wAAlwukse en UnqstRAAtse couRAnt De revalidatie in Noord-Brabant wordt gevormd door een hecht samengaan van verschillende instanties Jampe BEZUINIGINGSPLAN VOOR DE LANDMACHT WASPIK Provinciaal nieuws Doel van de stichting: Lichamelijk gebrekkigen helpen bij het hervinden van het menselijk geluk Ogen vragen brillen van STASSAR Organisatie Doel Samenstelling Werkwijze Borduren Pliseren Stofknopen Stofceintuurs Knoopsgaten Stoppen Verkorten van rokken en mantels Damesmode TILBURG Full time geneeskundige REEKS DIEFSTALLEN IN TILBURG OPGELOST 59.000 AANVRAGEN VOOR UITKERINGEN NAZI-VERVOLGDEN Brabant kan 5 huizen per dag meer krijgen MAN IN VALLENDE KRAAN REDT TWEE MENSENLEVENS OPBRENGST BELASTING RUIM 11,5 MILJARD Restauratiewerkzaam heden in Geertruidenberg Textielbedrijf opgeheven GEEN INVOERSTOP VOOR EIEREN Landbouw MAANDAG 9 FEBRUARI 1964 86e JAARGANG No. 11 fcho van het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) ƒ1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO" Bij de revalidatie moet als uitgangspunt worden gesteld, dat hier geen sprake is van een afzonderlijk specialisme, maar van een conglo meraat van gespecialiseerde facetten van verschillende vakterreinen, die ieder voor zich, en in combinatie erop gericht zijn, invaliditeit te voorkomen, weg te nemen of te verminderen. Deze vakterreinen kun nen worden teruggebracht tot een bepaald aantal sectoren die in het huidige ontwikkelingsstadium gesteld kunnen worden op vier, name lijk, de medische-, de arbeids-, de maatschappelijke werk- en de on derwijssector, die ieder in de revalidatie hun eigen specifieke bijdrage moeten leveren, wil de patiënt efficiënt en daadwerkelijk geholpen kunnen worden. De aard van het werk ten behoe ve van de revalidatie brengt met zich mee, dat er tussen zelfstandige werkzame sectoren zowel op orga nisatorisch als op uitvoerend vlak een hechte samenwerking moet be staan. On deze samenwerking te kun nen realiseren en de juiste ontwik keling van het revalidatiewerk in al zijn geledingen te bevorderen, is er voor iedere provincie een sa menwerkingsorgaan nodig tussen de organisaties en instanties van bovenbedoelde vakterreinen. Zo is in de provincie Noord-Brabant in 1951 als samenwerkingsorgaan de Stichting voor Revalidatie in Noord Brabant in het leven geroepen. In dit provinciaal orgaan hebben zit ting het provinciale Wit Gele en het provinciale Groene Kruis, de A.V.O., de gewestelijke arbeidsbu reaus, het maatschappelijk werk uit de sector van het particulier ini tiatief en de in deze provincie werk zame revalidatiecentra. Het secretariaat van de Pro vinciale Revalidatie Stichting is gevestigd in Tilburg, Gast- huisring 37, tel. 04250 - 21910. Het secretariaat Revalidatie- bureau Waalwijk: Gemeen telijke Dienst voor Sociale Zaken, Grotestraat 196, tel. 04160 - 2444. De Stichting heeft ten doel te bevorderen, dat personen, die als gevolg van lichamelijke gebreken, kwalen of afwijkingen invalide of minder valide zijn geworden, dan wel dreigen te worden, het mense lijk geluk en zo mogelijk ook de gaafheid van persoon hervinden en .daarnaast zo mogelijk medisch en ■sociaal geschikt worden gemaakt. Men wil trachten deze mensen te behouden voor het verrichten van produktieve arbeid, dan wel een zo groot mogelijke onafhankelijkheid in de samenleving geven. Als taak heeft de stichting onder meer, het coördinerend en stimu lerend werkzaam zijn ten aanzien van de revalidatie op provinciaal niveau, het bevorderen van een goede samenwerking bij de uitvoe ring van het werk en het registre ren en bewerken van gegevens over patiënten uit de provincie, met on der meer het doel om na te gaan, waar en welke nieuwe voorzienin gen getroffen kunnen worden. Met betrekking tot de eerste twee genoemde taken heeft de stichting in de loop der jaren verschillende revalidatiebureaus in het leven ge roepen. Deze revalidatiebureaus, in totaal 17, liggen over de hele pro vincie Noord-Brabant verspreid. Het team van het