie-patrouille van de rijkspolitie Groep Loon op Zand- Kaatsheuvel, in de Erasstraat in Kaatsheuvel, ter hoogte van het voormalige voetbalveld van de voet balvereniging „Berndijk", het stof felijk overschot gevonden van een vrouw, dat bij onderzoek mevrouw A. J. van Wanrooij-de Vries bleek te zijn. Mevrouw v. Wanrooij, woon achtig in de Emmastr. 51 was rond half twaalf in de straat een bood schap gaan doen. Mensen in de buurt hebben verklaard rond die tijd een harde klap te hebben ge hoord, waaraan verder geen aan dacht is geschonken. Naar alle waarschijnlijkheid is mevrouw v. Wanrooij-de Vries door een achterop komende wagen gegre pen. De chauffeur, die dit ongeluk moet hebben bemerkt 't slacht offer werd ongeveer 20 meter mee gesleurd, terwijl in de onmiddellijke omgeving glasscherven werden ge vonden is doorgereden. Ongeveer een kwartier na het on geluk werd het stoffelijk overschot door een patrouille van de Rijks politie aangetroffen. Mevrouw v. Wanrooij-de Vries was 34 jaar en moeder van twee kinderen. Vandaag zal in Tilburg secksie op het stoffelijk overschot werden gepleegd. KOPEREN JUBILEUM Mej. C. Donders herdacht op 31 januari 1964 het feit, dat zij 12% jaar in dienst was bij de N.V. J. de Gouw en Zn., Gasthuisstraat 127 te Kaatsheuvel. In zijn toespraak memoreerde de directeur de grote verdiensten van de jubilaresse voor het bedrijf en de prettige manier waarop zij altijd haar werk heeft verricht. Hierna bood hij haar een geschenk onder couvert aan. Een van haar collega's bood daarna namens het /stik-atelier een cadeau aan. In haar dankwoord verklaarde de jubilaresse dat zij altijd prettig sa mengewerkt heeft met allen in het bedrijf en dankte directie en perso neel voor de cadeaux, die zij had mogen ontvangen. GILDE ST. JAN Zondag hield het gilde St. Jan haar negende schietoefening voor de wintercompetitie op de kegelbanen van Euphonia. De stand na 90 scho ten is thans: 1. A. Wijgerde 985 p.; 2. P. v. Nieuwstadt sr. 977 p.; 3. A. Merkx 944 p.; 4. P. v. Nieuwstadt jr. 944 p.; 5. A. Verhoeven 940 p.; 6. H. v. Balkom 913 p.; 7. P. Schoen makers Czn. 900 p.; 8. A. Dingemans 694 pnt. VERGADERING DUIVENVERENIGING C.C. KAATSHEUVEL Zondag hield de duivenvereniging C.C. Kaatsheuvel in de Gildenbond een vergadering, waarvoor flinke belangstelling bestond. Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. besloten om aan te sluiten bij de C.C. Raams- donksveer en omstreken. Verder werd meegedeeld dat contact is op genomen met Dongen, om samen enkele vluchten te houden, alsmede dat de leden deze week 't vliegpro- gramma 1964 krijgen thuisbezorgd. Er staan verder elf bondsconcoursen op het programma van de Brabant se Bond en wel Corbeil, St. Denis, Orleans, Creijl, Orleans, Parkstone, en vijf rondvluchten. Tenslotte deel de de voorzitter mee, dat van rand gemeenten van Kaatsheuvel 10 aan vragen waren binnengekomen om aan te sluiten bij de C.C. Kaatsheu- vel. Tijdens de vergadering gaven zich vijf nieuwe leden op, waardoor het ledental thans de 50 is gepasseerd. Zaterdag werd het nieuwe gebouw voor confectie-atelier Altio offi cieel geopend door burgemeester mr. Stieger, terwijl de hoogeerw. heer Deken Werner de inzegening verrichtte. Deze opening werd een feestdag voor de familie Thuys en de gehele werkgemeenschap van Altio. De firma Altio, die zich befcig houdt met het