wAAlwijkse en UnqstRAAtse cour Ant SCHOONHEIDSNIEUWTJES FILMJOURNAAL Gemeenteraad Vlijmen Raadslid Wilgers stemde tegen verhoging zwembadtarief Optica Bogaerts Luxor Musis Sacrum VOOR DE VROUW DIE J0N0 EN MOOI WIL BLIJVEN Nederlander vertrok naar onbewoond eiland VRIJDAG 27 MAART 1964 86e JAARGANG No. 24 Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 -f- 1 ct. inc.k.) f 0.25 p. mnd. (1.00 5 ct. inc.k.) J5 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) d.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 -2002 Telegram-adres: „ECHO GARAGE VAN MOSSEL VERHUUR VAN I Opmaken? Nee, dat doe ik niet; daar houdt mijn man niet van. Met zo'n uitspraak, die we maar al te vaak te horen krijgen, zitten we meteen in het probleem van de make upEen goede opmaak moet de char mes van een vrouw onderstrepen, die eventuele fouten en tekortkomingen van haar uiterlijk verdoezelen. Een vrouw van goede smaak zal dat zó dóen, dat ze de indruk maakt er bij zonder goed uit te zien. We kunnen het er wel over eens zijn, dat het opmaken van een gezicht he lemaal niet zo gemakkelijk is. We zullen nu één voor één de make-up- artikelen gaan bekijken en tegelijk be spreken hoe we deze moeten gebrui ken. Welke foundation? Wij verstaan onder foundation niet alleen de ge kleurde dagcrèmes maar ook de on gekleurde. Op het ogenblik is 't ech ter zeer modern een gekleurde dag crème te gebruiken. Deze zijn te koop in verschillende kleuren en ge ven aan ons gezicht een frisse teint. De kleur van de dagcrème moet wel in harmonie zijn met onze eigen huidskleur. Heeft bijvoorbeeld iemand een belasting op benzine zijn dinsdag de blauwrode gezichtskleur couperose laatste politieke hindernissen, de Eer- j dan js ^et beter een beige tint de ge ste Kamer, gepasseerd. Bij de stem- bruiken dan b v een rose ming bleken 32 senatoren voor en 25 Het opbrengen van de dagcrème is tegen. Een minder ruime overwin- jleei gemakkelijk. Een paar tipjes BENZINEPRIJS MET 4 CENT OMHOOG OOK ROKEN DUURDER Vanaf volgende week woensdag zullen de sigaretten 25 cent per pakje duurder worden. De benzine gaat met vier cent per liter omhoog. De beide wetsontwerpen tot verhoging van de omzetbelasting op sigaretten en de ning, dan de 81-44 uitslag begin van de maand in de Tweede Kamer. Te gen stemden in de Eerste Kamer op nieuw de socialisten en de pacifisten. DUITSLAND DOET NIET MEE Duitse halsstarrigheid heeft in Brussel elk Euromarktakkoord ver hinderd over het plan-Mansholt tot vaststelling van één Europese graan- prijse. De Euromarkt-ministers zijn het wel eens geworden over de melk- richtprijzen voor het nieuwe Euro pese zuivelbeleid. Een dag lang is de Duitse land bouwminister Werner Schwarz door zijn Europese collega's in Brussel be stookt, maar hij bleef hardnekkig her halen dat hij geen enkele toezegging kon doen over de Europese graan prijs. "Duitsland kan het plan niet toepassen voor de komende oogst- periode", verklaarde Schwarz, „en evenmin voor 'het volgend jaar. Voor de jaren daarna kan de Duitse rege ring zich nu nog niet verbinden". Het plan-Mansholt vraagt van Duitsland een onmiddellijke verlaging van zijn huidige hoge prijzen naar een gemid deld Europees peil. En onder smalen de hilariteit van zijn collega's deed Schwarz de belofte "Duitsland aan vaardt in elk geval wel het principe van deze eenheidsprijs voor juli '70". Hiermede zal de hele landbouw markt vervallen. op voorhoofd, neus en wangen en heel zorgvldig uitwerken. Niet de hals ver geten, anders krijgen we een kleur verschil van de hals en het gezicht. Wilt u wat meer kleur op de huid brengen, dan verdient het aanbeve