wAAlwijkse en UnqstRAAtse couRAnt Zondag viering zilveren priesterfeest van kapelaan J. Lempens te Waalwijk Jaarvergadering Veilingvereniging „De Langstraat" te Drunen geeft gezondheid Sacramentsprocessie hoogtepunt van feest dat het uiterlijk charme Nieuw bestuur gekozen - J. v. Hoorn Jzn uit Waspik voorzitter r r r brtifnfng PiGmaderm f2.95 Tien uur H. Mis Sacramentsprocessie Verdere huldigingen DRIE KINDEREN ONDER GRAS BEDOLVEN CHAOS IN PERU Verkiezingen q// Verdeling van de omzet INDONESIë STEMT TOE IN CONFERENTIE OVER MALEISIë VERBOND VOOR VEILIG VERKEER BEPLEIT VRIJSTELLING THEORETISCH RIJ EXAMEN NA SCHOOL- VERKEERSEXAMEN smetteloos zuiver SJOUKJE GAAT OVER NAAR PROFESIONALISME en bescherming VRIJDAG 29 MEI 1964 85e JAARGANG No. 41 vAn het Zuièen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24+ let. inc.k.) 0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) V v)5 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) j 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO' Zondag 31 mei zal de parochie St. Jan het zilveren priesterfeest van kapelaan J. Lempens gaan vieren. In deze viering wordt tevens betrokken het 1214-jarig kapelaan-schap in Waalwijk een afscheid van kapelaan Lempens, omdat waarschijnlijk dit jaar nog zijn pastoraat in zal gaan, Mede zal op deze dag 'n hartewens van kap. Lempens worden vervuld, n.l. zijn zilveren priesterfeest in de parochie van St. Jan te Waalwijk te mogen vieren. v, Kapelaan Lempens werd op 31 mei 1913 beboren te Budel. Na zijn priesterwijding op 3 juni 1939, werd hij in augustus van dat zelfde jaar tot kapelaan van de pa rochie St. Willebrord in Deurne benoemd. Op 9 december 1943 volg de zijn benoeming tot kapelaan van de St. Nicolaasparochie in Valkens- waard. Hier bleef kapelaan Lem pens meer dan 7 jaar. Zijn benoe ming tot kapelaan van de parochie St. Jan volgde op 15 augustus 1950. De werkzaamheden van kapelaan Lempens omvatten een veelsoor tig terrein. Hij is adviseur van de K.A.B. en elf vakorganisaties, van de K.A.V., R.K.C., D.V.S.V., Bond voor invaliden, Bond voor Ouden van Dagen, Marialegioen, Jeugd drumband en Cornu Copiae. Ver der is hij aalmoezenier van de ver kenners en welpen van de Andre as Zijlmansgroep, godsdienstleraar op de lagere scholen en op de ulo school voor meisjes. Tenslotte moet nog zijn grote zorg en liefde voor ziekenhuis, de zieken, verpleeg sters in het ziekenhuis vermeld' worden. Vergeten we ten slotte niet de wijze waarop de oudste kapelaan het pastoraat waarnam gedurende de maandenlange ziekte van wijlen past.-deken dr. v. d. Hurk, waarbij hij zich niet ontzag de patient elke dag in het ziekenhuis te Tilburg te gaan bezoeken, in de hoop iets van hemzelf over zijn toestand te mo gen vernemen, een hoop die on danks alles ij del bleek en waar door ook elke troost, die hij hem zo gaarne als elke zieke, brengen wou, niet tot zijn recht kon komen. Men ziet uit het bovenstaande korte relaas, welk een rijk pries terleven de zilveren jubilaris voor al voor de parochie St. Jan heeft gehad en daarom is het niet te ver wonderen, dat de parochianen zich opmaken van hun waardering en dankbaarheid te doen blijken. Zondag om kwart voor tien zal de jubilaris samen met zijn familie, huisgenoten en kerkbestuur door bruidjes en geüniformeerde jeugd beweging aan de pastorie worden afgehaald om vandaar naar de kerk te worden begeleid. In de St. Jan- kerk zal kapelaan Lempens om 