vervaardigen van dassen en kamerjassen, vestigde zich ongeveer twee jaar geleden in Drunen. De heer Snoeren, voorzitter van de Bond, sprak tot slot een dankwoord, waarin hij allen betrok, die deze avond hadden mee gewerkt. Speciaal dank bracht de heer Snoe ren aan het gemeentebestuur voor het mooie gebouw dat zij beschikbaar heeft gesteld. CARNAVAL DRUNEN Carnaval Drunen zal dit jaar weer een echt volksfeest wordt. Optocht en groep- lopen zijn zo ongeveer de 'hoofdpunten van het programma. Dit jaar zal Drunen voor de eerste keer carnaval vieren onder een nieuwe Prins, n.l. Prins Dwerg II. Het programma is als volgt Zondag 9 februari 14 uur Aankomst Prins Dwerg II bij café Jo Aerts. De prins zal hier worden verwelkomd door zijn Raad van Elf, de Hofkapel en de Carnavalsgroepen. Na een welkomstwoord trekt de stoet via Eindstr. en Grotestraat naar het Gemeentehuis. De stoet bestaat uit: 1 De Rijvereniging; 2 Uit slovers; 3 Troubadours; 4 Mostaards; 5 Hultenezen; 6 Tokavers; 7 Hultenezen-2; 8 Hofkapel; 9 Prinsenwagen; 10 Blauwe Schuit; 11 Tokavers-2; 12 De Haaikneu- ters. Op het gemeentehuis zal de Prins ont vangen worden en zal de sleutel worden overhandigd. Hierna begeeft het gezelschap zich naar het Raadhuisplein, waar Mina onthuld wordt. De stoet stelt zich dan weer op in bovengemelde volgorde en trekt ver der door Drunen via Stationsstr., v. d. Heij- denstraat, v. d. Meijdenstr., Schoolstr., Sta tionsstr., Grotestraat tot café Piet Klerks, waar de stoet ontbonden wordt. Na afloop is de prijsuitbreiking eveneens in café Piet Klerks. 19.30-23 uur Cafébezoek door de Prins met zijn gevolg, (Raad v. Elf en Hofkapel). Maandag 10 februari 14 uur Kinderoptocht. Hieraan mogen al le schoolgaande kinderen deelnemen, mits zij gecostumeerd zijn. Na afloop van de op tocht gaan de deelnemers naar de Hoge Braken, waar zij getracteeTd zullen worden. De deeünemeTS aan de optocht stellen zich op dn de Burg. v. d. Heijdenstrat om 13.30 uur. Vertrek om 14 uur. De te volgen route is: Pr. Bernhardstr., Oranjestr., Wilhelmi- nastr., Stationsstr., 'Grotestr., Jac. v. d. Meij denstr., Schoolstr., Stationsstr., Hoge Bra ken. Deze optocht zal muzikaal worden op geluisterd door de Drumband SHJ, de Hof kapel, Tirolerkapel Assman en drumband Harmonie Drunen. 18.30-23 uur Cafébezoek door Prins en gevolg. Deze avond zullen de Drunense Carnavalsgroepen volgens een vastgesteld rooster de diverse café's bezoeken om te to nen hoe zij carnaval vieren. Aan dit optre den, hetwelk door een jury wordt beoor deeld, zijn ook weer prijzen verbonden. Dinsdag 11 februari 19-23 uur cafébezoek door Prins en gevolg. 23 uur Sluiting carnaval op het Raadhuisplein, waarbij Mina begraven zal worden. Zaterdag 14 februari 20 uur Prijsuitreiking aan de groepen in Hotel Royal, voor de wedstrijden van maan dag. R.K. VROUWENGILDE. Voor het R.K. Vrouwengilde zal mevr. I. GoldsChmidt, hoofd voorlichting van de Ambassade van Israël, een lezing geven over: Het hedendaagse Israël. Deze lezing wordt gevolgd door een film over Israël. Een bijzondere avond, die om 8 uur begint in Hotel Royal. OLIEBOLLEN MET CARNAVAL De Verkenners en Welpen houden a.s. zaterdag t.g.v. de Carnaval hun j aarlij kse oliebolen - ver koopactie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Welpen en Verken ners van de Dr. Akkermansgroep in Drunen. De oliebollen