ling over de dagcrème een vloeibare make-up te gebruiken. Deze vloei bare make-up is in vele modieuze tin ten te verkrijgen en ook hiervoor geldt weer een kleur te kiezen, die bij uw huidskleur past. De vloeibare make-up dekt dus meer dan de ge kleurde dagcrème; kleine rode vlek jes en andere schoonheidsfoutjes worden er prachtig door bedekt. Ze moet op dezelfde manier worden aan gebracht als de dagcrème. Moet er over de gekleurde foun dation beslist een poeder gebruikt worden? Dit is niet beslist noodzake lijk, maar wel heeft poeder het voor deel, dat zij de huid mat maakt. Ook is het leuk, b.v. voor een feestje over uw gekleurde foundations een iets lichtere keuze te gebruiken. Dit heeft werkelijk een heel aparte uitwerking. Het is aan te bevelen de poeder niet met een donsje te ge bruiken, omdat dit donsje vaak vuil wordt door het gebruik en er bacte riën op komen die de huid kunnen ontsteken. En het is echt niet leuk met puistjes op het gezicht rond te lo pen. Beter is telkens een schone wat te gebruiken. We onderscheiden los se poeder en vaste poeder. De vaste poeder is zo gemakkelijk om in de tas mee te nemen en indien nodig even vlug over het gezicht te gaan. Maar het voordeel van losse poeder is, dat de make-u.p mooier wordt en doorschijnend. De poeder moet heel luchtig over het gezicht verdeeld wor den, dus niet er in gewreven worden zoals zo veel gebeurt. Er zijn velerlei typen Mascara. Het doosje met het Mascara-blokje en het borsteltje; het tubetje met Mascara-crème en tenslotte de Mas cara-roller. Vanzelfsprekend is het de gemak kelijkste manier de roller te gebrui ken, daar hierbij geen water te pas komt en de kans op het bevlekken van de huid in de omgeving heel klein is. Hoe moet de Mascara worden opge bracht? Het bovenste ooglid wordt iets opgetrokken met de vinger en heel voorzichtig strijken we over de bovenste wimpers vanaf de haarwor tel tot de wimperpunten toe. Daarna even laten drogen en met een droog borsteltje naborstelen. Vooral over dag behoeven we alleen het bovenste ooglid van Mascara te voorzien; voor de avond is het wel leuk ook het on derste ooglid iets bij te werken. Er zijn diverse mascaratinten,( bruin, zwart, maar ook blauw. Deze kleur kan 's avonds gebruikt worden b.v. op zwarte wimpers. Anders kunt u een kleur kiezen die iets donkerder is dan uw wimpers Om de oog-make-up te voltooien kan er nog oogschaduw gebruikt worden en de eye-liner, het dunne streepje vtak. boven de wimpers van tiet bovenste oogud. titer op wucie in nu met verder mgaan, daar nier zeer veel over te vertellen is. ten van de volgende keren zal ik mijn artikeltje speciaal aan de oogmake-up wijden. Wel wilde ik de lipstick nog even onder de loupe nemen. Het kiezen van de kleur lipstick is dikwijls een lastig karweitje, indien u nog jong bent kunt u een van de pasteltinten gebruiken, die dan heel leuk staan, tlebt u last van couperose, die kleine adertjes die meestal op de wangen voorkomen, dan kunt u de kleur lip stick het beste kiezen in de kleur van couperose, ten oranjetmt is dan be slist taboe. Hebt u een bleke gelaats tint, dan kunt u wet een zachte oran jelint gebruiken oj een madarijnkleur indien uw kleding rose, rood of cy clamen is, dan kunt u een kleur kie zen die hetzelfde is of iets lichter. De lipstick kan aangebracht wor den met behulp van het lippotlood, die de contouren heel gemakkelijk tekent. Ook met een lippenseel kan dit heel nauwkeurig gebeuren. Het allernieuwste snufje is de beitelvor- mige lipstick van Max Factor in een elegante huls, waarmee de vorm van de mond ook op een gemakkelijke manier getekend kan worden. Om