KAATSHEUVEL JONGEMAN EEN STIKMEESTER AA enkele jeugdige personen een intelligente jongeman PLASTIFLEX te kepen Timmermans' Goederenhandel ervaren CHAIFFEOR MEDEWERKSTER MEDEWERKER tsjdschrijven ess nakalkulatie BUNGALOWTENTEN f 230.- administratieve LOUIS VERVERS Handelsonderneming Vlijmen Luxe Damesschoenfabriek F. J. Oosterwaal n.v. Kaatsheuvel Te koop Vacantie: Renault Dauphsne Suchtbanden- wagens N*V. Koninklijke Chroomlederfabrïek De Amstel" kinderwagen GESLOTEN Boekhandel De Bieb meisje Te koop Bureau Jan Tuerlings Nv Verf - Behang DEKKERS Dankbetuiging - ONVERSLIJTBAAR - HAKBESTENDIG - VILTRUG - IDEAAL Vloerkleden, diverse maten Verschillende soorten vloerbedekking Prachtige bankstellen Cocktailfauteuils Wollen dekens Spreien Missie in nood!! Speldjes te koop Café «j. van Delft SERVEERSTER en WERKSTER Sfikkers(sfers) OverSeersfcanzers Leerling-starazers J. D. de Jong Onteigening Te huur: Te koop: Automobielbedrijf „De Langstraat" N.V. Opgave kleuters veer het nieuwe schooljaar voor afdeling Machinefabriek Wed. Joh. Verhulst en Zonen N.V. L. HOEBEN N.V. KAATSHEUVELSE KERMIS HAD GOED VERLOOP De Kaatsheuvelse kermis zit er weer op en zoals gebruikelijk, is dit vierdaagse feest weer behoorlijk goed gevierd. Natuurlijk konden de meeste ex ploitanten het donderdag en vrijdag zoals gewoonlijk op hun dooie ge mak af en begon de toeloop in wer kelijkheid pas goed op zaterdag, terwijl in de loop van zondagmiddag natuurlijk het hoogtepunt werd be reikt en de meeste attracties grote belangstelling genoten. De bekende uitdrukking: „je kon over de kop pen lopen", die we bij voorgaande gelegenheden wel eens gebruikten, kunnen we ditmaal achterwege la ten. Wel werd ook deze Kaatsheu velse kermis, zij het niet altijd, door een zonnetje overgoten, maar de temperatuur heeft menige be zoeker van buiten thuis gehouden en dus afbreuk gedaan aan de druk te. Bovendien was er geen enkele attractie die bewondering afdwong en extra aandacht vroeg; qua peil stond deze kermis o.i. dus lager dan menige voorgaande. Speelgelegen- heden waren er overigens genoeg en deze hadden zoals altijd weer de meeste aftrek. De danszalen en café's hebben in het algemeen zeker niet over gebrek aan bezoekers te klagen gehad en speciaal voor de matinee's op zon dag was de belangstelling overstel pend groot, zodat velen teleurge steld moesten worden. Wanordelijkheden of schermutse lingen waren zondagavond nog niet bij de politie gemeld, zodat we kun nen aannemen dat het jaarlijkse feest ook een ordelijk verloop heeft gehad. Wel zijn er enkele brommers in verkeerde handen terecht geko men, maar dit schijnen ook de ei genaars in de hand te hebben ge werkt, omdat zij hun voertuig niet deugdelijk hadden afgesloten met alle gevolgen van dien. wegens onvoldoende termiet in Kaatsheuvel voortijdig een landing maken. De bestuurder, de 19-jarige D. Sandee uit Wassenaar, zette het toestel op een weiland ten noorden van de Hoofdstraat veilig aan de grond, waar het in de loop van de middag werd gedemonteerd en naar z'n basis teruggebracht. KRANIGE PRESTATIE Op het gemeentelijk zwembad aan de Ringbaan-Oost te Tilburg speel de zich vrijdagmorgen een bijzon der interessant tafereeltje af. Een oud-inwoner van Kaatsheuvel, de bijna 77-jarige Jos van Wezenbeek, destijds een bekende figuur bij de harmonie Apollo, ging te water om, na een jaar van trouw en nauwge zet oefenen, zijn zwemdiploma te behalen. Jos van Wezenbeek voerde de verplichte oefeningen zo keurig uit, dat de onder-directeur van het bad, de