WAALwijkSC Cn LAPlGStPAAtSe COURAnt Twintig jaar na Hirosjima Werk en van taken de Levensschool <:^Olóitekaartjeó KAATSHEUVEL Afdeling Waalwijk van de N.C.B. hield algemene vergadering WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN (Tijd) Landbouw en Tuinbouw MAANDAG 9 AUGUSTUS 1965 8~ SjÊT /«M»mm* 86e JAARGANG No. 60 üe tcho VAH het Zui6en Uitgever Waal wijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Te.. 04160-2621 -Kaatsheuve!: Dr. van Beuxdenstraat 8. te!. Ü41«7 MIW Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0 23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (by incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Twintig jaar geleden begon, met het bombardement op Hirosjuma, het atoomtijdperk. Na dat eerste atoom bombardement van 6 augustus 1945 volgde een tweede, drie dagen later, waarbij de stad Nagasaki werd ge troffen. Sindsdien is het kernwapen niet meer in een militair conflict ge bruikt, al werd de mogelijkheid onder meer wel overwogen in de Koreaanse oorlog van 1950 en in de Indochinese oorlog van 1954. In de afgelopen twee decennia heeft de mensheid voortdurend onder de dreiging van de ktrnbom geleefd. Nieuwe en oneindig veel krachtiger kernwapens dan de simpele atoom bom van Hirosjima, namelijk de wa terstofbom werden ontwikkeld, ter wijl men werkt aan een nog veel ster kere neutronenbom. Het aantal kem- mogendheden is van één tot vijf uit gegroeid, terwijl spoedig nog veel meer landen over dit wapen zullen be schikken, tenzij men die uitbreiding kan voorkomen, waarover nu in de Geneefse ontwapeningsconferentie wordt gesproken. Aan het eerste atoombombardement was slechts drie weken tevoren de eerste atoomproef voorafgegaan. Dat gebeurde op 16 juli 1945 in Alamo- gordo in de Amerikaanse staat New- Mexico en president Harry S. Tru man ontving het bericht over het wel slagen van dit experiment midden in de conferentie van Potsdam. Truman wist overigens zelf pas sinds enkele maanden van het bestaan van een atoombomproject. Eerst op 12 april, de dag waarop hij in het Witte Huis kwam, had men hem ingelicht, want Franklin D. Roosevelt had het niet nodig gevonden zijn vice-president over de ontwikkeling van het nieuwe wapen te vertellen. Truman nam persoonlijk het be sluit de atoombom in de oorlog tegen Japan te gebruiken. Nadat Duitsland in mei verslagen was, stonden de ge allieerden voor het probleem de Ja panners tot overgave te dwingen. De Amerikaanse generaal Marshall had in juni nog een plan gelanceerd voor een invasie van de Japanse eilanden in twee fasen. De eerste landing was vastgesteld voor het najaar van 1945 en de tweede grote invasie had vier maanden later moeten plaats hebben. Volgens dit project zou het echter wel tot het einde van 1946 hebben kunnen duren voor Japan definitief verslagen zou zijn. Marshall meende dat het Amerika wel een half miljoen gesneuvelden zou kunnen kosten voor de capitulatie van Tokio een feit was. Het welslagen van de atoomproef van Alamagordo bood Truman de ge legenheid de tweede wereldoorlog wellicht met meer dan een jaar te be korten en vele Amerikaanse mensen levens te sparen, al zou de prijs zeer hoog zijn door de afschuwelijke ver nietiging van meer dan 120.000 Ja panse mensenlevens en vooral door 't verschrikkelijke precedent van het ge bruik van het nieuwe duivelse wapen in een oorlog. Truman besloot die prijs te betalen. gesteld en zich zelf hadden vernietigd door middel van handgranaten, nadat hun leiders plechtig harikiri hadden gepleegd." Churchill overwoog ook, dat de snelle beëindiging van de oorlog te gen Japan