revalidatiebu- reau is samengesteld uit de uitvoe rende werk(st)ers van die organi saties, die deel uitmaken van het stichtingsbestuur en tevens in cidenteel uit personen uit de lo cale of regionale sfeer. Daarnaast nemen in vele bureaus een verte genwoordiger van de afd. Sociale Zaken van de gemeente aan de be sprekingen deel. Het revalidatiebureau in Waal wijk, dat in 1933 werd opgericht (onlangs werd het tienjarig bestaan van de revalidatie in Waalwijk op bijzonder passende wijze gevierd) strekt zijn werkzaamheden uit over in totaal 7 gemeenten met ongeveer 84.000 inwoners. Als voorzitter van het revalida tiecentrum in Waalwijk heeft zit ting P. J. A. Lenglet, arts, als se cretaris, J. G. M. de Broek, hoofd van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Waalwijk. Vervolgens als leden: Zr. M. J. A. Verhagen, districtsverpléegster van het Wit Gele Kruis; Zr. P. Heida, districts verpleegster van het Groene Kruis; H. J. M. Ph. Allard, buitendienst ambtenaar van de A.V.O.; J. J. Din- gemans, ambtenaar voor de Bijzon dere Bemiddeling van het Geweste lijk Arbeidsbureau in Waalwijk en mej. E. Couwenbergh, assistente van de secretaris. Zoals uit deze samenstelling blijkt, zijn met uitzondering van de op revalidatie- terrein zich nog ontwikkelende sec tor onderwijs alle daarvoor in aanmerking komende sectoren, die bemoeienissen hebben met de ge handicapten, in het bureau verte genwoordigd. De taak van het revalidatiebu reau bestaat uit het vormgeven aan revalidatie-mogelijkheden voor de door de partners ingebrachte pa tiënten, en het aangeven van de wegen, die door de patiënten ge volgd dienen te worden bij 't over winnen van de in de praktijk ge bleken moeilijkheden. Tijdens de bureauvergaderingen, die maandelijks plaatsvinden, wor den de gevallen besproken, die door de leden van het bureau zijn aan gebracht, of via huisartsen, poli klinieken, klinieken of andere in stellingen naar dit bureau zijn ver wezen. Nagegaan wordt, wat er ge daan kan worden om de betreffen de gehandicapte^ weer een hem waardige plaats "in het maatschap- Heuvelstraat 14 - Telefoon 26882 1000 MAN MARECHAUSSEE WEG VAN DE GRENZEN De heer Couzy, die voor de VVD lid is van de Tweede Kamer, heeft dezer dagen de minister van defen sie schriftelijk gevraagd of het juist is dat wordt overwogen het korps marechaussee niet langer met de grensbewaking te belasten. Hoewel noch de legervoorlichtingsdienst noch de woordvoerder van het mi nisterie dit heeft willen bevestigen vernemen wij in welingelichte krin gen dat een beperking van de raad van het korps marechaussee, bij de landmacht inderdaad onderwerp van serieuze studie is. „OPERATIE CHIRURG" De afkapping van de marechaus- seetaak zou echter niet een op zich zelf staand geval zijn. Ze zou on derdeel zijn van een veel uitgebrei der, door staatssecretaris Haex ge wild onderzoek dat binnen de land macht bekend is onder de naam „operatie chirurg" en dat nagaat waar bezuinigd kan worden. In 't kader van deze „operatie chirurg" pelijk leven te kunnen geven. Tijdens deze bureauzittingen wordt een revalidatieplan opgesteld, waar van de uitvoering wordt toever trouwd aan de daarvoor in aan merking komende bureau-partner. De patiënten zelf komen dus niet op de bureau's omdat hier geen sprake is van een onderzoek of be handeling. Zo nodig wordt de pa tiënt door de arts van het bureau of door de arts van de Provinciale Revalidatie Stichting vooraf onder zocht. De Provinciale Revalidatie Stich ting heeft in haar dienst een full time sociaal geneeskundige. De taak van deze arts is veelomvattend. Naast het bijwonen van alle zittin gen van de revalidatiebureaus (on geveer 235 per jaar) waarin hij ad viserend optreedt en het onderzoek van de daarvoor in aanmerking ko mende patiënten, heeft hij tot taak in Stichtingsverband de werkzaam heden te coördineren, met alle fa cetten van de deelnemende organi saties. Hij treedt hierbij organise rend, stimulerend en coördinerend op tussen de