10 uur een H. Mis uit dankbaarheid opdragen. Pastoor-deken P. Maes- sen zal hierbij optreden als pres- byter-assistens, kapelaan Fr. van Gastel als diaken en pastoor J. Oomens als sub-diaken. De predika tie wordt door deken Maessen ver richt. Het parochieel zangkoor zal versterkt door een dameskoor, on der leiding van de dirigent de heer G. Duyvelaar de Missa „Cantate j Domino Canticum Novum" uitvoe ren. j Van 12 tot 2 uur krijgt iedereen in de zaal van De Gecroonde Leers- se gelegenheid kapelaan Lempens te feliciteren. Tijdens deze receptie zal door burgemeester J. Teijssen na mens de gehele parochie het cadeau worden aangeboden. Namens het kerkbestuur zal tijdens deze recep tie gesproken worden door drs. G. de Vries. Hierna krijgen organisa ties en verenigingen de gelegenheid hun gelukwensen aan te bieden. De Sacramentsprocessie wordt door de jubilaris beschouwd als het hoogtepunt van de viering. Het Al lerheiligste zal, als bijzonder voor recht, door kapelaan Lempens zelf door de straten van de parochie St. Jan worden gedragen. Kapelaan Lempens zal het dan ook bijzonder op prijs stellen wanneer alle leden van de verenigingen waarvan ka pelaan Lempens adviseur is, aan deze processie zullen deelnemen. Op het Raadhuisplein houdt de jubilaris een korte predikatie, waarna door hem de zegen met het Allerheiligste zal worden gegeven. Na afloop van de processie en het lof wordt, opgeveer om half vijf door de drumband Cornu Copiae de jubilaris een korte serenade ge bracht. De jongens en meisjes van de lagere scholen in de parochie zul len kapelaan Lempens op woensdag 3 juni fêteren. Om half negen wordt in de parochiekerk door ka pelaan Lempens een H. Mis uit dankbaarheid opgedragen, waarna om 10.00 uur in Musis Sacrum de huldiging van de jubilaris aanvangt door de leerlingen van de There- siaschool. In het kader van deze viering zal 's middags voor de kleu ters het poppentheater „De Schal mei" van Riet en Henk Lutgerink uit 's-Hertogenbosch optreden. Ditzelfde Poppentheater zal zater dag 6 juni voor de leerlingen van de parochiële jongens- en meisjes scholen opnieuw een voorstelling verzorgen. Verder zal de jubilaris op 4 juni nog door de doktoren en verpleegsters van het ziekenhuis worden gehuldigd en op 5 juni door de Ulo-school. Op een nader te be palen datum volgt de huldiging Van de jubilaris door de jongens van de lagere school. Twee door mondbeademing gered Vorige week zaterdag is de 7- jarige Gerrit Soeting verdronken. Het jongetje reed met vier an dere kinderen mee op een land- bouwwagen, die geladen was met gras. Bij het passeren van een dam kantelde de wagen en schoof de lading gras met de kinderen in de sloot. Drie kinderen raakten onder het gras bedolven. Twee van hen konden worden gered. Zij waren reeds bewusteloos, maar nadat ge ruime tijd mond op mondademing was toegepast gelukte het de le vensgeesten weer op te wekken. Voor de kleine Gerrit, die pas la ter werd gevonden, kwam hulp te laat. De Peruviaanse regering heeffc de noodtoestand afgekondigd naar aanleiding van ongeregeldheden, die zich zondag hebben voorgedaan bij de interlandvoetbalwedstrijd tussen de amateur-voetbalelftallen van Peru en Argentinië. De rel in het stadion van de hoofdstad Lima heeft - voor zover thans bekend is - aan 218 mensen het leven gekost. Het aantal gewonden wordt op 300 geschat. President Fernando Be- launde heeft voor heel Peru zeven dagen nationale rouw