Boeiend werk in waalwijk gezien door zijn bestuurders van het ^^uiden Een krachtige steun Centrale Administratie activiteiten gunstig voor huismoeders DE ECHO VAN HET ZUIDEN EXTRA EDITIE Wethouder Van den Hoven kent zl.in zaken. We weten dat. Hij be heert met grote vakbekwaamheid dt gemeente Licht- en Waterbedrij ven, alsmede het gasbedrijf. E'n ambtelijke medespeler is de directeur, de heer A. Pelt, ing. die sinds 1961 in Waalwijk werkzaam is. „Wat vindt U van uw werk in onze gemeente?" zo vragen wij de di recteur. We krijgen het antwoord, dat we verwachten:" Boeiend. Niets is interessanter dan te werken in een expansieve gemeente." Dat klinkt wel gewoontjes, maar al pratende blijkt, dat dit werken in Waalwijk zijn bekoring móet hebben: een gemeente die zich zo snel ontwikkelt schept problemen voor de mensen, die aan de leiding staan over een zo belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Wat is het leven voor de huisvrouw en haar huisgenoten zonder gas, zonder water, zonder stroom? Een hel. Wanneer je de problemen die Waalwijks' groei oproepen, aan durft en aan wil dan moet dat zijn bekoring hebben. Dan moet je ook met durf verstrekkende besluiten hemen of in dit geval aan de raad voor leggen. En dat kan moeilijk zijn met oude bedrijven. En oud zijn de bedrijven waarover Wethouder Van den Hoven en de heer Pelt de leiding hebben: het gas bedrijf dateert van 1860 (gesticht door particulieren uit Gorinchem en in 1892 door de Gemeente overgeno men) de electriciteitsvoorziening nam in 1915 provisorisch een aanvang en werd door de gemeente op 3 mei 1920 ter hand genomen, het Water leidingbedrijf tenslotte voert ons te rug tot 1901 (maatschappij „De Langstraat") en 1920 toen het door de gemeente werd overgenomen. VAN 743.000 NAAR 4 MILJOEN Er is in die tijd wel wat veranderd. In 1920 werd er 743.000 kubieke meter gas in de gemeente verbruikt. Daarvoor zorgden 1457 verbruikers en 136 gasstraatlantaams. Toen in 1931 de 10.000ste inwoner werd begroet verbruikten de 1861 klanten 200.000 kubieke meter gas Directeur A. Pelt, ing *EDeze 'Qcho is een bijzonder nummer, dat ter gelegenheid van de geboorteaangif te van de 20.000ste inwoner van Waalwijk, huis aan huis verspreid wordt in de centrumgemeente van de Langstraat. Dit nummer hoopt de ingezetenen van de gemeente, die zich thans tot de eerste vijftien van deze provin cie mag rekenen, meer vertrouwd te maken met de werkzaamheden van de gemeentelijke overheid. De "Echo van het Zuiden", die twee keer per week verschijnt heeft in de normale nummers echter een rijk geschakeerde inhoud. In duizenden gezinnen is het enige in de Langstraat gedrukte en verschijnende nieuwsblad 'n steeds welkome bron voor plaatselijk, re gionaal, nationaal en internatio naal nieuws. „De Echo" bestaat al sinds 1878 en heeft sinds die tijd de belangen van plaats en streek op velerlei ter rein behartigd. „De Echo" is een gezinsblad, waarin alle gezinsleden vinden waarvoor zij belangstelling hebben. Men treft erin aan: voetbal-, bil jart-, duiven- en andere sportver- slagen van alle clubs uit de naaste omgeving, alle nieuwtjes uit plaats en streek, aankondigingen van hu welijken, geboorten en overlijden, vraag- en aanbod van personeel, uitvoerige raadsverslagen en ver- enigingsnieuws. Programma's van bioscopen, dansavonden en uitvoe ringen zijn een gids voor Uw ont spanning. Indien U nog niet geabonneerd bent op „De Echo van het Zuiden", moet U