IS. sleurde 4 man over onze grens ncidentteVenlo leverde Hitier't motief om Nederland aan te vallen waalwijkse en lAnGStRAAtse couRAnt f Drs. G.J. de Vries R.K. Huishoud- nam afscheid van de en Industrieschool Het Franse ultimatum '1 9 november 1939 EERT r Btf Ogen vragen brillen van STASSAR e Roy eau lerling Damesmode Tilburg MAANDAG 26 OKTOBER 1964 85e JAARGANG No. 84 De tcho vin het Zuióen Ahnnnpmpnt: i'toïiksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen sjofdredacteurJAN TIELEN ma jj(num®er 1069687 P verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.20 p. mnd. (1.00 5 ct. inc.k.) J 00 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) i.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetalinf (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 -2002 Telegram-adres: „ECHO' [j de late middag van 9 november 1939 werd een auto met vier in- even ten oosten van Venlo door de Nederlandse grensbewa- kingstroepen aangehouden. Een der inzittenden legitimeerde zich als luitenant Klop, officier van de Nederlandse militaire inlichtingen dienst. De wacht verzocht hem zich bij de wachtcommandant te mel den, aangezien hij opdracht had geen auto's door te laten. De officier voldeed aan dit verzoek. De wachtcommandant verleende hem toe stemming om door te rijden en zo reed de wagen langzaam het ge bied tussen de Nederlandse en Duitse grens binnen. Voor café „Backus" werd gestopt. Op de waranda stond een man, die blijkbaar op de in ktende van de auto wachtte. Hij maakte 'n soort begroetingsgebaar. Toen brak de hel los. [IAGRANTE SCHENDING Van Duits gebied vlakbij, waar e slagboom reeds was omhoog ge- jaid, kwam een open auto aan- •acen' vol met SS-soldaten, de wa ins in de handen. Twee man be ienden een zwaar machinegeweer, iet salvo's over de hoofden van de ilaagden afvuurde. Mannen van ie Arbeidsdienst, die langs de weg a het werk waren, wierpen de leiden neer en snelden toe. De vier üzittenden van de auto werden om en bedreigd. Luitenant Klop een opening en enkele scho- iiï uit zijn pistool afvurend, aichttte hij naar de Nederlandse •iagboom. Maar voor hij die kon iereiken stortte hij door kogels ge- joffen neer. Enkele SS'ers grepen gooiden hem in de overvalwa- waar inmiddels ook de drie iere in geduwd waren, en weg aorde de auto over de Duitse grens. Het gehele incident speelde zich i luttele minuten af en hiermede uren de Duitsers in hun opzet ge- I. Zij hadden majoor Stevens kapitein Best, twee officieren ySSntl un de Britse geheime dienst in (ederland, alsmede de Nederland- e inlichtingenofficier Klop en de liauffeur Jan Lemmens ontvoerd i zo kreeg Hitier een mogelijk- gnbers W Nederland van schending der atraliteit te beschuldigen. Dit argument speelde o.a. een rol het ultimatum dat Nederland op mei 1940 werd overhandigd en "it vooraf ging aan de Duitse inval ons land. LERZW witte i bestel nisterij laan 69/ voudstraat IE DEKEN 2-persoom 'an Amela t Tel heuvel nkanaries a I I eis sijsjes [ine UT WAREN DE 1CHTERGRONDEN Het bleek de slotakte van een si in alle details keurig uitgewerkt van de Nazi's, dat drie doel ieden nastreefde.- Ten eerste te swijzen, dat de Engelse geheime dienst de hand had gehad in de op Hitier op 8 november in de Bürgerbraukeller te linchen, ten tweede door een ver loor van de twee ontvoerde be- Engelse inlichtingenoffi- cieren, meer te weten te komen de werkzaamheden van En- agenten in Duitsland en ten We een bewijs te hebben van de p, kt medewerking van Nederland aan 0ISTEE1 :n zaterdaj van 3.30 v. d. Plfij, tstr. 6 00 uur hij dstraat lt ities en ft ons adi EL: ïstr. heuvel andere rtenties arieven ;uwe f u: snrdenstra» •<t stek van de Engelse geheime waardoor de reeds lang be ie aanval op Nederland ge- Loon op! 