met één of meer atoom bombardementen de hulp van Russi sche legers voor een invasie onnodig zou maken. Voor de overwinning op Japan zouden Amerika en Engeland geen verplichtingen hebben aan de Sovjet-Unie. Churchill is zeer beslist in zijn oordeel over de juistheid van Trumans besluit. „Nooit heb ik er aan getwijfeld hoe zijn besluit zou uitvallen en evenmin heb ik nadien ooit betwijfeld of hij wel gelijk heeft gehad. Het historische feit blijft - en moet ook aldus in de tijden na ons worden beoordeeld - dat de beslis sing of de atoombom al dan niet zou worden gebruikt om Japan tot over gave te dwingen nimmer zelfs maar een kwestie is geweest". Dit is de visie van de twee mannen die het meest direct bij deze principi ële kwestie waren betrokken. Maar sindsdien is de vraag van de morele geoorloofdheid van de atoomoorlog voortdurend voorwerp van bewogen discussie geweest. Hitier had.de atoomenergie reeds dienstbaar willen maken aan de oor logvoering, zoals zijn V 1 en V 2 de voorlopers waren van onze moderne raketten. Maar de Führer heeft vóór zijn ondergang geen atoomwapen meer kunnen laten ontwikkelen. De Amerikanen behielden na 1945 gedurende vier jaar een wereldmono polie op het gebied van de kernbewa pening, hetgeen Stalin in die tijd heeft weerhouden van agressie tegen het westen. In 1949 begon de zogenaam de atoomwedloop. De eerste Russi sche A-bom van 23 september 1949 werd in 1952 gevolgd door de eerste Amerikaanse H-bom, waarna in het zelfde jaar ook Engeland zich bij de atoommogendheden mocht rekenen. In 1953 had de Sovjet-Unie een wa terstofbom ontwikkeld en in 1957 Engeland. Frankrijk had zijn eerste atoomproef in februari 1960 en Chi na volgde in aktober 1964. Bij die vijf landen is het tot nog toe geble ven, maar de zogenaamde profifera- tie of vermenigvuldiging van de kern- mogendheden, vormt een van de grootste bedreigingen van de wereld vrede. Senator Kennedy heeft onlangs verklaard dat dit een groot gevaar is dan de Vietnamese oorlog. Het zogenaamde Baruchplan van Amerika, dat reeds in 1946 gelan ceerd werd, had de atoomwedloop in de kiem kunnen smoren als Stalin niet geweigerd had toe te stemmen in in ternationale inspectie. Die kwestie van de controle is steeds het grote struikelblok geweest bij alle ontwa peningsonderhandelingen. In de Ge neefse topconferentie van 1955 deed president Eisenhower een vergeefse poging deze impasse te doorbreken. De eerste werkelijk hoopgevende ont- wikkelling in het moeizame streven naar atoomontwapening was het be perkte kernstopakkoord van twee jaar geleden. De Geneefse ontwapenings besprekingen die vorige maand be gonnen zijn, zouden hieop moeten voortbouwen, maar de Vietnamese oorlog schijnt verdere Amerikaans - Russische toenadering te belemmeren. De atoombom van 20.000 ton dy namiet, zoals gebruikt tegen Hirosji ma, is nu kinderspeelgoed geworden vergeleken met de monsterlijke kern wapens die minstens duizend maal zo krachtig zijn. Daar komt bij dat de raket het vliegtuig heeft vervangen als voertuig voor de kernwapens. In de laatste twintig jaar zijn de moge lijkheden van de kernoorlog in een verbijsterend tempo toegenomen. Wijlen president Kennedy zag het gevaar dat de mensheid bedreigde en in zijn inaugurele rede deed hij het dringend verzoek Laat men aan bei de kanten opnieuw beginnen met zoe ken naar vrede, vóór de duistere machten van de destructie, ontketend door de wetenschap, de hele mens heid wegvagen door opzettelijk of per ongeluk veroorzaakte zelfvernieti ging." Dat is de les van Hirosjima. Telegram-adres „ECHO" In zijn memoires schrijft hij „De