beslist kennismaken met dit blad. Wanneer U de antwoordstrook van ingesloten kaart aan ons bu reau opzendt ontvangt U „De Echo" vier weken gratis ter kennismaking. meer. Intussen stonden er 219 straat- lantaams-op-gas. De ontwikkeling van Waalwijk na de oorlog is wel heel erg duidelijk wanneer we de cijfers nemen van het jaar waarin de 15.000ste het levens licht aanschouwde in 1954. De gas lantaarns waren toen nagenoeg ver dwenen. Precies 19 stonden er nog. Maar het gasverbruik was schrikba rend toegenomen: niet minder dan 2.308.000 kubieke meter gas ver stookten de 3102 aangeslotenen dat jaar. Dit jaar verwacht Wethouder Van den Hoven een verbruik van 4 mil joen kubieke meter. Bovendien wordt sinds 1961 propaangas toegevoegd tijdens de piekuren. Het waterleidingbedrijf en het elec- triciteitsbedrijf vertonen eveneens 'n beeld, dat parallel loopt met het in wonertal van de gemeente. 86 KILOMETER LAAGSPANNINGSNET Het electriciteitsbedrijf vertoont de volgende ontwikkeling: in 1920 was er een laagspanningsnet ondergronds van 2575 meter en bovengronds van 5852. Er waren nog maar 149 stroomverbruikers, die samen bijna 62.000 kilowattuur nodig hadden. Bij de komst van de 10.000ste wa ren er al 1047 stroomklanten, die sa men 550.000 kilowattuur verbruikten. Het laagspanningsnet was toen al ruim 33 kilometer lang, waarvan 8V2 kilometer ondergronds en 24 V2 bo vengronds. In 't jaar van de 15.000e was het leidingnet nagenoeg geheel ondergronds. Een bewijs voor de har monisatie met de stadsuitbreiding. Wethouder C. P. van den Hoven Toen zat er een laagspanningsnet van 46,5 kilometer onder de grond en nog maar 3 kilometer bovengronds. Bijna alle woonhuizen waren toen aangeslo ten: 3350 en het totale verbruik was bijna 3 miljoen kilowattuur. Vandaag de dag - en het is de trots van Wethouder Van den Hoven en Directeur Pelt is er nog maar 1600 meter van het laagspanningsnet bovengronds en dat alleen nog maar voor de verder afgelegen boerderijen e.d. Daarentegen ligt er 86 kilometer laagspanningsleiding onder de grond, terwijl het hoogspanningsnet thans reeds een lengte heeft van 25,5 km? In 1954 was dat voor de industrie be langrijke net nog maar 5Vè km lang. Niet minder dan 4800 klanten heb ben dit jaar ruim 15 miljoen kilowatt uur stroom nodig. 5045 KLANTEN Het waterleidingsbedrijf is gemak kelijker in zijn ontwikkeling te vol gen. In 1920 had Waalwijk 'n hoofd leidingnet van 11 kilometer. De 1047 waterverbruikers hadden toen 132.000 kubieke meter water nodig. De cijfers voor 1931 zijn resp.: 15 kilometer leiding, 1877 klanten met een verbruik van 200.000 kubieke meter. In 1954 hebben we het volgende beeld: 27V2 kilometer leiding, 3193 aansluitingen en 400.000 kubieke meter water. Opnieuw bewijzen de cijfers van 1964 dat Waalwijk een stormachtige ont wikkeling doormaakt. Wethouder Van den Hoven heeft thans de zorg over 63 kilometer hoofdleiding en er zijn 5045 water klanten, waarvoor het waterleiding bedrijf 825.000 kubieke meter water oppompt. AARDGAS We hebben met de wethouder en de directeur nog even de toekomst verwachtingen 'besproken. Directeur Pelt verwacht nogal wat van het aardgas. Vooral wat betreft de ruimteverwarming. Daarvoor komt de prijs van het aardgas ongeveer op de helft van het thans gedistribueerde gas." Wethouder Van den Hoven heeft wat dat betreft grote zorgen. Er wor den belangrijke investeringen ge vraagd. Er moet een nieuw gasont- vangststation met een