wAAlwijkse en UnqstRAAtse couRAnt Antoon Verhuist debuteerde met excellente voorjaars- en zomershow „Jongste resultaten van een eeuw coöperatief leven stemmen tot grote tevredenheid" SJOUKJE IN AMSTELVEEN UITBUNDIG GEHULGID Opdracht aan E.T.I. voor een Economisch- Sociologisch- Agrarisch rapport Gouden Munten Stassar - Waalwijk Op een bijzonder aantrekkelijke en charmante wijze heeft Antoon Ver hulst - dames- en kinderconfectie - gevestigd in de Wilhelminastr 17 en 19 in Waalwijk, zowel dinsdagmiddag als dinsdagavond, de nieuwe voorjaars- en zomercollectie voor een even bijzonder enthousi ast publiek geshowd. De collectie die onder de lampen werd gebracht, was verrassend fris van opzet en nagenoeg geheel haalbaar voor iedere beurs. De show, waarbij als gastvrouwe Yvonne Loeber, K.R.O., T.V.-om- roepster optrad, werd gehouden in restaurant "Lido", dat opnieuw be wees zich uitstekend voor dergelijke gelegenheden te lenen. De tassen die tijdens de show werden gedragen waren afkomstig van Blok van Heijst Waalwijk. Bijzonder schokkend of progressief is de nieuwe mode voor voorjaar en zomer 1964 niet te noemen. Zij vindt haar kracht waarschijnlijk meer in een verfijnde afwerking van het typische vrouwelijke in de damesmode, dan in een al te progressief beleid betref fende nieuwigheden. Het verleden heeft bovendien voldoende bewezen, dat niet zozeer het buitengewone het bij de vrouw bijzonder goed doet, dan wel het draagbare. Het lijkt ons dat Antoon Ver hulst hierin juist zo enorm goed is geslaagd; de show muntte nergens uit door allerlei buitenissigheden, die over het algemeen niet of slechts in zeer beperke mate worden geaccep teerd. Wat werd gebracht was meer dan acceptabel en verwonderlijk fris van opzet. Des te meer ivaarde krijgt het sla gen van deze "eersteling" van An toon Verhulst, omdat verschillende modelletjes afkomstig èn ontworpen zijn uit en in eig enhuis. A. Verhulst heeft met deze show op nadrukkelijke en onomstotelijke wijze bewezen, mee te tellen in de rij van modezaken in Waalwijk. Een feit, waarover zich niet alleen Antoon Verhulst mag ver heugen, maar tevens de gehele Waal- wijkse gemeenschap, die is geïnteres seerd in de nouveauté's op damesmo degebied. Het feit, dat de show 's avonds door omstandigheden iets later kon beginnen dan was gepland, werd ruimschoots vergoed door de inhoud van de show. Niet alleen werd er voor de volwassen dame een keurcollectie van modelletjes getoond, ook voor de kinderen viel er ruim keus te maken. Twee mannequins in notedop brachten op hartveroverende wijze datgene wat Antoon Verhulst aan kinderkleding te bieden heeft. Onder het vele, dat te bewonderen viel willen wij noemen de Shetland pakjes, de ruiten rokken met effen blouses, de plisé rokjes met daarop gedragen de draion truitjes, die het voordeel bieden gemakkelijk te kun nen worden gewassen. Bijzonder goed ook deden het de wollen overgooier- tjes, verkrijgbaar voor de prijs van f 13, met de daarbij passende blouse in de prijs van 9, die tesamen een leuk geheel vormden. Er was tijdens deze show ook ge dacht aan de kinderen tijdens de feestdagen, zoals Pasen en Pinkste ren of eigen familiefeestjes. In ver band hierme, willen wij niet nalaten de satijnen jurkjes in streepdessin en de in fantasiestof uitgevoerde batist- jurkjes met pofmouwtjes te noemen. Als een nieuw mode-element bij kinderkleding doet het matrozenpak je voor meisjes zijn intredeEn om dat het allerjongste meisje zich ook al op vroege leeftijd graag "een da metje" hoort noemen, was er voor haar, - voor het miniatuur-dametje - het keurig gekleed staande pakje. Tiroler jurkjes