de make-up te voltooien kan nu nog de rouge opgebracht worden. Indien deze op de goede manier wordt aangebracht, kan ze de teint doen stralen. Op het ogenblik is het weer de grote mode in Parijs om rouge te ge bruiken. Het opbrengen is niet zo moeilijk. Drie kleine tipjes aanbren gen ter hoogte van het jukbeen in de vorm van een driehoek en voorzichtig in de rondte uitwrijven tot aan de haargrens. Wilt u uw gezicht iets smaller doen lijken, dan moet de rouge iets meer naar de richting van de neus worden aangebracht Wilt u dat uw gezicht iets breder lijkt, dan dient het aanbeveling de rouge aan de buitenzijde van het ge zicht aan te brengen. Een weinig rou ge op de kin geeft een lang, mager gezicht een ronder aanzien. Te witte oren kan men minder opvallend ma ken door op de oorlelletjes wat rouge aan te brengen. Ik hoop met deze schoonheidstips er toe te hebben bijgedragen, dat u er met de komende feestdagen inder daad op z'n "Paasbest" zult uitzien. ANS. rust is weer in het land weergekeerd. Ie Paasdag 3 uur. Toegang 14 jaar. DE LAATSTE DER VIKINGEN Deze film laat ons de strijdwijze van de in hun tijd zo gevreesde Vi kingen zien. Een jonge Viking, Ha- rald, krijgt de moeilijke taak op zich om zijn land, dat door een tiran wordt geregeerd, weer onder diens juk van daan te krijgen. Het is een moeilijke taak voor hem, maar met de hulp van een schone Noorse weet hij het heel ver te brengen. Het avontuur dreigt nog slecht af te lopen, maar met een beetje geluk brengt Harald het tot een goed einde. De welvaart van een jong land en het geluk van een jong huwelijk zijn weer verzekerd. 2e Paasdag om 3 uur. Toegang 14 jaar. Grotestraat 220 WAALWIJK THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI. Een bataljon Engelse krijgsgevan genen wordt door de Japanners in een kamp geplaatst bij de River Kwai met de taak een brug over deze rivier te bouwen, waarover dan manschap pen en munitie naar het front kun nen worden vervoerd. De Engelse ge vangenen denken alle mogelijke din gen uit om de bouw van de brug te belemmeren en de vertragen. Het werk vordert dan ook langzaam en daarom gaat een Japanse officier zich met de bouw bemoeien. De Engels man Nicholson, die de leiding over het werk had, wordt gevangen gezet in een apart hokje en krijgt het ont zaglijk moeilijk. De Japanner die de leiding overneemt heeft van brug- gebouwen echter helemaal geen kaas gegeten en telkens wanneer er een stellage klaar komt, wordt het door een andere Japanner afgekeurd. Tenslotte zien de Japanners zich gedwongen de Engelsman weer de leiding in handen te geven en nu is de brug zo klaar. Engelse troepen die over de bouw hebben gehoord hebben er een pa trouille er op uit gestuurd om de brug op te blazen en de bom is reeds ge- plaats wanneer die door de gevangen Engelsen wordt bemerkt. Nicholson, die de ontploffing nog wil vermijden valt op het ontstekingsapparaat, wan neer hij de bom onschadelijk wil ma ken. De film geeft ons het verhaal van gewone Europese soldaten die in een hete tropenjungle onder dwang hard moeten werken om aan de wil van de overheersers te voldoen. The bridge on the river kwai, die overal bijzonder veel bijval heeft ge vonden is zaterdag om 8 uur, zondag en maandag om 5 en 8.30 uur en dinsdag om 8 uur te zien. De toegang is gesteld op 14 jaar. Moderne Robinson Crusoë 'n lente make-up met Pasen De winter is voorbij. Nu is het tijd voor frisse, modieuse tinten in uw make-up. Vindt U het moeilijk welke kleuren U 't beste passen Onze gediplomeerde schoon heidsspecialiste zal U gaarne adviseren. Drogisterij - Parfumerie v. Oss-v. Buren Stationsstraat 