wAAlwijkse en LanqstRMtse couRAnt KAATSHEUVEL stralend wit OVERHEMD een HOED WAALWIJK heeft altijd iets voor U! iedereen weet dat PIET VAN R00Y I I I I I I I M. V. d. BRAND-HENS Cl J. S. Schagen Loon op Zand Bambino'speciaalzaak wtobwm decemberreclame! 9. iille ►tatio liende KERSTTIJD verlovingsring IHII DOKTERSDIENST VERLOVINGS RINGEN 1 I 1 HOENDERVANGERS HERENMODE Filiaal maandag 21 december en op woensdag 23 december dinsdag 29 december Drogisterij MiOCH „DE BIEKORF" oudste 5 appelcarré's voor één gulden! VRIJDAG 18 DECEMBER 1965 85e JAARGANG No. 99 110 VAilJUHU AO lijHIHIITOTTTI' e tcho VAD het Zuióen >11 ,«ver aalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen jofdredacteurJAN TIELEN ironumxner 1069687 etalaji j blad verschijnt 2x per week Abonnement p. mnd. (1.00+ 8 ct. inc.k.) ƒ1.08 p. kwrt. (3.00 -j- 10 ct. inc.k.) 3.10 p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contactadvertenties: speciaal tariel uding anbe- i atelier en. ;len, of .lwijk. VOLKSUNIVERSITEIT sprak over opvoeding middelbare schooljeugd Ruim 70 leden van de Volksuni- ©iteit te Kaatsheuvel benutten insdagavond de gelegenheid te dis- jëren over het onderwerp "Op- oeding van pubers". Na een korte ileiding door pastoor Simkens, werd film "De mooiste tijd" van Nico rama vertoond. In deze documen- lire rolprent wordt getracht een zo aarheidsgetrouw beeld te geven van et leven van de oudere middelbare •holier en van zijn levensbesChou- ing, zoals die tot uitdrukking komt het leven van alledag, van de pro lemen die hij heeft en de manieren saarop hij die probeert op te lossen. Vervolgens formeerden de aanwe- jgen zich in groepjes om over het be- ieffende onderwerp van gedachten I wisselen, waarna tenslotte onder eiding van de heer J. Annegam een ilgemene discussie ontstond over de •«handelde materie. Over de vraag of nen zijn kinderen, die op school joeilijk mee kunnen, toch gelegen- leid moet geven om sport te beoefe- Kaatsheuvel en A. de Vries te Loon- opzand worden waargenomen door dokter R. Raaymaakers, Hoofdstraat 68a, Kaatsheuvel, tel. 04167-2050. Zaterdag na 12 uur en zondag zal de praktijk van dokter K. van Tuijn te Kaatsheuvel worden waargenomen door dokter 'H. Winkelman, Kerkstr. 99, Sprang, tel. 04167 - 2350. AGENDA Apollotheater zaterdag 20 uur en zondag 18 uur: Hercules de held v. Olympus. 14 j. zondag 20.30 uur: De vruchten zijn rijp. 18 jaar. Café Th. v. Boxtel vrijdag, zaterdag, zondag en maan dag: persoonlijke kampioenschap pen le klas libre. Efteling zondag 14.30 uur: voetbal, Desk I Veerse Boys. Voorwedstrijden persoonlijk kampioenschap 2e klas libre. Maandagavond werden de voorwedstrij den voor het persoonlijk kampioenschap 2e klas libre van het district Kaatsheuvel be ëindigd. De eindstand in groep A (café L. van Berkel was car. 900 836 842 823 642 562 gem. pt. 6.29 12 5.57 4.40 5.52 3.38 3.65 iLANTD 2113-1 GASTHUISSTRAAT 48 TEt.2187 - KAATSHEUVEL Verlovingstijd - Geschenkentij d Het mooiste Kerstgeschenk is een van de juwelier P. v. ROOIJ-DE BROUWER Van ouds het vertrouwde adres waar ge gezellig en vertrouwd koopt. oen, was men het algemeen in beves tigende zin eens, evenals over de aan wezigheid van gemengd personeel op le middelbare scholen. Over het toe- aatbare van het organiseren van