wAAlwijkse en UnqstRAAtse couraiu WAALWIJK I Limburgse vlaatjes heeft altijd iets voor U! iedereen weet dat Piedboeuf CERTINA STASSAR VERSE BROODJES Bambino'speciaalzaak Jm Tausch - Waalwijk SCHILDERWERK schilders, halfwas- en leerling schilders BERINGS Banketbakkerij B. L. Hoeksema afwezig Drogisterij MIOCH DE ÉCHTE Stap óók over op Hollandia „DE BIEKORF" EEN AVOND UIT IN C* r POLAROID ZONNEBRILLEN 6 halen, 5 betalen „De Langstraat" tel. 2971 Een klein wonder... Stationsstraat 88 Waalwijk Voor jongeren Verse haantjes „FAZANT" zoete vlinders 99 cent VRIJDAG 9 JULI 1965 86e JAARGANG No. 52 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 -f 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO' ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 1 uur tot zon dagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen Arts: Dr. Hermans. Apotheek: Pollmann. Oogarts van 10 tot 26 juli TANDARTSENDIENST Uitsluitend voor spoedgevallen van 17 tot 17.30 uur: zaterdag 10 juli Tandarts: H. de Groot, Drunen DE HULPDIENST WAALWIJK Voor hulp aanbieden en hulp vragen: Burg. v. Grotenhuisstraat 3, tel. 2778, b.g.g. tel. 2604 of 2126. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU Grotestraat 405, Waalwijk Dagelijks geopend: van 8.30 tot 12.30 uur. Uitsluitend voor werkenden bo vendien: vrijdagavond van 7.00 tot 8.00 uur. T.1.3071, Grotestr. 327, Waalwijk ZONDAGSDIENST PASTORIëEN Van 13 tot 24 uur Parochie St. Clemens, Baardwijk, Loeffstraat 52, tel. 2494, bij geen gehoor 3410. N.H. KERK, WAALWIJK zondag 11 juli 1965 10.00 uur Ds. J. Breeuwsma, Heilig avondmaal 6.30 uur Ds. J. Breeuwsma, Heilig avondmaal en dankzegging. N. H. KERK BESOYEN 10.00 uur Ds. J. Vink Voorbereiding Heilig avondmaal 6.30 uur Ds. Huizinga uit 's-Gre- velduin-Capelle. NED. HERV. KERK BAARDWIJK zondag 11 juli 1965 9.00 uur Ds. J. van 't Kruis Begin de dag met Niet alleen de grootste schoen fabriek van Nederland, maar ook het bedrijf waar het pret tig werken is. Raadhuisplein - Waalwijk Telefoon 0 4160 -2351 MEER DAN 8000 ARTIKELEN OPENINGSUREN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Grotestraat 196a - Tel. 3787. I. v. m. vakantie gesloten van ma. 28 juni t/m za. 10 juli. Openingsuren bibliotheek en lees zaal: Maandagmiddag jeugdbibliotheek geopend van 4 tot half 6. maandag van 7 tot half 9. woensdag en vrijdag van 3 tot half 6, van 7 tot half 9. zaterdag van 10 tot half 1, van half 2 tot half 5. Uitleen voor de jeugd: vrijdag van 4 tot half 6. woensdag van 3 tot half 6. ST. CLEMENS BIBLIOTHEEK vrijdagavond 7-8 uur. CHR. LEESBIBLIOTHEEK Gevestigd in gebouw Chr. Belan gen, Besoijensestraat 3, geopend donderdagavond van 7.15-8 uur. GESLAAGD Aan de Eerste Ned. Slagersvak school, te Utrecht slaagden A.M.C. Rasenberg uit Breda, C.J.B. Knip- scheers uit Den Hout, C.J.A. Stello uit Kaatsheuvel. Donderdag 8 juli j.l. slaagde onze plaatsgenoot A. C. Kuijsten aan de Universiteit van Amsterdam voor het kandidaatsexamen in de sociale geo grafie. UITREIKING VAKDIPLOMA'S Op vrijdag 16 juli a.s. zal Waal wij ks burgemeester de Edelachtb. heer J. Teijssen de diploma's uit reiken aan de leerlingen van de Stichting Vakopleiding Schoenin dustrie in Waalwijk. Deze plechtig heid vindt plaats in het „Lido" te Waalwijk om 18.30 uur. De examens werden gehouden door het onder auspiciën van de Stichting staande leerlingenstelsel. KINDERWAGENS, WIEGEN, enz. Grotestraat 142 - 144 telef. 