wAAlwijkse en UnqstRAAtse couPAnt WAALWIJK heeft altijd iets voor U! iedereen weet dat iV LOON OP ZAND Koninklijk zilver voor Bernard van der Sanden Huldiging jubilaris bij Neerlandia U belt 2971 Bambino1 speciaalzaak Baby-Paradijs Kinder-Paradijs Grote belangstelling voor „vacantievreugd voor Waalwijks jeugd" Drogisterij MIOCH Voor mensen met smaak „DE BIEKORF" BRENG UW VROUW IN e BAR gesloten BROOD- EN BANKET BAKKERIJ Speekenbrink speciaal wiegen en baby-uitzetten speciaal kinderwagens TILBURG Verse haantjes „FAZANT" Baardw. Anton. Besoy. Cent. Tot. Vierdaagse 89 57 40 52 238 Viswedstrijden 40 25 9 27 101 Rolschaatsen 4 7 8 9 28 Grote Oriëntatierit 16 19 5 12 52 Roeien en zwemmen 12 19 5 19 56 Veilig Verkeer 73 56 46 74 249 Songfestival 4 17 4 12 37 Atletiek - 44 35 23 101 Tekenwedstrijd - - 60 71 131 Buitendag - 160 198 358 Volkskermis 89 89 Bloemenwedstrijd 235 235 479 489 210 497 1675 52 jaar Neerlandia VRIJDAG 31 JULI 1964 85e JAARGANG No. 59 ucho van het Zuióe Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.25 p. mnd. (1.00+ 5ct. inc.k.) J V J5 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO: alwi ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 13 uur tot zon dagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 1 en zondag 2 augustus Arts: Dr. Hermans. Apotheek: Nijman. TANDARTSENDIENST Zaterdag 1 augustus Uitsluitend voor spoedgevallen van 17 tot 17.30 uur: Tandarts: H. Minke, Waalwijk. («1.3071, Groteslr. 327, Waalwijk N.H. KERK, WAALWIJK Zondag 2 augustus Ds. L. Schellevis, Gouda, collecte jeugdgebouw. N.H. KERK, BESOIJEN Zondag 2 augustus 10.30 uur v.m.: Ds. A. Vroeginde wey, Veenendaal. 6.30 uur n.m.: Ds. H. van Amstel Neerlangbroek. N.H. KERK, BAARDWIJK Zondag 2 augustus 9.00 uur: Ds. A. Baas van Katwijk aan de Rijn. GEREFORMEERDE KERK Zondag 2 augustus Wilem van Oranjecollege: 10 en 17 uur: Ds. A. Quak, Burum. Croissants Stokbrood Knappertjes Sucadebroodjes Brioches Vruchtenpunten O Weenervlaatjes Luxe Bakkerij Verwiel Verkoopadres in Baardwijk: PIET VAN BEIJNEN Loeffstraat 71 OPENINGSUREN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Grotestraat 196 a - Tel. 3787. Openingsuren bibliotheek en lees zaal: maandag van 7 tot half 9; woensdag en vrijdag van 3 tot half 6, van 7 tot half 9; zaterdag van 10 half 1, van half 2 tot half 5. Uitleen voor de jeugd: vrijdag van 4 tot half 6; woensdag van 3 tot half 6. Voorlezen voor de jeugd: elke woensdagmiddag van half 3 tot 3 uur. De Openbare Leeszaal en Biblio theek zal wegens vakantie gesloten zijn tot en met 19 juli. ST. ANTONIUS LEESBIBLIOTHEEK Crispijnstraat, achter kleuterschool Geopend iedere zaterdag- en maan dagavond van 7 - 8 uur. SINT CLEMENS BIBLIOTHEEK BAARDWIJK Geopend: vrijdagavond van 7-8 uur Baardwijksestraat 44. Daarna gesloten tot 4 september. CHR. LEESBIBLIOTHEEK Gevestigd in gebouw Chr. Belan gen. Besoijensestraat 3, geopend donderdagsavonds van 7.30 - 8.15 u. en het wordt besteld. Tijdelijke aanbieding ltr. Italiaanse Vermouth, fles Spaanse Wijn, fles Advokaat samen voor 10. 2 flessen Jus d'Orange 3.25 Slijterij - Wijnhandel DE LANGSTRAAT Grotestraat 200 Waalwijk fel. 280' RECTIFICATIE wegens mis stelling RAKONA In een gedeelte van onze oplage js een storende fout geslopen. Het betreft de advertentie van RAKONA Waalwijk. Op pag. 11 biedt deze ma de Bauknecht koelkasten aan. De prijs hiervoor is afgedrukt: I 2.98, DEZE PRJS MOET ZIJN f 298.