on- derlinge fuifjes waren de meningen verdeeldDe ouders dienden toch wel weten met welke vrienden of vrien- linnen hun kinderen omgang hebben- Tenslotte diende men begrip te tonen voor het kind, dat voor zijn eindexa men zit en stond men niet afwijzend tegenover het assisteren van het kind lij het huiswerk, onder deze restric- overigens, dat dit met mate ten be- 1 gebeurt en bet kind hierin zoveel mogelijk zelfstandig te werk gaat. Alles bijeen was het een vruchtbare avond. Dagelijks verse GEBRADEN HANEN Ook aan huis bezorgd. Vrijdag MOSSELENAVOND CAFÉ-REST. P. VAN DUN Kaatsheuvel BOTSING. Woensdagmorgen omstreeks 8 uur kotste in de Erasstraat een personen auto op een uit een uitrit komende vrachtwagen. Een naast de bestuur der van de personenauto zittende persoon liep hierbij verwondingen op door glasscherven. Na behandeling door dokter K. van Tuijn kon 'hij zich oaar huis begeven. Van de voertuigen werd vooral de personenwagen ern stig beschadigd. INSTALLATIE BURGEMEESTER REIJNEN Zaterdagmorgen om elf uur zal de keer A. M. Reijnen, die gisteren officieel zijn ambt als burgemeester fa gemeente Wervershoof is begon- Den, in een plechtige zitting van de Kmeenteraad worden geïnstalleerd. Ook het gemeentebestuur van L.- °pzand, afdelingschefs en hoofden van dienst zullen de installatie van tan oud-ambtenaar en collega bijwo- Komend weekend zal de praktijk ffl de doktoren P. Wijtenhurg te BILJARTEN Gewestelijk Kampioenschap 4e klas Libre M. Gruijters kampioen. De Helmondenaar M. Gruijters behaalde zondagavond in Kaatheuvel het kampioen schap 4e klas libre van het gewest Brabant- Zeeland. De wedstrijden om deze titel wer den gespeeld in het clublokaal, café P. van Dun, van de b.v. KOT, aan wie het distr. Kaatsheuvel de organisatie had toever trouwd. De voorzitter va.n 'het gewest Brabant Zeeland, de heer P. van Engelen, noemde als belangrijke elementen, waarvan het wel slagen van dergelijke tournooien afhankelijk was, de lokaliteit en het materiaal, de wed strijdleiding, de spelers en het publiek. Wat het eerste betreft maakte hij hospes v. Dun gaarne een warm compliment voor de uitstekende verzorging. Niet minder waar dering had de gewestelijke voorzitter voor de perfecte wedstrijdleiding door de orga niserende vereniging, die overigens op dit terrein een gevestigde reputatie geniet. Hij bracht KOT en het district Kaatsheuvel daarvoor dan ook hartelijk dank. Bijna vol ledig kon zijn hulde zijn aan het adres van de spelers voor hun sportieve inzet, bijna, omdat er 'n schaduw was blijven hangen op de prestaties van de kampioen in diens laatste partij, welke wel wat extra veel beur ten had gevergd. Tenslotte was er een goed en'dankbaar publiek geweest, dat mede de juiste sfeer had gegeven aan dit kampioen schap. Hij feliciteerde kampioen Gruijters met z'n titel en overhandigde deze de bondsmedaille. Voordat KOT's voorzitter, de heer J. v. d. Kaa, de uitslag bekend maakte, dankte hij de heer v. Engelen voor zijn waarderen de woorden en stelde zijn vereniging met een weer beschikbaar voor de organisatie van een volgend kampioenschap. Hij dankte in het bijzonder hoofdwedstrijdleider M. Zeebregts van het district Kaatsheuvel, die z'n bijdrage aan dit tournooi weer perfect had afgeleverd, alsmede de