heer v. Berkel, hem even later het diploma kon uitreiken. En er waren geen kosten aan verbon den ditmaal. De heer v. Wezenbeek, die zijn succes dankt aan zijn enorm doorzettingsvermogen, heeft werke lijk voor een zeldzame prestatie ge zorgd. Ook de gemeentesecretaris van Tilburg, drs. L. de Mast, kwam de kranige man met zijn succes complimenteren. AUTO OVER DE KOP In de nacht van zaterdag op zon dag ging in de bocht van de Akker straat een personenwagen over de kop, nadat deze een aanwijzingbord en een lantaarnpaal had geramd. Het mag een wonder heten dat van de twee inzittenden, de bestuurder A. uit Dongen en diens dertien jarig dochtertje, Corps A: 1 Rozenjacht Vlijmen 324 pt., 2 Spruit wordt een boom Oisterwijk 320, 3 Willem Teil Vlijmen 319, 4 De Vrolijke Schutters Rosmalen'313 pt. Corps B 1 Rozenjacht Vlijmen 323, 2 Willem Teil Vlijmen 304, 3 Dc Vrolijke Schutters 253, 4 Spruit wordt een boom, 5 De Vroijke Schutters. Extra aanbieding A: Willem Teil 54 pt. Koningskruis B v d Meijden 82 pt., Wil lem Tell; J v Bcijnen 82 pt. Rozenjacht. Ereteken: Johan van Bcijnen 86 pt., B Herman 83, M y d Heuvel 83, v. d. Werdt 82 pt. Personeel A: 1 W v Engelen 25 pt., 2 B v d Meijden 25, 3 Jan v Beijnen 24, 4 P v Engelen 24 pt.; Personeel B 1 Bvd Lin den 24 pt., 2 Adr v Bcijnen 24, 3 Fr Kivits 23, 4 Joh v Beijnen 23 pt. P.V. DE ZWALUW. Zondag 4 juli hield de Postduivenvereni ging De Zwaluw een wedvlucht vanuit St. Denis Fr., afstand 369 km; los 5.30 uur, le duif 11-03-18 uur, laatste prijswinnende duif 11 -40-29 uur. Uitslag als volgt M Libregts 1, 9; Gebr de Vaan 2; M v Dal 3; P v Bers 4, 11; Gvd Hout 5; K Kivit 6, 7; A Dekkers 8, 12, 13; H v Beij nen 10: J v d Hout 14; Jan Dekkers 15; Gvd Hout 16. P.V. DE REISDUIF Zondag 4 juli hield de Postduivenvereni ging De Reisduif een wedvlucht vanuit Pont St. Max. Uitslag W v Ravensteijn 1, 4, 23; B v Esdonk 2, 9. 12; H Boom 3, 22; P Diepstraten 5, 15, 16; J v d Heuvel 6, 10, A v d Heuvel 7; H Berkelmans 8, 17; C Berkelmans 11; P v Dal 13; B Herman 14, 18; J Kuijs VB 19; R Berkelmans 20; Nic v Dal 21; W Broeren 24. Inkorfprogramma van de Reisduif voor deze week: dinsdagavond jonge duiven voor rfrichtingsvlucht van 7 tot 8 uur; los woens dagmorgen 6 uur. Dinsdag inkorven oude duiven voor St. Vincent, van 7 tot 8 uur. Donderdag inkorven van 7 tot 8 uur voor Dourdam. Zaterdag inkorven jubileumvlucht Heren- WU VRAGEN voor direkte indiensttreding voor magazijn en kantoor werkzaamheden Dr. van Beurdenstraat 7 KAATSHEUVEL Telefoon 04167 - 3062 - 2157 of na 6 uur 2339 door glasscherven vïwondfngenop! ^tcrila|J«biumvlucht He, liep. De auto werd onherstelbaar v.anr2 'ot 3 uur' '°s zon^ 9 uur- 1 a tan/1 ne nrannu van np vrQnnnir qp van vernield. AUTO ONTVREEMD Zaterdag werd een personenwa gen van een kermisexploitant in Kaatsheuvel ontvreemd. De dader heeft hiervan echter niet veel ple zier gehad, want enkele uren later werd hij in Tilburg door de politie aangehouden, die hem aan de rijks politie te Kaatsheuvel heeft over geleverd. Het bleek een goede be kende van de politie te zijn. ZWEEFVLIEGTUIG MAAKTE LANDING Een zweefvliegtuig van de Zuid hollandse vliegclub, dat zaterdag morgen rond half elf van het vlieg veld Valkenburg was opgestegen voor een vlucht naar het vliegveld Beek in Limburg, moest 's middags Ondertrouwd JOKE SLAATS en JACQ. PENNINGS Kerkelijke inzegening op 22 juli a.s. om 10 uur in de pa rochiekerk van St. Jan te Waalwijk. Waalwijk, juli 1965 Parallelweg 39 Andreas Zijlmansstraat 6 Receptie van 3-4.30 