worden huis- aan-huis verkocht, terwijl zij zater dagmiddag ook verkrijgbaar zijn aan de Huishoudschool. JAARVERGADERING ST. WILLIBRORDUS afdeling Drunen Toen voorzitter v. Oijen vrijdag j.l. de jaarvergadering in Café H. v. Delft opende, mocht hij zich ver heugen in een flinke belangstelling. Vele leden met echtgenote of ver loofde, vulden bijna de gehele zaal. De verslagen van secretaris en penningmeester werden voorgelezen en in orde bevonden. Ook door de kascontrole-commissie waren de boeken gecontroleerd en in orde be vonden. Een nieuwe kascontrole- commissie werd benoemd, die nu be staat uit de heren P. Lommers en P. Mommersteeg. Voor de bestuurs verkiezing waren geen kandidaten binnengekomen, zodat de heren P Vermeulen en H. Damen werden herkozen. De heer Berlo huldigde hierna 7 jubilarissen; hij dankte hen harte lijk voor de offers door hen ge bracht. Verder sprak hij nog over de p.b.o. en over de emancipatie van de vrouw, waarbij hij in het bij zonder onderstreepte de gelijke be loning van man en vrouw. Van de rondvraag, die daarop vojgde, werd weinig gebruik ge- mdakt. Het verdere van de avond werd verzorgd door de heer v. d. Hoven en zijn mannen, die er de stemming al dadelijk in hadden en jong en oud de kans gaven een dansje te wagen. Een loterij, die in het ver loop van de avond werd gehouden en waarvan de prijzen beschikbaar waren gesteld door heren werkge vers en middenstanders, werd even eens een succes. Het uur van slui ten kwam dan ook veel te vroeg. Het bestuur kan terugzien op een zeer geslaagde avond. VOORSPOEDIGE GROEI Altio maakte een voorspoedige groei door en dit noodzaakte de di rectie om uit te zien naar nog gro tere ruimte en aldus kwam het be sluit een geheel nieuw atelier te bouwen. Onder architectuur van J Verhagen kwam in de Stationsstraat een zeer fraai gebouw tot stand, waarvan wij zaterdagmorgen de of ficiële opening mochten meemaken. In zijn welkomswoord gaf de di recteur, de heer Hans Thuys, een overzicht van het ontstaan en de groei van Altio. Men ging in Am sterdam van start in een kleine ruimte en al spoedig moest worden uitgezien naar een grotere ruimte, die eveneens in Amsterdam werd gevonden. Maar de zaak groeide, de omzetten stegen en de productie moest daaraan worden aangepast. Men besloot in Brabant een atelier te stichten en na veel zoeken en af tasten viel tenslotte de keuze op Drunen. De heer Thuys bracht in dit verband dank aan burgemeester Stieger en de andere leden van het gemeentebestuur, die bij de vesti ging in Drunen Altio steeds nuchter en zakelijk hebben voorgelicht. Er was bij het gemeentebestuur geen enthousiasme over deze vestiging, maar nuchter en zakelijk is ons ver teld dat het in Drunen te proberen was en dat zij gaarne alle mede werking zouden geven. Aan deze medewerking had het, aldus de heer Thuys, niet ontbroken en wat het resultaat van het proberen betrof, daarover waren directie en, naar hij hoopte, ook het gemeentebestuur ruimschoot tevreden. De heer Thuys gaf ook enkele cijfers weg over be haalde omzetten in de laatste jaren, omzetten welke steeds een stijging te zien gaven van 60 tot 40% en het laatste jaar nog, ondanks verbou wing, van 30%. De heer Thuys dankte in zijn openingswoord ook de dienst gemeentewerken uit Drunen en verder ale medewerkers van Al tio, waarbij hij vroeg ook in de toe- komst