fervente biljart- liefhebber Toontje Voogd, die als buiten staander niet alleen had meegeholpen, maar bovendien de prijzentafel met 'n fraai ge schenk had aangevuld. Uit deze aanlokkelijke verzameling, door de leden van KOT persoonlijk bijeenge bracht, mochten de deelnemers zelfs twee maal een keuze maken, waarna kampioen Gruijters namens deze Iaatsten eveneens de loftrompet stak over de keurige regeling en vooral voor de gastvrije ontvangst in café van Dun, hetwelk hij onderstreepte om me vrouw van Dun met een cadeautje te ver rassen. De einuitslag was 1 M. Gruijters, Helmond car. gem. h.s. 495 2.31 25 2 H v Zeist, Kaatsheuvel 507 2.18 13 Q IC. Wagtmans, Breda 500 2.06 12 10 1. Rijken, Waalwijk 469 1.96 19 8 1. Kouwenberg, Vlijmen 476 1.77 14 8 H. de Hoon, Bergen op Zoom 433 1.98 14 4 1 Hagestein, Zierikzee 429 1.68 12 4 1 J. Kemmeren Euphonia 2 M. Fijneman NAS 3 A. Stevens DJS 4 A. Snoeren HKS 5 Th. v. Riel HGL 6 P. Jansen 't Centrum Van deze groep promoveren J. Kemme ren, M. Fijneman en A. Snoeren naar de le klas. Tengevolge hiervan zijn alle deelnemers in groep B, die in café A. Netten speelden, geplaatst voor de finale. De uitslag van deze groep was 1 J. Pruissen HGL 856 3.89 6 2 H. Kemmeren (Efteling) 860 3.80 6 3 J. v. Rooij (Euphonia) 804 3.72 6 4 A. Netten DJS 745 3.53 6 5 Th. Netten KTO 716 3.51 6 6 J. Damen NAS 803 3.29 6 Het gemiddelde van Th. v. Riel en 2 pt in groep A was niet voldoende voor een fi naleplaats. Deze is nu aangewezen als re serve. MET KERSTMIS bel-o-fakt poplin tricot-nylon v.a. 13.90 MAAKT UW KLEDING WERKELIJK AF, pt. 12 10 GROTE KEUZE in alle NIEUWE MODELLEN Juwelier Kaatsheuvel Hoofdstraat 63, Tel. 2465 TILBURG HEUVELSTRAAT 133 Grotestraat 155 Waalwijk Finale persoonlijk kampioenschap le Idas libre (gem. 4.50 - 6.99). Op 18, 19, 20, 21 en 27 december wordt in café Th. van Boxtel de finale gespeeld om het persoonlijk kampioenschap le klas libre voor het seizoen 1964-1965. De b.v. HGL zal de organisatie verzorgen, terwijl J. van Rooij wedstrijdleider is. De partij lengte bedraagt 200 car. De negen deelnemers, die elkaar de titel zullen betwisten, zijn: A. Voogd, J. Kemme ren en H. Soeterboek van Euphonia, H. Dekkers en P. Klaassen van de Efteling, C. van Boxel en M. Fijneman van NAS, W. Mandemakers en Cobi Netten van KTO. De wedstrijden beginnen vrijdag en maan dag om 19 uur en zaterdag en beide zon dagen om 12 uur. De uitslagen van de clubcompetitie 4e klas waren: HKS 2-Nooit Volleerd 2 2-7; DJS 2 - Poedelvrees 2 7 - 2. De ontmoeting KTO 3-Altijd Raak 2 kon i.v.m. de voorwed strijden 2e klas in het clublokaal van KTO geen doorgang vinden. De stand in deze kl. is nu: 1 DJS 2 35-6; 2 N. Volleerd 2 33 6; 3 Poedelvrees 2 29 6; 4 Altijd Raak 2 28 - 5; 5 KOT 2 28 - 6; 6 HKS 2 25 - 6; 7 DJS 3 19-6; 8 KTO 3 10-5. ZILVEREN BOERINNENBOND Veertien december was de feitelijke dag van de oprichting van de plaatselijke afde ling van de Boerinnenbond in 1939. Welnu de leden met hun resp. mannen hebben dit feest in een sfeervolle geest gevierd. Het was een ware manifestatie van de Vrouwen emancipatie in dit dorp. Vele sprekers heb ben dit getuigd. De morgen werd begonnen met een plech tige H. Mis dn de parochiekerk, welke werd opgedragen door de adviseur van de Boe rinnenbond, pastoor