uurn.m. Hotel Verwiel, Waalwijk. Toekomstig adres: Venkelstraat 23, Waalwijk. AFSCHEID BROEDERS VAN LIEFDE Het afscheidshuldigings-comité heeft in overleg met de Broeders van Liefde als afscheidsdatum za terdag 17 juli vastgesteld. Het pro gramma van deze dag is in concept klaar en wordt dezer dagen defini tief vastgesteld. Naar ons blijkt, zijn er nog Af- scheidshuldiging-enveloppen bij sommige inwoners niet afgehaald of bij afwezigheid van de bewoners niet afgehaald kunnen worden. Het comité verzoekt deze enveloppen in de brievenbus van de Boerenleen bank te deponeren. BONDSCONCOURS LANCSTRAATSE KRUISBOOGBOND Zondag 4 juli werd op de banen van het Kruisbooggczelschap De Vrolijke Schutters te Rosmalen het 2e bondsconcours gehouden. Stand 5e etappe van de zesdaagse van dc Reisduif: 1 H Boom-A v d Heuvel; 2 P Diepstraten-B Vermeulen; 3 J Kivits-R Ber kelmans; 4 W v Ravensteijn-Kolen Kuijs; 5 Nic v Dal-W Broeren; 6 J v d Heuvel-B Herman; 7 G v d Wiel-G v Esdonk; 8 J Kuijs Wp-H Berkelmans; 9 Jan Kuijs VB- Jos Kuijs; 10 P Vermeulen-J Wilhard; 11 Th v Overdijk-P v Dal. vraagt voor spoedige indiensttreding die beschikt over leiderscapaciteiten, kennis heeft van werkmethoden en zelf het stikken volledig beheerst. Schriftelijke sollicitaties met volledige persoonlijke gegevens, leeftijd en opleiding, worden ingewacht. Discretie verzekerd. wegens vertrek: OLIEHAARD en OLIE KACHEL met aluminium vat en koperen leidingen; mooi SCHRIJFBUREAU mét massief eiken blad; GAS FORNUIS; MEISJESFIETS; KINDERFIETSJE en STEP; PLAFONNIER. Hendrik Chabotstraat 5 Sprang - Tel. 04167 - 2468 Voor zetfouten in telefonisch op gegeven advertenties wordt géén reductie of herplaatsing gegeven. De Administratie van „De Echo van het Zuiden" TE KOOP Op 18 juli a.s. hopen onze geliefde ouders C. J. VAN CAEM en A. C. VAN CAEM-MELSEN hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Cocky en Cees Bert en Janny Willy en Betsy Cees en Riet Piet Elly Kleinkind Annemieke Sprang-Capelle, juli 1965 Tilburgseweg 7 Gelegenheid tot feliciteren op 17 juli van 3 tot 5 uur bij Café-Restaurant „De Steen bakker", Horst, Kaatsheuvel Echtpaar zoekt REISGENOTEN om van 31 juli tot 14 augustus per fiets Duitsland in te trekken (overnachting camping). Brieven onder nr. 5255 aan het bureau van dit blad. TE KOOP in zeer goede staat. Mr. Luijbenstraat 29 Waalwijk van 3 t.m. 7 ton waaronder een tuinderswagentje, geveerd en een spijkstaalwagentje. Tc bevragen bij: H. STERKENS, Stationsstraat 41, Tel. 394, MADE (tegenover het melkfabriek) v/h L. S. GOMPEN - WAALWIJK 99 Wij vragen voor onze magazijnen die bij gebleken geschiktheid opgeleid kun nen worden tot sorteerder. B Tevens zoeken wij voor onze expeditie Sollicitaties dagelijks Putstraat 14a, telefoon 04160- 2341, toestel 12 232S TE KOOP Van Delft zo goed als nieuw Averuitstraat 32, Waalwijk (Bloemenoord) van 12 t/in 20 juli a.s. Markt 11 Waalwijk GEVRAAGD per 1 september voor 2 halve dagen of 1 hele dag per week. Brieven onder nr. 5256 aan het bureau van dit blad. wegens overcompleet: z.g.a.n.' ELECTRISCHE GITAAR PLUCHEN DIVANKLEED (grote maat) OVERGORDIJNEN THEEMEUBELTJE LAMPEN en diverse. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. Voor advertenties en abon nementen blijft ons adres te Kaatsheuvel Dr. v. Beurdenstr. 8 tel. 2002 Kaatsheuvel Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opge nomen. Klachten over bezorging en aanmelden nieuwe abonné's aan ons bureau: Zuid Nederlandse Reprografische Industrie (DE ROOY) Laageinde 89-91 - Waalwijk Telef. 