veRwiel's Bergmans ASSISTENTE Smidje Verholen en de rare alchimist 1 BERINGS BANKETBAKKERIJ Ruiten kapot!? I Baby-Paradijs Kinder-Paradijs Elshout STASSAR L. HOEBEN N.V. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 29 MEI 1964 19 speciaal wiegen en baby-uitzetten speciaal kinderwagens TILBURG KOFFERS en REISTASSEN leöeRWARenhuis óe speciaalzaak van öe lanqstRaat Uno Animo Loon op Zand KATH. NEDERL. VAKVERBOND. PRISMA- en GERT IN A HORLOGES WAALWIJK Wielrennen COR SCHUURING WEER AAN DE TOP NU 10 EIERKOEKEN voor 1 1,00 250 gr. GOUDSE MOPPEN 0,88 samen f 1,88 voor slechts f 1,60 jongensfiets Wil ruilen Schoenen en Mode Atelier Nette werkster MARKIEZEN ZONNESCHERMEN VENETIAN-BLINDS Waalwijk Kampeerwagens Musa Autobedrijf kinderwagen AtlTO's Automobiel bedrijf 1 Heuvelstraat 85, Telef. 21625 Jul. v. Stolbergstraat 10 Telefoon 32909 door de passerende 16-jarige brom fietser A. v. R. uit Kaatsheuvel aan gereden. Mevr. S. liep daarbij een hoofdwond en een hersenschudding op. Na de eerste hulpverlening liet dokter Raaymaakers haar naar het ziekenhuis te Waalwijk overbrengen. ONTEIGENINGSPLAN TEN DELE DOOR DE KROON GOEDGEKEURD. De raad der gemeente Loonopzand heeft ten name der gemeente in zijn vergadering van 24 januari 1.1. een aantal percelen onteigend, welke zijn begrepen in het uitbreidingsplan. De Kroon is echter gebleken, dat hierbij percelen zijn, welke niet in het be lang der volkshuisvesting zijn ont eigend, hetgeen de onteigeningswet vereist, doch dat de betreffende grond hij genoemd uitbreidingsplan voor agrarische doeleinden is bestemd. Dienovereenkomstig wordt hij dan ook gebruikt. Voor wat betreft deze terreinen heeft de Kroon dan ook goedkeuring aan het raadsbe sluit onthouden. DOKTERSDIENST. Komend weekend zal de praktijk van de doktoren P. Wijtenburg en R. Raaymaakers te Kaatsheuvel worden waargenomen door dokter A. de Vries, van Rijckevorselstraat 6, Loon opzand, tel. 04166 250. Zaterdag na 12 uur en zondag zal de praktijk van dokter H. Winkel man te Sprang worden waargenomen door collega K. van Tuijn, Vossen- bergselaan 21, Kaatsheuvel, telef. 04167- 2006. AGENDA. Apollotheater zaterdag 30 mei 20 uur en zondag 31 mei 18 uur: Tumult op Tahiti. Alle leeftijden. zaterdag 30 mei, 22.30 uur: nacht voorstelling met "Aanranding". Geest. volw. zondag 31 mei, 20.30 uur: Doden betalen dezelfde prijs. 18 jaar. Kinkenpolder zaterdag en zondag tuinfeest in jeugdhuis "De Kinkenpolder". Hotel Smit zondag 31 mei, 19.30 uur: Dance- party. Enorm assortiment Grotestraat 264, Waalwijk Tel. 2123 in totaal voor f 113.150 verzekerd. Het al gelopen jaar plaatste zijn 85 nieuwe polissen. De Volkskrant had in Loonopzand in 1963 totaal 150 abonnees. Het Centraal Ziekenfonds heeft 195 ge zinnen als leden en 64 alleenstaanden. De bestuursfunctie van de heer H. Ver meer, welke heeft bedankt, is open geble ven, daar geen enkele candidaat is binnen gekomen. Het verslag van de penningmeester is uitgebracht door de heer Em. Kint. Dit werd ook onveranderd goedgekeurd. Na de pauze draaide de film „Via Mala", van Zwitserse makelij. De voorzitter de heer j. van Noije, kon laat deze jaarvergadering sluiten en hoopte dat de opkomst veel be ter zou mogen worden, want zo was het troosteloos. DOKTERSDIENST. Het weekend zaterdag 30 en zondag 31 mei zal de doktersdienst alhier worden waar genomen door dr. de Vries, van Rijcke vorselstraat 6, tel. 04166-250, L.