zullen het komend seizoen ook bij uitstek draagbaar blij ken te zijn. Even draagbaar, maar dan in een andere zin bedoeld, waren de kindermantels, die lang van lijn zijn, maar door de schuimrubber voering, uitzonderlijk licht. Mantels waren er ook voor de vol wassen dames te kust en te keur. De split achter in de jas en in de mouw, die bovendien van vóór is aangeknipt en achter is ingezet, wordt wat mien noemt hoog mode. Het modelletje, geheel van wol en in effen grijs uitgevoerd, met de rè- vers, kraag en zakjes geaccentueerd door een geruit stofje, verkrijgbaar voor de prijs van 198, was hiervan een uitstekend voorbeeld. Ook de knoopjes, in het bijzonder de koperenzulen een niet onbelang rijke rol in het modebeeld gaan spe len, zo bleek uit deze show. Behalve de wollen mantels vielen er ook jersey mantels te bewonderen. Antoon Verhulst zou aan zijn naam afbreuk hebben gedaan, wanneer tij dens de middag 'en avondshow de nappajas niet in de belangstelling zou zijn gebracht. In prijs varieerde de ze van f 180 korte modelletjes) tot f 285 voor de lange mantels. Doordat deze lange nappa mantels achter een split hebben zijn zij toch draagbaar op de fiets. Naast nappa mantels wer den ook de suède mantels geshowd. Het kan niet anders, maar wij moe ien wel met reuze schreden door on ze aantekeningen heen stappen, waar bij wij willen opmerken, dat degenen die zich een volledig beeld van de collectie willen vormen er beter en nuttiger aan doen even in de winkel van Antoon Verhulst binnen te stap pen. Ook bij de damespakjes is een dankbaar gebruik gemaakt van jer sey, alpeca-stof en treviraEen uit- springertje was ook het van wol ge breide pakje, evenals het trevira pak je, waarvan het donkerrood jasje kort van model en iets getailleerd wel bij zonder in het oog sprong. Van de prijs van f 139.75, kan men alleen nog maar verbaasd staan, opnieuw vanwege de "draagbaarheid" Bij de jersey pakjes schijnen voor al de pasteltinten hoog mode te zijn. De regenmantels, vaak gecomple teerd door een regenhoedje van de zelfde stof, droegen veelal het predi- caat "makkelijk wasbaar"De trevi ra mantels, zowel te dragen als re genmantel en als zomermantel, ver diende alleen al uit utiliteitsoverwe gingen alle lof. Tot slot nam ook de sportkleding een niet onbelangrijke plaats in. Met de vacantietijd bijna weer in zicht, kan men gaan denken over de aankoop van helanca dames panta lons, met vaak een typische manne lijk trekje. En bij de pantalon hoort dan weer de draion jumper, met de bijzonder modieuze ronde col, zonder mouwen of met een kort mouwtje en met of zonder capuchon. Uit het eind-applaus mocht wor den opgemaakt dat deze eerste show, in een hopelijk lange reeks, bij het publiek bijzonder in de smaak is ge vallen. Borduren Pliseren Stofknopen Stofceintuurs Knoopsgaten Stoppen Verkorten van rokken en mantels Damesmode Tilburg J. van Valen tijdens opening van hoofdkantoor Co-op Midden Brabant „Wij hebben er in West-Europa nu een eeuw coöperatief leven op zitten en vooral de jongste resultaten stemmen tot bijzondere tevreden heid!'aldus de voorziter van de Co-op Midden-Brabant, de heer J. v. Valen, zaterdagmorgen in Tilburg, tijdens de opening van het hoofd kantoor aan de Bosscheweg 512. De belangstelling die het bestuur van de Co-op Midden Brabant die morgen te verwerken kreeg was enorm en stemde des te meer tot te vredenheid omdat er aan deze opening jaren van hard werken en door zetten vooraf waren gegaan ENTHOUSIASME EN IDEALISME Dit werken en doorzetten is alleen gehandhaafd kunnen worden dank zij een onblusbaar enthousiasme en ide alisme. Het idealisme waarvan