met liefde voor het werk en het product verder te bouwen aan Altio. Speciaal bracht hij dank aan mevr. Visser, de leidster van het atelier, die uit Amsterdam was mee- gekomen om haar beste krachten te i blijven geven aan Altio. BIJZONDERE AANWINST Burgemeester Stieger, die hierna het woord kreeg, noemde de vesti ging van Altio een bijzondere aan winst voor Drunen. Inderdaad was het gemeentebestuur in eerste in stantie niet enthousiast geweest. Niet zozeer natuurlijk om Altio, maar meer om het feit dat Drunen een arbeidsbezetting heeft van bijna 150%. De taak van het gemeente bestuur is in het verleden geweest en zal dit ook in de toekomst zijn, de verzorging die nodig is voor de industriële groei die Drunen door maakt. Het feit dat ook het E.T.I. Altio Drunen niet als vestigings plaats adviseerde, bewijst dat wij juist handelden door voorzichtig te zeggen: U zou het kunnen probe- ren. Met de vestiging van Altio en de voorspoedige groei die zij kon door maken in Drunen, is bewezen, aldus burgemeester Stieger, dat de theorie de praktijk wel eens bedriegt. Spr. zei blij te zijn met de vestiging van Altio. Niet alleen omdat dit fraaie gebouw er nu staat, maar ook om dat door deze vestiging het soms te eenzijdige patroon van de industrie in Drunen hiermee verder kan wor den doorbroken. Momenteel zijn er in Drunen drie ateliers gevestigd, waarin ruim 100' vrouwelijke ar beidskrachten werk vinden. Burge meester Stieger wenste de heren Thuys van harte geluk met dit fraaie nieuwe atelier, waarmee ook het gemeentebestuur erg gelukkig was en wenste de directie gaarne voor de toekomst goede zaken toe. Hiermee verklaarde burgemeester Stieger deze nieuwe zaak voor geo- opend. INZEGENING Deken Werner verrichtte hierna de inzegening, waarbij hij tevens de betekenis van de inzegening en de waarde die de kerk hieraan hecht, uiteenzette. De spreuk „Aan Gods Zegen is alles gelegen", krijgt met een dergelijke inzegening wel een bijzondere betekenis. Het gezelschap kreeghierna de ge legenheid het zeer fraaie atelier te bezichtigen, terwijl men tevens in de gelegenheid was het fraai pro duct dat bij Altio wordt vervaar digd, te zien. De firma Altio fabri ceert op voorraad. De dag werd verder in feestelijke stemming doorgebracht. Het gezel schap zat hierna aan bij een geza menlijke maaltijd, terwijl in de avonduren in Hotel Royal voor het personeel een feestavond werd ge houden. In de loop van de dag wer den nog hartelijke woorden gespro ken, o.a. werd namens het personeel een fraai geschenk aangeboden. Ook wij wensen Altio gaarne voor de toekomst veel succes toe. FEESTAVOND BOND VAN BEJAARDEN. Donderdagavond hield de Bond van Be jaarden in Drunen in de zaal van café Els- hout de jaarlijkse feestavond. Het werd een bijzonder gezellige en geslaagde avond, waarbij de toneelgroep ONA, het Meisjes koor Romantica en de Accordeonclub Cres cendo hun beste beentje voor zetten. Hoe zeer de verrichtingen van de jeugd door de bejaarden werden gewaardeerd, bleek wel uit het daverend applaus. Na afloop van het programma sprak bur gemeester Stieger zijn waardering uit voor hetgeen de toneelvereniging ONA, het Ac cordeonorkest Crescendo en het Meisjeskoor Romantica hadden gepresteerd en wees er schertsend op dat de bejaarden hebben kun nen horen, hoe de huidige Drunense jeugd, behalve Hollandse, ook liedjes in