gasdrukrege- lingsinstallatie gebouwd worden. Het leidingnet moet gereconstrueerd wor den in verband met de hogere gas druk. De niet-normgastoestellen moe ten worden omgebouwd. Er moet een tentoonstellingsruimte worden inge richt om voorlichting te geven aan de huismoeders en de industrie. „En dat gaat allemaal geld kosten." De wethouder is maar wat blij dat een deel van deze kosten voor reke ning van de aardgasexploitant zal ko men. VERDERE VERWACHTINGEN Hij verwacht een jaarlijkse toena me van het stroomverbruik met 10 tot 25%. In enkele jaren moet de be drijf scapaciteit verdubbeld worden. De beide leiders van deze bedrijven constateren met vreugde een toene mende watefbeschaving. In 1931 werd nog slechts 57 liter wa ter per inwoner per etmaal gedistribu eerd (de industrie inbegrepen) in 1964 zal dat verdubbeld zijn tot 114 liter per etmaal. Nog dit jaar zal op het terrein van het pompstation aan de Kloosterweg een begin worden gemaakt met de bouw van een nieuwe filterinstallatie. Op die manier is Waalwijk in de ko mende jaren van goed en voldoende drinkwater verzekerd. De hoofdcommies ter secretarie, plaatsvervangend secretaris, is de heer Jan Tijssen, die reeds 45 jaren de gemeente Waalwijk op uitzonder lijke wijze dient. Speciaal de se, te-financiën, begrotingen, rekeni kortom de compabiliteit, hebben a, grote aandacht en zorg en in dezeï hij dan ook de hoog gewaarde^ raadgever en voorlichter van 't K meentebestuur. Maar niet op dit terrein alleen maar ook in het openbare leven, vooj. al van de gemeenschap F heeft hij grote verdiensten. En zou de Nijverheidsschool ooit zulk een vlucht hebben kunnen men, zonder op onderwijs-terrein deskundig secretaris, die in functie steeds zo'n grote ambitie activiteit toonde. Ook ons blad heeft van zijn adviej en voorlichting dikwijls gebruik gen maken. Een van de paradepaardjes van de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven de nieuwe ver- lichting in de Stationsstraat. Wanneer we een willekeurige voorbijganger vragen of hij weet wat de centrale administratie van de gemeentebedrijven is, zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet begrijpend zijn schouders ophalen. Toch kloppen de mensen van de Centrale Administratie j««Hijirg 160.000 keer bij de bij de Waalwijkse huismoeders op de deur. De leiding van de Centrale Administratie is in handen van de heer J. A. Swarts, een rustige, reeds grijzende, maar zeer vitale man, die ons met alle mogelijke middelen behulpzaam is, als wij hem vragen ons te helpen met een stukje voorlichting voor de Waalwijkse bevolking. „Kijk", zegt de heer Swarts, „het zou interessant zijn te weten hoe 't Waalwijkse publiek tegenover onze dienst staat. Onze dienst timmert niet aan de weg en daarom zal die vraag wel moeilijk te beantwoor den zijn". Kritiek hoort de heer Swarts dan ook bijna nooit. Geen wonder, want de activiteiten van de Centrale Administratie zijn meestal wel gunstig voor de huismoeders. De heer Swarts wijst in dit verband op de jaar lijkse uitbetaling van de reduktie op gas- en elektriciteitstarieven voor grote gezinnen en de verstrekking van de zwemabonnementen vóór 't seizoen met 20% reduktie. Minder aangenaam zullen de Waal wijkse mensen het vinden als een van de incasseerders aan de deur komt om de betaling van de gas-, water- en lichtrekening of om de huishuur. Van de diverse foto's in deze extra editie werden de vol gende vervaardigd door de fa. de Bont, Markt, Waalwijk: