wAAlwnkse en lAncstPAAtse couRAnt Nederlandse Schoenindustrie besteedde veel aandacht aan „vrije tijds" schoeisel Reinier Mieris en Martin Alewijn 25 jaar in dienst bij „De Amstel" 'hetaa^Ét geeft Tendenz naar bredere leestvormen en dikkere hakken A. MAAS 40 jaar bij Donkers schoenfabriek Het geheim van dat het uiterlijk charme .vewtatvuX "fru Beatrix en Irene mee naar Mexico Miljarden-fraude Sn memoriam C. P. Vloemans f Leest en snit Kleuren Vrienden en collega's Georiënteerd op gemak Wk. Hoogtijdagen Vakbondsleider veroordeeld VRIJDAG 20 MAART 1964 86e JAARGANG No. 22 De rcho van het Zuióen Uitgever Waal wij ksche S coomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878 Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) 05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) j 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO Een woordvoerder van het mini sterie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld dat de koningin en de prins naar Mexico van 8 tot 17 april vergezeld worden door Bea trix en Irene. Generaal Nasoetion, Voorzitter van de staatscommissie voor effici ency bij de overheidsbedrijven in Indonesië, heeft onthuld, dat de corruptie in de leiding van deze in stellingen fantastische afmetingen heeft aangenomen. Volgens Nasoe tion, die sprak op een conferentie waar politieke en militaire functio narissen het voedselvraagstuk be spraken, ging het om corruptiege vallen van honderden miljoenen roepia's. Met een bepaalde zaak is zelfs honderden miljoenen ponden sterling aan buitenlandse commissie gemoeid. De Nederlandse Schoenindustrie heeft de laatste tijd met het oog op het aanstaande lente en zomerseizoen, buitengewoon veel aandacht be steed aan het ontwerpen van „vrije tijds" schoeisel. De schoenindustrie staat hiermee niet alleen, want ook de kledingindustrie heeft al haar krachten ingezet, om dit jaar te komen met modieus en uiterst modern vrije tijdskleding. Onder „vrije tijds" schoeisel wordt verstaan, licht, modieus en sportief schoeisel voor attractieve prijzen. De prijs voor dit type schoeisel blijft attractief, doordat de prijs over het algemeen beneden de 20.- is gehouden. Wat betreft de prijzen mag de Nederlandse schoenindustrie zich over de kuif aaien, omdat de schoenen niet in prijs zijn gestegen. Het goedkopere schoeisel vol doet uitstekend, niet alleen op de binnenlandse- maar ook op de bui tenlandse markt. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat dit schoeisel niet mode aangevend is, ofschoon het de mode goed volgt. De „vrije tijds" schoen is voorna melijk georiënteerd op het gemak. Het is over het algemeen vervaar digd van rundsleer, dat uitermate stevig is en toch bijzonder soepel. Bovendien doet het leer door de verschillende bewerkingsmethoden uitzonderlijk sportief aan. De lederindustrie gaat zich steeds meer toeleggen op het toepassen van bewerkingsmethoden, die het eigen karakter van het leer meer naar voren brengen. Dit geschiedt o.m. door speciale krimpprocessen, waarmee goede resultaten zijn be reikt. Ook het verven van het leer heeft veranderingen ondergaan. Werden voorheen vaak pigment- stoffen bij de apprêtuur gebruikt, die het leer bijna volkomen afdek ten, op het ogenblik zien we veelal een afwerkingswijze met een z.g. anilini effect, waardoor de apprê tuur volkomen doorzichtig is en dientengevolge het nerfbeeld op natuurlijke wijze zichtbaar blijft. mode favoriet. De snitten zijn rus tig en omdat het hier voorj aars en zomerschoeisel betreft, zijn er veel opengewerkte modellen bij. Een grote variatie wordt gebracht in schoenen met een open hiel en ge sloten teen. Schoenen met open