wAAlwijkse en UnqstRAAtse couRAnt VLIJMEN t WASPIK Uit do Langstraat Bisschoppelijke goedkeuring voor noodkerk van pastoor J.Oomens STASSAR Sprang-Capelle Nieuwkuijk Elshout een vrouwelijke kracht of een gepensioneerde mannelijke kracht jongste magazijnbediende VRIJDAG 27 MAART 1964 86e JAARGANG No. 24 Heusden Haarsteeg Sprang Capelle van het Zuióert Uitgever n/aalwiiksche Stoomdrukkerij w Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) V 05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) j 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO VOLLEYBALCLUB EVER READY De Volleybalclub Ever Ready speelde een uilwedstrijd tegen Roermond en wist in een „ned gespeelde wedstrijd met 0 - 3 te win nen met setstanden 13-15, 10-15, 12-15. VCV - Ever Ready 2 3-1. Het reserveteam van Ever Ready speelde tegen VCV 's-Bosch. De eerste set was voor Vliimen 10-15; toen kwam VCV los en met de volgende setstanden, 15-2, 15-5, 15-8 kwamen zij tot winst 3-1. Ever Ready 3 speelde twee wedstrijden m kwam niet tot winst. Entre Nous 2- Ever Ready 3 2-0; Ever Ready 3 - OJC 2 1-2. WEEKMARKT TE VLIJMEN. Met ingang van 16 april a.s. heeft Vlij men 'n markt. Deze markt wordt elke don derdagmorgen op het Plein te Vlijmen ge- houden. Door Burgemeester en Wethouders zijn aan 43 kooplieden standplaatsen toegewe zen voor totaal 63 kramen. Aanvragen waren ingekomen van 79 kooplieden voor totaal 116 kramen. De toe wijzing heeft voorzover nodig bij loting plaats gevonden. WIELRENNEN, RONDE VAN DRENTE Voor de amateurs is er zaterdag 28 mrt. een wielerwedstrijd, n.l. de Ronde van Drente. Hieraan zal ook de Viijmense ama teur Fr. Liebregts deelnemen. UITVOERING AMICITIA. Zondag 22 maart en dinsdag 24 maart gaf de Viijmense toneelvereniging Amicdtia in hotel Prinsen een uitvoering. Opgevoerd werd het toneelstuk: "Spel met een droom" yan Hans Nesna. Beide avonden was de zaal goed bezet. De voorzitter zei in zijn welkomstwoord dat het hem een genoegen deed dat er bij de concurrentie van de TV nog zoveel belangstelling was. Amicitia heeft getracht een boeiend stuk te brengen en wij menen dat zij hierin geslaagd is en tevreden kan zijn, want na elk bedrijf gaf de zaal een gul applaus. Allen gingen voldaan huiswaarts. Wat betreft de speel sters en spelers, deze hebben allen goed voldaan, vooral de hoofdrollen werden meesterlijk vertolkt. Amicitia kan op een geslaagde winter- uitvoering terug zien. JEUGDDRUMBAND. De jeugddrumband alhier besloot dit jaar weer aan een concours deel te nemen, geor ganiseerd door de Kon. Ned. Federatie, waar men in de 3e afdeling hoopt uit te komen. ALGEMENE VERGADERING. In café De Ster hielden de Jonge Boeren en Boerinnen uit de Oostelijke Langstraat hun algemene vergadering. In de vacature H. van Mierlo werd gekozen de heer K. de Gouw Nieuwkuijk.Bij de dames kwam F Mommersteeg uit Haarsteeg in de plaats van A. de Gouw. Hierna werden de volgen de zomer te houden wedstrijden besproken: voor de heren graslandverbeteringswedstrij- den en wedstrijden in kostprijsberekening, opbergen machines en gereedschappen; en voor de dames foto-, borduur- en