waaLwij kse en LAnqstRAAtse couraiu Nederland en Indonesië 100 Miljoen kredietgarantie UIT met rode eenheid Het geld in de voetbalsport Heusderise zomerfeesten in historische omlijsting Borduren Pliseren Stofknopen Stofceintuurs Knoopsgaten Stoppen Verkorten van rokken en mantels Damesmode Tilburg VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1964. 85e JAARGANG No. 61 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Vaal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. mnd. (1.00-1- 5ct. inc.k.) ƒ1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tariei Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO" In ons vorig nummer hebben we nog meegedeeld, dat de Nederlandse regering zich bereid heeft verklaard voor het jaar 1965 export kredieten ten behoeve van Indonesië tot een be drag van 100 miljoen gulden te ver lenen voor de levering van kapitaal goederen en diensten aan Indonesië. Dit heeft minister Luns zondagmid dag op het vliegveld van Djakarta meegedeeld na een bezoek aan Indo nesië, dat door beide delegaties wordt gezien als een groot succes en als een belangrijke stap op de weg tot ver betering van de betrekkingen tussen de twee landen. In antwoord op vragen van journa listen zei de Indonesische ambtsge noot van mr Luns, dr. Soebandrio, heel blij te zijn dat op de valreep de kredietgaranties nog uit de bus zijn gekomen. Op de vraag of Indonesië thans op deze kredietgaranties had aangedron gen antwoordde de minister ontken nend. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken, dr. Soebandrio, heeft meegedeeld, dat het export krediet gebruikt zal worden voor smelterijen, voor de scheepsbouw, ter verbetering van vliegvelden en voor installaties voor de verwerking van rubber. Voordat het bovenvermelde nieuws uit de bus kwam was er zaterdag een weinig zeggend slotcommuniqué uit gegeven en had minister Luns ook een toelichtende persconferentie ge geven. Minister Luns wilde daarbij niets loslaten over de kwestie van de scha devergoeding voor de naasting van Nederlandse bedrijven door Indone sië. Uit het slotcommuniqué bleek, dat beide ministers van buitenlandse za ken het wenselijk achten vplgend jaar weer bijeen te komen ter verdere be spreking van de ontwikkeling tussen beide landen. Soebandrio zal daar voor naar Den Haag komen. Er zul len ambassadeurs worden uitgewis seld. Wederzijds zou zo spoedig moge lijk 'n einde gemaakt worden aan dis criminaties op financieel en econo misch terrein. Uitvoerig was gesproken over on middellijke uitvoering, na ratificatie van de overeenkomst over tedhnische samenwerking van april. Nederland is bereid deskundigen uit te zenden, „fellows" te ontvan gen en bilaterale projecten te finan cieren. Indonesië wil Indonesische gast hoogleraren naar Nederland zenden en Nederlandse professoren ontvan gen. Volgens minister Luns is men thans op de goede weg bij de uitvoering van het akkoord. Indonesië heeft een lijst van projecten ingediend en Neder land eveneens. Uitbreiding van scheepvaart- en luChtvaartretóhten is mogelijk. Over de landingsrechten van de KLM en de Garoeda zal wor den gesproken. Er zijn tijdschema's voor de repatriëring van Indonesiërs uit de Molukken, die in Nederland verblijven en naar Indonesië terug willen. De Indonesische regering heeft in gestemd met het sluiten van een over eenkomst over de oorlogsgraven. Over een uitnodiging aan presi dent Soekarno voor een bezoek aan Nederland herhaalde minister Luns op de conferentie op een vraag wat hij al eerder had gezegd, n.l. dat de mogelijkheid van een dergelijk be zoek besproken is. Zondagavond is minister Luns na zijn officieel bezoek van acht dagen, uit Djakarta vertrokken. Bij zijn ver trek zei hij zeer te zijn getroffen ge weest over de ondervonden