- Raadhuisplein - Waalwijk Telefoon O 4160 -2351 Onze excuses voor deze misstelling. GESLAAGD Te Tilburg slaagde voor het prak tijkdiploma Boekhouden mej. E. N. Bergmans en te 's-Bosoh voor het Middenstandsexamen de heer M. van Campen. Beiden genoten hun oplei ding bij de heer Warmerdam, leraar Boekhouden M.O., alhier. - De heer F. G. v. d. Broek is ge slaagd voor het diploma Bloemsier- kunst 1-jarige cursus. Hij genoot zijn opleiding aan de R.K. Tuinbouwvak- school te Vught. KINDERWAGENS, WIEGEN, enz. Grotestraat 142 - 144 telef. 4147 Waalwfjk - Het in Den Bosch afgenomen examen van de cursus O.B.A.O. is met goed gevolg afgélegd door de volgende candidaten: J. F. Mombers te Waalwijk, P. J. v. Alphen ten J. H. v. Beek uit Sprang-Capelle; J. Ver- boven uit Kaatsheuvel, L. v. Heeswijk en A. Verhoeven (met lof) uit Dru- nen en H. L. Kuypers uit Genderen. - Te Breda slaagden voor het exa men Coupeuse-leidster en coupeuse- modelontwerpster de dames: Joke Knippels, Ria van Leest en Ton- nie van Leest uit Drunen. Te Den Bosch slaagden voor het exa men oostumière de dames: Ria de Jong en Ria Verhulst uit Waalwijk. Voor modinette slaagden de dames: Ria van Onzenoort, Corrie de Graaff, Corrie Knuist uit Waalwijk.Zij geno ten hun opleiding bij Modevakschool Dumoulin, Stationsstr. 29, Waalwijk. 51 GETUIGSCHRIFTEN LEVENSSCHOOL Vier groepen van de Levensschool hebben onlangs aangezeten voor het galgenmaal, dat door de leidsters van de Jongerencursus met veel zorg en moeite was klaar gemaakt. Voor de chefs in hun bedrijven heb ben de afzwaaiers een asbak gemaakt. Dit ter compensatie van het ongemak, dat het verblijf op de Levensschool voor de chefs vaak is. De volgende jongens ontvingen 't getuigschrift: Bart Bool, Eef Bovenkaarssemakers, Jan v. Delft, Jan v. Daelen, Dik Dek kers, Frans v. Daelen, Louis v. Es, Roel Geers, Jan Hamers, Harry Hurkmans, Henk Hurkmans, Ad Heuverling, Wim v. d. Heuvel, Piet Kleyssen, Jan Kleyssen, Mari Kuys, Johan Kuyten, Berry Leytens, Henri Leytens, Karei Leytens, Frits Licht voet, Tonny Lombarts, Piet Mangels, Gerard Mosselveld, Piet Nijssen, Nic ky v. Nimwegen, Gerard v. Ooyen, Walter Ossenblok, Toine v. Oirschot, Hans Pullens, Jan Pullens, Cor de Peffer, Tiny Pullens, Peter v. d. Steen, Eddy Smolders, Cor v. Velt- hoven, Wim Verduyn, Adam Ver- kooyen, Frans v. Weert, Tonny v. d. Wiel uit Waal-wijk; Nico v. d. Griendt Willy v. d. Velden uit Kaatsheuvel. Leo IJpelaar uit Loon op Zand; Piet v. Loon uit Nieuwkuyk, Toon van Bladel uit Haarsteeg, Ad Pruyssen, Jan Smits uit Waspik, Coop Dalmey- er uit Sprang-Capelle, Henny Schip per uit Heusden, Gerry Remmers uit Rosmalen en Frans Stap uit Drunen. 