F. Mommers. De ge zangen werden verzorgd door de jeugdige leden van deze Bond en waren ingestudeerd door Frater Angelico. Na de H. Mis werd de feestmaaltijd ge houden in zaal Vermeulen. De leiding hier van berustte bij de voorzitster mevr. Ver- meulen-van Dongen. Na de opening gaf zij het woord aan mevr. Kuipers-Snoeks, die een overzicht gaf van de stand van zaken in deze bond. Zij moöht als eerste bekend maken welke leden er werden gehuldigd. Vooreerst was met mevr. Vermeulen, die als de grootste stuwkracht de Bond heeft weten op te voeren tot wat het nu was. Zij werd hartelijk gefeliciteerd en ontving voor haar prestaties een prachtig roomstelletje. De andere jubilaressen evenals mevr. Vermeu len, t.w. de dames Kuipers-Snoeks, v. d. Lee-Smits, Mertens-v. d. Bracht, v. Don- gen-Kroot, v. Gorkom-Kroot, Pijnenburg- Kuipers, Mels-v. d. Loo, v. d. Loo-v. Gorp, van Loon-v. d. Lee, Akkermans-Kemmeren, van Gompel-Veldhuizen en de Kort-Wijt- vliet werd een herdenkingtegel uitgereikt door de Adviseur, pastoor Mommers. Op de tegel stonden de jaartallen en het wapen en embleem van Loonopzand en de Boeren bond, met de naam van de jubilaresse. Tijdens deze feestelijke herdenking zorg den de jonge leden voor een passende hul diging in zang en bewoordingen waaraan weer Fater Angelico zijn aandeel had. De pastoor richtte zich tot allen op de hem eigen manier, waarbij de christelijke grond slag het voornaamste was. Verder spraken mej. Vermeer uit Til burg, als Consulente van de Boerenbond. Zij richtte zich hoofdzakelijk naar de toe komst van deze mooie Boerinnenbond, naast haar hartelijke felicitaties. Namens de Kring Tilburg van de RKBB was het mevr. Kemps die de leden toespjrak. De vereniging ont ving van haar een voorzittershamer. Mevr. Nouwens-Verboven, voorzitster van de afd. Kaatsheuvel, duidde op de zeer goede samenwerking tussen de drie bonden in het "KLM-gebied". Toch zat er muziek in de boerenjeugd al had hij het niet gedacht. En dit zijn de woorden van Frater Angelico. Ook hij had en steentje mogen bijdragen door een vo cale huldiging van de Bond. Kringadviseur Kapelaan Vos en Frater Constancius niet achterwege. Uitbanden van de voorzitter van de NCB, de heer A. v. d. Loo, werd een chequé aangeboden, ook door de Boerenleenbank, eveneens door de heer Vermeulen namens de CHV. De Jonge Boeren bleven niet ach ter, want dhr. C. v. d. Loo reikte een cou vert over, vergezeld van zijn felicitaties. De Vrouwen van de KAV zouden ook niet ach ter willen blijven, want ook deze verstand houding was prima te noemen. Ook mevr. Beerens bood een couvert aan. Om de rij van spreeksters te sluiten kwam mevr. van Engelen-de Kori uit Haarsteeg naar voTen. Zij was de medeoprichtster^ en eerste secretaresse van deze plaatselijke bond. Wie we nog niet noemde is de F.A. heer burgemeester L. van Erp, die weer in Loon was om te huldigen. Hij is hier goed thuis^ en dit strekt tot vertrouwen. In zijn felici- tatierede, welke uit het hart was gegTepen, wees hij op de landbouw en al wat er om heen in zijn gemeente, in dit geval in het dorp Loonopzand, omgaat. De structuur van de gemeenschap, 'de organisaties, de voor uitstrevendheid, 'de goedertrouw en de ge hechtheid aan bodem en haard. Van harte hoopte hij dat de Loonse