de heer van Valen zei, dat alle leden zich bewust moesten blijven dat gestelde idealen niet in een handomdraai te verwezenlijken zijn. Het enthousiasme dat bij de leden van de Co-op leeft, vindt een zekere steun in de uitstekende gang van zaken waarmee de Co-op is gesierd. Eind 1962, voor het tijdstip dus, dat men tot de fusie Co-op Midden- Brabant was overgegaan, bedroeg de totale omzet in de zeven zelfstandige afdelingen 5,2 miljoen. Na de fusie steeg deze omzet met ruim een half miljoen. Verwacht wordt dat eind dit jaar een eindomzet zal worden bereikt van 7,5 miljoen; de fusie Co-op Midden- Brabant is niet de eindstreep waar men naar heeft gestreefd. Januari 1965 'hoopt men toe te zijn aan een fusie van de Co-op Midden-Brabant met de Co-op West-Brabant en "De Baronie" in Breda. Wanneer deze fusie eenmaal een feit geworden zal zijn, kan de totaal-omzet het bedrag van 13 miljoen bereiken. HOOFOZETEL Het kantoor aan de Bosscheweg 512 in Tilburg zal de hoofdzetel gaan vormen van de Co-op Midden- Brabant. Van hieruit zal de heer W. Broek, directeur van Midden-Bra bant, het dirigerend en leidend werk verrichten. Een zware en veelomvat tende taak, wanneer men weet, dat van hieruit de 3 supermarkten, de 2 zelfbedieningswinkels, de 18 bedie ningswinkels, 3 textielzaken, 6 bak kerijen en 2 brandstoffendepots wor den geleid. Bovendien is op het ogenblik het voorbereidend werk in volle gang om te komen tot nog 4 supermarkten (Tilburg, Breda, Roosendaal en Goir- le). Verwonderlijk was het geenszins, dat de heer A. Knole die als verte genwoordiger van de Co-op Neder land naar Tilburg was gekomen, zich bijzonder enthousiast uitliet over de gang van zaken in Midden-Brabant. Verheugd was uiteraard ook de heer Brock, die deze nieuwe aanwinst beschouwde als "bijna een persoon lijk geschenk". In zijn terugblik op het verleden memoreerde hij, hoe Sjoukje Dijkstra is maandag uit bundig in haar woonplaats Amstel veen gehuldigd. Na een glorieuze in tocht in de gemeente, werd zij op 't Plein 1960, omringd door duizenden belangstellenden, hartelijk toegespro ken. Nadat Sjoukje en vele belang stellenden naar het Casimir-lyceum waren gegaan, maakte de loco-bur gemeester van Amstelveen, ir. W. H. J. Hol, bekend, dat Sjoukje de gou den erepenning van de gemeente is toegekend. Daar ook werd zij namens de di rectie van de KLM door de heer R. Vogels benoemd tot "Skipper of the Flyng Dutchman". Bij deze huldiging waren onder meer aanwezig wereldkampioen judo Anton Geesink, de oud-ÓlympisChe zwemkampioene Nida Senff en verte moeilijk het was geweest om een ef ficiënte administratie op de been te houden, voordat men aan dit nieuwe hoofdkantoor toe was. De heer F. Nefkens, die zijn ge lukwensen gepaard liet gaan met een mozaiek dat in de trappenhal een plaatsje heeft gekregen, sprak na mens de ondernemingsraad zijn vreugde uit over de nieuwe aanwinst. KONING PAUL IN LEVENSGEVAAR Koning Paul worstelt nu reeds 24 uur tegen de dood. De bloedstolling in de linkerlong, die in de nacht van zondag op maandag is opgetreden, heeft zich snel uitgebreid. 