definitieve beslissing waar en wan neer de atoombom zou worden afge worpen berustte bij mij. Laten wij el kaar goed begrijpen. Ik beschouw de bom als een militair wapen en ik heb er nimmer aan getwijfeld dat 'het ge bruikt moest worden. De hoogste mi litaire raadslieden van de president, adviseerden tot het gebruik van dit wapen en toen ik er met Churchill over sprak, gaf hij zonder aarzeling te kennen, dat hij er vóór was de atoombom te gebruiken indien zij kon helpen een einde aan de oorlog te maken." Tot zover Truman. En wat zegt Churchill er zelf van in het laatste deel van zijn gedenkschriften? "Tot op het ogenblik van het nieuws uit Alamogordo", aldus de Britse staats man, „hadden wij rekening gehouden met de mogelijkheid van desperate tegenstand van Japanners, die zich met Samurai-opoffering zouden doodvechten. Mij stond het schouw toneel voor ogen van Okinawa, waar vele duizenden Japanners, liever dan zich over te geven, zich hadden op- JOHNSON WEIGERT President Johnson van de Ver enigde Staten heeft geweigerd in te gaan op het verzoek van de Gha- nese president Kwame Nkroemah om de luchtaanvallen op Noord- Vietnam tijdelijk te staken, wan neer hij voor onderhandelingen naar Hanoi zou vliegen. Regeringskringen in Kairo heb ben daarover hun teleurstelling kenbaar gemaakt, omdat een vre- desgesprek over Vietnam daardoor steeds minder kans van slagen bij de communistische landen heeft. Peking heeft dit 'weekeinde zijn zoveelste waarschuwing laten ho ren. „Wij, zeshonderd-vijftig-mil. joen Chinezen, menen wat wij zeg gen", voegde de regering er aan toe. Peking verwacht, dat als gevolg van de Amerikaanse oorlogsinspan ning in Vietnam de klassestrijd on der Johnson zal toenemen. Door in lijving van een groter aantal dienst plichtigen en belastingverhoging zal het verzet tegen Johnsons politiek groter worden, zo verwacht Rood- China. Peking meent dat Johnson krokodilletranen heeft gehuild, toen hij bekend moest maken dat meer jeugdige Amerikanen naar Vietnam worden gestuurd. Senator Robert Kennedy heeft verklaard, dat de Vietnamese oor log Amerika ge enoverwinning zal brengen, wanneer de landen van zuidoost-Azië er niet in slagen zich aaneen te sluiten. Hij heeft aange drongen op een „politieke oplos sing". AUTO IN KANAAL; 5 DODEN Onder de gemeente Hardenberg zijn twee auto's tegen elkaar ge botst en vervolgans in een diep ka naal terecht gekomen. In een van de wagens zaten zes mensen, die op weg waren naar de vroegmis in Slagharen. Zij vonden allen op één na de dood. nl de andere auto zal alleen de bestuurder. Hoewel hij bij de botsing beide benen had gebro ken, wist hij zich onder water uit het wrak te werken en zwemmend de kant te bereiken. In café H. van Heesbeen hield de afd. Waalwijk van de N.C.B. don derdag j.l. een algemene vergade ring ,die zeker een grotere belang stelling had verdiend. De voorzitter, de heer C. Pullens, drukte er na de opening en 't wel komswoord dan ook zijn spijt over uit, dat zo weinigen waren opgeko men. Hoewel op de vorige vergade ring velen reeds de toezegging had den gedaan om lid te worden, heeft vermoedelijk de late hooi-oogst en het goede weer er velen van weer houden om deze vergadering bij te wonen, aldus de voorzitter. De aan wezigen heette hij echter hartelijk welkom. De notulen der vorige vergade ring, die door de secretaris, de heer A. v. Leijden, werden voorgelezen, werden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld, evenals het verslag. De voorzitter bracht de secretaris dan ook hartelijk dank voor zijn uitstekend verzorgde verslag. Over punt 3 der