het En gels, Frans of Duits kan zingen. Ten aan zien van de Bejaardenbond merkte de bur gemeester op, dat het bejaaTdenwerk in Drunen de laatste tijd met voortvarendheid wordt aangepakt, hetgeen het Gemeentebe stuur heeft doen besluiten, een ruimer socië teitsgebouw ter beschikking van de Bejaar denbond te stellen en sprak de wens uit, dat de bejaarden zich daarin prettig zouden voelen. Hij besloot zijn toespraak met de toezegging, dat het Gemeentebestuur steeds een open oor zal hebben voor de gang van zaken bij deze bond. Zaterdag 1 februari heeft de heer H. Kerst, ter gelegenheid van zijn 75e ver jaardag door burgemeester van Prooijen de versierselen opgespeld gekregen be horende bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Door deze benoeming van de heer Kerst, die aan de Nieuwevaart in Capelle woont, heeft de gemeente Sprang-Capelle haar eerste ridder binnen haar grenzen. De plech tigheid werd o.m. bijgewoond door een deputatie van het bestuur van de bij zondere school aan de Heistraat, van de Chr. H.B.S. in Waalwijk, van de plaat selijke afdeling van het Groene Kruis, van de Geref. Kerk aan het Bruggetje. De heer H. Kerst, die mede-firmant is van Schoenfabriek Rembrandt, is 18 jaar lid geweest van de Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten en 5 jaar van de raad van bijstand van de Schoenindustrie. Verder is de heer Ketst vele jaren lid geweest van het kerkbestuur, van de kerkeraad, van de Part. Sy node van N.-Brabant en Limburg, terwijl de heer Kerst tevens lid was van de Synode der Geref. Kerken. Vervolgens was hij mede-oprichter van de A.R. Kiesvereniging in Capelle, vanaf 1919 tot 1941 was hij lid van de gemeen teraad eerst van Capelle en later van Sprang-Capelle. De heer Kerst toonde tijdens zijn leven ook bijzonder veel belangstelling voor het onderwijs. Hij was een der oprichters van voor Buitengewoon Lager Onderwijs even eens in Waalwijk. Vanaf het begin is de heer Kerst lid ge weest van het plaatselijk bestuur van het Groene Kruis in Sprang-Capelle, waarbij hij gedurende 36 jaar de functie van voorzitter heeft vervuld. Mede dank zij zijn streven en werken kreeg het Groene Kruis de be de Chr. School aan de Heistraat, terwijl hij over een modem nieuw wijkge- lange tijd de voorzittershamer heeft gehan- - - - teerd van het schoolbestuur. Mede dank zij zijn initiatief werd in Capelle een Chr. Kleu terschool opgericht, terwijl de heer Kerst tevens mede-oprichter is geweest van de Bijz. Chr. ULO-school. Ook werkte hij mee aan de oprichting van het Willem van Oran je-college in Waalwijk en de Chr. school bouw. Tot slot was hij de mede-oprichter van de woningbouwvereniging in Capelle, terwijl hij later in 1947 meewerkte aan de oprichting van de Woningstichting Sprang- Capelle. In onze rubriek "Op de voet gevolgd" komen wij nog terug op deze feestviering. >11 LAATSTE TREKKING WEERMANTOTO ANDREAS ZIJLMANS GROEP i Alle prijzen gaan er uit. Totaal ingeleverde formulieren 758; totale inzet 553,75. De eerste prijs van 100.gaat naar F. C. M. Moonen, Vondelstr. 