voorgeschre ven. Aan het congres wordt een wetsontwerp voorgelegd inzake fi nanciële hulp aan de slachtoffers van het voetbaldrama. Alle begra feniskosten komen op rekening van de regering; vrouwen, wier echtge note bij de ongeregeldheden het le ven verloren, krijgen een vrij staatspensioen. Zo'n modieus VAN MAAREN-brilmontuur, als het ware "gemaakt om Uw charme tot haar recht te laten komen". Het specifieke VAN MAAREN-montuur, waarmee U Uzelf bent, élke dag "op Uw best". VAN MAAREN, in keus èn service, niet te evenaren. BREDA N. Ginnekenstraat 23, tel. 38370 TILBURG Markt 32, tel. 25253 DEN BOSCH* EINDHOVEN*HELMOND VENLO Op de algemene vergadering van de veiling „De Langstraat welke maandagavond in De Hoge Braken te Drunen werd gehouden werd met grote meerderheid van stemmen de heer J. v. Hooren uit Waspik tot voorzitter gekozen. In het nieuwe bestuur werden gekozen de he ren C. Boer en J. Dekkers uit Sprang-Capelle, M. v. d. Wiel en J. v. Loon uit Drunen, W. v. d. Berk uit Haarsteeg en J. Oerlemans uit Genderen. Deze verkiezing was uiteindelijk het sluitstuk van enkele jaren moeizaam werken en onderzoeken om het bestuur en beleid bij de veiling Drunen met een omzet van 5 miljoen in goede banen te leiden. De nieuwe voorzitter, de 29-jarige tuinder uit Waspik J. v. Hoorn deed dan ook zeker niet zonder reden een beroep op de ver gadering om het verleden te vergeten, de tegenstellingen te overbrug gen en thans gezamenlijk verder te werken aan de groei en uitbouw van de veiling. Direct na deze korte toespraak van de nieuwe voorzit ter waarin deze een beroep deed op de oppositie nu daadwerkelijk mee te werken vroeg de heer Dekkers het woord en verzekerde de nieu we voorzitter dat ook van de zijde van de oppositie aan de nieuwe voorzitter alle steun zou worden gegeven. Een jaar en drie maanden gele den werden tijdens de algemene vergadering van de veilingvereni ging stemmen gehoord dat men het niet eens was met de algemene gang van zaken. Er werden op deze ver gadering een 'tweetal commissie|s van onderzoek ingesteld welke ten slotte na een uitgebreid onderzoek tot de slotsom kwamen dat een in grijpende statuten-wijziging nodig was. Deze nieuwe statuten werden in Maart j.l. goedgekeurd en het zittende bestuur besloot bij deze ge legenheid af te treden. De commissies van onderzoek waren gezamenlijk tot de slotsom gekomen dat het beleid in de laat ste jaren niet krachtig genoeg is geweest. Verder was er een slechte verstandhouding tussen bestuur en directeur de heer F. Nijsten. De commissie stond dan ook voor een algemene statuten wijziging me,'t| verkiezing van een nieuw bestuur en een duidelijke taakomschrijving welke tenslotte ook kon voeren tot een krachtiger beleid. Tijdens een geheime vergadering toen het bestuur eh bloc aftrad en besloot tot aanblijven en beharti- ti l V gen der zaken tot een nieuw be stuur was gekozen, werd op diens verzoek ook onslag verleend aan de directeur de heer Nijsten. Voor wat betreft de verkiezing werd de vergadering deze avond met krachtige hand geleid door Burg. Stieger, President Commis saris. Naast het oude bestuur waarvan er zeven niet terug keerden was de ze avond ook aanwezig het voltal lige college van commissarissen, te weten Burg. Slot van Eeten, burg. v. Prooijen uit Sprang-Capelle, no taris van Eekelen uit Drunen en de heer v. d. Plas uit Haarsteeg. Burgemeester Stieger maakte de gehouden bestuursverkiezing van 