waaLwij kse en LAnqstRAAtse couraiu Kamer van Koophandel vraagt op- en afrit Langstraatweg voor Waalwijk-centrum m en Boeken voor St. Nicolaas DIT VOORDEEL Rosbief of contra filet 500 sram Ossestaart 500 9»m Stoofperen r-CH 100 Malse biefstuk van^vlr SS nu reuze SS nu SS nu pot St nu In onze supermarkt Grotestr. 122 Varkensbraadstuk of 250 gram varkenslapjes van 200 voor Gratis spaarzegels of koopzegels een 400 grsm VRIJDAG 20 NOVEMBER 1964 85e JAARGANG No. 91 itgever faalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieler Hoofdredacteur JAN TEELEN Gironummer 1069687 Pit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. mnd. (1.00+ 8 ct. inc.k.) 1.08 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.23 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tariei Opgericht 1878 Bureaux Giotestraat 205. Waalwijk Tel 04160-2621 Kaatsheuvel Dr van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO" lift in mooie :vard en te. 1 Tarragona. I. Goede Ede In „De Echo van het Zuiden" van vorige week donderdag werd gewe zen op de noodzaak voor het centrum van Waalwijk een verbinding te creë ren met de Langstraatweg, waarvan onlangs 't gedeelte Waalwijk-Sprang- Capelle in gebruik werd gesteld. De Kamer van Koophandel en Fa- kieken voor Noordelijk Noord-Bra- kant, gevestigd in Waalwijk, heeft zich over dit vraagstuk gericht tot de Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Waterstaat, ir. L. A. L. Hamers. In het desbetreffende schrijven staat o.m. het volgende: Het verkeer, dat gebruik maakt van genoemde auto-snelweg en dat komt kt de richting Sprang-Capelle kan slechts in Waalwijk komen door ge- bik te maken van een afrit in het uiterste westen van deze gemeente (Kruisstraat) of van een afrit in het uiterste oosten van Waalwijk (Voor tinde). Het verkeer met bestemming Waal tijk-centrum moet daardoor nog ge- bik blijven maken van de reeds overbelaste Grotestraat en/of Laag einde en Loeffstraat. Op grond van leze bevindingen vragen wij U te wil len onderzoeken in hoeverre het mo gelijk is om de Langstraatweg vanuit Je richting Sprang-Capelle te verla- len in de naaste omgeving van de Hertog Janstraat, teneinde een betere verbinding te verkrijgen met het Cen trum van Waalwijk en met het indus- irieterrein aan de Eerste Zeine. Ook in omgekeerde richting moet men van genoemde straten gebruik naken om komend vanuit het centrum van Waalwijk de Langstraatweg op te iannen rijden met bestemming Pprang-Capelle en verder. Dit probleem zou kunnen worden ondervangen door de Altenaweg, middels een afrit te verbinden met de Langstraatweg. Ook 't verkeer, dat vanuit de wes- lijke richting lover de Langstraatweg Waalwijk nadert en dat bestemd is voor de industrieën aan de haven, Raamsdonksveer moet gebruik maken van de Grote straat en de Emmikhovensestraat. Een apart probleem op de laatstge noemde smalle weg vormt nog het steeds drukker wordende verkeer van en naar het veer te Drongelen. Wij wijzen U er nog op, dat met in gang van 1 december a.s. Waalwijk is aangewezen als „losplaats" en dat de formaliteiten, die hieroor vervuld moeten worden vanaf die datum zul len geschieden in enkele daarvoor be stemde gebouwen aan de haven, zodat het verkeer naar het havengebied be langrijk toenemen. De hier gesignaleerde problemen geven tevens aanleiding tot de con clusie, dat het verkeersknooppunt van Rijksweg 62 en de Langstraatweg, waarvan het zandlichaam reeds aan wezig is, dringend in uitvoering moe ten worden genomen, omdat zij een gedeeltelijke oplossing zal brengen van de hier genoemde verkeersmoei lijkheden. Dit schrijven werd in afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waal wijk gestuurd. In dat schrijven heeft de Kamer van Koophandel voorts nog uitgesproken, dat de huidige verbin ding tussen havengebied, Langstraat weg en centrum van Waalwijk niet geheel zijn berekend voor het zware vrachtverkeer, dat van deze wegen ge bruik maakt. In het hijzonder werd aandacht gevraagd