tuintjes wedstrijden. De uitslag van de deze zomer gehouden wedstrijden was als volgt Graslandverbeteringswedstrijd: 1 J. Rooy Drunen; 2 B. de Wit Drunen; Keetels Drunen. Kostenberekeningswedstrijd: 1 J. v hoven Herpt; 2 B de Wit Drunen; Keetels Drunen. Kostenberekeningswedstrijd tuinbouw: 1 J. Jonkers Drunen; 2 A. Muskens Drunen; 3 K. de Gouw, Drunen. SINAASAPPELENACTIE. Op Paas-zaterdag houden de Verkenners, Welpen en Meisjes van het K.N.G. hun tra ditionele sinaasappelaktie. Doel hiervan is om de hardnodige fel begeerde centen op deze manier bij elkaar te krijgen. speeld staat het wel vast dat de punten thuis zullen blijven. BILJARTEN. Uitslagen onderlinge competitie. DVS I-DPL I 2-2. G Broeren 65 - J Koks 80 44 - 80 H v Vught 40 - B v d Heijden 40 40 - 24 B vd Griendt 60-A Timmermans 50 41 - 50 F Klomp 45 A Treuren 40 29 40 J v Bijnen 75-H Kivits 105 74—105 Onsenoort I - Avanti 16-6. PI v Liempde 85 - J Beekmans 60 54 - 60 A v Kuijk 70 W v d Bosch 40 70 33 J Dekkers 70-H v Bladel 45 45-45 H v Overdijk 110 - 'Chr Treuren 65 90 - 65 J Stevens 50 J de Vaan 40 J v Loon 55 - H v d Brandt 50 BW I - 't Hoekje 16-6. J Laros 55 - J de Gouw jr 50 L v Overdijk 45 - N v Dal 40 50-27 55-43 55-31 45-35 76-70 36-60 35-75 45-40 50-70 80-50 80-26 40-27 44-40 36-40 22-50 30-25 30-31 29-40 25-30 C. v. 3 M. Bok- 3 M. M de Laat 85 - J Treuren 70 A v Alébeek 50 - Th Beekmans 40 50 - 29 L Huijs 80 - J de Gouw sr 65 69 - 65 J Herman 55 - W de Gouw 60 45 - 60 De Muntel I - 't Gentrum 14-8. M <v Oyen 75 J de Laat 50 42 50 D v Heijst 45 - A Pijnenburgh 65 34 - 65 S v d Brandt 40 - H v d Pol 60 N v Engelen 45 - G Wilhart 75 A v Bijnen 45 - P v Kuijk 60 J de Vaan 50 - J v Kuijk 85 DPL I - De Muntel 16-6. H Kivits 105 - J de Vaan 50 J Koks 80 - D v Heijst 45 Bvd Heijden 40 - G Kooien 40 B Kuijs 50- J v d Brandt 40 A Treuren 40 - A v Bijnen 40 A Timmermans 50-N v Engelen 45 50 - 26 DPL 2 - DVS 2 8-2. H Koks 45 - P Parijs 45 40 - 45 J v d Bruggen 30 H v Bladel 30 30 25 N Siegers 30 J v d Griendt 30 30 28 Th v Gestel 45 - P Couwenberg 45 45 - 33 A. Timmermans 40 J v d Wiel 40 40 30 DPL 3 - Onsenoort 2 4-6. L v d Bruggen 30 - J Luyten 50 H v Helvoirt 30 - L v Druten 35 K v Lamoen 30 B v d Wiel 40 Jo Kuijs 30 - A v d Aa 40 J v Lamoen 30 - F v Vugt 30 't Centrum 3 - 't Centrum 2 0-10. N v Esdonk 35 - J v Vugt 40 28 - 40 J Pijnenburgh 35 H v Weert 30 26 30 B Kuijpers 55 M Kuijpers 55 50 55 L Pijnenburgh 35 H v Weert 30 27 30 B v Kuijk 40- H Parijs 45 32-45 NIEUWE KAPEL. Wanneer alles naar wens verloopt zal Elshout binnenkort een nieuwe kapel en een processiepark rijk zijn, waar niet alleen de parochianen, maar oök alle vereerders(sters) van de "Wonderbare Moeder" van heinde en verre trots op zullen zijn. De laatste maanden is er vergaderd en overleg gepleegd met afgevaardigden van het bisdom, kerkbestuur, gemeentebestuur, ruilverkavelingscommissie, parochianen en niet-parochianen, deskundigen en leken, om te komen tot vernieuwing van het bede vaartterrein en de kapel, die de laatste ja ren erg in verval was gera-akt. De grote promotor van dat alles is pas toor Oderkerk, die zich gesteund weet door kerkelijke en gemeentelijke instanties en die volledig kan rekenen op de medewerking van de parochianen. Om de plannen uit te werken zijn er in tussen drie comité's gevormd. 