'n voorzitter bekend. Door de raad van commissarissen werden geen candi- daten naar voren gebracht. Uit de kringen waren de volgende kandi daten naar voren gebracht. Uit de kring d J. Oerlemans uit Gederen, kring a J. v. Hoorn Vrz en J. v. Hoorn Jzn, kring b en Herpt J. v. Hoorn Jzn. Nog voor de verkie zing deed de heer J. v. Hoorn Frz mededeling dat liij bij een eventu ele verkiezing het voorzitterschap niet zou aanvaarden. In totaal werden uitgebracht 625 stemmen, waarvan 379 op de heer J. v. Hoorn en 238 op de heer Oerlemans, 2 op W. v. Berk en 4 op Kommejan. Nadat de nieuwe voorzitter de medewerking van allen had ge vraagd en aan de tegenstemmers ook het vertrouwen had gevraagd, sprak burgemeester Stieger een bij zonder hartelijk dankwoord aan het adres van het oude bestuur waar van er enkelen meer dan 25 jaar de veiling hebben gediend. Spreker herinnerde vooral aan de laatste jaren toen het besturen wel bij zonder moeilijk was. Speciaal dank te de burgemeester de heer v. Beur den, voorzitter van dit aftredende bestuur, voor de wijze waarop hij in de laatste maanden dit werk en dit vooral ondankbare werk heeft verricht. Daarna riep Burgemeester Stieger nieuwe bestuur een hartelijk wel kom toe. Hij onderstreepte de woor den van de voorzitter welke om het vetrtrouwen vroeg. Dit vertrouwen aldus Burgemeester Stieger zult gij zeker nodig hebben in de zware taak die gij op U hebt genomen. In de komende tijd zullen vele pro blemen om een oplossing vragen. Problemen van uitbreiding, proble men van samenwerking met andere veilingen en problemen van even tuele directievoering etc. Vooraf had onder leiding van de heer v. Beurden de behandeling nog plaats gevonden van de jaar stukken over 1963. Na afschrijving van f 58921,24 was nog een batig saldo over van f 32345,53. Hiervan werd f 4199.- gereserveerd voor dubieuse debiteuren, f 23000.- voor pensioenuitkeringen en f 5146J-I NATUURZUIVER S OPWEKKEND VERKWIKKEND aan de algemene reserve. I De omzet over 1963 bedroeg f 5.011.774.49, in 1962 werd eei< omzet van f 5.185.728.66 behaald. Na de laatste jaren een stijgende omzet te hebben gehad, is «en jaar met een omzet vermindering bij een stijgende aanvoer en hogere productiekosten niet gunstig te noe men. Hard fruit min. opbr. 105.515.- Zacht fruit min. opbr. 201.235.- Fruit onder glas min. opbr. 23.422.- 330.172.- Groenten meer opbr., 156.218.- Totaal minder omzet 173.954.- Uit dit overzicht blijkt, dat de omzetdaling in zijn geheel voor re kening komt van de fruitsector. Een grote toename geeft de bo nensector te zien, waarin de con tract-teelt van de spekbonen een groot aandeel heeft gehad. Van de ze laatste was de aanvoer meer dan het dubbele van 1962. De totale meeromzet van de bo nen met f 105.152.- komt voor het grootste deel op rekening van de spekbonen, die de snijbonen voor de concervenindustrie gaat verdrin gen. De komkommeraanvoer van ruim 2 miljoen stuks onderging geen wijziging, alleen was er een meer opbrengst van f 72.831.-, zodat de twee hoofdproducten van de groen- tesector bijna een kwart miljoen omzet stijging te zien gaven. Sla, een product dat de laatste jaren practisch op iedere veiling dag wordt aangevoerd, nam in aanvoer met ruim 200.000 st. toe, doch bracht f 27.014.- minder op, wat op rekening van de natuursla komt, die in 1963 in grote hoeveel heden is doorgedraaid. In de groente-sector, die een om zetstijging van ruim f 156.000.