12 jongens ontvingen bovendien 't sportdiploma: Jan Kleyssen, Gerard Mosselveld, Johan Kuyten, Piet Kleyssen, Coop Dalmeyer, Henny Schipper, Frits Lichtvoet, Harry Hurkmans, Leo IJpelaar, Jan Pullens, Henk Hurkmans en Piet van Loon. BEDRIJFSSCHOOL HOLLANDIA Voor de bedrijfsschool van Blooh en Stibbe-Hollandia zijn de volgende diploma's uitgereikt: Montage: P. v. d. Berk, G. Remmers. Snijderij: F. Stap, M. Kuys. Stikkerij: M. v. d. Wiel, C. Musch, H. v. Haren, J. v. Turnhout, J. v. d. Berk, F. v. d. Ark, J. v. Krugten, J. Schreuders, J. de Graaf, L. v. Oor schot, H. Overdijk, H. Siekman, A. v. Veldhoven, C. v. d. Schans, A. v. d. Lee, G. v. Turnhout, G. Valk. „TACHOS-WAALWIJK" WORDT GEEN ONDERDEEL VAN R.K.C. Afgelopen maandagavond heeft Tachos-Waal wijk in een speciale ledenvergadering beslist over de vraag of Tachos een onderafdeling van de voetbalver. RKC zou wor den. Het feit deed zich voor dat op een goede financiële basis Ta chos toch uit moest gaan zien naar een mogelijkheid om met een voet balvereniging te gaan samenwer ken. Dit omdat bij Tachos een te kort is aan leiding vooral wat be treft jeugdleiding. Het was voor 't bestuur van Tachos zonder meer duidelijk dat bij een jeugd-team hetzij junioren hetzij aspiranten een goede leider c.q. leidster noodza kelijk is en aangezien deze niet aanwezig waren moest Tachos hier voor maatregelen gaan nemen. Hiervoor was een buitengewo ne ledenvergadering uitgeschrven en hierbij waren maar enkele le den van de seniorenteams aanwe zig, waardoor direct het besluit moest vallen dat in de komende kompetitie Tachos niet met senio ren uit zal komen. Het bestuur kwam nu voor de vraag te staan of ze aan wilde blijven zonder te spelen. Als tweede punt kwam dan de financiële kant, daar tot nog toe de senioren steeds voor de meeste contanten hadden gezorgd. Het was voor het bestuur prettig om van de penningmeester te vernemen dat Tachos dank zij de jeugd toto en de subsidie van de gemeente en con tributie nog een volledige compe titie kan spelen met vier teams zon- Wegens vakantie van 3 tot 17 augustus Grotestraat 118 - Waalwijk schulden te maken. Dit houdt na tuurlijk wel in dat in deze compe titie weer voor geld gezorgd moet worden voor de komende competi tie. Hierbij hoopt het bestuur dat vele Waalwijkse mensen hun voet- bal-toto bij Tachos zullen gaan in vullen, daar dit weer een zeer wel kome aanvulling van de kas zal zijn. De kas zal aangevuld moeten wor den daar het voor Tachos anders een uitstel van executie zal zijn en Tachos het volgende jaar uit Waal wijk zal moeten verdwijnen. Het plan om een onderdeel van RKC te worden werd weggestemd omdat de voorwaarden waaraan voldaan moest worden geen garan ties boden voor de financiën en niet voor de leiding. Aangezien het be- stuuur uitgebreid kon worden met enkele senioren-leden, die tevens jeugdleiders en leidsters wilden worden blijft dus alleen de moei lijke kwestie van de financiën. Tachos-Waalwijk hoopt dan ook op een grote toename van z'n voet- bal-toto waarbij iedereen zich kan opgeven bij de heer C. Hoevenaars, Boekelaerstraat 56 te Baardwijk, H. v. Mierlo, Baardwijksestraat 34, A. Bergmans, Kerkstraat 113, tel. 3070. Ook een donateurs-actie mag toch kans van slagen hebben als het gaat om de jeugd van Waalwijk die wil gaan handballen. Dit hoopt het bestuur van Ta chos en de voorzitter de heer Ver meulen bedankte in zijn slotwoord mej. E. v. Blijs wijk en de heer F. Leenheers voor hun vele werk voor Tachos gedaan en hij hoopte dat 't huidige bestuur en de leden in staat zullen zijn Tachos te kunnen laten voortbestaan. DE POSTDUIF, WAALWIJK Zondag 26 juli hield bovengenoem de