'T RECHT DER BISSCHOPPEN DOOR DE PAUS ERKEND. Paus Paulus heeft een einde ge maakt aan het conflict tussen bis schoppen en curie over de zeggings macht bij de uitvoering van concilie besluiten. Aanleiding tot het conflict was de invoering van de liturgische vernieuwingen. De bisschoppen behoeven vertalin gen uit het Latijn in de volkstaal t.b. van de liturgie niet eerst aan de Ro meinse instanties voor te leggen ter goedkeuring. De goedkeuring der vertaling blijft overeenkomstig de bepalingen van 't concilie in handen der bisschoppen. De officier van Justitie bij de recht bank in Den Haag, jhr. mr. J. M. v. d. Poll, heeft dinsdagmorgen levens lange gevangenisstraffen geëist tegen de 20-jarige loswerkman- J. J. H. H. uit Den Haag, en tegen de 21-jarige electriciën E. W. van R., eveneens uit Den Haag. Zij stonden terecht voor inbraken, waarbij o.m. op 24 januari 1963 de 39-jarige nachtwaker G. P. van der Lugt uit Delft in een suiker- werkfabriek aan de Haagse Schapen laan werd doodgeslagen op 30 janu ari en de 58-jarige weduwe A. C. van Capelle-Lugtigheid in haar woning aan de Hugo Verrieststraat in Den Haag, werd vermoord. genwoordigers van talrijke sportorga nisaties. Op het Plein 1960 maakte de gouden kampioene haar opwach ting temidden van 'n groot aantal mi niatuur kunstrijdsters en jonge ijs hockeyspelers. Hook boven het win derige en kille plein flakkerde een "Olympische vlam" rond de muziek tent, waarin Sjoukje, geflankeerd door trainer Anton Gerschwiler haar ouders en 't Nederlandse jurylid me vrouw Benedict de hulde in ontvangst nam, brachten delegaties van alle sport- en jeugdverenigingen van Am stelveen en jeugdverenigingen van Amstelveen een eerbiedige groet aan hun grote kampioene. Tijdens de huldiging in het ly ceum zei ir. Hol onder meer het treu rig te vinden, dat de centrale over heid niet verder komt dan 'n platoni sche liefdesverklaring aan de sport. ,,Er zou ten aanzien van de bouw van sportaccomodaties en de uitzending van sportlieden haar grote evenemen ten nog veel gedaan kunnen worden. Meer sportbeoefening zou wellicht tot gevolg hebben dat wij minder sa- nataria en krankzinnigengestichten behoeven te bouwen", aldus tir Hol. Namens het NOC en het NSF sprak drs. C. E. van der Ploeg waarderende woorden aan het adres van Sjoukje Dijkstra „Je hebt iets groots ver richt voor de sport en de naam van ons land, je bent een grote sport vrouw." Onder de vele aanwezigen bevond zich ook de heer J. Nieuwenhuizen- Kruseman, van het ministerie van O. K. en W. en de heer H. J. Wes- selo, voorzitter van de KNSB. Na de officiële huldiging volgde een gezellige receptie waarop een ieder de kans kreeg de kampioene de hand te drukken. Velen lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van bloemen en geschenken. VRIJDAG 6 MAART 1964 86e JAARGANG No. 18 vAn het Zuióen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24+ let. inc.k.) ƒ0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) ƒ1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO* Heuvelstraat 14 Telefoon 2o882 Aanvaarding Interium-verslag streekraad Midden-Brabant Uitbreiding van de (nog te bouwen) kleuterschool te Oudheusden De raad der gemeente Heusden kwam vrijdag 28 februari j.l. voltallig dn openbare vergadering bijeen. Na opening door de voorzitter burgemeester A. van Delft, vond de beëdiging plaats van het nieuw benoem de raadslid, de heer H. Klaren. De notulen van de vorige vergadering werden na enige wijzigingen vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was een schrij ven van het raadslid de Kort, waarin deze vragen stelde betreffende de Adhterweg te Herpt. In antwoord hierop zei de voorzitter dat het niet de bedoeling is van B. en W. deze weg, nadat het wegdek hersteld zal zijn, we derom voor het zware verkeer open te stel len. De aankoop van het perceel Herpt B 72, over welk perceel de verbindingsweg met de Hoogstraat gelegd zou moeten worden, is gestagneerd, omdat de verkoper weigert mede te werken aan het passeren van de koopakte. Wat betreft het terrein van het z.g. Kof fiekannetje, zei de voorzitter dat de be stemming hiervoor nog niet bekend is. De eveneens in dit