wAAlwi]ks6 en l^nostRAAts6 cotiRAnt Meer of minder voetbal de school WASPIK VLIJMEN V-hals J.pOAt Vakschoolbal Uit do Langstraat RUITEN UB''" waterdicht De gymnastiekleraren voelen er weinig voor SIASSAR - WAALWIJK I I I I I I hoendervanger: I I s.s.c. Capelle Loon op Zand 3 banketbakkerij chocoladeslagroom VAN MIL horstplaat g m v pn.ii* QNZE SPECIAL1TE1Tj. Berndijk Bar-Dancing „ROMANTICA" Drunen Sprang PULLOVERS v.a. 22.50 N.E.O. R.W.B. dameshoeden VRIJDAG 23 OKTOBER 1964 85e JAARGANG No. 83 De tcho vv\n het Zuióen Abonnement: Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Lummer 1069687 verschijnt 2 x per week 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenastraat 8 Tel. 04167 - 2002 p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (1.00+ 5 ct. inc.k.) jV Oö p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres: „ECHO' door Joop Niezen itn Voetballen is zonder enige twijfel volkssport no. 1 in ons land. Op geen „lel ander sportief gebied laaien de ««tochten op zo'n brede basis op, )e voetballerij is niet meer weg te Enken uit ons maatschappelijk be- j)_ Wie echter hieruit zou conclu- Jtren, dat deze grote populariteit dan «kwel zo" neerslaan in de lessen li- ihamelijke opvoeding heeft het mis. Op de scholen wordt betrekkelijk weinig gevoetbaldHet staat voor ons it dat deze stand van zaken zeer foe- jeurenswaardig is. Juist gezien, de «,ote belangstelling voor het voetbal- ai, zou er meer aandacht aan deze sport moeten worden besteed. Het kan ook voor de leraar lichamelijke pvoeding alleen maar een voordeel jjn, indien hij inhaakt Op reeds be staand enthousiasme. Dit is nu volmaakt onjuist. Men zou oogstens kunnen stellen, dat dit o.a. jjn taak óók is. Bij alle tegenstellin- m die er heersen in de wereld van ie lichamelijke opvoeding, is men het té volkomen eens over het feit, dat onder lichamelijke opvoeding té in de eerste plaats moet verstaan: opvoeding, maar dan via het licha melijke! Lichaamsontwikkeling staat dus liet meer centraal, maar is hoogstens samen met andere na te streven pun ten een voorlopig doel, dat staat bin- het hogere kader van de opvoe- Andere voorlopige doelen zijn jb'. prestatievergroting, bewegings- torming, enz. Het grote doel is ech ter de ontwikkeling van de totale per soonlijkheid. Zonder de sport ook maar iets te lort te willen doen, menen we toch te moeten opmerken, dat zij in het alge meen andere intenties heeft. Natuur lijk, ook de sportbeoefening kent momenten met 'n sterk opvoedend karakter, maar die momenten zijn ta.v. de sportbeoefening minder primair. Daardoor verschilt een partijtje .oetbal binnen KNVB-verband, we zenlijk van een partijtje voetbal op ie school. Hierbij hebben we al aangegeven, dat de gymnastiekleraar beslist niet noodzakelijk het voeballen moet aan grijpen als opvoedingsmiddel. Hij kan het echter wel doenEn dat nu gebeurt beslist te weinig! Zo po pulair als voetballen in in alle lagen Ier bevolking, zo weinig waardering geniet het bij de leraren lichamelijke opvoeding. Ten aanzien hiervan zijn er diverse mogelijke redenen aan te voeren. Het zou b.v. best kunnen, dat men dom weg op het standpunt staat, lat voetballen geen mogelijkheden tot pedagogisch bezig zijn in zich heeft. Uien dit echter de reden zou zijn voor de geringe belangstelling der gymnastiekleraren, dan zouden we gaarne een motivering van dit stand punt onder ogen krijgen Eerlijk gezegd, geloven we niet dat le zaken zo staan. Misschien komt let wel doordat er maar een gering aantal gymnastiekleraren zijn (relatief gezien), die zelf actief voetballer zijn geweest. Het is nu eenmaal een feit, dat men zich niet gaarne op 'n terrein waagt, waarop men zich niet thuis voelt. Bovendien is het voetbalspel, qua organisatie voor een niet-voet- baller een moeilijk te hanteren