teen, zo heeft het verleden bewezen, zijn bij de dames niet zo gewild. De open teen stuit vaak op esthetische bezwaren. De open hiel daarente gen vindt men ook terug bij het „vrije tijds" schoeisel. Tot slot nog een enkel woord over de kleuren. Het schoennenmo- debeeld zal zeer keurig zijn. Naast zwart worden gebracht Doré (licht goudachtig bruin) Champagne en Luxor (licht beige tinten), Signaal rood, Indigo (marine blauw) Mira bel (zacht geel groen) en Cactus (middelgroen) voor het zomer schoeisel zal wit een kleur van be tekenis blijven. De goudkleur ziet men niet alleen opduiken bij het avondschoeisel, maar ook bij „vrije tijds" schoeisel. Verder komen er veel combinaties voor met wit, gebroken wit, blauw en bruin. De kleur zwart wordt ook veel gebruikt voor zwarte opleg, zwarte hak of zwarte bies. Juist hierdoor worden de contouren van de schoen nog eens extra geaccen tueerd. Een geheel nieuw type in de vrijetijds schoen. De randen zijn geheel met de hand genaaid. Onder de schoen zit een rubber zool. Deze schoe nen zijn bijzonder soepel, ze zijn niet gevoerd. De schoen is vervaar digd uit een varkenshuidje dat als suède is afgewerkt. De nriis list rond de 32,75. J s „Het zijn schakels waarnaar wij in dankbaarheid en trots opzien" „Jubilarissen zijn de schakels waarnaar wij in dankbaarheid en trots opzien. Door hun nooit aflatende dienstbetoon vormen zii een belang rijke ruggegraad voor het bedrijf. Zij ook geven het bedrijf een grote mate van stabiliteit, zij geven de werkgever een voorbeeld en een on misbaar gevoel van zekerheid" aldus de heer Jaap Gompen namens de directie tijdens de huldiging van een tweetal zilveren jubilarissen maandagmorgen bij de N.V. Koninklijke Chroomlederfabriek „De Am- Deze twee jubilarissen waren de heren Reinier Mieris en Martin Ale wijn, die ter gelegenheid van hun zilveren jubileum de hulde van di rectie, staf en personeel in ont vangst mochten nemen. De heer Jaap Gompen zei deze jubileumdagen als hoogtijdagen van het bedrijf te beschouwen. Hij zei bijzonder verheugd te zijn, dat deze viering niet eerder had plaats ge- Een van de vele vrije tijds model letjes. Het schoentje staat bijzonder en is hoogst modern. Op de foto kunt U zien dat ook hier met zwart is gewerkt waardoor de schoen meer accent krijgt. Wat betreft de leesten voor het komende seizoen kan worden ge steld, dat de tendenz naar bredere leestvormen en dikkere hakken zich voor wat betreft de lage tot 3/4 hakken voortzetten. De leesvormen zijn ook ies voller geworden en daardoor iets comfortabeler. Doordat de hakken zoveel moge lijk naar achteren worden geplaast wordt het silhouet iets gerekter, waardoor de elegance terrein gaat winnen. De hakken zijn vaak recht met hoekige vormen, al dan niet omtrokken. Ook de z.g. diabolo hak blijft opgeld doen. Voor de schoenen met de hogere hak blijft de slanke vingertop leest vo™ het modebeeld beheersen. Bij de snitten blijft de hoogfrond- vonden, omdat hij niet aanwezig had kunnen zijn. Beide jubilarissen traden beiden in Maart 1939 bij de Amstel in dienst. „Het waren niet de meest gelukkige jaren van ons bedrijf' zo betoogde de heer Gom pen, die duidde op de Tweede We reldoorlog, die op dat moment na genoeg voor de deur stond. De heer Gompen noemde Reinier Mieris ,,6en ware looier in de ware zin des woords". „Wanneer zich ie mand met recht looier mag noemen, dan zijt gij dat." De heer Gompen zei verder dat de mogelijkheid tot het doorwerken in het bedrijf steeds in sterke mate afhankelijk was ge weest van het werken van Martin Alewijn. „Gij zijt dan ook een der hechtste schakels in ons bedrijf", zich richtend tot de jubilarissen zei