- te zien gaf, liepen de opbrengsten en de aanvoeren ten opzichte van '62 nogal uiteen. Het hoofdproduct, de tomaten, gaf een omzetstijging van f 171.151,- tegenover een meeraanvoer van 124.000 kg. De gemiddelde prijs I voor de kastomaten was 72 cent per kg. tegenover 64 cent in 1962. De aanvoer van tomaten, die in 1962 195000 kg minder was ge weest dan in 1961 kwam in 1963 weer boven de miljoen kg. Gezien de uitbreidingen in ons aanvoergebied zal de aanvoer van de tomaten nog verder toenemen. Het geveilde bedrag werd door 1184 aanvoerders, waarvan 661 le den, bijeen gebracht. Slechts een klein percentage heeft voor een belangrijk deel een volledig bestaan in de tuinbouw. Van de 1185 aanvoerders zijn er zelfs 536 met een omzet beneden de f 500.- VERKIEZIN GEN De Philipijnse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Salvador Lo pez, die als vertegenwoordiger van president Lapagal tracht te bemid delen in het conflict rondom Ma leisië, heef vandaag in Koela Loem- thans officieel geantwoord op het voorstel tot het houden van een topconferentie, de volgende maand in Tokio tussen Indonesië, Malei sië en de Philippijnen en erin heeft toegestemd zijn guerillastrijders uit Maleisisch Borneo terug te trekken. Het Hoofdbestuur van het Ver bond voor Veilig Verkeer heeft zich tot de minister van Verkeer en Waterstaat gewend met 't verzoek om te bevorderen, dat leerlingen, die met goed gevolg een schrifte lijk verkeersexamen op één der scholen voor voortgezet Onderwijs inclusief het kweekschoolonderwijs hebben afgelegd, vrijstelling van het theoretische gedeelte van het rij-examen wordt verleend. Aanleiding tot dit verzoek is de overtuiging van het Hoofdbestuur, dat de aan een schoolexamen ver bonden vrijstelling van het theore tische gedeelte van het rijexamen sterk stimulerend zal werken op de verkeersopvoeding op de scholen voor Voorgezet Onderwijs. Het Hoofdbestuur is bij inwilliging van het verzoek bereid, een dergelijk examen aan de door de minister te stellen eisen te laten voldoen. Het verbond organisert elk jaar een schriftelijk verkeersexamen voor het Voortgezet Onderwijs, en is voorts betrokken bij de eveneens jaarlijkse Kweekschool ver keersex- amens. Na het allerhoogste bereikt te hebben wat er te bereiken is n.l. in een seizoen zowel de Nationale-, Europese-, Wereld-, en Olympische titel te behalen, heeft Sjoukje Dijk stra maandag j.l. een contract ge tekend bij de beroemde ijsrevue „Holliday on Ice". Hiermede is een einde gekomen aan de twijfel die er bestaat om trent de stap die zij na het beha len van deze titels zou nemen. In 1956 is onze nationale kampi oene aan de wedstrijden begonnen en vanaf die tijd heeft zij een schitterende carrière opgebouwd, die echter pas goed begon nadat zij in 1959 in Davos tweede werd tijdens Europese kampioenschappen en in dat zelfde jaar bij de wereld kampioenschappen de derde plaats voor zich opeiste. Het jaar daarop werd zij Europees kampioene en zowel bij de wereldkampioenschap pen als bij de Olympische Spelen stond zij op de tweede trede van het qrepodium. Nadien heeft züj bij haar erelijst nog 4 Europese en 3 wereldtitels kunnen voegen als mede de Olympische titel die zij het afgelopen seizoen veroverde. De revue „Holliday On Ice" gaat in september in Amsterdam in pre- mère. Sjoukje heeft voor 2 jaar een contract getekend en alleen voor Europa.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 5