geheel En als men dan ook nog peda gogisch 'bezig moet zijn... Een sport als softbal athletiek, honkbal of zwemmen is nu eenmaal wat gemak kelijker in de hand te houden. Een praktische reden kan ook nog zijn, dat de betrekkelijk grote hoeveelheid voetbalterreinen eenvoudigweg niet beschikbaar is. Er wordt dus geklaagd. Vooral van cle zijde der voetbalverenigingen; af gezien van 't feit, dat de gymnastiek leraar aan deze klachten eigenlijk "geen boodschap" heeft, staat 'het o.i. toch vast, da er meer gevoetbald zou moeten worden op school. Een van de taken van de leraar- lichamelijke opvoeding is n.l. ook, dat hij zijn leerlingen een staalkaart aan biedt;, opdat die leerlingen voor hun buitenschoolse activiteiten een ge makkelijker keuze kunnen maken. Behalve aan softbal, atletiek, tur nen, zwemmen enz., moet er dus stel lig óók aan voetbal worden gedaan. Op die wijze kunnen de leerlingen dan ervaring opdoen teneinde hun ta lenten te ontdekken. De gymnastiek- leeraar kan er bovendien vrij zeker van zijn, dat zijn oefenstof aanslaat. Welke Nederlandse jongen weet niet althans iets van voetballen af. T.a.v. honkbal b.v. is dat nog maar een man. Pedagogische mogeijkheden zal de voetbalsport toch ook wel in zich hebben. In Engeland wordt immers ontzaglijk veel gevoetbald op de scho len en de Engelsen maken toch een tamelijk opgevoede indruk Al te grote verwachtingen moeten de verenigingswensen overigens niet hebben van het uitbreiden van 't aan tal voetbaluurtjes. Maximaal drie uur gymnastiek per week, n.'l. kan nooit leiden tot ver betering van het spelpeil bij de jeugd. D.w.z. tenzij men uitsluitend zou gaan voetballen tijdens de gymna- stiek-lessen. We hebben echer het idee, dat zelfs de meest verstokte voet balliefhebber dat wat te eenzijdig zal vinden. Boverdien er zijn in iedere schoolklas kinderen, die niet de min ste interesse hebben voor voetbal. Moeten die 'kinderen dan leiden on der de rest? Het zullen je eigen kin deren maar zijn (Sportkroniek) VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Op de dezer dagen gehouden bestuurs vergadering van de afd. Sprang-Capelle van het Verbond voor Veilig Verkeer, werd be sloten om evenals vorig jaar ook deze win ter een verkeerscunsus te organiseren. Deze z.g. Verkeers-Sleutel-Cursus zal, indien er voldoende deelname is, voor de cursisten zo oentraal mogelijk gehouden worden. De kos ten zijn f 5.50 per cursist. Ook niet-leden van Veilig Verkeer worden in. de gelegen heid gesteld dit jaar de cursus te volgen. Voor hen is het lesgeld f 9, inclusief lesma teriaal. Er wordt 6 avonden les gegeven en daarna nog een repetitieavond met het exa men. Nadere toelichting op deze cursus zal gegeven worden op dinsdag 27 okt. 's avonds 7.30 uur in de conferentiezaal van het ge meentehuis, alwaar men zich kan opgeven. DOKTERSDIENST De doktersdienst zal het a.s. weekeinde worden waargenomen door dokter Wijffels uit Waspik, tel. 04168 - 250. DOKTERSDIENST Het weekend van zaterdag 24 en zondag SS n Grotestraat 234, fel. 2312 25 oktober zal de doktersdienst worden waargenomen door dokter P. Wijtenburg, Hoofdstraat 4, Kaatsheuvel, tel. 04167- 2550. VOETBAL In verband met het afgelasten van het wedstrijdprogramma in het afgelopen week einde wegens de slechte gesteldheid van de terreinen, wordt alleen het programma van de eerste klasse, standaardelftallen van het zondag-voetbal opgeschoven. In dit geval zal dus a.s. zondag Berkdijk 1 te gast zijn bij hun Rielse collega's. Berk dijk 1 zal dus niet uitkomen tegen White Boys, zoals aanvankelijk gepland was. De wedstrijd zal om 14.30 uur gespeeld wor den en als scheidsrechter zal de heer A. J. J. van Geel fungeren. De overige elftallen van Berkdijk zullen komende zondag niet uitkomen, reden waarom dan ook op een groot aantal