04160 -3118 DRUKKERIJ COPIEER-INRICHTING LICHTDRUKKERE! •BOEK- en KANTOOR BOEKHANDEL KANTOORMACHINES KANTOORMEUBELEN TEKENMACHINES en SCHOONMAAK ARTIKELEN Schildersbedrijf Stationsstraat 31 Waalwijk Telefoon 2706 Plasti-Color Dealer Langs deze weg brengt het Personeel van Schoenfabriek J. ROUWMAAT N.V. dank voor de buitengewoon gezellige dag, haar aangeboden op 26 juni j.l. Het gezamenlijk Personeel van Schoenfabriek J. Rouwmaat N.V., Waalwijk Wij zijn er in geslaagd een kleine partij origineel Wij bieden U deze aan voor abnormaal lage prijzen. U kent het Tevens speciale aanbieding in alle maten Burg. Smeelelaan 51, WAALWIJK Telefoon 04160 - 2481 Voor de Missie hebben wij 5 nieuwe speldjes uit gegeven tegen overmaking van 2,50. Ten name van gironummer 1136700, A. Kerkhof jr., v. Haexsbergenstraat 20, Deventer, zenden wij U per omgaande de 5 speldjes toe. Ook kunt U bestellen aan het adres van de voorzitter A. Kerkhof jr., v. Haexsbergenstraat 20, Deventer. „DE CATACOMBEN" Winterdijk, Waalwijk Voor spoedig gevraagd voor de weekenden voor het schoonhouden van het café. Aanmelding dagelijks. GEVRAAGD P|sü. voor werkhandschoenen; ook in thuiswerk. Tevens gevraagd <iI2T Handschoenenfabriek „UNIQUE" Besoijensestraat 8a, Waalwijk Voor direkt gevraagd INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF Zuid-Hollandse Dijk 187, Kaatsheuvel Telefoon 2695 Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te 's-Her- togenbosch d.d. 18 juni 1965, gewezen in de zaak' van de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, in deze optredende voor de provincie Noord-Brabant contra Johannes Adrianus van Son te Vlijmen, 't Hoog 12- £Jü SxPr°?en d€L onteigeninS van een gedeelte, groot 47o m-, van het perceel kadastraal bekend ge meente Nieuwkuijk, sectie A nr. 619, onder de voor waarden als in het vonnis vermeld. De Officier van Justitie, Hoofd van het Arrondissementsparket, van Imlioff. groot HERENHUIS te v.m. Baardwijk. Geschikt o.a. voor dubbele bewoning, zaken- pand of praktijk woning. BEDRIJFSPAND, bevattende o.a Fabrieks- of Opslagruimte met Kantoren en Garage Diverse vrij te betrekken WOONHUIZEN. Inlichtingen C. H. VAN DE ZANDE Makelaar - Taxateur Thorbeckelaan 20, Waalwijk - tel. 04160 -3059 Official Ford-Dealer te WAALWIJK Grotestraat 349 - Telefoon 04160 - 2113 heeft plaats voor een ca. 18 jaar. Enige kantoorervaring strekt tot aanbeveling. In hoofd zaak voor factureerafdeling. Prima salaris. Prettige werkkring. Sollicitaties worden gaarne ingewacht. CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL 5 Hollands Steegje 8, Besoijen op donderdag 8 en 15 juli 1965 van 4 tot 4.30 uur in de kleuterschool. De Hoofdleidster, P. van der Hoeven WIJ KUNNEN VOOR DIREKT PLAATSEN Sollicitanten dienen minstens in het bezit te zijn van het M.U.L.O.-diploma (liefst A en B) en tech nische aanleg te hebben. Degenen die dit jaar eindexamen M.U.L.O. doen kunnen eveneens solliciteren. Sollicitaties schriftelijk of mondeling-te richten aan: Elzenweg 1, WAALWIJK Telefoon 04160 - 2721 SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN KAMPMEUBILAIR VERLICHTING SERVIESGOED KEUKENGEREI KookapparatuurPRIMUS en CAMPING GAZ VANAF EIGEN TENTENMAKERIJ SHOWROOM I ma. t.m. vr. van 9-12 en 14-18 u. OPEN j zaterdag van 10-12 en 14-17 u. LEVERING VAN FABRIEK AAN PUBLIEK Desgewenst financiering mogelijk Zuid-Ned. Pekkleden- en Tentenfabriek KORTE SCHIJFSTRAAT 8-10 TILBURG TELEFOON 04250 - 34840»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 6