de heer Gompen: „Ik spreek namens allen in dit bedrijf, om U duidelijk te maken dat gij omringt zijt door vrienden. Hij besloot met de hoop uit te spreken, dat beide, jubilaris sen nog lang bij „De Amstel" werk zaam zouden zijn. Zowel de heer Mieris als de heer Alewijn kregen de medaille en het getuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel aange- Ook de hoge hak en de meer spitse leest heeft zeker niet afgedaan. Niet alles bij de damesschoenen voor de komende zonnige seizoenen is rond en niet alle hakken zijn brged. Wij willen hierbij nog even opmerken dat de lakschoen niet uit het modebeeld is verdwenen, ook al is de plaats die de lakschoen nu nog inneemt niet meer zo groot als in de voorgaande jaren. Bij de lak- vorm past de dunne hak en de slankt leestvorm meer dan uitstekend. Plli^ippg: Hierboven de soorten hakken die hoog mode zullen zijn. he verschillende typen hakken en leesten spelen in het komend seizoen een grote rol. De sportievere ht,is ',ets teruggedrongen en vervangen door de zwaardere hak. Misschien doen verschillende van deze lakken iets plomp aan, maar ook dat zal wel een kwestie van wennen zijn. boden. Terwijl zij namens de di rectie en cadeau onder couvert in ontvangst mochten nemen. De heer E. Stassen, sprekende na- mens_ het staf- en kantoorpersoneel, zei zich graag bij de heer Gompen aan te sluiten. Ook hij noemde bei de jubilarissen de ruggegraad van Het bedrijf. In deze 25 jaar vielen in bijzondler uw trouw, ijver, werklust en belangstelling voor het bedrijf op. U heeft dan ook het be drijf op de juiste wijze gediend, ie der op zijn eigen plaats. Namens het personeel fêteerde de heer P. van Vught beide jubilaris sen. „Wij hebben beide jubilarissen HIJ WAS EEN UITSTEKEND ZAKENMAN, DIE HET RESPECT GENOOT VAN VELEN Op 81-jarige leeftijd is maandag avond in Kaatsheuvel overleden de heer Cornelis Petrus Vloemans, oud-directeur van P. H. Vloemans Schoenfabrieken N.V. Het heengaan van de heer Vloe mans betekent voor de PeHaVe- gemeenschap een zware slag. De naam die deze schoenfabriek op het ogenblik hoog heeft te houden, dankt het bedrijf grotendeels aan de energie, werklust, zakenkennis en doorzettingsvermogen van de heer O. P. Vloemans. Hij is het geweest, die samen met zijn moeder Jacoba Stravers en zijn zusters, na het overlijden van zijn vader en oprichter van Vloe mans Schoenfabrieken, de lieer P. H. Vloemans, de grote stoot heeft gegeven om van het bedrijf te maken wat het nu is. Mede i dank zij zijn streven, ging er na genoeg geen jaar voorbij of het bedrijf werd verder uitgebouwd, of voorzien van een meer moderne apperatuur. Hoe groot zijn succes was, bleek eerst in 1925 ,toen het Vloemans-product tijdens de Inter nationale Schoen- en Ledertentoonstelling met goud werd bekroond. Het was voor de heer C. P. Vloemans niet die lauwerkrans waarmee hij dacht het einddoel te hebben bereikt. Hij ging verder, hij zette zich in met al zijn krachten en voerde het bedrijf langzaam maar zeker naar de top. Tijdens het 50-jarig bestaan van de N.V. in 1952, toen hij al meer dan 25 jaar zijn beste krachten aan het bedrijf had gegeven, moest hij zich een grandiose huldiging laten welgevallen. Niet alleen zijn eigen werknemers, met wie hij steeds op zeer goede voet leefde en van wie hij ook al het vertrouwen genoot, kwamen deze dag om hem de hand te drukken, maar ook de vele zakenrelaties lieten zich deze dag niet onbetuigd. De heer Vloemans was op de eerste plaats MENS voor zijn medemen sen, met wie hij nagenoeg dagelijks in of buiten het bedrijf te maken had, eerst daarna was hij werkgever of zakenman. Als zakenman ge noot hij bij al zijn relaties