supporters wordt gerekend. Hierbij heeft het bestuur van „Vedehova" het ge noegen U uit té nodigen voor het dat op zaterdag 24 oktober a.s. gehouden zal worden m De muziek zal verzorgd worden door het bekende dansorkest „THE GAMBLERS". Aanvang 8 uur. VOLLEYBAL verkrijgbaar bij: Stationsstraat 88 - telefoon 3037 Zaterdag 24 okt. speelt de volleybalcub Ever Ready een thuiswedstrijd tegen RBC, aanvang 6 uur. Ever Ready 2 speelt even eens thuis tegen Orsco. We zijn benieuwd wat Ever Ready I zal presenteren, bij winst komt men in de kopgroep. Ever Ready 2 wacht nog op de eerste punten. Jongens, doe zaterdag allen uw best en houdt de puntjes thuis. VOGELLUST. Zaterdag 24 okt. om 8 uur presenteert de Kanarievereniging Vogellust een kleurenfilm over vogels. De film wordt verzorgd door de heer Bruggeling; toelichting geeft de be kende vogelexpert de heer van Mook uit Den Haag. KRUISBOOGSPORT. iDfe kasteleins van de Kruisbooggezel schappen Rozenjacht en Willem Teil hebben een wisselbeker beschikbaar gesteld. Het le binnenconcours ds reeds gehouden in café H. Boom-y. d. Wiel op de banen van Wil lem Teil. Rozenjacht nam een voorsprong met 23 pt. De returnwedstrijd zal eind1 no vember plaats vinden bij Rozenjacht café Gevers. RIKCONCOURS. Het rikconcours, uitgeschreven door de muziekvereniging Crescendo, in café De Witte, in de maand oktober, een spannend verloop. De laatste dag, die op zaterdag 24 okt. wordt gehouden, beloofd dan oök) een spannende eindstrijd te worden. Voor de rikliefhebbers laten wij hieronder de vijf kanshebbers volgen, die nog een kans heb ben op de hoofdprijs va.n 5 mud brandstof fen, nl 1 C v Son 675 pt; 2 Fr Caron 532; 3 'M v Baardwijk 517; 4 Jac v Overdijk 497 pt; 5 A v Son 486 pt. Voor diegenen die nog een prachtige dagprijs willen verdienen is daarvoor zaterdag nog gelegenheid, ieder een is van harte welkom. KAMPIOENENDAG. Voor leden van de CC Madebo waarbij de Postduivenver. De Zwaluw is. aangeslo ten, wordt zondag 15 now. de kampioensdag georganiseerd in den Dungen. Voor het inzetten komen van elke vereni ging 11 kampioenschappen in aanmerking voor inzending. Een erestand zal opgesteld worden voor alle duiven die 'n le prijs be haald hebben in de C.C. Midebo; hiervoor zijn 2 prijzen beschikbaar, resp. voor oude en jonge duif. De kampioenen moeten 4 duiven zetten, die ingezet moeten worden 15 nov. a.s. tus sen 8 uur en half 9 's morgens. Prachtige prijzen zijn hieraan verhonden. Om half 12 opening va nde tentoonstelling. GESLAAGD De heer J. J. M. van Gorp alhier slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft voor het candidaat-examen natuurkundig ingeni eur. WEER WINST VOOR ATAK. voor MANTELS TAILLEURS ROKKEN OVERGOOIERS PANTALONS JAPONNEN 15 Combinatie-ruiten met effen (vanaf 12.95) 25 Originele Schotse ruiten (vanaf 15.95) 30 Aa-Be ruiten (vanaf 9.95) Ziet onze speciale etalages. I F MOF BRUGSTRAATS1-8RFDF ZONDAGDIENST 1 uur tot maandag uitsluitend voor Vanf zaterdag morgen 8 uur spoedgevallen: Dr. Verhaak. AGENDA Zondag 25 oktober: 11.30 uur: Repetitie Romantica 10.30 uur Rrepetitie Crecendo bij P. Klerks. 11.30 uur: R.K. Bibliotheek Hoge Braken. DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag en zondag zal de prak tijk van dokter K. van Tuijn te Kaatsheuvel worden waargenomen door dokter H. Win kelman, Kerkstraat 99, tel. 04167 - 2350. KERKDIENSTEN ZONDAG 25 OKTOBER 1964 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. J. Bos. Qeref Kerk 9.30 uur en 3 uur Ds. P. v. d. Spek van IJsselmonde. Het le team van de volleybalclub Atak heeft zich in haar positie aan de kop van de ranglijst weten te handhaven. Ook na de zware wedstrijd tegen Pendragon is Atak nog ongeslagen gebleven. De uitslag van dit zeer enerverende duel werd 2—0 voor Atak. WASPIK AAN DE LEIDING. Nu