waaLwij kse en lAnqstRAAtse couRAnt Prinses Irene en Prins Don Carlos gaan een gelukkige toekomst tegemoet Afstand van de troon volgens Irene's wens Provinciaal nieuws Koningskinderen leven niet in een sprookje j Gevolgd en gekritiseerd Grondwet en regering Levend in een glazen huisje blijft er weinig privéleven over Geheimhouding! FIETS NOG POPULAIR De wachtende troon I^Minlster-president Marijnen - 't ikÊmpMÈ - 111 jijmm ƒ- lil! lil lil SCHEEPSRAMP BIJ AUSTRALIË „Ik hou ontzettend veel van Nederland" VRIJDAG 14 FEBRUARI 1964 86e JAARGANG No. 12 De tcho van het Zuiöen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tieler. Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Abonnement p. mnd. (1.00 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Een prinses is niet te benijden Wanneer wij over een prinses spreken, dan wekt dat woord bij velen van ons gedachtenassociaties met een sprookjesachtige sfeer van weelde en romantiek, zoals we die kennen van de verhalen uit onze kindertijd. Zij leeft dan in een schitterend paleis, zij draagt kostbare gewaden, zij beschikt over goud en edelstenen, zij wordt door iedereen geëerd, zij hoeft niet te werken en is vrij te doen en te laten wat zij wil en tot slotwacht haar een goede, edele, knap pe sprookjesprins die haar in zijn armen sluit. Maar ach, wat staat de werkelijkheid toch ver van het sprookje af. Vergeleken bij de normale burgerlijke normen, leeft zij inder daad in een prachtig paleis en draagt zij (soms) kostbare gewaden. Zij beschikt echter niet zo royaal over goud en edelstenen als de sprookjes ons willen doen geloven, zij is niet vrij in haar doen en laten en wenst wel degelijk te werken om op die manier een nut tig mens te zijn in de maatschappij. Gezien de huidige constellatie in de wereld, waarin de konings huizen steeds schaarser worden, is voor iedere prinses de kans op een sprookjesprins ook steeds kleiner. Natuurlijk is het onverbreke lijk verbonden aan het feit een prinses uit een regerend vorsten huis te zijn, maar het bergt veel onplezierige kanten in zich. Als geliefde prinses kijkt iedereen naar je en iedereen wil alles van je weten. Omdat het volk zoveel be lang in je stelt, wil het van al je doen en laten op de hoogte zijn en heeft natuurlijk zijn eigen mening over je gedrag. Wat dat betreft, is een prinses beslist niet te benijden. Zij leeft in een glazen huisje, heeft bijna geen privéleven en staat voort durend bloot aan achtervolging door journalisten en kritiek van betwe ters. Andere mensen hebben een privéleven waar niemand zich mee heeft te bemoeien. Zij behoeven niet alles aan de grote klok te hangen, zij worden niet overal gade gesla gen door reporters en fotografen en duizenden mensen en kunnen dus veel eenvoudiger hun persoonlijke zaken in de privésfeer afhandelen. Zij behoeven nauwelijks rekening en verantwoording af te leggen, maatschappelijk soms slechts ten aanzien van een kleine kring. De keuze van een huwelijkspart ner is voor ieder mens van het al lergrootste belang voor geheel zijn' verdere leven, want met deze gezel of gezellin, zal hij of zij de rest (voor velen het grootste deel van'K hun leven) moeten doorbrengen in nauwe samenleving. Met de keuze van de huwelijkspartner staat en e valt het levensgeluk en dit is dusrf voor een ieder van uitzonderlijk be lang. Gewone burgers kunnen rustig uitzien naar een passende kandi daat. Zij kunnen enige tijd met el kaar omgaan, deze omgang verbre ken of verstevigen, alles naar eigen inzicht en wil. Met dergelijke lief desaffaires bemoeit zich niemand, of slechts een kleine kring. En zoals velen weten uit eigen ondervinding, kan men soms daarmee al heel wat te stellen hebben. Hoe anders ligt het voor een prin ses. Elke stap van haar wordt ge controleerd. Ontmoet zij een aar dige jongen, dan moet ze uiterst voorzichtig zijn, want als zij maar een beetje vriendelijk tegen hem doet, dan gonst de wereld al meteen van verlovingsgeruchten. Wil een prinses in alle rust met iemand nader kennismaken,dan moet dit alles al in het grootste ge heim, verstolen gebeuren. Zij leeft m voortdurende zorg dat haar ge heim niet zal uitlekken, want zolang zij voor zichzelf geen honderd pro cent zekerheid heeft of zij voldoen- De fiets is nog populair in Ne derland. Op het ogenblik wordt het aantal tweewielers