35 Waalwijk. De tweede prijs, groot 60. gaat naar W. N. P. v. Dongen, Mr. v. Coothstraat 71, Waalwijk en mej. Ria Hellings, St. Antoniusstraat 127 Waalwijk. van 1 tot en met 16 februari Voor spoedgevallen nemen .collega's waar. De derde prijs wordt verdeeld on der de volgende personen en is 120 gulden groot H. Nieuwburg-Mahieu, Stations straat 27; A. B. M. Verwiel, Grote straat 264; H. de Ronde, Stations straat 9; M. Schilders, v. Brederode- laan 2; A. Verhoofstad, Baardwijk- sestraat 137; Louter, Altenaweg 2; J. C. v. Mierlo, Baardwijksestraat 4; A. Smits, Antoniusstraat 13 d (twee maal); Fr. Gloudemans, Past. Kuy- persstraat 6; L. v. Kessel, St. An toniusstraat 19 c; G. de Jong, Laag einde 15; v. Loon, Mr. v. Coothstr. 26; J. Muller, Kasteellaan 43; M. Vanwelden, Wilhelminastraat 12; C. Vermeer, lNic. Beetsstr. 6; Chr. Du- moulin, Grotestraat 383; Mevr. Pog- gemans-Oppermans, Grotestraat 264; J. R. A. v. Oyen, Laageinde 65a; M. v. Gemert-Geerts, Smeelelaan 50; C. IJpelaar, Wilhelminastraat 37; M. Zeegers, Wilhelminastr. 75; J. Zee- gers, Wilhelminastr. 75; J. A. de Waal, Julianastraat 7a; A. Spierings Julianastraat 9; P. Dinslage, Grote straat 237b, allen uit Waalwijk; mej. M. Spapens, Trouwlaan 263, Tilburg; C. F. A. Adams, Corn. Wittestraat 28 Tilburg; W. A. M. van de Wete ring, Fatimastraat 6, Tilburg; J. M. Th. v. d. Berg, Trompstraat 9, Til burg; L. Dams, Velodroomweg 3, Geel (België); J. M. v. Gemert, Bra bantse Turfmarkt 83a, Delft; J. van Gemert, Brabantse Turfmarkt 83a, Delft. Temperaturen 1 februari 1964: Den Helder 7; Ypenburg 8; Vlis- singen 6; Eelde 9; Twente 9; de Bilt 10; Eindhoven 10; Z. Limburg 9. In de Echo van a.s. vrijdag geven wij een algemeen overzicht van de weermantoto. BEGIN VAN BRAND. Zaterdag rond 11 uur werd brand ont dekt in de Kasteellaan, perceel 31. De brandweer werd gewaarschuwd en al spoe dig was deze op de plaats des onheils ge arriveerd, waar echter niet meer ingegre pen hoefde te worden, omdat de buren zich via het balkon toegang tot de flat had verschaft en het vuur reeds had kunnen do ven. Er was nl. vuur in een pan geslagen, die op een gaspitje stond. De schade bleef gelukkig voor de afwezige bewoners zeer beperkt. AGENDA Woensdag 8 uur repetitie dames koor „Oefening en Vermaak" in De Twee Kolommen. Vanaf donderdag Musis Sacrum „Vijf weken in een ballon". 14 jaar. Zondag 12 uur repetitie mannen koor „Oefening en Vermaak" in De Twee Kolommen. AANRIJDING. Enkel wat lichte schade ontstond bij een aanrijding die op het Laageinde plaats vond, toen W. v. O. als bestuurder van een vracht wagen vanuit een uitrit de weg opreed en zo de weg blokkeerde voor de bromfietser L. Z., die juist passeerde. Met enkel wat materiële schade liep deze aanrijding wel heel gelukkig af. VERLOREN EN GEVONDEN. Verloren portemonnaie met inh., por tefeuille met rijbewijs, bruine rijwieltas, f 12.50 (f 10 en 2.50), plastic étui met au topapieren. Gevonden Regenbroek, fietspomp, 4 zegels RPS, portemonnaie met inh., karna- valstoeter, stalen boor. N.C.V.B. AFD. WAALWIJK EN OMSTR. Deze afdeling hield woensdagavond 29 januari haar jaarvergadering in het Willem van Oranje-college te Waalwijk. De presidente, mevr. N. G. van Herwij nen sprak een welkomstwoord en tevens een goede wens voor 't nieuwe jaar. Vervolgens kwamen de jaarverslagen van de secretaresse, mevr. J. W. Overweel-van Someren en van de pénningmeesteresse, mevr. G. de Hoop-Ekelmans aan de orde. Gelukkig opk dit ja?r weer een batig saldo. Ih dje plaatis van m^vr. M: P. Slender- Ros, aim wie hartelijk dank werd gezegd voor 't vele werk dat zij deed, werd geko zen mevr. E. J. Rijken-Oerlemans. In