-opzand. UITSLAG SOLISTENCONCOURS ICON. HARMONIE CONCORDIA Deze week deden wij mededeling van het eerste op zo schitterende wijze geslaagde solistenconcours van de Kon. Erk. Harm. Concordia. Daar de uitslag later is bekend gemaakt moeten wij deze ook vertraagd weergeven. Dit concours had plaats tussen de harmonieën Concordia van Loonopzand en St. Cecilia te Haarsteeg In de lijst zijn de Candida ten resp. met C en H aangeduid. 1 G. van Gestel H, Tuba 99 pt. 2e prijs; 2 A. Wartenberg C, hoorn le pr.; 3 A. v. d. Heijden H, klarinet 2e; 4 T. van Loon C, alt-sax. le; 5 H VerTeijt H, klarinet 130 pt. le prijs met lof der jury; 6 P. Jansen C, hoorn, 2e; 7 R. de Vaan H, klarinet, le; 8 J. van Laarhoven C, hoorn, 2e; 9 L. v. d. Heijden H, klarinet 2e; 10 B. Jansen C, klarinet le; 11 W. v. d. Heijden H, tenor sax. le; 12 G Dielen C, hobo, le; 13 R de Vaan H, trompet le; 14 H Jansen C, klarinet le; 15 P. Brands C, klarinet 2e; 16 A. Cooinans C, fluit le; 17 K. v. d. Sanden C, klarinet 121 pt. le; 18 A. van Venrooij C, klarinet 120 pt. le; 19 K. Jan sen, trompet, T. Jansen, trompet, J. v. d. Velden, trombone, H. v. d. Velden, trom bone, J. van Loon, trombone, allen C, le afd. 112 pt. le; 20 J. Smulders, C, bes bas 2e afd. 91 pt. 3e; 20a W. Siegenthaler, C, klarinet le afd. 112 pt. le; 21 P. v. d. Sanden C, trompet afd. Uitm., 107 pt. 2e; 22 T. de Hart H, trompet, afd. Uitm. 112 pt. le; 23 C Boom H, klarinet, Ere-afd. 124 pt. le; 24 A. de Vaan H, klarinet le afd. 115 pt. Te; 26 B. v. d. Heijden H, tuba, 110 pt. 2e; 27 J. Coomans, C, 10 jaar, klar. inet. jeugdafd. 122 pt. le; 28 E. van Ven rooij C, klarinet 3e afd. 118 pt. le; 29 A. van Wanrooij C, klarinet, jeugd, 112 pt. le; 30 C. van Vugt H, klarinet 106 pt. 2e; 31 K. Jansen C, trompet 127 pt. le prijs. 32 Kwartet Haarsteeg 123 pt. le prijs. Nu voor Uno Animo het seizoen SCHUTTERIJ ST. HUBERTUS. Het schuttersgilde van St. Hubertus heeft zondag j.l. deelgenomen aan het concours te Drunen, uitgeschreven door het gilde St. Hubertus aldaar. De volgende successen werden behaald: De beste schutter van het concours was J. Bink; le prijs personeel was voor A. v. d. 'Broek en de 5e prijs in deze groep voor W. v. d. Broek. Eveneens bekwam de laatste de 7e prijs op de jubi leumboom. Voor het korpsschieten met het geweer behaalde deze schutter nog een 6e prijs. In zaal Vermeulen kwamen dinsdagavond de leden met hunne dames bijeen voor de jaar vergadering van de K.A.B. De voorzitter kon de helaas slecht bezochte vergadering openen op een niet al te prettige manier, want er waren nog geen 20 belangstellenden. In het verslag van de secretaris hoorden we dat de afdeling 424 leden had in Loon opzand. De naam van de oude KAB is nu veranderd dn "Katholiek Nederlands Vak verbond". Gedurende het afgelopen seizoen beeft de afd. tweemaal de leden in de ge legenheid gesteld deel te nemen aan een bezoek aan de Tilburgse Stadsschouwburg. De belangstelling hiervoor was groot. De onderafdelingen hadden het volgende resultaatHerwonnen Levenskracht, dat aan een jubileum toe was, n.l. 60 jaar, had, evenals in heel Nederland, ook in Loonop- zand aan de zieken een bloempje bezorgd. De Centrale Volksbank had