1 De raad van toezicht, onder voorzitterschap van bur gemeester mr. Stieger, waarin verder zit- hebben vertegenwoordigers van het kerkbe stuur, gemeentebestuur en de directeur van gemeentewerken; 2 De plaatselijke aanne merscommissie, onder voorzitterschap van de directeur van gemeentewerken. De vijf plaatselijke aannemers hebben zich spontaan bereid verklaard de werkzaamheden gratis uit te voeren. Deze commissie heeft de keu ze van de stenen al bepaald. Door een we- genbouwfirma zullen asphaltpaden worden aangelegd, welke mettertijd ook van lan taarns zullen worden voorzien. Omdat het gemeentebestuur in dit alles een parochieel belang ziet, zal zij het onderhoud blijvend voor haar rekening nemen. 3. Het actiecomité "Wonderbare Moeder van Elshout, onder voorzitterschap van de Z.E. heer pastoor Oderkerk. Behalve een evenredige vertegenwoordiging van de drie grote bevolkingsgroepen uit de parochie, n.l. de agrarische sector, de KAB en de mid denstand hebben daarin ook zitting, de eerw. zusters en afgevaardigden van de pa rochiële vereniging "Elshout Vooruit". Het grondwerk zal onder deskundige lei ding worden uitgevoerd door de leden van de Jonge Boerenstand. Vanzelfsprekend rekenen de verschillen de comité's bij hun activiteiten op de onmis- dere steun van al de parochianen, waar van verwacht wordt dat zij allen en ieder op zijn eigen manier, het 'hunne er toe zul len bijdragen om de grootse plannen te ver wezenlijken. Het verleden heeft bewezen dat door eendrachtg samenwerken „Elshout al veel heeft bereikt. Laten nu allen weer to nen eensgezind te zijn tot eer van de "Won derbare Moeder" en tot eigen heil en dat van de vele pelgrims die telkenjare Elshout bezoeken. KERMIS HEUSDEN 1964 Op de kermis te Heusden, welke gehou den zal worden op 2, 3, 6 en 7 mei a.s., zulen de volgende vermakelijkheden een standplaats krijgen: luchtschommel, zweef molen, kinderdraaimolen, enveloppenspel, ijscowagen; suikerspin, Bumperspel, Balco- roter; Viskraam, Gebakkraam, Speelgoed- kraam, Sunker-Nougat-kraam, Draaiboard, Zaagselsport, Schiettent en straatfotografie. Verder zal een miniatuur wegtreintje een verbinding onderhouden met Oudheusden. BURGERLIJKE STAND 15 febr. - 15 maart 1964 Geboren Elisabeth C B dv A B v Hooft en C B Burg; Johanna A J M dv J G Kip ping en P J M v Oosterhout; Antoni zv A J v d Koppel en T H Colijn; Jacoba C dv A S v d Sluijs en I Nieuwenhuizen. Gehuwd Johannes F Eijkemans 19 j en Suzanna C P Kuis 17 j beiden alhier; Bas- tiaan G Bergman 25 j alhier en Elisabeth Haas 23 j te Gorindhem. Overleden: Hendrika de Gouw 66 j echtg v A v d Bosch; Cornelia M J Jiskoot 72 j wed v C Zonneveld; Jan v Ede v d Pais 68 j echtg van Aminah. Ingekomen J M v d Aa en gez van 's-Bosch; C M Sips van Loonopzand; H A Oomen en gez van Empel; W de Wind van Eethen; J. Wakker echtg v van Rossum van Leerdam. Vertrokken A G Kramer naar Breda; J W A v d