agenda, n.l. om tot al of niet tot oprichting over te gaan van een Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging, ontstond een uitvoerige discussie. De voorzitter stelde ,dat men ge rust tot oprichting kan overgaan, daar het bestuur zich op het stand punt stelde dat er toch een zeker minimum aan leden moet zijn voor een verantwoorde oprichting. Nadat ale aanwezigen de leden lijst hadden getekend, ging men over tot verkiezing van een be stuur. Bij de tweede stemming werden i als bestuursleden gekozen de heren C. Pullens, A. v. Bavel en R. van Loon. Als leden van de raad van toe zicht werden gekozen de heren G. v. Loon, A. Musters en Ant. Bay- ens. De gekozenen dankten voor 't in hen gestelde vertrouwen en ga ven de verzekering hun beste krachten te zullen geven om te ko men tot een bloeiende Aan- en Ver koopvereniging. Naar aanleiding van een voorstel tot vaststelling der statuten, maakte de heer Kamp de opmerking dat deze statuten de mogelijkheden bie den om, indien nodig, te concentre ren. volgens hem een belangrijk punt. Ook de heer v. d. Hoven had nog enige opmerkingen, doch na hier over van gedachten te hebben ge wisseld, werd een oplossing gevon den. Ook werd nog geruime tijd gedis cussieerd over algemene boerenbe- langen, met name over de concen tratie van Zuivelbedrijven. Ook hier was men het spoedig over eens. De voorzitter dankte dan ook de aanwezigen voor hun vlotte mede werking en feliciteerde de leden, die het initiatief hebben durven nemen om het pakhuis van de C.H.V. te kunnen handhaven. Hij hoopt dat hierop een bloeiende C.A.V. zal ontstaan. Hierna volgde sluiting met de christelijke groet. Het doel van de levensschool is om aan de jonge arbeiders van 14- 17 jaar, die op een jonge leeftijd rechtstreeks van de lagere school, buitengewoon lager onderwijs of van de lagere technische school in het bedrijfsleven komen, een peda gogische begeleiding te geven. Dit gedurende twee jaren. Dat een jon gen tegelijkertijd nog avondlessen volgt, betekent geen enkel bezwaar t.o.v. deelname aan de levensschool. Eerder kunnen we zeggen dat het juist zeer belangrijk is dat vak opleiding en levensvorming samen gaan, omdat pas dan de totale mens wordt bereikt. Deze levensvorming geeft de le vensschool. Ze is dan ook een le venssituatie en geen lessituatie. In het contact met de leider en de jon gens van zijn groep worden in de levensschool de problemen van de jongens aan de orde gesteld in de vorm van gesprekken. Daarnaast doen al de problemen zich ook ge woon door de dag voor. Juist om dat de levensschool een levenssitua tie is. Het vertrouwen dat de leider bij zijn jongens kan winnen, de sfeer die hij in zijn groepen weet te scheppen, is van eminent belang voor het slagen van het levens schoolwerk. Het is daarom ook dat de levens school niet alleen bezocht moet worden door de jongens weermee de werkgever speciaal moeilijkhe den heeft, of de zwakbegaafden, of de volkomen ongeschoolden. De groep op de levensschool moet fei telijk zo zijn samengesteld, zoals dit ook in het gewone leven waarin de jongen zich bevindt, het geval is. Pas dan is het voor hem werkelijk heid. En alleen de werkelijkheid heeft op zijn leeftijd zijn belang stelling. Daarom kan 't levensschoolwerk niet plaatsvinden als voorbereiding op zijn intrede in het bedrijfsleven (b.v. in de hoogste klas van de la gere school of de L.T.S.), maar moet het een begeleiding zijn. Dus plaats vinden als hij de problemen, die met de overgang van de school naar het bedrijf en zijn leeftijd samen hangen, metterdaad aan den lijve ondervindt. Want pas dan interes