vrouw ook eens zal medewerken aan het bestuur van de gemeente e.d. Hij zou graag een vtouw zien in Boerenleenbank en Gemeente. Dan was de emancipatie van 'de vrouw in zijn ge meente. Het kan, dus daarom deze ver wachtingen. Hij sprak ook over het verle den in zijn grote gemeente, over de goe- In verband met de aanstaande feestdagen zal ons blad in de Kerstweek verschijnen op de vorm van een KERSTNUMMER. in Het Oud-en Nieuwjaarsnummer verschijnt op Met het oog op de| komende drukte, doen wij een dringend beroep op onze adverteerders, hun adver- tentie-copie voor deze nummers zo spoedig mogelijk aan ons op te zenden. Advertenties, die ons na dinsdag 22 december 9.00 uur voormiddag bereiken, kunnen niet meer in ons Kerstnummer worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor het Oud- en Nieuwjaarsnummer voor de adver tenties, die ons na maandag 28 december 9.00 uur v.m. worden toegezonden. de en slechte toestanden op de boerderij en zag vanzelfsprekend verder, naar wat voor allen is weggelegd de toekomst. In de loop van de middag werden door de meisjes van de Boerinnenbond zang, dans en enige schetsjes opgevoerd. Heel mooi was de geschiedenis van de 25 jaar van de bond, welke door frater Angelico was op rijm gezet en die door de meisjes werd uitgevoerd. Op de avond werd deze nog eens herhaald. Na afloop van de koffietafel, waaraan ook alle mannen aanzaten, werd door de leden van de RKBB het blijspel opgevoeerd van v. d. Lugt. Dat dit alles zeer in de smaak viel laat zich niet moeilijk raden. Het was een zeer interessante avond en het spel was danig goed. Het zal ook donderdag en za terdag opnieuw worden opgevoerd. Het was een zeer mooi slot bij de viering van het zil veren feest van de prachtige organisatie van de Boerinnen van Loonopzand. Met trots kan daarop worden teruggezien. Nog vele jaren toegewenst. WIJ EN ZIJ Enige jaren geleden heeft het NKV alhier een actie in het leven geroepen voor de on- wereld. Het is de actie: Wij en Zij. Om deze ook dit jaar weer te doen sla gen zullen de leden van het NKV op vrij dag en zaterdag 18 en 19 dec. een huis- aan-huis-inzameling houden voor dit doel, dat zo heel 'hard nodig is. Het motto is deze keer "Wij leven in 'grote welvaart, Zij leven in de 'grootste armoede". Als ieder geeft naar wat zijn hart ingeeft, dan moet deze aotie slagen. ZONDAGDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 13 uur tot zon dagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen Zaterdag 19 en 20 oktober 1964 Arts: Dr. Lenglet Apotheek: Nijman TANDARTSENDIENST Zaterdag 19 december 1964 Van 17 tot 17.30 uur uitsluitend voor spoedgevallen. Tandarts: A. v. d. Wiel, Waalwijk DE HULPDIENST WAALWIJK Voor hulp aanbieden en hulp vra gen: Burg. v. Grotenhuisstraat 3, tel. 2778 (tussen 5 en 7 uur) Bij afwezigheid: tel. 2604 of 2126. 3071, Tal. Grotestr. 