alle uitslagen in de 4e klas bekend zijn prijken de blauw-witten van de v.v. Waspik fier aan de leiding met 8 pt. uit 6 wedstrij den. Zondag is Waspik I vrij, maar wel wor den er enkele wedstrijden gespeeld die vo rige week moesten worden afgelast. Moge lijk kan dan ook een andere club op even veel winstpunten komen. Voor a.s. zondag is een wedstrijd vastgesteld voor White Boys, dat thuis speelt tegen Berkdijk. In verband met de interland Albanië - Nederland is de ze gezet op 12 uur. Om 12 uur speelt Was pik 2 op Elzenhage tegen Raamsdonk 2. MEDISCHE DIENST. De dokterspraktijk in Waspik en Capelle zal gedurende het a.s. weekeinde worden waargenomen door dokter Wijffels, telef. 04168-250. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk, zondag 25 oktober a.s., 9.30 uur en 14.30 uur Ds. Rebel. WOONKAMER UITGEBRAND. Maandagmorgen rond 11 uur is brand uit gebroken dn de woning van de familie J. Langermans-Montens, Spoorstraat 36, een gemeentewoning die deel uit imaakt van een blok van 9 woningen. Doordat de brandweer binnen zeer korte tijd handelend kon op treden werd erger voorkomen. De hele woonkamer en een groot deel van de gang brandden uit. Zeer vermoedelijk is de brand ontstaan door 'kortsluiting. Een voor bijganger ontwaarde het onheil en waar schuwde de vrouw des huizes, waarna de brandweer werd gealarmeerd, die met droogpoeder en later met water de brand kon localiseren. Van het meubilair en de stoffering bleef niets over, terwijl naar schat ting voor f 3000 aan de woning werd be schadigd. Het gezin dat 4 kinderen heeft, moest zijn intrek nemen in de slaapkamers, Burgemeester Welling stelde zich ter plaatse van de situatie op de hoogte. ACTIE CLUBGEBOUW. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober wordt in het gemeenschapshuis te Waspik-Boven een grote bazar gehouden door de voetbal vereniging White Boys. Om 7 uur 's avonds zal zaterdag dit evenement worden geopend, terwijl 's zondags de attracties vanaf 11 uur 's morgens volop gelegenheid zullen bieden om op plezierige wijze mee te werken aan de realisering van een nieuw clubgebouw voor White Boys. HARMONIE NAAR CONCOURS. De Kon. Harmonie Volksvlijt en Volks vermaak zal zondag 25 oktober deelnemen aan het groot federatief muziekconcours dat Sophia's Vereniging te Loonopzand in het cultureel centrum organiseert. De prestaties van het corps dat onder leiding van de heer Chr. Kuyten in de ere-afdeling zal uitko men worden beoordeeld door 3 van de zes aangetrokken juryleden, t.w. G. Boedijn, O. van Hemel, P. v. Mever, G. Nieuwland, M. Ogier en P. Stalmeier. Om 4 uur zal Volks vlijt ten gehore brengen het verplichte werk Genoveva, een symphonisch gedicht, getoon zet door G. Duyck en het vrije werk Aida, hmne, marche en dance van G. Verdi in een arrangement van P. Stalmeier. Zondagmor gen om half 12 zal d^ generale repetitie plaats vinden in de zaal van hotel van Lies hout. Muziekliefhebbers die per bus de reis naar Loonopzand willen meemaken kunnen zich zo spoedig mogelijk aanmelden hij de secretaris W. v. Gorp, Schoolstraat. is gepland. Bij de sluiting op zaterdagavond BAZAR VOOR KRONEN HERV. KERK Donderdagmiddag 29 oktober a.s. zal ds. Rebel om 3 uur een grootse bazar openen in de lokalen van de Chr. school. Tot llu. 