op pag. 3: de Nijverheids school, Zwembad 't Hoefsven, Antoniuskerk; op pag. 5Gemeentelijke Sociale Werkplaats; op pag. 6 verlichting Sta tionsstraat. Maar toch wordt er, volgens de heer Swarts in Waalwijk goed betaald. De wanbetalers zullen het minder prettig vinden, als de rekening wordt gepresenteerd. Soms moet de dienst met forse maatregelen wanbetalers aanpakken. Dat deze gevallen tot de uitzonderingen behoren is volgens de heer Swarts een teken van de mate riële welstand in onze gemeente. HISTORIE Voor de uitvoering van afzonder lijke taken bezat de gemeente Waal wijk reeds omstreeks 1920 organen, waaraan de bedrijfsvorm was toege kend, o.a. gas-, water- en elektrici teitsbedrijf, het woningbedrijf en het slachthuis. De Gemeente Waalwijk liep hier mee vooraan in de ontwikkelingsgang van de administratieve organisatie. Omstreeks 1927 meende men aan deze organisatievorm uitbreiding te moeten geven voor de dienst Openba re Werken, die toen nog zijn admi nistratieve zelfstandigheid miste. Toen in 1927 ook daarvoor de be drijfsvorm was geïntroduceerd, heeft men gelijktijdig alle financiële admi nistraties ondergebracht in een cen traal orgaan de Centrale Admini stratie. Deze is thans belast met de boek houding van een 12-tal bedrijven. De Centrale Administratie is geen doel op zich, maar een stuk gereed schap ten behoeve van de direkteuren van de bedrijven. Bovendien is de dienst een objek- tief voorlichtingsorgaan voor burge meester en wethouders. MARKANTE CIJFERS Ook al timmert de Centrale Ad ministratie niet aan de weg, dit wil niet zeggen dat daar weinig omgaat. Zo ergens de aktiviteit van onze ge meente blijkt dan is dat wel uit de ge gevens van de door de heer Swarts geleide dienst. Niet zonder trots legt de heer Swarts ons het volgende staatje met markante cijfers voor Uit deze cijfers is wel heel erg dui delijk hoezeer de gemeentelijke werk zaamheid vooral de laatste 10 jaren is toegenomen. De heer Swarts kan dan ook ver geleken worden met een direkteur van een miljoenenconcern. En zoals alle miljoenenzaken met de tijd mee moeten, zo moet dat ook de Centrale Administratie. Die heeft een hele toer de ontwikkeling bij de houden. In 1929 was Waalwijk een van de eerste gemeenten die tot cen tralisering van het administratieve ap paraat overgingen, in 1954 voerde Waalwijk opnieuw als een van de eersten het moderne rekeningstelsel in. Thans wordt een ernstige studie gemaakt van de automatisering. De heer Swarts verwacht, dat in november vermoedelijk de gehele loon- en salarisadministratie op de computer verwerkt zal worden. An dere onderdelen, zoals die van de in ning van de gelden, zullen dan spoe dig volgen. De heer Swarts zegt "Wij wor den tot deze omschakeling wel ge dwongen, omdat door de snelle ont wikkeling méér gegevens op snellere manier beschikbaar moeten Indien de Centrale Administratie slaagt dan beantwoordt zij aan een van haar voornaamste doeleinden." De Heer J. H. Swarts 1931 10.000 inw. 1954 15.000 inw. 1964 20.000 inw. toenanie '54-'64 aantal personeelsleden a. centrale administratie b. alle bedrijven 7 30 13 90 25 180 2 x 2 x te verwerken inkoopfaktuurs 900 1800 5400 3 x lonen en salarissen 100.000,- 500.000, - 1.750.000,- 3V2 x bedrijfsopbrengsten 350.000, - 1.400.000,- 4.200.000, - 3 x geïnvesteerd vermogen 1.500.000,- 9.000.000,- 45.000.000,- 5 x Expansieve gemeente SF® Zelden kritiek

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 6