geschat op 7,5 miljoen, t.w. 6 miljoen gewone fietsen en 1,5 miljoen bromfietsen, aldus de publikatie van een Rotter dams bedrijf ter gelegenheid van de komende Rai-tentoonstelling van tweewielers. Dat getal komt overeen met een gemiddelde van meer dan twee fietsen per gezin. Volgens de laatste gegevens is bijna de helft van het aantal fiet sen in gebruik bij personen van 15 tot 24 jaar, ruim 17 pet. bij de leef tijdsgroep van 25 tot 34 jaar en 20 pet. bij personen van 35 tot 49 jaar. Elk jaar koopt een half miljoen Nederlanders een nieuwe fiets; vooral de sportfiets is met een aan deel van 70 pet. erg populair. Ook uit een ander aspect, de grotere welvaart: vroeger gebruikten kin deren uit één gezin in het algemeen slechts één (meestal oude dames-) fiets. Nu rijden praktisch allen op nieuwe. Van de anderhalf miljoen brom fietsen is niet meer dan 17,5 pet. eigendom van jongens van 16 tot 24 jaar; 67,5 pet. behoort aan man nen tussen de 24 en 65 jaar en de rest aan vrouwen en meisjes. k# de van de ander houdt en hij van haar, kan zij haar ontmoetingen niet bloot geven aan het publiek. Want wat zou men wel niet zeggen van een prinses die in alle openbaarheid bijvoorbeeld driemaal een huwe lijkskandidaat had, waarmee het even zovele malen uitraakte. In de normale burgermaatschappij komt dit regelmatig voor, maar een prinses kan zich dat niet permit teren. Raakt eenmaal haar verkering be kend, dan moet de relatie tussen deze twee mensen ook wel zeer goed en grondig zijn, want zo'n verkering heet bij hen onmiddellijke verloving en daarop volgt automatisch een huwelijk. Hoe zou het volk er op reageren als zij eens een verloving zou verbreken? Maar daar blijft het niet bij. Er zijn nog andere dingen die een be langrijke rol meespelen. In het tweede hoofdstuk, eerste aflevering art. 17 van onze Grond wet staat vermeld: t „Van de erfopvolging, zowel voor zich zelf als voor hun nakome lingen, zijn uitgesloten alle kin deren, geboren uit een huwelijk, aangegaan door een koning of 'n koningin buiten gemeen overleg met de Staten-Generaal, of door een prins of prinses van het re gerend stamhuis buiten de bij de wet verleende toestemming. Zodanig huwelijk aangaande doet een koningin afstand van, en verliest een prinses haar recht op de kroon". Dit houdt in, dat een Nederlandse prinses ook rekening dient te hou den met haar rechten op de kroon en eventuele opvolging bij de keu ze van haar huwelijkspartner. Zij moet reeds bij voorbaat naast haar persoonlijke gevoelens rekening hóuden met 't feit, of de kandidaat door de Staten-Generaal eventueel kan worden geaccepteerd of mis schien zou kunnen worden afgewe zen. In dit laatste geval kan zij toch tot een huwelijk met hem besluiten, doch loopt kans de rechten op de kroon te verliezen. Natuurlijk telt dit bij een kroon prinses zwaarder dan bij een jon gere prinses. Maar aangezien nooit iemand kan weten hoe het leven verloopt, moet altijd met de moge lijkheid van opvolging worden ge rekend. In de praktijk van onze mo derne samenleving blijkt dit een moeilijk punt te zijn. Er behoeft soms op een kandidaat of op zijn fa milie maar een kleinigheid aan te merken te zijn om hem onaanvaard baar te maken voor een meerder heid in het parlement, d.w.z. het grootste deel van het volk, terwijl de betrokken prinses in verband met haar gevoelens en die welke de jongeman voor haar koestert, deze kleinigheid eigenlijk onbelangrijk vindt en zelf geen beletsel voor een huwelijk acht. Juist op dit terrein van liefde, verloving, huwelijk en troonopvol ging is de situatie voor een jonge prinses eigenlijk afgrijselijk. Door de algemene belangstelling voor haar koninklijke hoogheid is zij haar persoonlijke vrijheid die juist in die periode voor ieder meis je belangrijk is volkomen kwijt. Neen, een prinses is echt niet te benijden! De toespraak die minister-presi dent mr. V. Marijnen, maandag avond voor televisie en radio hield, luidt als volgt: „Dat prinses Irene nu verloofd is, vervult ons allen met grote vreug de. Ook de regering wenst het jonge paar hartelijk geluk. Het kabinet voegt hieraan toe warme woorden van gelukwens tot onze Koningin, tot de Prins der Nederlanden en tot de Prinsessen. De weg naar het geluk is voor het jonge paar geen effen baan geweest. Er waren moeilijkheden, moeilijk heden die zich