seert hij er zich voor. Pas dan zal hij er over willen en kunnen pra ten en er over nadenken. Hierop is het programma van de levensschool afgestemd. Van dit programma geven we zeer in het kort hierbij een over zicht. THEORIE introduktie in het bedrijfsleven omgang met anderen in de ruim ste zin van het woord betrokkenheid bij het bedrijf hoe zit een bedrijf in elkaar loon, zakgeld, gezinsbegroting recht en plichten t.o.v. bedrijf sociale wetgeving bedrijfsveiligheid het landsbestuur vakbond jeugdbeweging het gezin enz. enz. We vermelden hierbij nogmaals, dat deze onderwerpen niet in les- vorm, maar in gespreksvorm wor den behandeld, waarbij de jongen zelf ontdekt waarom het gaat en wat zijn houding moet zijn. ACTUALITEITEN Het doel van de behandeling van actualiteiten, is de jongen een eigen oordeel te laten vormen in verband met alle mogelijke gebeurtenissen in de wereld. De onderwerpen wor den besproken op een moment dat ze actueel zijn en dus de aandacht van de jongens hebben. Enkele onderwerpen noemen we: politiek, ruimtevaart, atoombom, rampen, sport, uitvindingen, kerstmis, missie, staking. CULTURELE VORMING Voor de mens is het van groot belang dat hij interesse heeft in de culturele waarden die er in 't leven zijn. Zolang men er echter niet mee heeft kennis gemaakt, zegt 't niets. Het culturele vormings-programma omvat o.a.: muziek, tekenen, schilderen, fo tograferen, zingen, lezen, decla meren, toneel, rollenspel, panto- mine, hoorspel maken, film-lint snede etc. HANDVAARDIGHEID De beoefening van de handvaar digheid strekt zich zowel uit op het constructief-technische als op het creatieve vlak. In het eerste geval spreekt bij de jongen in hoge mate het nuttigheidseffect mee (wat heb ik eraan?) In het tweede geval de mogelijk heid om zelf iets te scheppen, al komt het ons soms nog zo eenvou dig voor. Vooral ook daar de ar beid in het bedrijfsleven in steeds grotere mate het karakter van ge specialiseerde massa-arbeid krijgt, waarbij het eigen inzicht een zeer geringe rol speelt, is de handvaar digheid van zeer groot belang. SPORT De Sportbeoefening speelt zich vooral af in de sector van de groeps- sport. Hierbij zijn veel belangrijker de teamgeest en de sportiviteit dan de persoonlijke prestatie, al wordt dit laatste natuurlijk niet geheel verwaarloosd. Door heel dit programma heen loopt de draad van het contact van de groepsleider met elke jongen van zijn groepen, waarmee hij een dag per week werkelijk leeft. Uit het bovenstaande heeft U, zij het summier, een inzicht kunnen krijgen in programma en werkwij ze van de levensschool. Het is dus zeker een werkdag voor de jongens. Ook al beschouwen we de levens schooldag als een pauze in zijn werkweek: het is een werkzame, een scheppende pauze. Het levensschoolwerk is ontstaan uit een gevoelde behoefte om juist aan de arbeidende jeugd een dienst te bewijzen, omdat we ons allemaal voor elkaar verantwoordelijkheid voelen. Het is dan ook zeer verheu gend dat we kunnen vast stellen, dat door het bedrijfsleven in grote mate aan het levensschoolwerk wordt deelgenomen. Zeker ook het bedrijfsleven zal er de vruchten van plukken dat we niet alleen vaklui, maar ook werkelijk mensen in het bedrijf hebben. Het zal uiteraard in elk bedrijf dat aan de levensschool gaat deel nemen een aanpassing vragen om de jongens een dag per week voor de levensschool vrij te maken. Maar wanneer de bereidheid om deel te nemen aanwezig is, valt dit in de praktijk wel op te lossen. Dit is een ervaring van de reeds deel nemende bedrijven. De financiële consequenties aan de deelname ver bonden