4147 Waalwijk DIPLOMA'S VAKSCHOOL Donderdagmorgen werden de ge tuigschriften aan de geslaagden van de Middelbare Vakschool voor de Le der- en Schoenindustrie uitgereikt. De geslaagden waren Afdeling Lederbereiding J. J. M. Aarts Rijen; F. A. M. Ei bers Waalwijk; L. A. P. M. van Loon Tilburg; W. L. R. Mombers Waal wijk; J. J. J. Schalkwijk Tilburg; M. M. L. Vanwelden Brugge (België); W. A. P. M. van Oosterum Breda. Afgewezen: 1. Afdeling Machinale Schoen- fabricage A. H. Bakkers Waalwijk; N. T. M. van Bladel Waalwijk; A. P. N. van den Dungen Oisterwijk; L. P. W. de Graaff Waalwijk; W. J. G. Henkel- man Eindhoven; P. N. W. M. Jans- sens Dongen; R. LI. van Oosterwijk Best; A. G. L. Puts Oisterwijk; L. P. Schilders, Tilburg. Afgewezen: geen. Wij komen nog nader op deze di ploma-uitreiking terug. GESLAAGDEN R.K. AVONDOP- LEIDING N O. ACTEN. Dinsdagavond 29 juni 1965 vond in de Stadsschouwburg te Tilburg de diploma-uitreiking plaats van het derde deel van de geslaagden van de N.O. Akten-opleiding. Het eerste en tweede deel was enige dagen daarvoor reeds uitgereikt. Uit ons verpreidingsgebied slaag den de volgende candidaten: Eerste gedeelte: C. Zijlmans Raamsdonkveer, P. v. Loon Loon op Zand, A. Vugts Kaats heuvel, J. de Haan Waalwijk, W. v. Loon Sprang-Capelle. Tweede gedeelte acte NI L. Hirdes, Th. Jansen en P. van Vuuren uit Waalwijk. Acte N b. H. Broeders Raamsdonkveer. Acte N. j. A. Pullens Waalwijk. Acte N. IV A. Donders, Drunen. Derde gedeelte acte N. I A. Groenendaal, Raamsdonkveer. Acte N. IV H. van Dongen, Dongen. Acte N.b. H. Schoormans Kaatsheuvel, J. Ver meulen Loon op Zand. Acte N. j. G. Spoorenberg, Geertruidenberg. BILJARTEN GESLAAGD VOOR JEUGDSPORTLEIDER Tijdens de op 25 juni te Amster dam gehouden examens voor Jeugd- sportleider onder auspiciën van de Kon. Ned. Biljartbond slaagde onze stadgenoot de heer Cor v.d. Sanden, wedstrijdleider van het district Waalwijk van de KNBB. De heer v. d. Sanden zal worden belast met de opleiding van jeug dige biljarters in het district Waal wijk. De opleiding zal niet in cafe's worden gegeven, doch in een daar voor geschikt ander lokaal. Het districtbestuur werkt momen teel plannen uit, om in september a.s. met de opleiding te kunnen starten. WAALWIJK LEENT 1V4 MILJOEN a 6%. De gemeenteraad van Waalwijk, die donderdagavond bijeen kwam ter be spreking van de havenwerken, die te vens bezichtigd werden, beeft even eens een voorstel van B. en W. behan deld voor het sluiten van een vaste geldlening. Van de Bank van de Ver eniging voor Nederlandse Gemeenten is een offerte binnengekomen voor een lening tot een bedrag van f 