's avonds kan men dan in een feestelijke om geving middels een record aantal aantrekke lijke attracties en verkoopstands de meest fabelachtige prijzen winnen voor kleine be dragen welke ten goede komen aan 'het kro- nenfonds welke het fraaie interieur van de Ned. Herv. Kerk moeten gaan sieren. Ook vrijdagavond zal de bazar geopend zijn, ter wijl zaterdagmiddag speciaal voor de jeugd is gepland. Bij de siluiting op zaterdagavond 11 uur zullen burgemeester Welling en no taris Waverijn de trekking verrichten van de grote verloting die aan dit evenement is ver bonden. Voor nadere bijzonderheden verwij zen wij naar de advertentie welke in ons volgende blad zal verschijnen. goed te maken voor het slechte spel tegen Concordia. Hoe derhalve de uitslag zal zijn valt moeilijk te voorspellen maar dat het een bijzonder interessante ontmoeting gaat worden is zeker en ongetwijfeld zullen vele voet balliefhebbers uit Waalwijk en om geving deze wedstrijd willenzien. De leiding van de wedstrijd is bij de heer J. P. Roovers in bekwa me handen. Overig programma: Raamsdonk 3RWB 3 grote sortering in alle modetinten Filiaal M. v. d. BRAND-HENS Grotestraat 155 Waalwijk Zowel het eerste als het tweede elftal van NEO heeft zaterdag een vrije dag, daar van het eerste elftal twee spelers zijn uitgekozen voor 'n selectiewedstrijd te Waspik, dit zijn de spelers T. Vos en P. Paulides. Om 13.30 uur speelt het derde een thuiswedstrijd tegen Duss. Boys 3. Dit kan een spannende wedstrijd worden en wij verwachten dan ook alsdat het derde elftal er voor zal werken om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Het 4e elftal gaat naar Den Bosch om er tegen Beatrix '63 te spelen en voor hen zal het moeilijk zijn om een puntje mee te brengen. Aanvang 15.45 uur. Het eerste jeugdelftal speelt om 15.30 uur tegen Desk uit Kaatsheu vel. Het zal voor de supporters de moeite waard zijn om hier eens te gaan kijken. R.W.B.Baardwijk Op de eerste, practisch voetbal- loze zondag van dit seizoen zal in het sportpark „Elzenhoven" toch gevoetbald worden en nog wel 'n zeer belangrijke wedstrijd ook. De oostelijke en westelijke be woners van Waalwijk zullen zon dag a.s. *te half drie tegen elkaar in het strijdperk treden om als oude rivalen een ferme doch spor tieve wedstrijd te spelen. Dat dit een spannende partij voetbal gaat worden spreekt haast vanzelf, want de technisch goed spelende Baardwijk-ploeg eindigde vorig seizoen op de tweede plaats en is van plan dit seizoen nog ho ger ogen te gooien. Van de gastheren daarentegen bestonden geen hoge verwachtin gen maar deze jeugdige ploeg is dusdanig overrompelend gestart dat zij na vijf wedstrijden de ranglijst aanvoeren en een fris open spel la ten zien. Zal enerzijds Baardwijk haar beste beentje moeten voorzetten om nog niet meer punten te verliezen, anderzijds staat daar het RWB-elf tal dat zal moeten bewijzen deze plaats waard te zijn en tegenover eigen publiek nog wel iets heeft De achterspeler H. de Grauw is aangezocht voor heit medespelen voor de districtwedstrijden die za terdag in Nunspeet zullen worden gehouden. Hij zal daar worden opgesteld als rechtsachter en uitkomen voor district Zuid, dat om 13.30 uur te gen Oost speelt. De opstelling Zuid ziet er als volgt uit: Doel: Wijgers (Aalburg); achter: La Grauw (SSC) en Geilings (Din- teloord); midden: Baks (Woudri- chem), Hélle (Rillandia), Mees (Aalburg); voor: Gijbe (Roda-Boys) v. d. Maas, Visser, v. d. Heuvel al len Koz. Boys en van Driel (Roda- Boys). Volgens programma speelt thuis SSC 2VVN 2 en uit SSC 3 tegen Olympia in Dongen. HOMBERGEN-DIELS ontving rechtstreeks uit Parijs een héél aparte collectie Nieuwlandstraat 10 TILBURG WONINGNOOD IN 1970 OPGELOST Begin 1970 zal het woningpro bleem zijn opgelost dank zij een Sterk stijgende bouwproductie: over vier jaar zelfs van 125 dui zend woningen per jaar. Minister Bogaers (woningbouw) verzekerde dit woensdagavond in de Tweede Kamercommissie voor Volkshuis vesting. BELGISCHE BENZINEPOMPEN 's AVONDS DICHT De exploitanten van benzinesta tions hebben besloten om per 1 de cember 's avonds na acht uur de pompen te sluiten. Wel zal een soort wachtdienst worden georganiseerd. Tevens zal gestreefd worden naar een uitbrei ding van het aantal automatische pompen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 17