bestaan uit het doorbetalen van het loon van de jeugdige werk nemers over de ongeveer 40 dagen per jaar dat ze de levensschool be zoeken. Daarnaast wordt een werk geversbijdrage gevraagd van f 2.50 per week of maximum 100 per jaar. Ook de jongen zelf betaalt daarnaast een wekelijkse contribu tie. Een en ander omdat de levens school maar voor 80% door de over heid wordt gesubsidiëerd. We vertrouwen erop, dat het bo venstaande voor de nog niet deel nemende bedrijven aanleiding zal zijn hun jongste werknemers aan het levensschoolwerk te laten deel nemen. OPLOSSING IN GRIEKENLAND De Griekse koning Constantijn heeft gisteravond de 66-jarige Stephanos Stephanauoulos, lid van Papandreou's Centrum Unie Partij, verzocht de mo gelijkheden voor een kabinetsforma tie te onderzoeken. Deze heeft zijn informatie-opdracht aanvaard, maar tevens de koning duidelijk te verstaan gegeven, dat hij het premierschap niet zal aanvaarden als dit ten koste moet gaan van de eenheid in zijn par tij. De nieuwe informateur heeft dan ook kort na zijn onderhoud met ko ning Constatijn een bezoek gebracht aan ex-premier Papandreou, en daar na bekendgemaakt, dat hij vandaag tijdens een bijeenkomst in Athene de steun van zijn partij zal vragen. BURGERRECHTEN IN V.S. Nauwelijks een dag nadat president Johnson de nieuwe wet op het kies recht had ondertekend, is het Ameri kaanse ministerie van Justitie een ge rechtelijke actie begonnen tegen de staten die weigeren de kiesbelasting af te schaffen. Zaterdag heeft minis ter Katzenbach bij het federale hof in Jackson een aanklacht ingediend te gen de staat Missisippi. Morgen zal hij een dergelijke actie ondernemen tegen de staten Alabama, Texas en Virginia. Zoals bekend wordt door de nieuwe wet de belasting, die kiezers bij hun inschrijving moeten betalen, afgeschaft. De wet verbiedt ook om aspirant-kiezers een „examen" af te laten leggen. De vier genoemde sta ten zijn de enige waar de belasting nog wordt gehandhaafd. STOPPELKNOLLEN BIJ SCHAARSTE AAN HOOI De granen zijn laat, de aardappelen niet best, de hooioogst laat hier en daar veel te wensen over. Regen, re gen. Kunnen najaarsteelten nog uit komst bieden? Najaarsteelt van aard appelen is iets nieuws. De omstandig heden dit jaar lijken echter gunstig aan deze nieuwe teeltvorm eens te denken. Stoppelknollen zijn beter bekend, men is ermee vertrouwd. Bij schaar ste aan hooi kunnen zij een welkome aanvulling zijn. Maar "rapenland" is geen best land, zei men vroeger in Zeeland en dat betekende knollen nemen veel voedsel uit de grond. Een probleem is dit al lang niet meer; voor een goede opbrengst is nodig 4 baal Kas,, 3 baal slak of super en 300 kg kalizout 40 per ha. Misschien maakt het najaar nog veel goed. Ook het nagras kan nog meevallen. Niet te zuing echter met de bemesting. De regen nam veel weg en bij schaarste aan hooi is een goed gewas stoppelknollen heel wat waard. GESLAAGD Voor het examen Middenstandsdi ploma te 's-Bosch slaagden alle leer lingen, o.a. de dames H. Damen, E. Donderds, M. Knapen te Kaatsheu vel, L. Cleyn te de Moer en R. Laros te Sprang-Capelle en de heren W. v. Mensfoort, F. Molenschot, C. Nou- wens, S. Rombouts, J. v. d. Velden te Kaatsheuvel en M. v. Gorkum te de Moer, die hun opleiding ontvingen op de R.K. Avondschool voor de Mid denstand te Kaatsheuvel, Vossen- bergselaan 6, directeur de heer P. v. d. Biggelaar. Ziet tijdig uw voorraad na, en bestelt ze spoedig; dan is U zeker ze op tijd in huis te hebben. Enorme keuze de nieuwste letter Grotestraat 205 - Tel. 2621

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 5