voor iedere verlo ving kunnen voordoen, maar die bij vorstenkinderen nu eenmaal direct in de openbaarheid komen en daar door soms ernstiger schijnen dan zij zijn. Nu zijn de moeilijkheden overwonnen. Gelukkig. Nu viert Nederland feest. Wij hebben het jonge, gelukkige paar in ons mid den en ons volk verwarmt zich aan deze jonge liefde. De koninklijke ouders hebben steeds gezegd, dat hun kinderen het verlangen van hun hart zouden mogen volgen. Welnu, Irene hééft dat verlangen gevolgd. Het was voor haar ouders en ook voor ons, als regering, niet gemak kelijk om deze verloving van een prinses uit het Koninklijk Gezin op de meest juiste wijze voor te berei den en aan te kondigen. De bericht geving van Spanje uit, waardoor de verwarring steeds groter dreigde te worden, heeft de regering met zorg vervuld. Zij heeft de ernst van dit alles niet onderschat, en dienover eenkomstig gehandeld. De regering acht het om verschil lende redenen juist, dat de moge lijkheid komt te vervallen, dat de Prinses krachtens de grondwette lijke bepalingen inzake de troonop volging tot de Nederlandse troon geroepen zou kunnen worden. Dit stemt ook volkomen overeen met de wens van de Prinses. Natuurlijk spijt het ons, dat daardoor de moge lijkheden tot troonopvolging in het Huis van Oranje verminderen. Wij hebben nu nog maar één wens, ons aller wens namelijk, dat onze prinses Irene en haar verloof- - r.^l z de, don Carlos, samen gelukkig worden. Wij verheugen ons reeds op de vreugdevolle dagen van uw huwe lijk, koninklijke hoogheden, en ver binden daaraan reeds thans de wens dat de band van u, prinses Irene, met het Koninklijk Gezin en met de volkeren van ons koninkrijk 'n hechte zal blijven. Dat Gods zegen op uw verloving ruste." Meer dan honderd overlevenden zijn opgepikt na een scheepsramp, waarbij de Australische torpedo- bootjager „Voyager" is gezonken. De Voyager" had 300 man aan boord. De reddingswerkzaamheden zijn in volle gang en men kon nog geen cijfers geven over het aantal doden. De onderzeeboot jager zonk in de nacht van maandag op dins dag na een aanvaring met het vliegdekschip „Melbourne" voor de kust van New South Wales. De „Melbourne" het vlaggeschip van de Australische vloot liep lichte schade op. De aanvaring ge beurde bij kalme zee. Naar de oor zaak wordt een onderzoek ingesteld. Volgens de laatste berichten is de helft van de opvarenden waar schijnlijk verdronken. OOSXDUIXSE VLUCHXXE NAAR WESX-DUIISLAND De 22-jarige Oostduitse Ute Gaeh- ler, die deel uitmaakte van de ge combineerde Duitse ploeg in Inns bruck, is zondag naar West-Duits- land gevlucht. Zij maakte gebruik van de gelegenheid, tijdens een ontvangst van het Nationaal Olym pisch Comité, waarin beide delen van Duitsland zijn ondergebracht. De 22-jarige secretaresse uit Oybin, die in het Olympisch dorp een kamer met haar landgenoten, de Olympische kampioene rodelen Ortrun Enderlein en de zilveren medaillewinnares Ilse Geiste, won in 1963 bij de wereldkampioen schappen rodelen een bronzen me daille. Na een week van spanning, onzekerheid, van bevestiging en ontkenning, is dan eindelijk het verlossende woord gekomen: Prinses Irene maakte in 't holst van de nacht haar verloving be kend met de Frans-Spaanse prins Carlos Hugo de Bourbon Parma. Toen wij die naam hoor den, kwamen vele bladzijden uit het geschiedenisboek weer voor onze geest: de roerige, rijke ge schiedenis van West-Europa van Frankrijk en Spanje in het bij zonder. Namen als de Zonnekoning, de Lodewijks van Frankrijk, Philips V van Spanje, allemaal namen die klinken als een klok in het toch waarlijk niet geringe koor van keizers, koningen en vorstenhuizen van Europa. Het zijn de voorouders van prins Carlos, zelf pretendent van de Spaanse kroon, zij het een pre tendent met niet te veel kansen. Maar de prins beschouwt zijn rechten te serieus om daarvan afstand te doen. Vandaar, dat prinses Irene wel afstand heeft gedaan van het recht op de Ne derlandse troon. Had zij dat niet gedaan, dan zouden er allerlei complicaties kunnen ontstaan. Ten eerste zou dan de regering haar toestem ming moeten geven. Ten tweede zou b.v. bij overlijden van prin ses Beatrix prinses Irene konin gin van Nederland worden, ter wijl haar man pretendent is van de Spaanse kroon. En wanneer prins Carlos dan ook werkelijk nog eens koning van Spanje