gastvrij heid en vriendschap, die hij had mo gen ontmoeten. De reacties op het nieuws waren in Nederland gunstig. De voorzitter van het Verbond van Nederlandse werkgevers, de heer H. J. Koster, meende, dat het erkennen van het be staan van vorderingen door Indone sië de belemmeringen wegneemt voor het hervatten der handelsbetrekkin gen. ARBEIDS VERBOD 14-JARIGE JONGENS. Het voorwaardelijke arbeidsverbod voor 14-jarige jongens zal niet op 1 september 1965 maar reeds eerder en wel op 1 april van het volgend jaar in werking treden. Staatssecretaris Grosheide (O. K. en W.) heeft dit na mens zijn ambtgenoot van Sociale Za ken meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van de KVP-Ka- merleden Albering, Maenen en Klei- sterlee. De Chinezen hebben zich, door in bijzonder smalende termen te weige ren deel te nemen aan een door Mos kou uitgeschreven internationale con ferentie, buiten de communistische wereldbeweging geplaatst. De weigering kan voor Chroest- jow niet onverwacht zijn gekomen bet was de enige logische reactie die uit Peking kon komen. De conferen tie zou ongetwijfeld de Chinese hou ding hebben veroordeeld en Peking als het ware hebben uitgestoten op een vrij smadelijke manier, tenzij de Chinezen niet minder smadelijk het hoofd hadden gébogen. Nu kunnen zij niet zonder recht zeggen dat de vonnissende vergadering eigenlijk helemaal niet bevoegd is. De gang van zaken komt de Rus sen waarschijnlijk ook goed uit. Voor al de Roemenen en de grote Italiaan se communistische partij waren er nooit zo op gebrand het ideologische geschil tot het uiterste uit te vechten op de al veelbesproken conferentie ze zien er geen heil in op zo'n manier de scheuring onherroepelijk te maken. Nu behoeft de conferentie niet meer formeel de Chinezen uit te stoten; die zijn vrijwillig al uitgetreden. TWEE FRONTEN Waarschijnlijk zal Mao ook de hem getrouwe partijen van Noord-Korea en mogelijk ook Japan, Indonesië en Noord-Vietnam bijeen roepen voor een tegenhanger van het Moskouse congres. In feite zijn er dan weer eens twee concurrerende internationales. Voor de Roemen en Italianen in 't Moskouse, de Noordvietnamezen en Japanners in het Pekingse kamp is er geen mogelijkheid meer om te probe ren een beetje tussen het geschil door te schipperen. De fronten moeten nu duidelijk getrokken worden, de illusie dat het met de tegenstellingen in de kem nog wel meevalt, is verbroken. Aan de halfzachte situatie waarin aan beide zijden nog een beetje de scheu ring verbloemd werd, komt nu een einde. Men kan er ook op rekenen dat de strijd tussen de twee commu nistische groepen ook aan duidelijk heid en scherpte zal toenemen. SAMEN NAAR DE MAAN Het succes van het Amerikaanse schot met de Ranger naar de maan is niet alleen een reden voor trots in de V.S. op een weergaloze technische prestatie het is een bewijs temeer dat de mogelijkheid om een mens op de maan te brengen zeer en zeer na bij is. Dat wekt herinneringen aan een van de laatste uitlatingen van presi dent Kennedy, dat het weinig zin heeft een soort internationale wed loop op de maan te ondernemen het gaat er om dat de mens de beperkin gen van zijn planeet overwint. Hij stelde voor van de tocht naar de maan een werkelijk voor alle aardbewoners representatieve onderneming te ma ken door samenwerking van de twee in technisch opzicht het verst gevor derde naties, de V.S. en de U.S.S.R. Als men inderdaad wil dat te zij ner tijd niet een sterveling op de maan de vlag plant van de ene of an dere natie, maar bijvoorbeeld van de V.N. dan is het nu de tijd daarover een beslissing te nemen. GEHANDICAPTE BEDWINGT KANAAL. Een gedeeltelijk verlamde Ameri kaan, dié zonder stok bijna niet kan lopen, heeft dinsdag het Kanaal be dwongen.De 39-jarige John