1.750.000. - De koers is pari, de rente bedraagt 6 en de lening wordt in 25 jaar afgelost. IN STUDIE GENOMEN. Door de toneelvereniging Baard- wijks Toneel is in studie genomen ,,'t Huis op de rots". Een thriller in drie bedrijven van George Batsen. ARBEIDSMARKT BLIJFT GESPANNEN Op bet einde van de maand juni was de werkgelegenheid in het gewest Waalwijk nog steeds optimaal. Weliswaar zijn er een 40-tal werk zoekenden meer dan in juni 1964, maar dit vindt zijn oorzaak in de re gistratie van "minder geschikten". Deze worden door de intensivering van de werkzaamheden van het G. A. B. steeds meer bereikt. Met een werkloosheidscijfer van 0.6 ligt Waalwijk weer bijzonder gun stig t.o.v. de provinciale (0,7) en de landelijke percentages (0.8). MMMWMIWMIINMIMN Uw degelijk KWALITEITSBIER, tijdelijk GEDISTILLEERD - WIJNHANDEL De zaak met uitsluitend KWALITEITSDRANKEN Grotestraat 200 WAALWIJK EERSTE DEEL VAN VERBIN DING TILBURG-GORINCHEM OPEN Woensdag beeft de burgemeester van Tilburg bet door de gemeente Tilburg voor zijn rekening genomen deel van de weg Tilburg-Waalwijk- Gorincbem officiéél geopend. Daarmee - en met de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal is een eer ste aanzet gemaakt met een betere verbinding van Tilburg met Loonop- zand. In 1967 hoopt men die verbin ding gereed te hebben. Een flink stuk van de voor de ontsluiting van Mid den-Brabant zo belangrijke verbin ding naar Gorinchem heeft Minister Suurhof beloofd in 1970 klaar te hebben. Rijkswaterstaat maakt echter opval lend weinig baast. Zo schijnen er nog geen concrete plannen te zijn voor de brug die in Waalwijk over de Bergse Maas moet komen. van sieraadkunst en technische perfectie. Elk dameshorloge van de veelzijdige Certina-collectie Is zo'n klein wonder. Elegant, sierlijk en hyper accuraat. /T KERKKOOR VAN DE PAROCHIE ST. JAN MAAKTE PRETTIG UITSTAPJE Zondag j.l. maakte het kerkkoor van de parochie St. Jan zijn jaarlijks uitstapje, waaraan ook door de dames der leden en het dameskoor dat regel matig de kerkelijke diensten mee op luistert deelnamen. Ook deken P. Maessen maakte de reis mee. Ditmaal ging het via Breda, Antwerpen en Gent naar Melle, waar een bezoek werd gebracht aan de Rijkstuinbouw school, mogelijk gemaakt door be middeling van Pater de Kort, Baard- wijker van geboorte, die in Melle in een klooster verblijft. Pater de Kort was ook ter begroe ting aanwezig. Onder deskundige leiding werd een rondgang gemaakt snijdt bij Hollandia het mes aan twee kanten. Een aan trekkelijk basisloon en boven dien een premiesysteem, waar zelfs volwassenen erg mee in genomen zijn. Een gesprek op de personeelsafdeling kan het begin zijn van een grote ver betering. SPORTDAGEN DR. MOLLERCOLLEGE Ter afsluiting van het schooljaar 1964/ '65 waren vrijdagmiddag 2 en zaterdagmorgen 3 juli voor de leraren en leerlingen van bet Dr. Mollercolle- ge enkele sportevenementen georga niseerd. Voor de hogere klassen wa ren er vrijdagmiddag hocky- en voet balwedstrijden en voor de le klassers een lijnbalcompetitie. Als sluitstuk van deze middag werd er een voetbal wedstrijd gespeeld tussen leraren en leerlingen van de school. De leerlin gen bleken over de meeste voetbalca paciteiten te beschikken en wonnen deze wedstrijd met 4-1. Zaterdagmorgen stond er voor de leerlingen een fietsoriëntatierit op 't programma en voor de leraren een auto-rally. Beide ritten waren een groot succes. Maandag, dinsdag en woensdag a.s. wordt op de Gem.