provinciale stichting, de revalidatiebureaus, de revalida- tie-behandelinrichtingen, de huis artsen en de overige medische in stanties in Noord-Brabant. wordt niet alleen gedacht over het terugtrekken van de ruim duizend man marechaussee van onze gren zen, maar zijn ook onderwerp van studie: een sterke inkrimping van het korps commandotroepen, op heffing van de staf en de functie van de Nederlandse territoriale be velhebber, een beperking van de activiteiten van de militair genees kundige dienst, een zoveel mogelijk reduceren van de personeelssterkte vooral in de logistieke sector, het reduceren van het gebruik van mi litaire personenauto's en verder 'n aantal maatregelen van geringer gewicht. Er is op dit moment nog weinig bekend over de bedragen die men denkt te besparen als de thans in studie zijnde maatregelen inderdaad uitgevoerd kunnen worden. Wel kan daarbij in aanmerking geno men worden dat bezuinigingen op de exploitatiekosten bij de land macht, er toe moeten dienen de in de nabije toekomst voorgenomen investeringen mogelijk te maken. En die investeringen lopen in de tientallen miljoenen guldens. 2 ZILVEREN JUBILARISSEN BEHUL- DIGD OP VERGADERING ST. WILLI- BRORDUS. In het gemeenschapshuis kwamen de le den van de Ned. Bond van werknemers en werkneemsters in de industriële bedrijven afd. Waspik in vergadering bijeen. Meer dere agendapunten maakten dit gebeuren belangwekkend, terwijl door de wijze van behandeling deze vergadering het predicaat "zeer geslaagd" mag worden toegekend. Een gunstig geluid in het jaarverslag van de penningmeester was het batig saldo. Ook de secretaris kwam met een uitvoerig jaarover zicht dat in dankbaarheid werd aanvaardw. In de kascontrolecommissie werden gekozen de heren M. Lips en F. v. d. Hoof. Bij de bestuursverkiezing werd herkozen de heer J. L. de Wit, terwijl de heer v. d. Made zich niet herkiesbaar stelde. De voorzitter, de heer IJpelaar, bracht de heer v. d. Made dank voor hetgeen hij als bestuurslid voor Willibnordus presteerde.. De districtsbestuurder de heer J. Rijn- hart behandelde enkele actuele onderwerpen en ging o.m. uitvoerig in op de nieuwe structuur van de bonden onder het N.K.V., de voormalige K.A.B. Het lid zal persoon lijk meer betrokken worden in het algemene werk, aldus dhr. Rijnhart, terwijl door de indeling in nieuwe districten de problemen, met name die welke rechtskundige bijstand behoevxen, sneller kunnen worden opgelost. Uitvoerig ging spr. in op de resultaten wel ke aangaande de nieuwe CAO na langdurig en moeizaam overleg zijn 'bereikt.. Die re sultaten mogen er zijn: een minimum loon van f 100; 2 vrije dagen meer; de lopende snipperkaart telt dus voor 15 dagen; een mogelijkheid om voor dit jaar middels art. 53 de zwarte lonen erkend te krijgen; de jeugdlonen onder 23 jaar zijn flink opge trokken, zodat ook de jongeren nu de waar de van hun organisatie meer dan voorheen Het is de politie te Tilburg gelukt een groot gedeelte van de inbra ken-explosie van de laatste vier maanden op te lossen. Momenteel heeft men vijf daders ingesloten, die te samen 52 inbraken bekenden. De inbrekers werkten in duo's of alleen. De eerste combinatie bestond uit een 25-jarige bouwvakarbeider en een 24-jarige schilder, die samen zes inbraken pleegden. De bouw vakarbeider pleegde echter alleen nog 25 inbraken. De buit van dit tweetal bestond voornamelijk uit geld en sieraden. Het tweede duo, een 20-jarige bouwvakarbeider en een 20-jarige textielarbeider pleegde 9 inbraken en vier diefstallen uit auto's. Bij een van de diefstallen werd een jachtgeweer ter waarde van 6000.