Linden naar Deventer; Y M B Wessels echtg v Kramer naar Breda; J J Haverhals en echtg naar Amsterdam; M A v d Linden en gezin naar Vlijmen. ilV+d+fc <sm ait; i y GESPREKSAVOND. Door de besturen van de NCB, de RKJB en de Boerinnenbond werd een gespreks- avond belegd met als onderwerp: Is er voor de jonge boer nog een goede toekomst weg gelegd? Gespreksleiders waren de heer Kamp uit Drunen, directeur van de land bouwschool te Nieuwkuijk en mej. Mess uit Goirle, agrarisch-sociaal consulente van de NCB. Aan het slot van de avond kon men tot de conclusie komen dat er voor de jon ge boer, mits hij kan voldoen aan de gestelde eisen, inderdaad nog een goede toekomst is HAARSTEEG 2 - VLIJM. BOYS 3 3-4. Voor de 3e maal achtereen hebben de re serves van Haarsteeg verloren en is de kans op het kampioenschap voor goed verdwenen. Vlijmen was sterker en nam verdiend de punten mee naar huis. De rust ging in met 2-2; eindstand 3-4. PROGRAMMA VOOR 2e PAASDAG Na de fraaie zege die Haarsteeg j.I. zon dag ten koste van Heusden behaalde, staat er voor 2e Paasdag weer een thuiswedstrijd op het programma en wel tegen SVG uit Tilburg. De uitwedstrijd leverde een gelijk spel op en sindsdien is SVG er nog wat op achteruitgegaan; Haarsteeg daarentegqi is zich weer aan het herstellen en de fraaie zege van voorbije zondag is hiervan een tastbaar bewijs. Toch mag de thuisclub de ze ploeg niet onderschatten, omdat ze in de gevaarlijke zone verkeert en dus alles in 't werk zal stellen om te winnen. Maar Haar steeg zal zich hiervan wel bewust zijn en als er met voldoende overgave wordt ge- verkrljgbaar bij: Stationsstr. 88, Waalwijk, tel. 3037 GEMEENTERAAD. Vanavond gemeenteraad Sprang-Capelle De gemeenteraad van Sprang-Capelle komt vanavond, donderdag 26 maart, om half acht in openbare vergadering bijeen, ter behandeling van onderstaande agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Vaststelling bedragen der exploitatie vergoedingen en der voor vergoeding in aan merking komende uitgaven over de jaren 1958 t.m. 1962 der bijzondere scholen voor lager- en uitgebreid lager onderwijs. 5. Verlening subsidie aan de Prot. Stich ting voor Geestelijke Volksgezondheid in de provincie Noord-Brabant. 6. Goedkeuring van de jaarrekening '62 van de Gemeentelijke Instelling voor Maat schappelijke Zorg. 7. Voorlopige vaststellodng van de ge- meenterekening, dienstjaar 1962. 8. Instelling van een grondbedrijf en vaststelling van een beheersverordening en een taxatieverordening voor dat bedrijf. 9. Beschikbaarstelling krediet voor het bouwrijpmaken van gronden in het uitbrei dingsplan "Vrijhoeve". 10. Vaststelling van een voorlopig plan tot onteigening van gronden in het uitbrei dingsplan "Vrijhoeve. 11. Verkoop van diverse percelen bouw terrein aan de Woningbouwstichting "Sprang-Capelle". Pastoor J. Oomens, bouwpastoor in de nieuwe parochie H. Bernadette, heeft van het Bisdom, bisschop pelijke goedkeuring gekregen voor zijn te bouwen noodkerk. De kerk waarvan hierboven een schetste- kening, is ontworpen door architect A. van Merendonk uit Bladel. De noodkerk, die ongeveer 550 zit plaatsen zal krijgen, wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Verwacht mag worden, daar het hier een noodkerk betreft, dat de Rijksgoedkeuring spoedig zal woMen afgegeven. Waarschijnlijk zal de noodkerk drie jaar als zodanig dienst moeten doen. Pastoor Oomens hoopt dan de definitieve parochiekerk in ge bruik te kunnen nemen. 