Starlett legde de 22 mijl van de Franse naar de Britse kust af in 12 uur en 45 mi nuten. De taaie doorzetter hoopt, dat zijn voorbeeld een stimulans zal zijn voor alle lichamelijk gehandicapten. In een conferentiecentrum in Genève heeft een brand voor meer dan vijf miljoen Zwitserse Franken schade aangericht. De heemkundekring "Onsenoort" bestaat thans 20 jaar. Voldoende aanleiding voor een feestelijke viering. Omdat de vestingstad Heusden een van de oudste stadjes in Noord- Brabant is heeft het een unieke charme met zijn oude gebouwen en zijn oudheden, die de bezoeker doen denken aan lang vervlogen tijden. Dat was voldoende voor de heemkundekring om Heusden uit te kiezen voor de tentoonstelling, die georganiseerd wordt rondom het 20-jarige jubileum. De Heusdense V.V.V. vond de tentoonstelling op haar beurt weer in teressant genoeg om er zomerfeesten omheen te groeperen. Een bijzon dere commissie is aan het werk geweest om een evenwichtig f eestpro gram op te zetten. Op die manier zal er dan toch nog enig feestelijk vertoon zijn rond de herdenking van het feit, dat Koningin Wilhelmina op 18 augustus zestig jaar geleden de Nieuwe Maasmond opende. Wij wijdden daaraan eerder een reeks historische artikelen. GILDEN De gilden zullen een verkorte de monstratie geven om te tonen hoe het gildewezen in de tegenwoordige ma terialistische opvattingen zijn taak heeft behouden. Het ligt in de bedoeling Heusden weer "gilde-minded" te maken, zoals het dat jaren geleden was. De deelnemende gilden komen uit BUDDEMEYEH chemisch reinigen grotestraat 95 waalwijk Elshout, Drunen, Besoijen, Nieuw- kuijk, Berlicum en... Heusden zelf (St. Blasius). Na de groet aan de autoriteiten zal voor het vendelzwaaien aanvangt een inleiding gehouden worden door de heer J. Toorians, die de betekenis van 'het vendelen uiteen zal zetten. De Koningen van de gilden zullen met de kruisboog naar de "Konings- vogel" schieten. De winnaar zal het "Koningskruis" van de stad Heus den ontvangen. Na deze demonstratie zullen de gilden de autoriteiten begeleiden naar het tentoonstellingsgebouw, dat ge opend zal worden door het Tweede Kamerlid mr. dr. N. H. L. van den Heuvel, voorzitter van de Diocesane Middenstandsbond TENTOONSTELLING Het doel van de heemkundeten- toonstelling is de kennis van het eigen gewest te bevorderen. De bewoner van deze streek moet ziCh bewust zijn van zijn verbonden heid met het verleden en zijn histori sche verbondenheid met zijn gemeen schap. Door de heemkunde gaat de mens ziCh zelf zien in het milieu waarin hij leeft en wordt hem liefde bijgebracht voor zijn streek, zijn werk en zijn cul tuur. De tentoonstelling die gehouden wordt in de Nuts'-Ulo-school, is als volgt ingedeeld praehistorie, geschiedenis, ge bruiksvoorwerpen, folklore, gilden, ambachten en planologie. Er zullen voor-historische vond sten worden tentoongesteld uit Hees been, Oudheusden, Genderen, Herpt en andere plaatsen. Voorts zijn er oude kaarten en gravures. Merkwaar dige landkaarten vormen een onder deel van het rijke topografische be zit van de heemkundekring Onsen oort. Er is een hoekje ingeruimd voor religieuze voorwerpen en personalia van o m. Voetius. Ook de gilden krijgen - uiter- Heuvelstraat 14 - Telefoon 26882 aard hun plaats in de expositie, evenals het ambacht, waarbij vooral de mandenmakerij, de klompenmake rij en het rietdekkersvak in de schijn werpers komen. Huishoudelijke voorwerpen com pleteren onze opsomming, die natuur lijk veel ongenoemd moet laten. De tentoonstelling is van 8 tot 22 augustus dagelijks geopend van 2 tot 5 en van 7 tot 9 uur. De expositie is juist daarom inte ressant, omdat de meeste voorwerpen in particulier bezit zijn en daarom vrijwel niet eerder in de publiciteit zijn geweest. VERDERE