in 1963 maar liefst 650 spaarders, waaronder pl.m. 60 jeogdspaarleden. Het Gezinszorgfonds voerde in 1963 de Telstar" bliksemactie, die 41 nieuwe le den opbracht. In totaal zijn er 139 leden. Het eigen agentschap van Concordia had voorbij is geven we hier de ei standen weer. 3e klasse C RKVVU 22—38 WVO 22—30 RAC 21—26 Dongen 22—25 Gilze 22—25 SCO 22—21 Uno Animo 22—20 TAC 22—19 Gloria 22—19 RKTVV 21—17 SET 22—11 Ons Vios 22—11 Res. 3e klasse B Uno Animo 2 16—25 Boxtel 2 16—21 Dongen 2 16—18 TOP 2 16—16 Concordia 2 16—15 RWB 2 16—14 OSS 2 16—14 ODC 2 16—11 Vlijm. Boys 2 16—10 Slotwedstrijd DES I - BSV I belooft spannend evenement te worden. De slotwedstrijd tussen DES I uit Haar steeg en BSV I belooft een wedstrijd van hoog gehalte te worden. Voor DES komen o.a. de gebr. C. v. d. Loo en P. v. d. Loo die beiden in de kernploeg v. d. KNBB zijn opgenomen, uit en de heren Treuren en van Ooijen. Voor BSV komen uit de heren B. van Cromvoirt en P. v. Cromvoirt met R. Maas. De heer B. van Cromvoirt komt uit tegen de heer v. d. Loo. Zij bedden moeten 500 car. libre spelen. Biljartliefhebbers uit Drunen en Waal wijk en omgeving wordt hier een bijzon dere kans geboden om spelers van formaat hun strijd op het groene laken te zien voe ren. De slotwedstrijd wordt uiteraard ge houden in het clublokaal van KOT Elshout, café van Oorschot in Elshout. door Ad Vingerhoets In het seizoen 1962 gold de Am sterdammer Cor Schuuring als een der meestbelovende Nederlandse amateurs. Net 20 jaar oud (30 maart 1942) was hij Nederlands kampioen op de weg geworden in Zandvoort. Misschien wat te jong om veel profijt te trekken van de ze titel, want in tegenstelling tot zijn voorgangers Dich Groeneweg Gerrit Wesseling en de kampioen van vorig jaar Gerrit de Wit is hij amateur gebleven. Moest dit eigen lijk ook wel blijven, gezien zijn jeugdige leeftijd. Zaak is, dat Cor Schuuring in de tijd na dit kam pioenschap op dezelfde hoogte bleef staan en een aantal van zijn collega's veel vlugger op de wieier- ladder klommen, waardoor hij min of meer op het tweede plan raakte. Het succes in Olympia's Tour heeft er voor gezorgd, dat hij opnieuw in het nieuws staat en een grote kans maakt voor deelname aan wereld kampioenschap en Olympische Spe len. Of hij daarna de wielersport zal gaan beoefenen als professional is nog een open vraag. Sinds 17 april van dit jaar is hij een ge huwd man en dan moet er weke lijks een vast bedrag op tafel ko men. Als veemarbeider kan hij hierop rekenen, in het wisselvallige bestaan van beroepsrenner is het afwachten. Wanneer we met zevenmijlslaar zen door de wielerloopbaan van Schuuring heengaan, komen we steeds opnieuw wapenfeiten van importantie tegen. In 1958 begon hij op 16-jarige leeftijd als adspirant op een fiets met een smal zadel rond ter ij den. In die categorie is het soms nog moeilijker om te winnen dan bij de beroepsrenners en Schuuring was op het einde van dat seizoen al lang gelukkig met één zegepraal temeer daar er nog een hele serie ereplaatsen naast geschreven wer den. Het gehele seizoen 1959 en 'n gedeelte van 1960 reed hij als nieu weling, won negen coursen en werd liefst 23 maal tweede. Zijn mooiste succes: in 1959 won hij de Acht van Chaam vóór Roel Hendriks en Leo van Dongen. Vanaf juni 1960 is Schuuring bij de