12. Intrekking besluit inzake verkoop van bouwterrein aan mevr. A. H. A. Cové van der Haart en verkoop van een ander per ceel. 13. Behandeling Interim-verslag omtrent de stand van de werkzaamheden van de Streekraad Midden-Brabant met betrekking tot de opstelling van een structuurplan. 14. Wijziging gemeente-begrotingen, dienstjaren 1963 en 1964. 15. Mededelingen. 16. Rondvraag. 17. Sluiting. SLUITINGSTOCHT WINTERSERIE. De achtste en tevens laatste wandeltocht van de winterserie 1963/1964 welke door de Waitdelsportvereniging "Er op uit" werd georganiseerd, wordt a.s. zaterdagmiddag gehouden. 'De start hiervoor vindt als steeds plaats bij café H. van Veen in de Raadhuisstraat vanaf 1 uur n.m. DOKTERSDIENST. Zaterdag en zondag a.s. wordt de prak tijk van dokter H. Winkelman waargeno men door dokter K. van Tuijn, Vossenberg- selaan 21 te Kaatsheuvel, tedl. 04167-2006; op tweede Paasdag zal de praktijk van dok ter K. van Tuijn worden waargenomen door dokter H. Winkelman, Kerkstraat 99 te Sprang, tel. 04167 - 2350. BEROEP. Ds. P. J. Bos, predikant bij de Ned. Herv. Kerk Gemeente alhier, ontving een beroep van de Herv. gemeente te Oolt- gensplaat. KERKDIENSTEN. GOEDE VRIJDAG Ned. Herv. Kerk Half acht Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 8 uur Ds. P. Visser van Tilburg. ZONDAG (EERSTE PAASDAG) 29 Mrt. Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 3 uur Ds. P. J. Bos. Geref. Kerk 9.30 uur Ds. J. C. Hagen van Rotterdam 3 uur Ds. P. Visser van Tilburg. INTREDE DS. BARKEMA. Ds. Barkema van Echten hoopt zondag 10 mei a.s. 's avonds 7 uur zijn intrede te doen bij de Geref. Kerk van Sprang. TONEELVERENIGING "GEZELLIGHEID". De toneelvereniging Gezelligheid geeft op zaterdagen 4 en 11 april a.s. in de zaal van de Chr. Volksbond voor de tweede maal in dit seizoen een uitvoering. Ditmaal zal worden gebracht het spel in drie bedrijven "Angst om de liefde". GOUDEN BRUILOFT Op donderdag 9 april a.s. hoopt het echt paar Sebrecbt Arnoldus van Vuuren en Geertruida Maria Nieuwenhuizen de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk weden verbonden. Het 'huwelijk van het gouden paar van Vuuren werd te Baardwijk voltrokken op 9 april 1914. In de buurt heeft zich een comité ge vormd dat er voor zal zorgdragen dat deze dag voor 'het gouden paar tot een onverge telijke wordt gemaakt. Het zal het gouden paar, waarvan de brui degom 79 jaar en de bruid 71 jaar is, dus zeker niet aan belangstelling ontbreken. DOKTERSDIENST. Gedurende het weekend zal de praktijk van dokter Gerlach worden waargenomen door dokter Wijffels uit Waspik, tel. 04168 -250. PASSIEDIENST GEREF. KERK Er was sprake van een volle kerk, een enthousiast zingende schare mensen, jong en oud, een koor dat voortreffelijk zong ('het kinder- en