327, Waalwijk ZONDAGDIENST PASTORIëN Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur Pastorie Baardwijk, Loef straat 52, tel. 2494, bij geen gehoor 3410. N.H. KERK, WAALWIJK Zondag 20 december 1964 10.00 uu: Ds. C. E. van Voorthuysen Breda. N.H. KERK, BE SOI JEN Zondag 20 december 1964 10.00 uur: Ds. J. Vink 18.30 uur: Ds. J. Smit, Werkendam N.H. KERK, BAARDWIJK Zondag 20 december 1964 11.00 uur: Ds. J. van 't Kruis GEREFORMEERDE KERK Zondag 20 december 1964 10.00 en 17.00 uur: Ds. W. R. Barke- ma. uur. OPENINGSUREN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Openingsuren bibliotheek en lees- Grotestraat 196 a - Tel. 3787. Maandagmiddag jeugdbibliotheek geopend van 4 tot half 6. maandag van 7 tot half 9; woensdag en vrijdag van 3 tot half 6, van 7 tot half 9; zaterdag van 10 half 1, van half 2 tot half 5. Uitleen voor de jeugd: vrijdag van 4 tot half 6; woensdag van 3 tot half 6. Raadhuisplein - Waalwijk Telefoon 0 4160 -2351 VOOR VIER DAGEN BROOD MET KERST EN NIEUWJAAR De Waalwijkse bakkers zullen tij dens het Kerst- en Nieuwjaars weekend eens een keer van een paar rustige dagen kunnen geniet- ten. Voor ze het echter zover heb ben, zullen ze zich flink uit moeten sloven, want op donderdag 24 en donderdag 31 december moeten ze hun klanten eventjes voor 4 dagen van brood voorzien. Om hen te helpen om toch redelijk op tijd klaar te komen, kimt U er o.a. voor zorgen dat er gepast geld gereed ligt, zodat de bakker vlug naar zijn volgende klant kan. PROTESTANTSE INSTUIF BESOIJEN Zaterdag 22 december a.s. zal de Instuif in het Willem van Oranje college haar programma door de opvoering van een toneelstuk voort zetten. Dit blijspel zal niet door onze eigen toneelclub, doch door de Belastingdienst voor het voetlicht worden gebracht. Het bijwonen van deze voorstelling zal beslist de moeite waard zijn, zodat wij niet alleen de leden, maar ook niet-leden 1 opwekken van deze gelegenheid gebruik te maken. Aanvang 7.30 uur. Leeftijd 14 jaar. TRAGISCH STERFGEVAL. In de nacht van maandag op dins dag is in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg overleden de heer Johan nes Mulders alhier. De heer Mulders was tot maandag gewoon werkzaam geweest in het ga ragebedrijf van de familie, het auto mobielbedrijf Mulders-Sars. De heer Mulders was 32 jaar en vader van een kind. Op vrijdag 18 december zal om half 12 de H. Mis van Requiem worden opgedragen in de parochie kerk van St. Jan, waarna het stoffe lijk overschot op het r.k. kerkhof ter aarde zal worden besteld. Voorlezen voor de jeugd: elke woensdagmiddag vanaf kwart over vier. SINT CLEMENS BIBLIOTHEEK BAARDWIJK Geopend van vrijdagavond 7-8 uur en zondagmorgen van 12-1 uur. CHR. LEESBIBLIOTHEEK Gevestigd in gebouw Chr. Belan gen. Besoijensestraat 3, geopend donderdagsavonds van 7.15-8.15 u. KINDERWAGENS, WIEGEN, enz. Grotestraat 142 - 144 telef. 4147 Waalwijk VERLOVINGSRINGEN u«ruiie NED. BOND VAN OUD-STRIJ DERS EN DRAGERS VAN HET MOBILISATIE-KRUIS AFD. WAALWIJK. Op dinsdag 22 december a.s. orga niseert de af deling Waalwijk een gro te wilddrive, zowel voor kaarters als schutters. Aanvang 8 uur in de bo venzaal van de Gecroonde Leersse. GOUDEN BRUILOFT Op zaterdag 9 januari 1965, zal het echtpaar A. de Vaan en M. de Vaan-Trimbach uit de Antoniusstr. 117, de dag herdenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Om half tien zal op die dag een H. Mis tot hun intentie worden op gedragen in de kerk van de H. An- tonius, terwijl men van half twee tot 3 uur in de gelegenheid wordt ge steld om in café-restaurant v. d. Heu vel aan de Olympiaweg het Gouden Paar te feliciteren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1964 | | pagina 9