amateurs aan de slag geweest. Voordat hij op 21 mei in Olympia's Tour aan de start ging, was hij al 29 maal overwinnaar geweest in criteriums, etappes van meerdaagse ritten en ook in buitenlandse cour sen met sterke bezetting. Vier sei zoenen maakte hij ook deel uit van de ploeg van Olympia die deelnam aan het clubkampioenschap van Nederland. In Roncadella reed hij mee in de wereldtitelstrijd ploe gentijdrit, hij is vorig jaar als 2e geëindigd op het nummer achter- SLUITING MEI-MAAND. A.s. zondag zal de med-maand gesloten worden met de viering van "Onze Dag". De bedoeling is dat dan op meer dan gewone wijze de parochianen gelegenheid krijgen om hun devotie tot de Wonderbare Moeder te tonen. Toch worden de laatste zondag ook nog, veel pelgrims verwacht. De 'H. Missen zijn om 6 u., 7 u., 8.15 u. en 9.30 u. pi. hoogmis en om 11 u. Om 4u. plechtig lof met grote processie naar de genade-kapel, De verschillende verenigingen zullen dan met de parochianen en pelgrims optrekken naar de genadekapel om Maria een waar dige hulde te brengen met gebeden en ge zangen en haar te danken voor de ontvan gen genaden en gunsten. BILJARTUITSLAGEN Hieronder plaatsen wij de uitslagen van de wedstrijd die zaterdag 23 mei is gespeeld in 't kader van het jubileumtournooi van de Biljartvereniging K.Ó.T. Elshout, tussen Al tijd Cadre uit 's-Bosch en H.B.S. Waalwijk in de klasse A Altijd Cadre 's-Bosch - H.B.S. Waalwijk H Pouwels 190 - J v Helvoirt 375 190 - 347 H Janssens 130 - J v Delft 130 130 - 82 H Dekkers 130-F v Delft 115 130- 42 J Paaijmans 115- C v Delft 105 86-105 Eindstand 6 - 2 in het voordeel van Al tijd Cadre 's-Bosch, die hiermede de lei ding heeft genomen in de A-klasse, waarin nu nog twee wedstrijden gespeeld moeten worden. ORANJEPLEIN Tel. 3276, Waalwijk, de bakker mei alles uii eigen bakkerij 11 TE KOOP nieuwe leeftijd 1014 jaar Adres: Groenendaal Hoekeinde 11, Waalwijk Heb huis in Bloemenoord (huurhuis) Waalwijk. tegen andere woning. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. op de Netto loonadministratie EISEN O opleiding U.L.O. O ervaring in soortgelijke functie O accuraat kunnen werken O leeftijd 20 jaar. GEBODEN zelfstandige interessante functie voor de juiste kracht een aantrekkelijk salaris 'in Brieven met volledige inlichtingen te richten aan Afd. Personeel, Elzenweg 25, Waalwijk Worden door ons uitsluitend k contant opnieuw geplaatst. Gezamenlijke Schilderspatroons DRUNEN - ELSHOUT Mejuffrouw J. Mommers Wilhelminastraat 41 (flat) WAALWIJK vraagt voor iy2 dag per week. Voor afspraak: Grotestraat 156, Waalwijk volging met als inzet de Neder landse titel. Vier maal reeds reed hij in Olympia's Tour mee en ook uit. In 1962 drie etappes achtereen derde, in 1963 winnaar van de rit Almelo-Groningen. Dit seizoen, laat in forme, zegevierde hij reeds in Berlijn, Best, St. Oedenrode en Uithoorn. Schuuring is een talentvolle knaap en als het hem meeloopt zal men nog verschillende malen over hem horen. (alum, jalouzieën) WILLY CARON ZINGT BINNENKORT IN WAALWIJK De Liedertafel „Oefening en Ver maak" heeft voor haar traditionele kermis-matinee beslag weten te leg gen op de bekende jonge Nederland se tenor Willy Caron. De heer Willy Caron, die in Ita lië werd opgeleid en onlangs op 'n zangconcours te Milaan de eerste prijs verwierf, is