63, Waalwijk DE GROTE ONTSNAPPING. De grote ontsnapping, is een film, die ons het. verhaal weergeeft van een grote ontsnapping van een groep krijgsgevangenen uit een concentra tiekamp. Het ontsnappingsplan, dat is uitgedokterd, door enkele piloten, die in het kamp de hoofdgroep vor men, lukt ten volle, maar een van de hoof dpersonen, die in het ontwikke len van het plan zo'n grote rol had, moet zelf in het kamp blijven, omdat hij op het moment dat de aktie begon, in een aparte cel zat opgesloten. Nog enkele andere van het belangrijkste groepje worden teruggehaald en de leeggevallen plaatsen worden weer door anderen ingenomen. Ook nu weer wordt er studie gemaakt van een nieuwe ontsnapping, maar eerst moeten de nieuwe gevangenen wat aan hun leiders wennen. Dit zijn maar enkele punten, die de film over de grote ontsnapping te zien geeft. Het is echter zo, dat een dergelijke ontsnapping vereist, zo goed voor bereid te worden, dat de gevangenen de onmogelijkste dingen klaarspeel den. Donderdag en zaterdag om 8 u.; zondag en maandag om 5 en 8.30 u. Toegang 14 jaar. HERCULES VEROVERT ATLANTIS. Hercules trekt samen met zijn vriend Timotheus op naar een onbe kend rijk om daar een wrede konin gin van de troon te stoten. Ook zijn zoon lllus is aan boord van het schip waarmee hij op reis is. maar hier weet Hercules niets van. Wanneer zij bij 't rijk aankomen weet Hercules nog juist op tijd de jonge Ismene uit de klauwen van de wrede heerseres te redden en langzaamaan begint hij een grote aanval voor te bereiden om met één slag de valse Anita van de troon te verdrijven. Bijna is hij zover, wan neer hij ontdekt, dat het Anita te doen is om de enorme macht die uit gaat van de versteende bloeddrup pel die in de ruïnen van de tempel van Atlantis bevindt. Hercules weet juist op tijd te voorkomen dat de wre de koningin deze macht krijgt en de Met een uitrusting, waarvan Ro binson Crusoë in zijn stoutste dro men nog geen voorstelling had, is vorige week de 23-jarige voormalige sergeant van het geharde corps com mando troepen, Anton va nde Water uit Oud-Leusden van Schiphol per DC-8 vertrokken naar het onbewoon de eilandje Ave de Sotavento nabij de Nederlandse Antillen in het caraï- bische gebied. Er wacht hem daar een soortgelijke vuurproef als die, welke vorig jaar de Franse radioverslagge ver Georges de Caune binnen vier maanden veranderde in een geeste lijk en lichamelijk wrak. De Fransman toog naar een even eens droog en heet onbewoond eiland in de Stille Oceaan, het ogenschijn lijk idyllische Eiao, 1400 km van Ta hiti. De Nederlandse Robinson Cru soë gaat thans pogen zijn record te verbeteren op een der wegens water gebrek volslagen onbewoonde Ave (vogel) eilanden, maar hij heeft in de commando-troepen een perfecte op leiding voor dit bar-eenzame leven ge had en hij krijgt waarschijnlijk uit Venezuela 20 kippen incluis kippen voer, alsmede twee jachthonden mee. Het ergste probleem, waarmee een schipbreukeling op Ave de Sotavento zou worden geconfronteerd, n.l. het watergebrek, zal naar Anton hoopt hem weinig onoverkomelijke moei lijkheden opleveren. Er is n.l. een meertje van IV2 km lengte en 800 meter breedte met brak water, en hij heeft in zijn uitrusting een simpel, doch effectief distilleerapparaat en zal dus niet van dorst omkomen. Wat hij zal ontberen dat is ver moedelijk groenten doch event, vi taminetekort kan hij opheffen door het slikken van vitaminepillen, die hij bij zich heeft. Direct gevaar voor langzame uitputting is er niet, want hij kan steeds radiografisch contact opnemen met een ontvanger in Cara cas, aangezien hij een hyper moderne