'Wwardigd zou kunnen worden, 'i wezen is het gehele plan der i's in duigen gevallen. Door het ®uvelen van luitenant Klop kon- Jen zij deze geen belastende ver dringen afpersen, die zouden moe ien bewijzen dat Nederland niet neutraal was. HANDTEKENING vervalst Geen nood, de Gestapo stond voor le's en dus werden er na de dood luitenant Klop rustig valse ver- aaringen opgemaakt, die de lui- ienant zou hebben afgelegd en de ®uertekening werd verzorgd door jen geroutineerd vervalser, die zich •ad kunnen oefenen aan de hand de handtekening van Klop, die JP papieren stond die hij in zijn Portefeuille droeg. Door de standvastige houding van ït r 6 ®ratse officieren, die zich 'ieten verleiden onwaarheden ie vertellen, miste Reichsführer-SS Jimmler het grote spektakelspel at hij voornemens was op te zet- met de twee gevangen Engel- ®et als beschuldiging het aan- ri van de Secret Service in de *lag te München. et verhoren van de gevan- Jn met betrekking tot de in 1 1 'an<d werkende Britse agenten ercte geen resultaat op en zo 'Srtgenlijk de aanvankelijke ver- grant dr. Franz Fischer, die naar zijn zeggen om politieke redenen uit Duitsland had moeten vluchten. Fischer was in contact gekomen met dr. Spiecker, gewezen perschef der Rijkskanselarij, die vluchtte voor het Hitlerbewind en daarna in het buitenland het vezet tegen de na zi-regering organiseerde. Via Spiecker- kwam Fischer in relatie met kapitein Payne Best van de Britse inlichtingendienst. Fischer deelde hem mede, dat hij in con tact stond met organisaties in Duits land, die meenden dat voortzetting van de juist begonnen oorlog Duits- lands ondergang zou betekenen en die bereid waren met de Engelsen over vrede te onderhandelen. Vele leden van dze organisaties zouden hoge Duitse officieren zijn. Aangezien Payne Best hier wel iets meer van wilde weten, droeg hij Fischer op een ontmoeting met representanen van deze groep te organiseren. NAAR VENLO In september 1939 vond de eerste ontmoeting tussen kapitein Best en een zekere majoor van de Luftwaf fe Travaglio, zich noemende majoor dr. Solms, te Venlo plaats. Na de oorlog bleek uit verhoren, dat deze majoor Travaglio sinds 1935 reeds werkzaam was bij de Duitse contra spionage. Best wilde echter voor vredesbe sprekingen contact hebben met lei dende figuren van de z.g. anti-na zi organisaties in Duitsland, dus drong hij aan op zo'n onderhoud. Verschillende nieuwe ontmoetin gen volgden, doch steeds liet „de generaal" om de een of andere re den verstek gaan. Aangezien Best het een belangrijke zaak vond die hij onderhanden had, riep hij de hulp in van majoor Stevens, even eens van de Engelse inlichtingen dienst, evenals Best gedetacheerd in Den Haag. DE ROL VAN NEDERLAND Gezien de strenge grensbewaking (Nederland ïhad gemobiliseerdi) was het moeilijk de Duitsers onop vallend in het grensgebied te ont moeten en dus werd de medewer king in deze zaak gevraagd van ge neraal Van Oorschot, hoofd van de Nederlandse militaire inlichtingen dienst. Zij deelden de generaal me de met belangrijke Duitsers te wil len praten over de mogelijkheid om tot vredesonderhandelingen te komen. Daarbij zou een Duitse ge neraal Von Wietersheim betrokken hen „laissez-jasser" te geven, maar verklaarde zich bereid één van zijn officieren mee te geven, teneinde hen in staat te stellen de Duitsers in de grenszone te ontmoeten. Als voorwaarde stelde generaal Van Oorschot echter, dat de Nederland se officier bij de besprekingen te genwoordig moest blijven. Het onderhoud dat nu te Dinx- perloo zou plaats vinden, leverde weer geen succes op. Inplaats van „de generaal", kwamen er twee Duitse officieren, een kapitein en een luitenant. De bespreking werd in Arnhem voorgezet. En weer werd beloofd, dat „de generaal" de volgende maal zou komen. HITLER ALS GEVANGENE Die volgende maal was de bij eenkomst in Den Haag, ten huize van kapitein Best. Hier verschenen drie Duitse officieren en weer niet de lang verbeide „generaal". De 3 Duitsers noemde zich luitenant