- gestolen. Dit geweer werd door de mannen in het kanaal gegooid na bij de brug aan de Stokhasselt, waar het werd opgedregd. Dit duo legde zich overigens toe op eten en drank. Bij een café aan het Korvel- plein ontvreemden zij 12 flessen cognac en 39 eieren. Op een andere plaats werden nogmaals 200 eieren gestolen. Bier, eenden, balkenbrei, gehakt en vlees, alles was van hun gading. De vijfde inbreker, de 30-jarige schilder, stal voornamelijk geld. Hij pleegde in totaal 12 kraken. De totale buit is niet te schatten. Waarschijnlijk is het een bedrag ver boven de 10.000 gulden. DRIE MAN STALEN BIJ 12 INBRAKEN TIEN MILLE Drie Amsterdammers, die op 20 januari in Zutphen werden betrapt bij een inbraak, hebben bekend in braken te hebben gepleegd in 12 plaatsen in Nederland. Zij hebben in totaal een bedrag van ongeveer tienduizend gulden buitgemaakt. zullen erkennen. Er is bovendien nog con. tact teneinde verbetering te brengen in de situatie aangaande de wachttijd bij ziekte. Het is ook het voornemen om na het alge meen congres op 22 april a.s. niet-katho- lieken in de organisatie op te nemen. De voorzitter dfe heer C. A. IJpelaar, die bij zijn inleiding al uitvoerig over de CAO had gesproken, bracht namens rde afdeling Waspik dank aan het hoofdbestuurslid de heer Geurts en aan de distr.-bestuurder dhr. Rijnhart, voor hetgeen zij aan de confe rentietafel voor de werknemers bereikten. De heer IJpelaar stelder o.m. dat zij die buiten de organisatie bleven, schromelijk in hun plicht tekort schieten, door louter te profiteren van de offers welke de leden brengen. Het bestuur van Waspik heeft dan ook besloten, aldus dhr. IJpelaar, om na 1 maare igeen personen van 21 jaar of ouder als lid van de organisatie in te schrijven, als blijkt dat zij louter komen om middels de bond bepaalde moeilijkheden op te lossen. Wij laten graag iedereen toe, maar niet om uitsluitend te laten profiteren van rechtskun dige bijstand. Moge dit Voor velen een aan sporing zijn hun pildht t.o.v. de georga- niseerden te verstaan, aldus dhr. IJpelaar.. De heren P. Heymans en Chr. Schapers moesten bij het bereiken van hun zilveren lidmaatschap een spontane 'hulde ondergaan, terwijl hun echtgenoten thuis letterlijk in de bloemen werden gezet. Namens het hoofd bestuur prikte de heer Rijnhart de jubila rissen de zilveren KAB-speld op de borst, zeggende: "Ik hoop dat U beiden dit in signe nog vele jaren met trots en als pro pagandisten van de bond zult dragen". Een stoffelijk blijk van waardering ontvingen de heren Heymans en Schapers nog van hun voorzitter, die o.m. stelde dat er voldoende reden was om verheugd te zijn. Met 'het bereiken van deze mijlpaal hebt U 25 jaar het belang der arbeiders gediend. U heibt daar offers voor gebracht waar wij U dank baar voor zijn. Ook de dames, als de bezit sters van de beurzen waaruit de contributie moet komen, b'etrok de heer IJpelaar in de hulde. Van de rondvraag werd druk gebruik ge maakt. Een gulle tractatie volgde, terwijl 10 leden met een geschenk weden verrast. INBRAAK EN BALDADIGHEID. Sinds enkele weken zijn de schuurtjes aan het Oude Maasje ten noorden van het Sehar- loo, die o.m. dienst doen als fietsenberg plaats voor de schippers welke hier met munitie liggen, het mikpunt van verregaan de baldadigheid. Thans werd uit een dezer schuurtjes een 'bromfiets gestolen, terwijl afgesloten kastjes werden opengebroken. In een andere bergplaats werden de banden van een solex doorgesneden enz. E. VERSCHURE 25 JAAR BODE. Temidden van bestuurders der N.C.B., van de Boerinnenbond en van de beide jon geren organisaties van boeren en boerinnen vierde de heer E. L. Verschure zijn zilveren jubileum als bode van de organisatie der jonge boeren. De heer Verschure werd bij deze gelegenheid toegesproken, terwijl hem stoffelijke blijken van waardering werden aangeboden. In zijn dankwoord toonde de heer Verschure zich erkentelijk voor deze feestelijke omlijsting van zijn zilveren ju bileum. Na het officieel gedeelte Bet ziqh het worstebrood goed smaken. De avond werd verder gevuld met een quiz en enkele gezelschapsspelen. Het „Centraal afwikkelingsbureau Duitse schade-uitkeringen" (CAD' SU) heeft in totaal meer dan 59.000 aanvragen tot uitkering ontvangen. In 5.000 gevallen werd de aanvraag reeds zover verwerkt, dat tot een voorlopige uitbetaling kon worden overgegaan of dat tot