dameskoor van de Chr. Gem. Zangver. Hallelujah o.l.v. de heer H. Sie- rings), zeer goed orgelspel van Ds. G. To renbeek en keurig verzorgde declamatie. Het was weer het vertrouwde beeld dat de traditionele wijdingsdienst van de Geref. Jeugdvereniging voor de Chr. feestdagen pleegt te hebben. Ds. L. Schellevis uit Gou da paste zich met zijn thema "Getekende mensen?" wondergoed aan bij de leidraad der liturgie: "het teken van het kruis". Op een zeer geslaagde wijdingssamen komst mag worden teruggezien, waarin door leden van verschillende kerken gezamenlijk het Apostolisch geloof beleden en het vol maakte Gebed des Heeren gebeden werd. H.N.C.-TOTO. M.A.C. MARIJKE. Op maandag 2e Paasdag hoopt de mo torclub Marijke weer haar traditionele voor- jaarsrit te verrijden. De rit, waarvoor naar wij vernemen wederom grote belangstelling bestaat, wordt uitsluitend verreden over zeer goede wegen. Deze rit heeft een lengte van ca. 70 km en is uitgezet door mej. Oerle- mans en de heren B. Stam en Th. v. Beek. Er kan worden deelgenomen door motoren, scooters, auto's en bromfietsers. De prijzen- tafel is als vanouds goed voorzien. Voor de bromfietsers zijn aparte prijzen beschikbaar gesteld. De eerste drie prijzen hebben resp. een waarde van f 120, f 100 en f 75. De gemiddelde snelheid bedraagt 30 km per uur en voor brommers 20. Gestart wordt vanaf café de Witte Brug, om 13.30 uur. Zij die deelnemen aan deze rit kunnen er van verzekerd zijn een genoeglijke sport middag te hebben. NED. HERV. KERK Kerkdiensten: Goede Vrijdag, 19.30 uur Ds. Verploeg; bediening H. Doop. Eerste Paasdag, 9.30 uur de heer Adler- liesten 's-Graven'hage; 14.30 uur Ds. Ver- ploeg; bevestiging nieuwe lidmaten. MEDISCHE DIENST. Gedurende het a.s. weekeinde zal de prak tijk van dokter Gerlacht in Waspik en Ca pelle worden waargenomen door dokter Wijffels, tel. 04168-250. VOETBAL Maandag 30 maart, 2e Paasdag, komen de le elftallen van Waspik en White Boys weer in actie. Waspik ontvangt Willibror- dus terwijl White Boys als gastheer van Ter- heijden zal optreden. Op beide sportvelden zal om half 3 worden afgetrapt. VOLLEYBAL De Volleybalclub Atak stuurt dinsdag 31 maart weer een team naar Tilburg voor 'n competitdewedstarijd tegen Smash, n.l. het derde zestal. Aanvang 21.30 uur, zaal Huize Nazareth. ACTIE HARMONIE. In Waspik werkt momenteel een ijverig damescomité ter voorbereiding van een fan cy-fair waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Kon. Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak. Om de organisatie van dit fancy-fair mogelijk te maken is men thans gestart met een grote loterij. Men ziet nog uit naar een aantal medewerkers(sters) die een of meer boekjes met loten aan de man willen brengen. Voor 7 april dienen de me dewerkers met de dames af te rekenen, om dat de trekking zal plaats vinden op 14 april tijdens de pauze van een repetitie van het korps in de harmoniezaal. 