Grosch, kononel Martini en majoor Schemmel. Deze keer kwamen de heren met reële voorstellen. De „ontevrede nen" zouden Hitier gevangen wil len nemen en hem er toe brengen te gelasten, dat een junta van of ficieren de regering zou reorgani seren en vredesonderhandelingen zou openen. Als voorwaarde zou majoor Schemmel gesteld hebben, dat zij eerst van Engeland en Frankrijk wilden weten of deze bereid waren Duitsland een rechtvaardige en eervolle vrede toe te zeggen. öp de noodlottige 9de november zouden de Engelsen hieromtrent uit sluitsel brengen en vermoedelijk hadden de Nazi's gehoopt, dat de Engelsen in het bezit van de be trokken papieren zouden zijn, die natuurlijk, top-geheim, misschien compromitterende tekstdelen zou den kunnen bevatten. Londen was echter zo verstandig geweest niets zwart op wit te geven en de Engel sen kwamen in Venlo met niets meer dan een mondelinge toezeg ging van de mogelijkheid. Dat is waarschijnlijk een ernstige streep door de rekening van de Duitsers geweest. WIE WAREN HET? Op die 9e november speelde het gehele drama zich in slechts enkele minuten af. De man op de waranda van café „Bachus" was de Duitse onderhandelaar Schemmel, later geïdentificeerd als majoor Schellenberg, die evenals Grosch (Christensen) en Martini (Chrinis) functionarissen waren van het Reichssicherheitshauptambt. De En gelsen waren dus het slachtoffer geworden van zogenaamde provo cateurs, agenten van de Duitse con traspionagedienst die zich uitgeven als anti-nazi's. Welke rol speelde de emigrant dr. Franz Fischer? Er zijn recht streekse bewijzen dat hij een Duits agent was in Nederland, maar het feit dat er stukken zijn gevonden, die aantonen, dat rekeningen van een verblijf in Berlijn door de S.D. Onze coupeuses maken van uw stof elk gewenst model japon, pakje of rok Exclusieve collecties VESTEN, BLOUSES, ROKKEN, SHAWLS en PANTALONS Ateliers voor Plisseren, Borduren, Stofknopen, Rokken verkorten, enz. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26882 zijn betaald geven wel te denken. Majoor Stevens, kapitein Best en de chauffeur Jan Lemmens hebben het Venlo-incident met vijf en een half jaar concentratiekamp moeten betalen, terwijl luitenant Klop er het leven bij verloor. Zo werd een betrekkelijk klein incident, waar over in 1939 een waas van geheim zinnigheid hing en waarover toen nooit de ware toedracht kon wor den gepubliceerd, een uiterst be langrijke gebeurtenis, waarmee Hit- Ier zijn aanval op Nederland kon motiveren. zijn. Generaal Van Oorschot weigerde Op woensdag 24 oktober 1964 be legde 't Bestuur van de R.K. Huis houd- en Industrieschool een bui tengewone vergadering, om afscheid te nemen van haar zeer verdienste lijke secretaris-penningmeester Drs. G. J. de Vries, die de school meer dan 26 jaar als zodanig heeft ge diend. Na de vergadering op de gebrui kelijke wijze te hebben geopend, heette de voorzitter, pastoor J. A. A. Oomens, allen hartelijk welkom, zeer in het bijzonder de heer De Vries en zijn echtgenote. Verder een bijzonder woord van welkom aan de hoogeerwaarde heer Deken, die aanwezig was als voorzitter van het Kerkbestuur van St. Jan, waar uit vroeger het Schoolbestuur voort kwam, de burgemeester als hoofd van de Gemeente en als voorzitter van het Bestuur der Mater Amabi- lisschool, de heer Hüskens, Inspec teur van het N.O., de heer Sj. de Kort als voorzitter van de Waal- wij kse Fabrikantenbond, de Schoen- stikadviescommissie en een deputa tie van het personeel. De voorzitter gaf allereerst een beeld van de scholen, welke de heer De Vries als leerling, student, on derwijzer, lector, directeur en be stuurslid had gediend, memoreerde de vriendschap tussen de eerste voorzitter, pastoor Hezemans, die de scheidende secretaris zelf in zijn historisch overzicht schetst als een sociaal bewogen priester. Hij prees de secretaris om zijn bewogenheid 1' griende partij