een groot respect. Zij kenden hem als een werker, voor wie nooit iets teveel was en die steeds tijd kon vinden voor het bedrijf. Juist daarom zal zijn heengaan velen zo diep schokken. Juist daarom ook zal er een leegte vallen bij PeHaVe, die hij zo graag zag als één gemeenschap. Op zijn zonen Piet en Jan Vloemans rust nu de zware taak om dit bedrijf nu zonder zijn hulp en steun verder voort te zetten. Vooral zij zullen in de komende dagen ervaren hoeveel hij voor het bedrijf heeft betekend. Onze gedachten gaan tevens uit naar zijn echtgenote, in wie hij altijd opnieuw een grote steun vond. Moge God haar en zijn kinderen en het bedrijf die kracht geven die hentoekomt. Voor de overledene mogen wij die eeuwige rust vragen die hij zozeer heeft verdiend. Ieren kennen als vrienden, als col lega's die altijd en voor iedereen klaar stonden" zo besloot deze zijn bijzonder hartelijke toespraak. De heer van Vught bood nemens het personeel een geschenk onder cou vert aan. Namens beide jubilarissen sprak de here Alewijn een kort dankwoord. Onderscheiden met zilveren eremedaille De heer A. Maas, als magazijn en snijmeester werkzaam bij schoen fabriek Donkers in de Loefstraat Baardwijk, is maandagmiddag ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubi leum bij dit bedrijf, onderscheiden met de zilveren ere-medaille, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Teijssen heeft de jubilaris tijdens de maandagmid dag gehouden huldiging de medaille opgespeld. De jubilaris werd als eerste toe gesproken door de heer Donkers, die zei, bijzonder tevreden te zijn over het werk van de jubilaris. „U heeft hier veertig jaar tot tevreden heid van ons allemaal gewerkt". Hij overhandigde hem een cadeau onder couvert. Cok burgemeester Teijssen liet zich lofprijzend uit over het veertig jarig dienstverband van de heer Maas. Hij zei, het bijzonder verheu gend te vinden de jubilaris de door koningin Juliana toegekende onder scheiding in de vorm van de zilve ren ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau op te kun nen spelden. Namens de collega's voerde de heer Pullens het woord. Hij noemde de jubilaris een trouwe medewer ker, op wie men altijd kon rekenen. Namens het personeel kreeg de heer Maas een staande asbak aangeboden. 'sAvonds bracht de harmonie „St. Jan" de heer Maas een muzikale hulde waarbij de voorzitter de ju bilaris met zijn 40-jarig dienstjubi- leum en de gebruikelijke onder scheidingen complimenteerde. Hij wees er op dat de jubilaris met de zelfde trouw en toewijding waar mee hij het bedrijf had gediend ook 40 jaar lang zijn taak als muzikant en bestuurslid van de harmonie had verricht. James Hoffa (51), voorzitter van het Amerikaanse vakverbond van transportarbeiders, is tot acht jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boete veroordeeld. Het is de eerste keer, dat de Amerikaanse justitie een greep heeft kunnen krijgen op Hoffa, die al jarenlang wordt ver dacht van een corupt vakbondbe- leid maar er steeds in is geslaagd door de mazen van het net te glip pen. Hij had in 1962 gepoogd een jury om te kopen. vi-+ - - Een bouwvakker te Tilburg heeft van 't aannemersbedrijf Toore- mans te Tilburg f 4800 gestolen. Hij werd spoedig gesnapt en bekende de diefstal. Zo'n modieus VAN MAAREN-brilmontuur, als het ware "gemaakt om Uw charme tot haar recht te laten komen". Het specifieke VAN MAAREN-montuur, waarmee U Uzelf bent, élke dag "op Uw best". VAN MAAREN, in keus èn service, niét te evenaren. BREDA N. Ginnekenstraat 23, tel. 38370 TILBURG Markt 32, tel. 25253 DEN BOSCH* EINDHOVEN*HELMOND VENLO

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 5