schrijven aangehaalde weg naar het sportterrein is ter plaatse be keken door het college van B. en W. Het puin dat door de N.V. Sdhellekens wegen bouwbedrijf is ingewalst is gratis geleverd. De kosten van verharding van deze weg over een lengte van pl.m. 500 meter be dragen f 2300. Deze weg moet nog wel ge- asphalteerd worden, waarvoor door de C.T. D. een begroting zal worden opgemaakt. Verder waren er schrijven ingekomen van de heren van den Broek, Vos, Hilwig, Bruijsters en Verhoeven, met de medede ling dat zij hun benoeming tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim aannamen. De heer Verhaak merkte hierbij op dat eertijds was besloten dat alleen ouders welke kindeen in Heusden op school hebben in deze commissie zitting zouden mogen nemen, waarvan thans is afgeweken. Van de gemeente Woenseradeel was een verzoek ingekomen om adhaësde te betuigen om te komen tot afschaffing van de gemeen- te-klassificatie. Besloten werd hieraan ge volg te geven. Schrijven was ingekomen van de heer v. Marten c.s. om de te stichten openbare kleu terschool te Oudheusden uit te breiden met 'n 2e lokaal. In hun schrijven zeggen zij, dat er momenteel pl.m. 80 kleuters in Oud heusden zijn welke voor het bezoeken van deze school dn aanmerking komen. Bij een éériklassige school, waarvoor thans vergun ning is verkregen, zou slechts de helft van deze kinderen de school kunnen (bezoeken. De heer Schipper informeerde of de be langstelling plotseling zó groot is geworden, dat het schooltje voordat het gebouwd is reeds te klein blijkt te zijn. De voorz. zei Jat 't vooraf bekend was dat wanneer men ver gunning zou vragen voor een twee-klassi- ge school deze niet verleend zou worden. Nu echter de vergunning voor een eenklas- sige school binnen is, kunnen we proberen er een tweede klaslokaal bij te krijgen. De tekeningen voor de bouw van de school zijn er reeds op afgestemd om deze uit breiding mogelijk te maken. Ingevolge een schrijven van Van Wagen berg-Festen Conservenfabrieken N.V. alhier om aan 'haar te verkopen een perceeltje grond grenzend aan baar fabrieksterrein en reeds jaren bij hun in erfpacht, werd be sloten dit perceeltje te verkopen aan voor melde N.V. voor de prijs van f 3.50 per m2. Verder was er nog een schrijven van het R.K. Kerkbestuur van Herpt om de toege kende subsidie ad f 8480 voor verbetering van het Kerkplein voor de R.K. Kerk te Herpt te verhogen tot het bedrag welke de C.T.D. thans begroot heeft. Op een informatie van de heer de Kort, waarom het thans begrootte bedrag veel ho ger is dan eerst was vastgesteld, zei de voorzitter dat het eerste plan niet voldoet aan de eisen welke door de Prov. Water staat werden gesteld. Besloten werd het subsidie-bedrag te ver hogen. De aanbesteding zou moeten plaats vinden door de gemeente en door de C.T.D. zal toezicht worden uitgeoefend op de ver eiste werkzaamheden. Op voorstel van B. en W. werd besloten de omschrijving opdracht stedebouwkundige in geheime vergadering te bespreken. Nadat na ruim 1 uur de openbare verga dering werd heropend, werd besloten dit punt van de agenda af te voeren. Voorstel van B. en W. tot het verlenen van opdracht van het E.T.I. voor het sa menstellen van een economisch-sociologisch agrarisch rapport en tot beschikbaarstelling van het daarvoor nodige crediet. De kosten van zo'n rapport, zei de voor zitter, zouden liggen tusen de 15 en 17 duizend gulden. Na een uitgebreide discus sie werd het voorstel aangenomen met 8 tegen 3 stemmen. In verband met moeilijkheden welke zijn ontstaan door het plaatsen van schrikhek- ken bij de uitgang van de speel tuin en het hertenkamp, verzocht