FEESTEN De tentoonstelling wordt begeleid en afgesloten met stadsfeesten, een voortzetting van de openingsdag. Op zaterdag 15 augustus is er een middag voor de jeugd. Er worden dan handicapwedstrijden gehouden voor sportvliegtuigen. Een muzikale show op de Vis markt, die om 8 uur zal beginnen, wordt om 7 uur voorafgegaan door een mars van de show-drumband "Genderdal" uit Eindhoven, die van Oudheusden naar Heusden mar cheert. De watersportvereniging Heusden heeft deze zaterdag de organisatie in handen van de Gondelvaart, die op de Maas voor de Prins Hendrikkade zal plaatsvinden. Ongeveer 30 met lampions ver lichte boten zullen dan figuurvaren. Reeds eerder had de watersportver eniging met een dergelijke demon stratie een groot succes. Zaterdag 22 augustus wordt 't ge heel afgesloten. In de vroege middag is er een groot federatief hengelcon- cours; aan dit concours zullen 4 a 500 hengelaars deelnemen. Een roei boot is de hoofdprijs. Een Heusdens selectie-elftal speelt een interland voetbalwedstrijd tegen het Belgische Heusden. Dit in het ka der van de stedenuitwisseling. Een bal in "Het Wapen van Am sterdam" wordt de apotheose van een feest, dat Heusden met hernieuwde dynamiek zijn plaats zal geven in de streek. Deze feesten zullen de grote recreatie-mogelijkheden van Heus den, waarvan het interim-rapport van de streekraad Midden-Brabant reeds gewag maakte, duidelijk in het cen trum van de belangstelling plaatsen. ZWEMBAD IN DEN BOSCH MET STEUN VAN NSF. Het gemeentebestuur van 's-Bosch heeft van de door de Nederlandse Sport Federatie (NSF) voor de sport- accomodaties beschikbaar gestelde ruim één miljoen gulden aan totogel- den een renteloos voorschot gekre gen van f 150.000. voor de bouw van het overdekte 50-meter- zwembad. De totale kosten van dit bad, met de realisering waarvan men reeds bezig is, worden geraamd op f 4.200.000. Een van de overwe gingen, van het NSF-bestuur, dit tot de toewijzing hebben geleid is het feit, dat het zwembad in Den Bosch, dat komt te liggen bij het reeds lang bestaande openluchtbad „De IJzeren Vrouw", het eerste 50-meter-bad in het zuiden van ons land is. De mens van vandaag verlangt perfectie. Ook in de sport. Een van de gevolgen daarvan is, dat de aktieve beoefenaars van een sport vaak tot professionalisme overgaan. We kennen dat in veel sporten. In Neder land in mindere mate dan in het buitenland. Op het gebied van onze nationale sport, voetballen, kent Nederland nog geen volledig professionalisme. Wel is enkele jaren geleden het semi-professionalisme ingevoerd.. Toen heette het "om het Nederlandse voetbal uit de malaise te halen". Die malaise is blijbaar nog niet over, want op dit moment wordt het volledig beroepsvoetbal bepleit en wel om dezelfde reden. De eerste beroepsvoetballers in de wereld waren de Engelsen, die daar toe in 1920 overgingen. De Britse voetballers werden onder straffe training en leiding grote athleten en balkunstenaars. In Europa heeft men sindsdien overal met surrogaatsystemen even eens het voetbalpeil trachten op te voeren. Dat ging dan zo naar buiten werd het amateurisme heilig ver klaard, maar achter de schermen wer den de goede spelers stevig betaald of zij genoten voordelen, die vaak op hetzelfde neerkwamen. De reden hiervan is duidelijk men kan de stadiondirekties niet steeds meer winst op laten strijken en de mannen die die winst in het laatje brengen met lege handen naar huis sturen. Want van de oude vormen van ontspanning wist zich alleen het voet ballen de concurrentie van film en televisie van het lijf te houden. Ter wijl b.v. de beroemdste circussen hun laatste adem uitbliezen, werd het voetbalspel nog fascinerender. EUROPA-BEKERS. Daaraan hebben nieuwe internatio nale tournooien in niet geringe mate