toch winnaar gewor- EERSTE CONTACT begon allemaal met een in riland -wonende Duitse emj,- Het Franse dreigement heeft de zes EEG-landen in de diepste crisis gestort sinds generaal De Gaulle verleden jaar zijn veto sprak tegen toetreding Van Engeland tot de' gemeenschap. De houding van het Franse ka binet is een gevolg van het falen van de partners - West-Duitsland, de Benelux en Italië - overeenstem ming te bereiken over een gemeen schappelijke prijs voor graan en andere agrarische producten, on danks de druk die Frankrijk heeft uitgeoefend. De regering heeft op de meest uitdrukkelijke wijze als haar opvat ting te kennen gegeven dat zij de markt voor agrarische producten beschouwt als de basis voor een Europese eenheid", aldus minister Peyrefitte. In diplomatieke kringen is men ervan overtuigd dat De Gaulle ernst maakt met zijn ultimatum. Het is bekend dat 'hij de mening is toe gedaan dat Frankrijk voldoende sterk is om zich internationaal op dit terrein te handhaven. West-Duitsland wil zich slechts schoorvoetend aan een gemeen schappelijke agrarische markt wa gen omdat bij de uitvoering van 'n dergelijk plan de Duitse landbouw prijzen verlaagd zouden worden tot het Franse peil waardoor de Duitse boeren een stuk van hun inkomen zouden verliezen. De Franse rege ring daarentegen is wel geporteerd voor een gemeenschappelijke agra rische politiek. De regering te Bonn bleek door het dreigement van De Gaulle over vallen. Men beschouwt het als een waarschuwing, die tot alle EEG-lan den is gericht en niet tegen Duits land alleen. Men verwachtte niet dat de houding van W.-Duitsland zou veranderen. Dr. S. L. Mansholt, de Nederland se vice-voorzitter van de EEG-com- missie, verklaarde woensdagavond desgevraagd tegenover een speci ale verslaggever van de ANP in Straatsburg, dat hij het ultimatum politiek gezien „kortzichtig" vindt. Het verzwakt volgens hem de Fran se positie en hij meent dat de Fran se regering er niets mee kan berei ken. Het EEG-verdrag is onherroepe lijk, aldus dr. Mansholt en ook al heeft één EEG-land nog zo veel be zwaar tegen de ontwikkeling, het moet er zich aan houden. Minister Biesheuvel, die in Brus sel een bijeenkomst bijwoonde van Europese ministers van landbouw noemde het Franse ultimatum een poging om de interne moeilijkheden op landbouwgebied, waarmee Frankrijk momenteel wordt gecon fronteerd, af te schuiven op Europa als geheel. en daadwerkelijke belangstelling voor het onderwijs in het algemeen, maar ook zeer bijzónder voor de bestuursleden en de leerkrachten persoonlijk en niet het laatst de leerlingen die aan zijn zorgen wa ren toevertrouwd. Zijn haast spreek woordelijke accuratesse stelde hij ten dienste van allen, die hiervan gebruik wensten te maken. Zeer uitvoerig ging de voorzitter in op de grote moeilijkheden welke geleid hebben tot de opleiding van Schoenstikster, een opleiding die is uitgegroeid tot een belangrijk in stituut voor de plaatselijke indus trie. Jammer daarom dat sedert kort en hopelijk slechts tijdelijk, 't practisch onderwijs aan 14-jarige meisjes met leerovereenkomst moet worden gestaakt door beslissing van bovenaf. Het bestuur zal zich be ijveren de oude gang van zaken zo spoedig mogelijk te herstellen. Ondanks de korte tijd dat spreker voorzitter was, had hij de heer De Vries leren kennen als een man, aan wie wij allen grote dank ver zijn. Als stoffelijk blijk' van waar dering ontving de heer De Vries een waardevolle boekenbon. Vervolgens installeerde de voor zitter de nieuwe secretaris-penning meester, de heer P. A. de Kort en het nieuwe bestuurslid, de heer v. d. Heuvel, Hoofd van de Pastoor v. Haarenschool te Baardwijk. Als tweede sprak de heer Hüsken, Rayon-Inspecteur N.O. Hij bena drukte zeer duidelijk dat een be stuursfunctie geen erefunctie is en onderstreepte de grote verantwoor delijkheid van een bestuurslid, om dat hij beslissingen