de heer Piethaan aan hem een strook grond te ver huren naast zijn woning. Aan dit verzoek werd voldaan. Voorstel van B. en W. tot aanvaarding van het Interim-verslag Streekraad Mid den-Brabant en tot het aangaan van de ver plichting bij wijze v. gentlemen's agreement de in het rapport neergelegde conclusies in het door de raad te voeren beleid na te streven. Hoewel de heer de Vroome liet weten dat hij het in grote lijnen wel eens was met dit rapport, hield hij een lang en vurig pleidooi om deze streekraad te over tuigen dat Heusden nog wel zen waarde volle functie zou kunnen uitoefenen n.l. in de tuinbouw. Heusden, zei spr., is centraal gelegen in een kring van plaatsen waar ge regeld groenteveilingen plaats vinden, met als kern de grote conservenfabriek van v. Wagen'berg-Festen. In dit rapport is als tuinbouwgebied aangewezen de streek be zuiden Tilburg in het rapport wordt hiermede gewag gemaakt van transport moeilijkheden. Wanneer Heusden zou uit groeien tot tuinbouwgebied en zelf diverse grote transportbedrijven 'heeft, zou het transport geen moeilijkheden opleveren. Nadat ncng door diverse sprekers hierover het woord was gevoerd, werd besloten con form het voorstel, doch met aantekening van de wens van de raad om de functie van Heusden indien mogelijk uit te breiden. Besloten werd tot 't verlenen van een kre diet voor de verbetering van een ged. van de Hertogin Johanna van Brabantstraat, en de Oudheusdensestraat. 'Gezien het late uur werd besloten de behandeling van het rapport van de begro tingscommissie 1964 en het antwoord van B. en W. tot de volgende vergadering uit te stellen. Eveneens werd besloten tot reser vering van bouwterrein aan de Irenestraat ter grootte van ong. 3536 m2. Op een vraag van de heer Verhaak wat daar gebouwd zal worden, antwoordde de voorzitter dat daar door Bohan bouwbedrijf woningen zullen worden worden gebouwd voor de verkoop. Bij de rondvraag vroeg de heer Schip per een vraag te mogen stellen aan de voor zitter van de Gew. Inst. voor Maatscbp.. Zorg, welke functie wethouder v. d. Pol momenteel bekleed ;spr. vroeg of door de instelling rekening gehouden werd met de mogelijkheid elke 3 jaren de pachtsommen na te gaan en zonodig te herzien, om zo doende de inkomsten te vermeerderen. De heer v. d. Pol zei dat die het laatste halfjaar nog niet gebeurd was; hij zou dit graag eens bezien, maar hij meende tevens te weten dat in het verleden dit wel eens ge beurd was, doch dat dit negatief uitpakte, de pachtprijs werd toen n.l. door de pacht- kamer lager gesteld. Op een vraag van de heer van Ooyen of de gemeente onlangs grond was aange boden door de ruilverkaveling, zei de voor zitter dat hem hierover niets bekend was; ook de beide wethouders wisten hier niets van. De heer Sluijmers had klachten over het vernielen van het open groen door de jeugd. Verder vroeg de heer Pluijmers alsnog een vergoeding te verstrekken, aan hen die destijds op verzoek van het ge meentebestuur de door hen (bewoonde nood woning hebben verlaten om zich elders in de gemeente te vestigen. Spr. voegde er nog bij dat de gemeente Loonopzand onlangs nog een vergoeding heeft verleend van f 250 aan bewoners van noodwoningen die reeds geruime tijd geleden verhuisd waren. De voorzitter zegde toe deze gevallen nog eens te 'bezieen. De 'heer Jonker kreeg op zijn verzoek toegezegd dat een opgave ver strekt zal wonden over de provisie en de kosten van toezicht van de C.T.D. over de laatste 3 jaren. Hierna volgde sluiting. BUDDEMEYEE chemisch reinigen grotestraat 95 waalwijk TWEEMAAL LEVENSLANG

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 9