voor de indraai vanuit de Grotestraat naar de Emmik hovensestraat, die door grote vracht auto's niet kan worden gemaakt, zon der het overige verkeer te blokkeren. Ook de afritten van de Emmikhoven sestraat in de richting van de Taxan- driaweg voldoet niet aan de eisen, die hieraan voor het vrachtverkeer mogen worden gesteld, aldus de Kamer van Koophandel. Deze is ook van mening, dat de Taxandriaweg verhoudingsge wijs te smal is. De weg zou verbreed moeten worden of er zou éénrichting- verkeer moeten worden ingesteld. Kinderen uit het land van de bergen. Bij de Zuid-Höllandse Uitgevers maatschappij te Den Haag is een reeks kinderboeken verschenen, waar in beelden van bepaalde landen wor den geschilderd. In dit deeltje dertien wordt Zwitser land behandeld. Met de Zwitserse jongen Hans reizen we door diens prachtige land. Tom van Beek schreef het verhaal van de reis en de fotogra fen Jean Charpié uit Lausanne en Lex van der Pol uit Amsterdam verzorg den de foto's, die in kleurendruk in het hoek zijn opgenomen. De Advocaat door Bill Mortlock In deze roman voert Bill Mortlock ons binnen in de boeiende wereld van een Londense advocaat, die zich spe ciaal bezighoudt met het bemiddelen in echtscheidingsprocedures. Bijna steeds weet hij gestrande huwelijken weer vlot te krijgen. De keerzijde van dit drukke en succesvolle advocaten- leven is het huwelijk van de advocaat zelf, dat een steeds grotere verwijde ring tussen 'hem en zijn echtgenote te zien geeft. Het hoek is vlot geschreven en een verrijking van de boekenplank. Uitgegeven bij Ad. M. C. Stok, Zuid- Höllandse Uitgeversmaatschappij te Den Haag. Zly, het boze oog van Warschau door Leopold Tyrmand. Op ongewoon spannende wijze brengt ons de schrijver in de sfeer van het Warschau van na de oorlog, dat nog bezig is zich jte herstellen van de wonden van de oorlog. De hoofdper soon Zly, een voormalig bendeleider, tracht jonge nozems die, opgroeiend tussen het puin, een gewillige prooi voor gewetenloze gangsterbenden, uit de klauwen van die gangsters te hou den. Verslaggevers, een amateur-de tective en de politie mengen zich ook in de strijd. Als Zly in zijn opzet slaagt is hij daarvan zelf het slacht offer, ook hij moet boeten voor zijn misdaden uit zijn vroeger gangster leven. Uitgegeven hij Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschap pij te Den Haag. Morgen is voor eeuwig door Gwen Bristow. De schrijfster van „Als het katoen rijpt" heeft zich thans gewaagd aan het schrijven van een roman met film- stad Hollywood als decor. Dat verhin dert haar niet een psychologisch uit gebalanceerd geheel voor te schotelen. Elizabeth, echtgenote van filmprodu cer Spratt Herlong, leidt een zeer ge- Schenk dit jaar eens iets heel bijzonders een echte pontiac horloge Tausch - Waalwijk lukkig leven aan de zijde van haar man, totdat scenario-sohrijver Erich Kessler in haar leven komt. Deze Kessler blijkt hij iedere kennismaking een verleden te hebben, dat in niets verschilt van dat van Arthur Kittred- ge, de vroegere echtgenoot van Eliza beth, die tijdens de le Wereldoorlog gesneuveld is. Tegen de achtergrond va nde angst rond zoon Dick, die in de 2e Wereldoorlog zijn land zal die nen, ontspint zich de ontknoping, dat Kessler en Kittredge één en dezelfde persoon zijn. Uitgegeven bij Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschap pij te Den Haag. Orselli, de meesterspion door Peter Stühlen. In deze spannende historische ro man vecht de Venetiaanse graaf Or selli fanatiek voor zijn koning Frede- rik de Grote en voor zijn grote liefde. Alle ingrediënten voor een verhaal, dat noopt tot in één adem uitlezen, zijn aanwezig. Ridderlijke zwier en durf, een beeldschone jonkvrouw, haar norse vader en bijna onontwar bare intriges. Een schot in de roos van Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgeversmaat schappij in Den Haag. Zwanenzang door Sonneur. Dit is een prachtboek vtoor ieder een, die liefde heeft voor paarden. Met meesterhand