de pauze, waarin heerlijk werd ge- traoteerd, werd een verloting gèhouden ter versteviging van de kas. In het tweede ge deelte van de avond konden enkele films bewonderd worden, n.l. Gebreid verhaal en "Diepvries". Beide films waren afkomstig van het Techn. Filmcentrum in Den Haag. De volgende samenkomst zal door on voorziene omstandigheden niet plaats heb ben op woensdag 19 febr., maar op donder dag 20 febr. Dr. N. de Blois zal dan spre ken over: "Wat doen we hij ongelukken, die in huis voorkomen?" KINDERCARNAVAL 1964 93.50 25— 10— 10— 25— 10— 25— Stand vorige publicatie Per bankgiro ontvangen De Amstel Helmitin A. Verwiel, lederwaren v. Helvoirt-de Nijs Fa. Appels, expediteur Gerolanda v. Mil-v. Sprang, banketbakkerij Nog ingekomen 'n vorstelijke gift van Landis Gyr. N.V. van 100— Hiermee zijn wij ge,komen aan 'n totaalbedrag vrije giften en giro stortingen 303,50. Hartelijk daank aon oe alle. Mer we hope toch nog stiekum det er nog meer komt; het ies toch veur de keinder. Peer v. d. Muggenheuvel Niets dan lof voor de plechtige ontvangst en stijlvolle viering in de St. Jan bij gele genheid van de intocht van onze nieuwe Pastoor. Jammer dat er nog steeds geen einde is gekomen aan 't reserveren van de plaatsen bij zulke gelegenheden. Zij wij als parochia nen niet allen gelijk binnen de kerkmuren? Een uitzondering mag er vanzelfsprekend gemaakt worden voor 't Kerkbestuur, de Burgemeester, priester, religieuzen, familie en vrienden van de pastoor. Maar tot zover dient het zich te beperken, want de tijden zijn ook ten deze veranderd, goddank! Het is taak van de volwassen gelovigen, een klimaat in de kerk te scheppen, waar onze opgroeiende zonen en dochters zich thuis voelen. Een parochiaan van St. Jan. De Ranger 6 van de Amerikaan se ruimtevaart is tegen de maan te pletter geslagen, juist nadat de foto instrumenten hun dienst hadden geweigerd. Bij Egmond aan Zee zijn nieuwe gasvondsten ontdekt. Een Nederlandse kustvaarder is bij de kust van Noorwegen vergaan. Men vermoedt dat de gehele be manning van 9 koppen is omgeko men. Vijf lijken zijn reeds gebor gen. Prinses Irene, die zondag van Madrid in Innsbruck zou aankomen, heeft het vliegtuig dat haar in Spanje zou afhalen, vergeefs laten wachten. De Belgische artsen hebben hun staking een paar maanden uitge steld. Burgemeester v. Prooijen speldt de heer Kerst de versierselen op, be horende bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. 90 MILJARD M3 AARDGAS in E ems-Dollar gebied. In het Eems-dollargebied bevindt zich naar schatting 90 miljard kubie ke meter aardgas. De helft hiervan komt toe aan de Nederlandse concessionaris de N. A. M., de andere helft aan de Duitse oliemaatschappij 'Brigitta", zo heeft de minister van economische zaken prof. dr. J. E. Andriessen geantwoord op schriftelijke vragen van de Twee de Kamerleden dr. A. Vondeling en dr. ir. A. P. Bele (beide P.v.d.A.). Over de omvang en de ligging van de aardgasvoorkomens in dit tussen Nederland en Duitsland getwiste ge bied zijn nog geen volledige gegevens beschikbaar. De N.A.M. en de „Brigitta" zijn beide ondernemingen, opgericht door Shell en Esso". „Prins, ut heej bezunder goed gegaon meej de giften", schijnt Peer v. d. Muggenheuvel te zeggen tegen Prins Sjef den Irste „veural deze ene is unne goeie".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 6