de laatste tijd, vooral door zijn zeer geslaagd de buut voor de televisie, zeer in de belangstelling gekomen. Voor het optreden van deze jon ge veelbelovende tenor in Waalwijk zal dan ook zeker veel belangstel ling bestaan. leveren wij U BETER en GOEDKOPER Zuid Ned. Dekkleden- en Tentenlabriek Korte Schijfstraat 8-10 TILBURG Tel. 04250-34840* Heden hebben wij ontvan gen onze nieuwe modellen KIP-KAMPEERWAGENS 1964 Bezoek onze blijvende show. Kip-kampeerwagen dealer voor Noord-Brabant Stationsstraat 97, Waalwijk Tel. 04160-2051 TE KOOP in goede staat. Te bevragen: Oosteind 40, Sprang SPIREA Satijn-nylon... dat is nylontrico die aanvoelt als natuurzijde en niet doorschijnt. Met verras send aparte appliqué- garnering in geschulpte contrastkant. Wit, zwart, saffier. Maten 38-46 f 13.25. Jupon f7.75, broekje f3.85. MARKT - WAALWIJK aan aantrekkelijke prijzen TE KOOP V.W. 1500 1962 V.W. 1200 de Luxe 1962, 2 st. Fiat 1800 1962 Taunus 17M Super 1961 Taunus 17M Super Combi '61 Consul Cortina 1962 Ford Fairlane 500 1961 6 cyl. Ford Zephyr 1960-1963 Opel Caravan 1962 Renault 4 1962 V.W. bestel zijruiten 1959 Taunus 1 ton 1958-59-'60-'61 Anglia de Luxe 1959 Anglia Estate Car Falcon 4-deurs 1960 Simca Aronde 1960 Met BOVAG garantie. Fianciering mogelijk. Verder leverbaar: Zephyr 1957 V.W. 1957 Taunus bestel 1956 Renault bestel 1957 Bedford vrachtwagen 1957 Bedford bestel 1956 V.W. bestel 1953 „DE LANGSTRAAT" N.V. Grotestraat 349 Tel. 04160 - 2113 - 2409 WAALWIJK Official Ford-Dealer wm COPYRIGHT STUDIO AVAN 99. Smidje Verholen voelde, dat hij schaakmat was gezet en trok zich weer terug in de kelder. Hij keek nogmaals goed alles na en dacht intussen: „Ik lijk ook eigen lijk wel knettergek! Die sporen in de tuin kunnen best gemaakt zijn door de auto van een vriend. Zelf reed ik vanmorgen toch óók in de auto van een ander. Laat ik nu maar goed uitkijken, want die hele geschiedenis van de Zwarte Kludde maakt me achterdochtig tegenover alles en iedereen. Ik zal rustig m'n werk afmaken en dan .weer maar naar huis gaan. Dat is veel beter." -Na deze wijze woorden gesproken te hebben liep hij weer naar bo ven en zette zijn werkzaamheden in de gang voort. Eerst haalde hij 'n paar planken uit de vloer om te zien hoe de leidingen verder lie pen. Dat was natuurlijk gauw ont dekt en met behulp van een meet apparaat vond hij snel, dat alles ook hier prima was. En wéér kwam professor Nosco en belangstellend bij staan. „Vertel 'ns, goede Zachie," zei hij. „Schiet ge al op met uw ijverige arbeid?" - „Ik mag niet mopperen, geleerde," antwoordde de smid. „Ik weet nou tenminste dat de kortsluiting ergens in uwes bloedeigen studeerkamer mot zit ten. Me meter wijst een fout aan in de rechtse draad en da's nou krek de draad, die naar het vertrek loopt waar U zojuist uit naar bui ten kwam." - „Dat is inderdaad m'n studeervertrek," zei de professor. „Ga maar mee, dan zullen we eens gaan kijken." - Smidje Verholen ruimde eerst de rommel in de gang weer op en volgde toen de profes sor naar diens studeervertrek. De meubels werden aan de kant ge schoven, het tapijt werd opgerold en enkele planken werden rap ver wijderd. „Nou, nou, geleerde," riep Verholen toen. „Da's een aardige warwinkel van dradens hier!" i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 19