kortegolf zend- en ontvangstinstalla tie bij zich heeft. Mocht de toestand kritiek worden dan staat in Venezuela een helikopter klaar om hem te ha len. UITGEBREID VERSLAG. Over zijn zender hoopt hij drie maal per week een uitgebreid verslag van zijn ervaringen te geven, bestemd voor het dagblad de Telegraaf, dat de reis voor hem heeft georganiseerd en dat van het bedrijfsleven alle moge lijke hulp voor dit avontuur heeft ge kregen. Van de Water heeft geen hoeken of tijdschriften bij zich, „maar ik las toch nooit veel", zei hij hij zijn ver trek en hij kan zich nauwelijks voor stellen, dat de eenzaamheid hem men taal in de war zal brengen, zoals wel het geval was met Georges de Caune. En een klein probleempje, tenminste klein voor hem, is het afscheid van de sigaretten. Hij rookte er tot nu toe een stuk of 15, maar hij krijgt ze niet mee naar het eiland en doet dus en passant afstand van het rookgenot. Evenmin heeft hij een horloge bij zich. Als Robinson Crusoë zal hij zich wat de tijd aangaat moeten oriënteren op de zon. Op Schiphol deden zijn reeds be jaarde ouders hem uitgeleide, even als zijn vriendinnetje, dat 20-jarige Ineke van Kesteren uit Ommen. Ook de burgemeester van het nabije Dalf- sen, de heer J. M. E. Volgers, nam op Schiphol afscheid van hem. DENKT OM UW BELASTINGBILJET Volgende week dinsdag verwacht de inspecteur van belastingen uw aan giftebiljet voor de inkomstenbelasting 1963. De weifelaars, de angstigen, de laksen en zij die onaangename dingen naar de toekomst schuiven en daar door hun aangiftebiljet nog niet in gevuld hebben ingestuurd kunnen nu nog enkele dingen doen haastig aan de arbeid gaan; de paasdagen vergallen door met invullen tot ongeveer de laatste dag te wachten; de inspecteur nog vlug schriftelijk uitstel vragen van de plicht om het aangiftebiljet voor 1 april in te zen den, onder gelijktijdige inzending van een voorlopige aangifte; wachten op een aanmaning om aan de inleveringsplicht te voldoen of - wat duurder is niets doen en t.z.t. een ambtshalve aanslag ontvangen. 6 JAAR VOOR JONGEN DIE NICHTJE DOODDE Het Amsterdamse gerechtshof heeft maandagmorgen de nu 16-jari- ge leerling-tuinman Jan B. uit Hui zen, conform de eis van de procu reur-generaal, wegens moord veroor deeld tot zes jaar gevangenisstraf - met aftrek van voorarrest - en on voorwaardelijke ter beschikkingstel ling van de regering. De officier bij de Amsterdamse rechtbank had een zelfde straf geëist. De rechtbank ver oordeelde de jongen tot 15 maanden gevangenisstraf en ter beschikking stelling, maar de officier tekende te gen deze uitspraak hoge beroep aan. De ïcho van het Zuióen Tijdens de maandag gehouden vergade ring van de raad van Vlijmen werden enige percelen aangekocht ten behoeve van de rea lisering van het uitbreidingsplan Vliedberg II. Het betreft hier een tweetal percelen op de Middel en Hoge Heide van A. v. d. Wiel ter grootte van ongeveer 04 aren en van J. van Heivoort ter grootte van 22 aren. Het voorstel van B. en W. tot aankoop van een aantal percelen van de fam. van Huiten ter grootte van ruim 3 ha werd, op verzoek van de heer Wilgers eerst behan deld in een besloten zitting. Deze gronden gelegen in de omgeving van Abdij Mariën- kroon, zijn bestemd voor centrale begraaf plaats. Zij vallen binnen het ruilverkave- lingsblok Heusden-Vlijmen. Om te voor komen dat de ruilverkavelingscommissie deze gronden aan particulieren toebedeelt, is het noodzaak, dat de gemeente deze gronden in eigendom verkrijgt. Nadat over dit punt zeer lang in besloten vergadering was gediscussieerd, werd het voorstel van B. en W. met algemene stemmen aangeno