-tennisbanen 't jaarlijks tennistournooi van de school gehouden. Er zullen in totaal 75 par tijen moeten worden gespeeld, om uit te maken wie zich kampioen zal kun nen noemen. Door de Amsterdam - Rotterdam Bank zijn wisselbekers beschikbaar gesteld voor de le prijswinnaars in 't heren- en dames-enkelspel. Donder dag a.s. spelen dan de finalisten nog tegen enkele docenten. klasse camera s In «II* prijzen «^Sc/iuurmcm Grotastraat - Waalwijk FOTO CINE Neem op Uw vakantie Uw camera mee door de uitgestrekte aanplantingen van o.a. fruitbomen, planten, groen ten en bloemen, w.o. zeldzame soor ten, die het bewijs waren, op hoe een uitzonderlijk hoog peil hier te tuin bouw wordt onderwezen en in prak tijk gébracht. Na pater de Kort en de leider van de excursie hartelijk dank te hebben gebracht, vertrok bet gezelschap naar Gent, waar de bezienswaardigheden werden bezocht en een poosje in de prachtige raadskelder werd vertoefd, om hierna naar Antwerpen te ver trekken, waar eveneens enige uren werd doorgebracht en evenals in Gent gelegenheid werd gegeven voor het kopen van souvenirs. Vanuit Antwer pen vertrok men weer naar Neder land. In Restaurant „Dennenoord", prachtig gelegen tegenover het Mast bos te Breda, zat het gezelschap aan een welverzorgd diner aan, dat het koor evenals de reis door deken Maes sen en het kerkbestuur aangeboden alle eer aandeed. Zeer voldaan over het prettig en tevens leerzaam uit stapje kwam men te omstreeks 12 uur in Waalwijk aan. VOOR AL UW P. van Assen Boekelaerstr. 60, Waalwijk Bedrijft. Verweij schilders bedrijf Leerdam, Gorinchem, Waalwijk Wi} vragen: steeds voorradig POELIERSBEDRIJF Thorbeckelaan 35 - tel. 2869 Waalwijk BLIKSEMINSLAG OORZAAK VAN FELLE BRAND Als gevolg van een bliksem in slag is in de nacht van woendag op donderdag, op de polderweg naar Doeveren, een schuur van de kapi tale boerderij van de heer B., ge heel uitgebrand. Het aldaar opge slagen hooi (50.000 kg.), stro (10.000 kg.) en diverse landbouwmateria- len werden een prooi van de vlam men. De boerderij zelf bleef ge spaard. De Waal wij kse Brandweer die 5 minuten na het uitbreken van de brand aanwezig was om het vuur te bestrijden was donderdagmor gen nog bezig met het nablussings- werk. BRABANTSE SCHAAKBOND LANGSTRAAT PROMOVEERT NAAR DE TWEEDE KLASSE Langstraat I uit Waalwijk heeft in het seizoen 1964-1965 op schitte rende wijze het kampioenschap van de eerste klasse Noord Brabantse Schaakbond veroverd. In de promo tiewedstrijd tegen VSV uit Venlo wist Langstraat een prachtige 82 zege te behalen en promoveert nu naar de tweede klasse KNSB. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK Geboren Rudolpbus en Diana M z en dv J Hagenbeek-Lommers; Robertus J M zv A M M Kamp-van Erp; Hendrik zv H J Nieuwenbuizen-Vos; Gerar- dus J G zv G G Pullens-Bakkers; Jan zv A C Groeneveld-Koenen te Spr.- Capelle; Johanna A A dv J T C Berg- mans-v d Wiel; Waltherus H B zv M M Duquesnoy-Kops; Paulus H M zv H A Bergmans-Verhoeven; Lijntje dv A M Pruijssers-Bosland te Sprang- Capelle; Camille V zv A G Braspen- ning-Renzema te Loonopzand; Ilse W A dv J A A Kneepkens-Kampen; Ca- millus W M zv J P L M Meijs-Wou- ters. Overleden Huberdina H de Groot 65 j eohtg H J M Vink; Adriaan Heurter 67 j ecbtg J M Molegraaf te Sprang-Ca pelle. Huwelijks-aangiften M J van Vuuren 30 j te Sprang- Capelle en J M Leijtens 29 j te Waal wijk; W C A M Eibers 25 j en J A Trimbacb 23 j beiden te Waalwijk; H M P Schellekens 26 j en A G Adri- aanse 27 j beiden te Waalwijk; M A L van Veldhoven 20 j en W E M v Liesbout 20 j beiden te Waalwijk; M H Scberpenborg 26 j te Drunen en H I M de Peffer 23 j te Waalwijk. Gehuwd R F E Cromheecke 25 j te Amster dam en P M M Vugs 23 j te Waal wijk; W N P v Dongen 27 j en C M J Pulles 26 j beiden te Waalwijk; M J v d Ven 24 j te Loonopzand en W E P Brekelmans 25 j te Waalwijk; J Bulthuis 25 j te Ebingen Did. en J E M Tausch 26 j te Waalwijk. Ingekomen A M G Slaats van Duitsland; F Bertens van Vlijmen; N J Coomans en gez van Tilburg; W C C Pijnen burg en gez van Veldhoven; J J M Lammers van Texel; W B Koekkoek van Amsterdam; J P M Verbuist van Dordrecht. Vertrokken J W Westenborg en gez naar Ros malen; P L A W v Helvoirt naar Eindhoven; W E P Brekelmans naar Udenbout; G M Charpentier naar Utrecht; J M E Laurence naar Boe kei; M P A Schimmel naar Mill; S A Hogervorst en gez naar Vianen; W A Smith en gez naar Breda; A L H L G de Munnik naar Oss. Oranjeplein, Waalwijk Speciale kermisreclame 250 gram een heerlijk korstkoekje van 1.13 voor slechts Tijdens de kermisdagen tot 10 uur 's avonds geopend. DE POSTDUIF WAALWIJK Zondag 4 juli hield de Postduif haar eer ste wedvlucht van het seizoen 1965 met de jonge garde vanuit Duffel. De eerste 75 prijzen werden verdiend door A v d Schans 1, 48, 53 ;A Spapens 2; L v Son 3, 4, 10; Jos v Bladel 5, 17, 69; Fr. Hoffmans 6, 22, 50; Adr Leijtens 7, 8; J Verwiel 9; A v d Linden 11; C v Bijnen 12; A Vermeer 13, 15, 21, 59, 64; C de Man 14, 67; J v d Pas 16; J Bax 18, 72; J v Beek 19, 61; H Knippels 20, 55; J Didden 23; Jac Treffers 24; G v Bokhoven 25; H v Boxtel 26, 40; J Biekens 27, 37; A Dekkers 28, 38; G Schoemans 29, 39, 43; G Soelen 30; H Lombarts 31; B v Riel 32; J J Timmermans 33, 68; J Verhagen 34, 42, 46; Th v d Meijdenberg 35, 57, 71; G v Helvoirt 36, 63; Th Duivekam 40a; G Brokken 41, 44; Gebr. v. Schaik 45, 56; Fr Schoemans 47; Th de Ronde 49; Th Strengers 51; P v Esch 52; Grocneveld 54, 58, 75; A Schilders 60; A v Spijk 62; H Pullens 65; Fr v Gerven 66; M v d Heuvel 70; Adriaanse 73; Am Lombarts 74.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 17