zou worden, lagen de moeilijkheden helemaal voor het grijpen. Er zou een personele unie ontstaan tussen Spanje en Nederland en die is toch wel uit de tijd, afgezien van het feit dat die voor Nederland vrijwel on aanvaardbaar zou zijn. Prinses Irene heeft door af stand te doen en dus niet de of ficiële goedkeuring der regering voor haar huwelijk, te vragen, de weg bewandeld die voor haar zelf, voor het koningshuis van Nederland en voor 't Nederland se volk de beste is. Maar het is een belangrijk besluit geweest en geen wonder dat voor zoiets veel overleg op korte termijn nodig is geweest. Vandaar wel licht de berichtgeving der laat ste dagen, die veel weg had van het ja-neeaftellen van de kno pen. Wanneer het verloofde paar trouwt is nog niet bekend, evenmin de plaats waar. Maar zij zullen niet lang wachten. Waarom ook? Er behoeft niet gespaard te worden voor een huisje, linnenuitzet en meubels. Waarschijnlijk zullen wij via de televisie getuige kunnen zijn van het huwelijk, omdat het in Ne derland gesloten wordt. Drie-en-dertig jaar is Don Carlos Hugo de Bourbon Parma, een slanke man, een sporttype. Intelligent en een hard werker. Hij heeft veel gestudeerd: rech ten aan de beroemde Parijse uni versiteit van de Sorbonne, na tuurwetenschappen en economie aan de universiteit van Oxford in Engeland en daarna nog een jaar praktijk bij Prof. Ludwig Erhard, thans kanselier van W. Duitsland. Dank zij zijn inter nationale opvoeding spreekt Don Carlos Spaans, Frans, Duits, En gels en Italiaans. Maar 't meest typerend voor hem is wellicht het feit, dat hij onder de schuil naam van Xavier lpina als on- dergronder heeft gewerkt in de mijnen van Asturië, totdat hij werd herkend. Het bloed van prins Carlos kan niet blauwer zijn. Hij stamt rechtstreeks af van de Franse Zonnekoning en is nogal in gewikkeld verwant aan de vorstenhuizen van Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en Por tugal. Wat de toekomst prinses Irene aan de zijde van prins Carlos Hugo zal brengen, weten wij niet. Maar wij hopen echt, dat hun 'leven zal zijn als het einde van elk sprookjeen zij leefden nog lang en gelukkig. IRENE XOI HEX VOLK: „Dit is zoiets groots en zoiets dierbaars", zei prinses Irene dins dagavond tegen Jan Gerritsen, ver slaggever van het NXS-journaal, die een kort interview had met de Prinses en haar verloofde don Car los. De Prinses wilde met die woor den uitdrukking geven aan haar gevoelens over de ontvangst bij pa leis Soestdijk zaterdagavond. „Ik geloof, dat de meeste indruk op mij hebben gemaakt het enthou siasme en de genegenheid van 11e mensen die ons ontvangen hebben bij de aankomst", zei don Carlos. „We kennen elkaar al heel lang. De liefde komt als die liefde dat wil. Ze is voor ons ook als een ver rassing gekomen." In een persoonlijke boodschap aan het het Nederlandse volk ver klaarde de prinses aan het einde van het charmante gesprek: „Ik zou dolgraag willen zeggen, dat ik ontzettend veel van Nederland hou en dat ik hoop zoveel mogelijk te- rug te komen en dat voor mij Ne derland, altijd, altijd een zeer dier bare plaats zal houden. En ik weet dat Carlos ook al een hele grote plaats in zijn hart voor Nederland heeft". LIXERAIUURPRIJS VAN DE GE- MEENXE HILVARENBEEK Door de gemeente Hilvarenbeek is een jaarlijkse literatuurprijs ter beschikking gesteld, welke zal wor den uitgereikt aan auteurs, die ge boortig zijn van of woonachtig in Noord-Brabant en Limburg en in de Antwerpse en Limburgse Kem pen. De toekenning en uitreiking van de prijs geschiedt doo rde Stichting Groot-Kempische Culturdagen te Hilvarenbeek. Voor het jaar 1964 is de prijs ver deeld als volgt: a. een prijs van 400.- voor de bes te roman, verschenen in het afge lopen kalenderjaar. b. een prijs van 250.- voor het beste nog niet gepubliceerde ge dicht, een 2e prijs van 150.- en 'n 3e prijs van 100.- De jury bestaat uit Emiel van Hemeldonck te Vosselaar, Anton van Duinkerken te Nijmegen en Jan Naaijkens te Hilvarenbeek. Romans behoeven niet te worden ingezonden. De inzendingstermijn voor de gedichten sluit 13 juni '64. De prijzen zullen worden uitge reikt gedurende de Groot-Wempi- sche Cultuurdagen op zondag 19 juli 1964. Voor uitvoerige inlichtingen wen de men zich tot het gemeentehuis van Hilvarenbeek.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 1