afwijzing (in 400 - 500 gevallen), van de aanvraag werd besloten. Het streven is er op gericht nog dit jaar te komen tot het afwikke len van de zogenoemde bevoor- schotting tot de definitieve uitbe talingen hoopt men te kunnen ko men in 1965. Bij de noodzakelijke controle en verificatie van de aanvragen blijkt de helft van de ingekomen verzoe ken geheel ten onrechte te zijn in gediend dan wel onvolledig en ten dele onjuist te zijn ingevuld. Van de twee ontvangen aanvragen om een uitkering moet er een worden afgewezen of gewijzigd, zo is van de zijde van de leiding van het bu reau meegedeeld. Te dikwijls werd te weinig rekening gehouden met de criteria, waaraan de aanvrager dient te voldoen. Een aantal van 160 aanvragen moest worden afge wezen, omdat de betrokkene als gevolg van een uitspraak van de bijzondere rechtspleging geen aan spraak op een uitkering kon doen gelden. Het bureau Cadsu kampt met 'n groot personeelsgebrek. Het ligt in de bedoeling om tijdelijke hulp krachten aan te trekken. Ruim 150 van de 1300 aange schreven aannemers in Brabant hebben gereageerd op de vraag of ze momenteel of in de komende we ken met een tekort aan objecten voor hun bouwbedrijf te kampen hebben. De Brabantse coördinatie commissie van de Katholieke Aan nemers Patroonsbond verwacht, dat de komende dagen nog meer opga ven zullen binnenkomen. De adjunct-secretaris van de aannemers-patroonsbond, de heer Jansen, zal alle leden, die al een opgave gedaan hebben, de komende dagen benaderen met het verzoek om een nadere detaillering van de aangiften. Hij wil feiten aan minis ter Bogaers (Bouwnijverheid) mee delen. Op grond van de huidige ge gevens kan veilig gesteld worden, dat in Brabant zeker vijf woningen per dag meer gebouwd kunnen wor den, indien bepaalde aannemers van het platteland, die om werk verlegen zitten, zouden worden in geschakeld. Via de aanvullende en quête wil de aannemersbond in het Brabantse een juist inzicht in de urgentie krijgen. De Brabantse aannemers hopen met hun enquete de nodige argumenten te krijgen, om bij de minister in individuele gevallen enig extra-bouwvolume in premiebouw of vrije sectorbouw (geen luxebouw) te krijgen. MAAR VERLIEST ZELF HET LEVEN De 48-jarige kraanmachinist C. Kieboom uit Oosterhout, vader van negen kinderen, heeft donderdag kunnen voorkomen, dat twee arbei ders onder zijn neerstortende hijs kraan werden verpletterd. De heer Kieboom verloor zelf het leven. Het ongeluk gebeurde op het ter rein aan de Staart van Dordrecht, waar werkzaamheden worden ver richt voor de nieuwbouw van het gemeentelij k elektriciteitsbedrij f De mobiele hijskraan derailleer de door onbekende oorzaak, tijdens het verplaatsen van hout. Toen het gevaarte kantelde, had de heer Kieboom nog de tegenwoordigheid van geest om waarschuwings-sig- nalen te geven aan twee werklie den. Zij konden precies op tijd weg rennen. De tafel waaraan zij werk ten werd geheel versplinterd. De cabine van de kraan werd verwoest. De machinist moest uit de wrakstukken bevrijd worden. Hij leefde nog na deze reddings actie. Tijdens het vervoer naar een ziekenhuis is hij aan zijn ernstige verwondingen bezweken. avond na een dag vol spanning aan, dat zij de invoerstop veroordeelde als ongegrond. Het is de eerste maal dat dr. Mansholt een zo zware be slissing treft tegen een der Euro- marktpartners. Het jaarinkomen van de fiscus in 1963 heeft de zoveelste achtereen volgende keer een nieuw record ge vestigd. Het bereikte volgens het ministerie van Financiën een be drag van elf miljard 513 miljoen gulden. Dit betekent een stijging met bijna zes percent in vergelij king tot 1962, toen uit de diverse belastingbronnen 10 miljard 880 miljoen in de schatkist vloeide. Uit de gegevens van „Financiën" zijn drie conclusies te trekken: het tempo van de fiscale in komensstijging neemt weer toe; de opbrengst der belastingen heeft de verwachtingen ver over troffen; de fiscus profiteert zeer krach tig mee van de groei van de in komens