te nemen heeft die het wel en wee van mensen ra ken, die de toekomst van een mens kunnen bepalen. Bovendien de gro te verantwoordelijkheid over ton nen geld, uit, van en voor de ge meenschap. Hij wenste de heer De Vries toe, dat hij nog lange jaren in goede gezondheid getuige mag zijn van de evolutie, die momenteel wel revolutie genoemd mag worden, in het Nijverheidsonderwijs voor meis jes. De hoogeerwaarde heer Deken vertolkte de dank van katholiek Waalwijk Hij noemde de heer De Vries een pionier voor het katho liek onderwijs in stad en streek; nooit mag katholiek Waalwijk ver geten wat wij u verschuldigd zijn. Hij was voor de priesters, die vaak ook voorzitter zijn of waren van een schoolbestuur, een aansporing en een steun in hun strijd voor het bijzonder onderwijs. De directrice, mej. Gedden, ver tolkte de dank van de hele school gemeenschap en beloofde namens allen, dat ieder naar vermogen zal trachten om het vuur dat hij tot ontbranding heeft gebracht, bran dend te houden. Namens de school gemeenschap bood zij mevrouw De Vries bloemen aan voor de vele uren dat zij haar man heeft moeten mis sen, voor haar vriendelijkheid wan neer stukken moesten worden ge bracht en gehaald en voor alles wat zij vaak heeft moeten doen om te zorgen dat alles weer op tijd binnen kwam. J. de Vries Groot was de dank van het ge meentebestuur, dat bij monde van de burgemeester de heer De Vries schetste als de voorvechter, stuwer en organisator van een sluitend on derwijsstelsel in onze gemeente, ge richt op de maatschappelijke be hoeften, steunend op de soms erg verschillende capaciteiten, ten dien ste van allen die straks een plaats in onze maatschappij zullen inne men. De burgemeester sloot zijn toe spraak met de woorden: „De Vader der christenheid en de Souverein van ons volk hebben u gesierd met erelinten, gij hebt uzelf gesierd". Hierna sprak de heer Sj. de Kort namens de Industrie. Hij onder streepte ook nog eens het grote be lang van de Huishoudschool voor de meisjes, die werkzaam zijn in de Schoen- en Lederwarenindustrie. De school voorzag in een grote behoef te en hij hoopte dat het wegvallen van de practijkopleiding aan meis jes met 'n leerovereenkomst geen schaduw zou werpen op deze dag. Hij sprak de hoop uit dat de heer De Vries er getuige van mag zijn dat ook voor de jongsten weer spoedig het beste kan worden ge geven wat het N.O. te bieden heeft. De nieuwe secretaris-penningm., de heer P. A, de Kort, dankte het bestuur voor het vertrouwen dat het in de heer v. d. Heuvel en hem stelde. Hij prees zich gelukkig nog enige tijd met de heer De Vries te mogen hebben gewerkt om, al enigs zins bekend met zijn nieuwe taak, zijn werkzaamheden te kunnen aan vangen. Tot slot was het woord aan de heer De Vries, die op zijn geheel eigen wijze de vergaderden toe toesprak. In de laatste tijd heb ik herhaal delijk nagedacht over de inhoud van het woord afscheid en de betekenis van dit woord voor mij persoonlijk. Voor mij gelden beslist niet de woorden, welke Shakespeare aan Romeo in de mond legt, wanneer deze in het tweede bedrijf uitroept: Parting is such sweet sorrow, '1 verdriet van het afscheid is zo zoet. Integendeel, ik kan beter verwijzen naar de Franse dichter, die de vaak aangehaalde versregel schreef: Par- tir, c'est mourir un peu, dikwijls enigszins gewijzigd tot: Prendre congë, c'est mourir un peu. Maar ook deze zin heeft nog geen nauw keurig omschreven betekenis. Prendre congë, c'est mourir un peu. We kunnen deze regel op twee wij zen vertalen met een gradueel ver schil: afscheid nemen is een beetje doodgaan met de klemtoon op beet je en afscheid nemen is enigermate sterven. Ter verduidelijking van mijn be doeling moge ik twee gevallen ver melden. Een gemeenteambtenaar uit de Overijselse gemeente Stad- Delden wordt tot hoofdambtenaar benoemd te Zwolle of Deventer. Wanneer de verhuiswagen voor rijdt, voelen Mijnheer en Mevrouw het leed van het afscheid van vrien den en kennissen in het gezellige stadje met zijn schone natuurrijke omgeving. Maar Mijnheer is in de goede zin van het woord ge flatteerd met zijn promotie en Me vrouw stelt zich voor, dat zij over enige tijd prettig kan winkelen met 'n welgevulde portemonnee in haar tasje en het afscheid is voor beiden maar een klein beetje doodgaan. We zijn op de „Maasdam" van de H.A.