vereniging een wedvlucht van uit St. Chislain. De eerste 75 prijzen werden be haald door A v d Schans 1; G Schoemans 2; G Soelen 3 7 9 33 64; M v d Griendt 4 22; Th Verhulst 5 17 35 66; J Leij- tens 6 34 37 43 52; A v d Linden 8; P L Pullens 10 15; M v d Heuvel 11 18 26; G v Boxtel 12; Th Strengers 13 36 61; Arn v Baardwijk 14 65; J de Jong 16; J J Timmermans 19 25; J Verhagen 20 67; Kees Bamers 21; H Pullens 23; L v Son 24 41 44; v d Pas 27 55; Groeneveld 28; A v Onzenoord 29; Jos v Bladel 30 40 47; G Strijk 31 73; J v d Heuvel 32; Chr Schaafstra 38; L v d Bogaert 39 46; P Adriaanse 42; ~w Heuvelstraat 85, Telef. 21625 Jul. v. Stolbergstraat 10 Telefoon 32909 Th v d Meijdenberg 45; H Wasse- lewski 48; J Bax 49; G Strijk 50; H Knippels 51; C v Bijnen 53 56 68; G Sars 54; J Verwiel 57; W Duques- noij 58 63; A Leijtens 59; J Hamers 60; C Schuwer 62; C de Man 69; G Oomen 70; G v Velthoven 71; G de Man 72; H Schafer 74; A v Eeten 75 BROEDER EDWIN (HEYHUURS) OVERSTE TE WAALWIJK Bij de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Waalwijk zijn enkele mutaties. Overste in Waalwijk wordt Broe der Edwin (Heyhuurs), van origine Waalwijker, die thans nog te Zeve naar werkzaam is'. Vanuit Waalwijk worden vijf broe ders overgeplaatst: Broeder Rigafdus naar Wijk (bij Maastricht), Broeder Jules naar Maastricht (Moederhuis), Broeder Edwold naar Venlo, Broeder Constantijn naar Nijmegen en Broe der Libentius naar Amsterdam. P.V. „DE POSTDUIF" Op uitnodiging van de Nieuwe Tilburgse Bond van Postduivenlief- hebbers is het Bestuur van de Post duif zaterdag aanweizg geweest bij de prijsuitreiking van het liefdadig heidsconcours Orleans, hetgeen ge organiseerd was ten bate van Hui ze Nazareth en waar ook de Waal wijkse liefhebbers aan hebben deel genomen. Ook een groot aantal prijswinnaars met hun dames waren aanweizg, om de waarlijk schitter ende prijzen in ontvangst te nemen. Ook Waalwijk had op dit con cours zich van zijn beste zijde la ten zien en vooral de hr. H. Pullens die de hoofdprijs van serie 2 won, had ze op Orleans bijzonder goed gepakt. De Tilburgers hadden van deze uitreiking een waar feest gemaakt en een prima orkest zorgde dat de stemming ten top werd gevoerd, waarbij tevens de danslustigen hun „hartje" konden ophalen. Een donderende ovatie steeg uit de zaal op, toen voorzitter dhr. P. van Geloven aan de directeur van Huize Nazareth het batig saldo van de liefdadigheidsvlucht afdroeg, 'n Schitterend bedrag van 2400 gulden hadden hier de duivenliefhebbers bij elkaar gebracht voor het goe de doel. Ontroerd dankte dan ook de zeer sympathieke Frater directeur voor deze prachtige geste, die door een goede samenwerking was be reikt. Als bijzonder attractie werd on der het groot aantal bezoekers door de Tilburgse sportvrienden een big ter waarde van een kleine f 100.