'De winnaars zul len direct worden bekend gemaakt. Het actiecomité wordt geleid door mevr. A, Brok-van Steenoven, presidente en mevr. G. Rombouts-Vaarten, secretaresse. ZANGAVOND PROT. FEDERATIE. In de Ned. Herv. Kerk te Waspik is op donderdag 2 april a.s. een concert te belui steren waaraan niet minder dan zes koren De uitslag van de 3e ronde van de toto van de v.v. HN'C luidt als volgt; Inleg f 385.40. Dit bedrag was precies geraden door W. v. Dongen Hogcvaart 127, A. J. Lagrauw Hoofdstr. 3, beiden Sprang- Qipelle, A. Th. v. Damme J. v. Ruisibroeck- straat 9 Waalwijk en G. Verdaasdonk Don- gevaart 17 Dongen. Deze delen de le prijs groot f 57.80. De 2e prijs viel ten deel aan W. Nieuwenhuijzen Lage Zandschel 11 te Kaatsheuvel; geraden f 385,39, hij ont vangt f 38.50. Bij de 3e prijs waren 2 win naars nl. Joh. v. Loon Heistraat 74 en W. J. Goedhart Heistraat 212. Deze ontvangen elk f 9.65. De jeugdcommissie van HNC dankt allen voor hun medewerking en hoopt natuurlijk wederom op aller medewerking voor de 4e ronde. zullen meewerken. Verenigd in de Prot. Zang-Federatie zulen optreden de organi serende vereniging OKK Waspik, Gem. koor de Zwaluwen, Lage Zwaluwe, Chr. Gem. Koor Excelsior, '6-Gravenmoer, Kin derkoor De Naöhtegealtjes Waspik, de Til- burgse Koraalvereniging en het Gem. Koor Excelsior, Raamsdonksveer. Als machtig sluitstuk zullen deze koren onder leiding van de heer A. Faro uit 's-Gravenmoer, geza menlijk optreden met Domine Salvam Fac en Achter Hem aan. Het concert wordt af gewisseld met gemeentezang; aanvang 20 u. HEROPENING HOOGBLOK. Op 2e Paasdag zullen de poorten van de speeltuin Het Hoogblok te Waspik-Boven weer open zwaaien. Het ijverige bestuur heeft zich geen moeite gespaard om tij dens het winterseizoen deze unieke speel- gelegenheid voor de jeugd op te knappen waar dit nodig bleek. Aan de openingscere moniën welke om 2 uur zijn gepland, heeft 't bestuur enkele feestelijke attracties ver bonden, zoals wedstrijden in koekhappen, spij'kerslaan en wafelbakkerij. Als klap op de vuurpijl een grote ballenwedstrijd, waar aan vele mooie prijzen zijn verbonden. De leden genieten ook bij deze opening vrije toegang. GOEDE WEEK. In de parochiekerk van de H. Bartholo- meus zijn de plechtigheden van de Goede Week als volgt: Witte Donderdag 16.30 u. H. Mis voor de jeugd; 20 uur Avondmis met processie. Goede Vrijdag 15.30 uur oefenning voor de kinderen, 20 uur plech tigheden van Goede Vrijdag. Paaszaterdag 20 uur Paaswake. In het rectoraat van de H. Theresia zijn de diensten als volgt Wite donderdag 16,30 uur H. Mis voor de schooljeugd, 20 uur Avondmis met voetwassing. Goede vrijdag 15.30 oefening voor de kinderen, 20 uur Avondplechtigheden van Goede Vrijdag. Paaszaterdag 23 uur Paasplechtigheden. Eerste Paasdag zijn de H. Missen om 7 uur, 8.30 en 10 uur. 's Middags om 14.30 u. Plechtig Lof met Verrijzenisprocessie. Voor ons bedrijf zoeken wij PERSONEEL in algemene dienst, welker taak zal bestaan in het beheren van de koffiebar, alsmede het schoonhouden van kantoren, showroom e.d. Hiervoor komt in aanmerking Tevens vragen wij een leeftijd ca. 16 jaar, opleiding liefst M.U.L.O. AUTOMOBIELBEDRIJF W. B. J. VAN MOSSEL Grotestraat 358, Waalwijk - Tel. (04160) 3678

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 21