-Lijn. Een grijze vader en een bejaarde moeder nemen diepbewo gen afscheid van hun pas-getrouwde jongste dochter, die naar Canada emigreert. Vader en moeder zullen voortaan het zonnetje in huis heel erg missen. Hun eigenlijk gezins leven is voorbij. Voor deze ouders geldt ook een versregel van het ge dicht: partir, c'est mourir a co qu'on aime, afscheid nemen is ontsterven aan wat men liefheeft. Het is verre van mij het afscheid van hedenavond op één lijn te stel len met geval 2, maar ook voor mij geldt wel het Franse spreekwoord: afscheid nemen is afstand doen van wat men immens liefheeft. Mijn af- scheidsleed is van geheel andere aard dan dat van de ambtenaar in Stad-Delden. Hem wachtte een toe komst in gunstiger omstandigheden, ik zal moeten wennen aan een ver smalling van mijn maatschappelijk leven en het gemis van vriend schappelijke besprekingen met me de-bestuursleden en direktie. Het bijna 29-jarig secretariaat van de Huishoudschool is niet be paald een sinecure geweest. Het is tekenend, dat mijn eerste voorname werkzaamheid als secretaris van 't kerkbestuur van St. Jan een dienst reis met Pastoor Heezemans naar Den Haag is geweest om in aanmer king te komen voor -rijkssubsidie aan een te stichten „Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes en Vrouwen" alhier. Aan deze reis be waar ik de aangenaamste herinne ringen. Zij had plaats op 3 januari 1936. In de trein naar Lage Zwaluwe ontmoetten wij Mgr. Goorts, Bis schoppelijk Hoofdinspekteur van 't L.O. in het diocees Den Bosch, met wie Pastoor Heezemans de onder wijsinstellingen van Waalwijk be sprak. De Hoofdinspekteur beloofde zijn steun bij een eventuele oprich ting van een B.L.O.-school te Waal wijk voor geestelijk minder valide kinderen uit Waalwijk en omge ving. Deze school kwam er nog het- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA zelfde jaar. Ook kwam de mogelijk heid van een Ulo-school voor meis jes ter sprake en in 1938 werd ze gesticht. De Inspektrice N.O., Mej. M. Mi- chels, ontving op die morgen ons met meer dan ambtelijke welwil lendheid, wij hadden met haar een veelbelovend gesprek en zij ver schafte ons een introductie bij de Min. van O.K.W., Slotemaker de Bruine. Ondanks de ongunst van de depressietij d gaf deze ons een toe zegging van ernstige overweging. Na deze vruchtbare voormiddag deden wij een verkwikkende wan deling langs 't zonovergoten strand op een bijna zomerse middag en dat in januari. Enkele strandrestaurants waren zelfs open. We waren opti mist op onze terugreis en dit opti misme bleek later gemotiveerd te zijn, want reeds op 7 september '38 konden de eerste huishoudelijke les sen gegeven worden, zij het ook volgeps een beperkt program in 't gebouw Stationsstraat 84. De groei van de school is niet al tijd zo voorspoedig geweest. Het his torisch overzicht, het vorig jaar in verband met het zilveren jubileum samengesteld, leert wel anders. Ik stel er prijs op in deze, waarschijn- mijn laatste speech in de huishoud school, vier namen nog eens te noe men: het initiatief tot oprichting van een huishoudschool is uitgegaan van Pastoor Heezemans, de totstandkoming van de eerste en tweede etappe van school en ge bouw is voor een aanzienlijk ge deelte te danken aan de sympathie ke medewerking van de Inspektrice, Mej. M. Michels, bij de uitbreiding van het be staande gebouw met een zuidelijke

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 1