- gratis verloot. Het lot had niet be ter kunnen beslissen, want een on zer aller sportiefste leden, die he laas om zeer bijzondere redenen de sport moet gaan verlaten, was de gelukkige winnaar, n.l. dhr. J. v. den Meydenberg. De contacten die deze winter met Tilburg en andere verenigin gen uit de omtrek zijn gelegd heb ben reeds vruchten afgeworpen en vooral de gestichte Fondclub „Uni on Middenbrabant" is 'n groot suc ces. De weg voor grotere samen werking in ons gewest is geopend en uitbreiding op dit gebied kan de duivensport alleen maar ten goe de komen. AANRIJDINGEN Woensdag gebeurden in de Gro testraat 2 aanrijdingen waarbij 2 bestuurders van bromfietsen in het ziekenhuis moesten worden opge nomen. Om 7 uur 'slmorgens kwam de bromfietser H. uit Drunen in bot sing met 'n personenauto, bestuurd door A. M. C. uit Den Bosch. C. kwam vanuit de Hertog Janstraat en wilde de Wilhelminastraat inrij den waarbij hij echter in botsing kwam met v. E. die vanaf de Gro testraat deze straat in wilde rij den. De beide bestuurders hadden elkaar niet opgemerkt. Omstanders hebben v. E. die ern stige verwondingen aan zijn voet opliep naar het ziekenhuis ge bracht. Dr. de Blois moest gisteravond 'eerste hulp verlenen bij een aan rijding op de Grotestraat waarbij mevr. v. E. uit Den Bosch hoofd wonden en enkele verwondingen ■aan haar enkel opliep. Zij kwam met haar bromfiets te vallen toen zij een vrachtauto wilde passeren die juist wegreed. Per ambulance is zij naar het ziekenhuis overgebracht. BURGERLIJKE STAND Geboorten; Cornelia A, dv J H C Verschuren- Kuijs, Antonius J T zv G J Bruur- mijn-de Brouwer, Christel J A M dv ACM van Mosselveld-Abeele, An toinette P M dv F van Herwaarden- Verhoeven, Anna E D M dv J Dings- Winkelmolen, Joannes H A M zv C A W M van Warmerdam-Meulen- broek, Antoine J A zv J F M Mim- pen-van Bijnen te Drunen. Overlijden Martinus A van Veggel, 39 j. echtg. J G van der Steen te Drunen; Petrus A van Veldhoven, 65 j. echtg. van M M van Ooijen. Huwelijken: C G M van Oorschot, 23 j. te Waal wijk en C J Lammers, 25 j. te Waal wijk; F J Laros, 26 j. te Tilburg en M J J Leijten, 24 j. te Waalwijk. Ingekomen: A de Kleijn van Ridderkerk; H M N Meulendijk van Den Bosöh; AMP I Wijtvliet echtg. van Broekhoven van Waspik. Vertrokken: J M van Herwijnen naar Tilburg; S de Gooijert naar Oisterwijk; M J J Leijten naar Tilburg; D J Kraal naar Sprang-Capelle; Trimbach echtg. v. M Th C Vermunt naar Terheijden; C F A Schalken echtg. v Smeets naar Tilburg; A A Pullens naar Drunten; J H Ten Broeke naar Den Haag; E W M van Lieshout naar Waspik; T A M Minke naar Harderwijk. steeds voorradig. POELIERSBEDRIJF Thorbeckelaan 35 - tel. 2869 Waalwijk De belangstelling voor de vakan- tieaktiviteiten voor de Waalwijkse schooljeugd is bijzonder groot. In to taal kwamen er 1675 aanmeldingen binnen als volgt verdeeld: ..maar de lekkerste vindt U bij Uw POELIER: Poeliers-bedrijf Wed. A. Kuysten en Zn. Ie Zeine 27, Waalwijk Tel. 3264 Bijna jaarlijks heeft de Stoomschoenfabriek Neerlandia te Loon op Zand een of meerdere jubilarissen. Ditmaal is de eer te beurt geval len aan Bernard van der Sanden. De rij van jubilarissen wordt zo ge stadig uitgebreid en het personeel weet bij deze gelegenheid danig ■mee te feesten zeker nu ze weer voor de jaarlijkse vakantie staan. dat 40 jaar in dienst was te huldi gen. De heer Q. de Jong, de jongste firmant, heette alle directieleden, het personeel en Burgemeester en secretaris van de gemeente harte- Om ongeveer half vijf verzamelde de personeelsleden van Neerlandia zich in de zaal van de heer De Leeuw om hun medepersoneelslid,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 13