en besteding der bevol king. In 1960 bedroeg de stijging van de belastingontvangsten 13 percent, in 1961 ruim 10 percent, in 1962 rond OV2 percent en nu bijna 6 percent. Het lichte tempoherstel hangt sa men met de toeneming van de na tionale bedrijvigheid in de tweede helft van het afgelopen jaar. Aan de Markt in Geertruidenberg waar de toren van de oude Sint Geertruidskerk nog op restauratie wacht, zijn verschillende andere panden in restauratie. Het belangrijkste daarvan is het raadhuis, een in oorsprong middel eeuws gebouw, dat tegen het einde van de 18e eeuw een fraaie hard stenen gevel heeft gekregen, ver moedelijk ontworpen door de stad houderlijke architect Schonck. In het inwendige van het gebouw zijn bij de restauratie vele sporen van het middeleeuwse interieur te ruggevonden. De oude moer- en kinderbalken van de zolder en een aantal lampnisjes zijn bloot geko men. Het is mogelijk gebleken bij de restauratie verschillende van deze onderdelen beter te doen uit komen, terwijl tevens de waarde volle gevel en enkele interieurs, die later toegevoegd werden behouden kunnen blijven. Uiteraard is dit oude stadhuis te klein geworden voor de ruimte-eisen, die de moder ne administratie stelt. Het is daar om gelukkig, dat het mogelijk is gebleken, een uitbreiding tot stand te brengen met het ernaast gelegen grote woonhuis, dat lange tijd als burgemeesterswoning heeft ge diend. Dit huis bevat eveneens zeer oude gedeelten. De voorgevel heeft twee trappen, waarvan een nog 16e eeuws is. De andere dateert uit de 17e eeuw. Als deze gevels her steld zijn, zal een bijzonder fraaie groep oude panden aan de Markt weer volledig tot haar recht komen. Tevens heeft de gemeente een ander, zeer vervallen pand uit de 17e eeuw gekocht met de bedoeling ook dit huis, dat tot een van de meest oorspronkelijk bewaarde van de stad gerekend kan worden, te herstellen. De directie van de N.V. Neder landse Weverijen heeft het perso neel van het bedrijf in Tegelen don derdagmiddag meegedeeld dat de spoelerij, twijnerij en stopperij van het bedrijf in deze Noordlimburgse gemeente binnenkort worden opge heven. In het Tegelse bedrijf is de afdeling werkvoorbereiding onder gebracht voor de weverij van de N.V. Castofa Textielfabrieken uit Tilburg. Nederland heeft gewonnen. De Duitse grens ging vrijdag niet dicht voor Nederlandse eieren. Donder dagavond verniejtigde de uitvoer rende Euromarktcommissie het Diutse besluit van dinsdag om vrij dagnacht de Duitse grens voor eie ren te sluiten. Nederland voert voor 250 miljoen per jaar uit naar de oosterburen. Bondig kondigde de Euromarktcommissie donderdag- De staltijd lijkt een rustige tijd. Toch komen, met 't voorjaar in zicht, weer allerlei problemen naar voren. Op sommige 'bedrijven zijn geldzor gen. De voederrekeningen zijn hoog. Er moe in het komende seizoen meer voer van eigen bedrijf komen. Het maaipercentage moet worden opge voerd. Dan zal er meer wintervoer zijn in de stalperiode daarna. Voor een rustige staltijd in het volgende jaar. Heeft U al een weideplan gemaakt? En een bemestingsplan? Daar is nu tijd voor. Strooi de stikstof niet te laat. Liefs in maar al. Gebruik van sikstof stelt echter hoge eisen aan de basisbemesting met fosfaat en kali. De normen daarvoor zijn bekend. Houd U aan deze normen. Als het weideplan klaar is, kunt U vast uit rekenen hoeveel te bestellen zal zijn. Strooi fosfaat en kali niet te laat. Het rendement van de siksof zal er des e beter door worden. En daar gaat het om. Streven naar een hoger maaipercentage per melk koe wil zeggen streven naar een la gere krachtvoerrékening. Niet exten- siveren. Vroeg stikstof. Maar dan ook fosfaat en kali geheel volgens de nor men die gesteld zijn voor het gebruik, dat U nu van plan bent straks van elk perceel te maken. Staltijd, rustige ijd. Maar toch ook een tijd om voor uit te zien, plannen te maken voor een hoog rendement 'bij de voederwin- ning.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 5