bijgedragen. Voor de strijd om de favoriete Europese voetballanden, oenen en voor nationale bekerkampi oenen. Deze nieuwe internationale tour nooien verdreven de interlands vol komen naar het tweede plan. De Europese voetballers hebben profijt van deze opbloei getrokken. In Italië en Spanje kan een goed voet baller gemakkelijk miljonair worden. Wel wordt van hem een ascetisch leven en een zeer zware training ver langd. Niets is wisselvalliger dan de gunst van het publiek. Het voetbalveld is in Zuid-Europa een toneel geworden, waar de beste toneelspeler, de meest virtuose balkunstenaar de open doek jes van de tribunes ontvangt. De spelers zijn de gevangenen van hun sport. Excessen bij de betalingen zijn niet denkbeeldig. In Nederland hebben we een ge matigd systeem van betaling der spe lers. Maar de marktwaarde van de spelers wijkt vaak af van de officieel toelaatbare bedragen. In het gedeel telijk betalen zien de spelers veelal 'n excuus zich niet tot het uiterste in te spannen. HOE IS NU DE SITUATIE IN HET EUROPESE VOETBAL? Nederland kent semi-profs. In Bel gië is er geen beperking voor de be taling van de spelers. In Luxemburg weer wel. Groot-Brittannië, bakermat van de voetbalsport, telt 7500 'beroepsvoet- ballers en 750.000 amateurs. Frankrijk daarentegen heeft maar 570 profs. Toch zijn er nog 450.000 amateurs in het land van Marianne. In Duitsland is alles perfekt geor ganiseerd. Er zijn 300 licentie-spe lers in de Bundesliga, de hoogste af deling, die 1200 DM per maand ho norarium ontvangen. In de regionale liga's, waaronder die van Berlijn, spelen 2500 kontrakt- spelers, die 400 DM per maand mo gen ontvangen. West-Duitsland telt bovendien nog 15.000 amateurverenigingen met 1,2 miljoen spelers. De situatie in Oostenrijk is verge lijkbaar met die in Nederland. Niet temin is het semi-professionalisme beperkt tot de hoogste klasse. In de Skandinavische landen be staat alleen amateurisme. In Zweden ontvangen de spelers echter per wed strijd een onkostenvergoeding en per gewonnen wedstrijd een premie, die in koopbons wordt uitbetaald. De Italiaanse voetbalbond telt 3800 beroepsvoetballers en 158.000 amateurs. De Portugezen betalen alleen in de hoogste afdeling. Spanje, thans een van de meest favoriete Europese voetballenden, geeft een merkwaardig beeld te zien: het land telt weliswaar 3650 beroeps spelers, maar er zijn slechts 44.000 amateurs. FANATIEKE SEKTE RICHT SLACHTING AAN IN RHODESIË. Volgens in Loesaka ontvangen be richten hebben aanhangers van de „Loempa"-sekte een slachting aan gericht in het district Loendazi, in 't oosten van het land, waarbij minstens 150 mensen zouden zijn vermoord. De slachting begon, toen ongeveer 50 volgelingen van de negerin Alice Lensjina, die deze sekte heeft ge vormd, een aanval deden op het be- stuurskantoor van Loendazi en vervol gens de politiepost onder de voet lie pen, waarbij zij tien geweren buit maakten. Vandaar trokken zij moor dend verder. Vanuit Fort Jameson, ruim 125 km ten zuiden van Loendazi gelegen, zijn politieversterkingen gezonden. In het district Sjinsali, ongeveer 225 km ten noordwesten van Loen dazi, hadden in de afgelopen tien da gen ook reeds ernstige botsingen tus sen „Loefpa"-aanhangers en politie- troepen plaats gehad, die aan 120 mensen het leven kostten. HAAGSE JONGELUI BEKEN NEN ROOF VAN JUWELEN. In Den Haag zijn zaterdag drie jongemannen aangehouden, die later bekend hebben in de nacht van 25 op 26 juli bij een juwelier in de Haagse Spuistraat voor 15.000 gulden aan goud en juwelen en 6.400 gulden contant geld te hebben gestolen. Het zijn een 20-jarige kassenbouwer en twee broers, een 20-jarige timmer man en een 18-jarige tekenaar, allen uit de regeringsstad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 1