men. De marktwaarde van deze gronden is getaxeerd op f 1,15 per m2. Wegens het voortijdig beëindigen van de pacht zal een schadeloosstelling worden uit betaald aan H. Boom naar rato van een jaaropbrengst van f 700 en aan J. Boom een schadeloosstelling naar rato van een jaaropbrengst van f 1500 per ha. Bij het voorstel tot wijziging van het raadsbesluit tot instelling van een week markt, deelde de voorzitter mede, dat voor deze markt een grote belangstelling bestaat. Niet minder dan 79 kooplieden met 116 kramen hadden zich gemeld. In samenwer king met de marktbonden zijn aan 43 koop lieden standplaatsen toegewezen voor totaal 63 kramen. De Vlijmense gegadigden heb ben voorkeur gekregen. Alleen voor één branche waren er teveel en hiervoor is de toewijzing bij loting geschiedt. Tegen. Ondanks dat het lid Wilgers zich heftig verzette tegen verhoging van de tariefrege ling van het zwembad, werd het voorstel van B. en W. met alleen de stem van de heer Wilbers tegen, aangenomen. In het raam van de volksgezondheid, aldus het lid Wil gers behoeft de gemeente geen sluitende ex ploitatie te krijgen. Een vroeger voorstel van B. en W. werd destijds om dezelfde motie ven getorpedeerd en tevens om de trek kracht van vreemdelingen groter te maken. En ofschoon de voorzitter al mededeelde, dat, ondanks een kleine tariefsverhoging, uitsluitend voor de 10 baden kaarten van f 3.50 of f 5. - en de gezinsabonnementen van f 17.50 op f 20.- er toch nog een aanzienlijk verlies geleden werd en dit ook niet anders kon, bleef het lid Wilgers tegen het voorstel. Ook nog andere leden maak ten wel bezwaren, maar konden zich toch uiteindelijk met het voorstel verenigen. Van het in aanleg zijnde sportpark de Hoge Heide, kunnen de twee tennisbanen in gebruik genomen worden. Daar zich al drie clubs voor de banen hebben gemeld is het zaak, dat een tariefregeling voor de huur in het leven geroepen word. Met de door B. en DW. voorgestelde tariefregeling kon de raad zich verenigen. Aan de agenda was nog een voorstel toe gevoegd betreffende intrekking van het raadsbesluit van 24 okt. '63 tot verkoop van een perceel industrieterrein aan de Plating Chemie N.V. te 's-Bosch. Aan genoemde industrie was 3575 m2 grond verkocht voor f 3.87 per m2. Gede puteerde Staten vonden de prijs te laag en moest volgens hen op f 6 per m2 gebracht worden. De industrie kon zich hiermede evenwel niet verenigen. De voorzitter voerde echter dit punt we derom van de agenda af, omdat, volgens bericht van Ged. Staten, eerstgenoemd raadsbesluit nog bij hen in studie was, zo dat alle (hoop op verkoop niet verloïen is. In verband met industrie-vestiging vroeg het lid van Broekhoven of er al iets bekend was omtrent het industrie-terrein ten zui den van de Spoorlijn 's-Bosch-Lage Zwa- luwe onder Nieuwkuijk. Enkele tuinders uni{ juEp[B hz jo ajajpzuo jaq uaiaspaA tuinderij nog kunnen uitbreiden of dat zij moeten verdwijnen. Ook andere leden dron gen op spoed aan. De voorzitter zegt, dat juist dezer dagen een gedeelte van het sociologisch rapport van het bureau Kwantes is binnengekomen. Zodra het volledige rapport is uitgebracht, zal dit tegelijk met het structuurplan, hope lijk in een der eerstvolgende raadsverga deringen, aan de raad worden aangeboden. Als 2e toegevoegd punt aan de agenda kon de raad zijn goedkeuring 'hechten aan het voorstel van B. en W. om de mast onder Helvoirt die onlangs door brand vernield is, te verkopen voor f 23 per m3 geschild hout. WAALWIJK TEL. 04160 3678 m PERSONENWAGENS KAMPEERWAGENS 8 PERSONEN BUSJES ELASTIEKEN KOUSEN STEUNZOLEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 9