heeft de „master of hounds", een hekend jachtruiter, on der het pseudoniem Sonneur zijn her inneringen aan het jachtrijden opge tekend. Het boek is rijk geïllustreerd en St. Nicolaas zal er vele harten blij mee kunnen maken. Uitgegeven hij Forum Boekerij, Ad. M. C. Stok te Den Haag. De Kruistochten door Henry Treece. Henry Treece is niet alleen een 'be kwaam historicus. Hij is ook een meester in het vertellen. Zio komen de geschiedenis van de Islam, van het Middeleeuwse Europa uitstekend tot hun recht. En ieder van de Kruistoch ten is beschreven alsof het een recente oorlogsreportage was. Zonder twijfel 'n goede greep van de Hollandia N.V. te Baam, bekwaam vertaald door R. A. D. Anemaet. De zilveren hamer door Vera Hendriksen. Vera Hendriksen voert ons terug naar het oude Noorwegen van de Vi kingen, toen het Christendöm in het toen nog heidense volk begon door te breken. Het is een familieroman van de allerbeste - Noorse - soort. Het schildert het leven van een jong meis je, dat uitgehuwelijkt wordt en tot de ontdekking komt, dat zij de liefde van haar man moet delen met een andere vrouw. Het verhaal speelt zich af op het eilandje Bjarköy, waar het leven toch reeds hard en zwaar is. Een boek, dat welkom zal zijn voor hen die de t.v.-knop bereid zijn op zijn tijd eens om te draaien. Uitgegeven door Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschap pij te Den Haag. Met Reza in Iran. In dit hoekje worden de lezende kinderen mee naar Iran of liever door Iran gevoerd. Iran, het land van pijp leidingen en nomaden. Het is het elfde deeltje van de serie „Dit is ons land". Ook dit deel is prachtig geïllustreerd met foto's. Die zijn van Marielouise Creyghton. Tom van Beek bewerkte de tekst, die door M. Nouri Flehgari werd geschreven. Uitgegeven door de Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij te Den Haag. een literblik van gram pak van van CHOCOLADE van CALIFORNISCHE een literblik een mmmmmmmmsmmmm van schijfjes JUT HU van is onderhaas V3fl 435 V00I" voor heerlijke soep V3fl 190 V00T K)e van het Zuióen MEESTER VAN ONZENOORT NAM AFSCHEID VAN ORANJE-COMITÉ Het Oranje-comité kwam onder leiding van voorzitter notaris A. Schaap in verga- tóng bijeen. Bij de bespreking over het algelopen seizoen, bleek dat 1964 geen slecht jaar was geweest. Er werden reeds plannen besproken voor het komende jaar. Men nam deze avond tevens afscheid van Meester van Onzenoort, die wegéns hoge leeftijd zich genoodzaakt zag te bedanken. De voorzitter sprak zijn dank uit namens de enden van dagen en de gehele burgerij, voor let vele en goede werk al die jaren verricht. RIJKSPOLITIE WAARSCHUWT De Rijkspolitie te Raamsdonksveer zal naar aanleiding van 'binnengekomen klach- ta, streng op gaan treden tegen bezitters van motorvoertuigen die hun voertuig des nachts onverlacht op de rijweg of op het trottoir laten staan, niet binnen de voorge schreven afstand van een brandende straat lantaarn. Het is voorgekomen dat een brom fietser tegen een onverlichte geparkeerde wgen is opgereden, en aan de gevolgen is everleden. Nu er steeds meer autobezitters ran wagen in de toch al smalle straten par ieren, wil men aan dit euvel paal en perk stellen, terwille van de veiligheid van het 'erkeer. Men zij dus gewaarschuwd. „DE BOTERPOLDER" Het bestuur van de buurtvereniging „De "terpolder" kwam o.l.v. voorzitter C. de "it hijeen om het programma voor het ko mende winterseizoen te 'bespreken. Et werd «sloten een St. Nicolaas-kinderfeest te hou wt op zaterdag 28 november in zaal Hooij- maaijers voor de kinderen tot 9 jaar. Voor «e ouders wordt in januari een bonte avond tórganiseerd. Aoht en negentig gezinnen !1)t thans lid, een bewijs dat de buurtge meenschap in Raamsdonksveer nog in ere Wrdt gehouden. appelmoes gek. ham speculaas hagelslag PUUR perziken piccalilly 169 Mager magere 149 Vleesprijzen geldig tot 22 november AVE HA SPAARZEGElJ tó u;;,:, - - Tv.--; - .V V.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 9