Hij smult...en u wAalwijkse en LAnqstRAAtse courapt Schoenmakers tekenden gezamenlijk protest aan boterhammen metDexte smeren.Hier komen ze! Opheffing van gemeenten DRS. VAN DE LAAR BURGEMEESTER VAN BERGEN OP ZOOM. IZo zuiveralle grondstoffen van Dex margarine zijn voor 100% gepasteuriseerd. Dus Zuiver en gezond. 2 Zo versDe pakjes Dex gaan direct van de Remia-fabriek naar uw melkhandelaar. Verser kan het niet. MARGARINE 3 Zo gul met verrassingen Gratis Pasteurmerken op alle pakjes Dex margarine. Spaar ze voor waardevolle verrassingen! Vraag uw melkhandelaar om de nieuwe Remia geschenkenfolder waar 't allemaal in staat. Morgen doen. Kaatsheuvel at vtiéfMibB» t>eCAi<i$4Tit$ VRIJDAG 1 OKTOBER 1965 J WIWUDC.* 86c JAARGANG N() ?5 fi^e rcho vxn het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205. Waalwijk Tel. 04160-2621 - Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraa, 8 na,«7 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.23 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertentiesspeciaal tarief Toloofum.orlrno ^CHO' De vijf Nederlandse organisaties van schoenmakers patroonsbonden hebben zich met een gezamenlijk tele gram tot de minister van Financiën gewend. Zij zeggen hierin het te be treuren dat de bewindsman heeft be sloten de Staten-Generaal voor te stel len de omzetbelasting op schoenrepa raties weer in te voeren. De Bonden vragen de minister in overweging te nemen de voorgestelde maatregel niet door te voeren. Volgens de vijf betrokken organi saties zullen de baten uit deze belas ting, die bruto zeker beneden de vier miljoen gulden blijven, niet opwegen tegen de kosten van controle, heffing e.d. aan de belasting verbonden, ter wijl bovendien de omzetten in de schoenmakersbranche een dalende tendens vertonen. De bonden moti veren hun verzoek aan de minister door te wijzen op de aard van de schoenreparaties, die huns inziens behoort tot de eerste levensbehoeften, terwijl de minister in zijn nota duide lijk stelt dat hij deze artikelen niet wenst te belasten. ALLEEN DOOR E.E.G. ERKENDE SLACHTHUIZEN TOEGESTAAN In de toekomst zullen er in ons land alleen nog door de EEG erken de slachthuizen kunnen blijven be staan, ook als ze uitsluitend voor de binnenlandse afzet werken. De rege ring wil in samenwerking met het bedrijfsleven een plan opstellen voor een uiste verdeling van de slachthui zen over het land. Door middel van rijksvoorschotten zal de gewenste verdeling worden bevorderd. Dit bleek uit wat de veterinair hoofdinspecteur van de volksgezondheid, drs. J. M. v. d. Bom, heeft gezegd bij de opening van een nieuw, aan de EEG-richtlijn voldoend slachthuis te Holten. TWEE TILBURGSE JUWEEL- DIEVEN GEARRESTEERD De gemeentepolitie in Oss heeft in nauwe samenwerking met de politie te Tilburg twee daders ingesloten van de vorige week gepleegde juwelen- diefstal in Oss. De waarde van de gestolen sieraden, waaronder gouden horloges en ringen met briljanten, werd geschat op ongeveer f 150.000. Het zijn de 32-jarige K. v. d. E. uit Tilburg en de 22-jarige W. v. M., eveneens afkomstig uit Tilburg. Een gedeelte van de buit is terecht. De mannen hebben een gedeeltelijke be kentenis afgelegd. De recherche te Oss zet het onderzoek voort. BALLETONDERWIJS IN BRABANT BENEDEN PEIL In Noord-Brabant zijn zo'n tien duizend meisejs, die ballet beoefenen, maar helaas staat het balletanderwijs - dat overigens met de beste bedoe lingen wordt gegeven - niet op het niveau dat wij zouden wensen. Deze opmerking liet mr. R. J. J. Lambooy, voorzitter van het bestuur van 't Bra- bans Conservatorium zich ontvallen bij de opening van de nieuwe oplei ding dansvakonderwijs, welke binnen het raam van de balletacademie van 't Conservatorium te Tilburg voortaan zal worden gegeven. Er is een groot tekort - nu reeds bestaat behoefte aan 106 docenten - aan leerkrachten die muziekweten schappelijk en ballettechnisch zijn grootgebracht. Beneden de grote ri vieren was echter tot dusverre geen opleidingsmogelijkheid. Het onderwijs, zoals dit voortaan aan het Brabants Conservatorium zal worden gegeven - er hebben zich inmiddels veertig leerlingen aange meld - is verdeeld over een voorop leiding en een vakopleiding met bal letpedagogie. Het ligt in de bedoeling hieraan t.z.t. toe te voegen een oplei ding toneel, dans en choréografie. Naast de directeur van de Muziek school de heer G. A. A. Telkamp werd tot artistiek leidster benoemd mevrouw D. Vasseur uit Drunen, En gelse van geboorte met diploma van de Royal Ballet School in Londen en en'ge jaren ervaring van beroepsdan seres. De bonden zulen de minister op zo kort mogelijke termijn een gedacu- menteerde - toelichting op hun tele grafisch verzoek doen toekomen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de cijfers van het Bedrijfschap Schoenmakerij. REIMERSWAAL geen "venster" maar "poort" naar zee De Brabantse gedeputeerde P. Cop- pens -heeft de zaterdag gehouden bijeenkomst van KVP-jongeren aan gegrepen om stelling te nemen tegen een uitlating van de burgemeester van Roosendaal, de heer J. P. Godwaldt, die een paar weken geleden sceptisch sprak over het zeehavenproject in de Oosterschelde bij Bergen op Zoom (Reimerswaalplan). "Brabant wil geen venster", zei de gedeputeerde, "maar wenst een poort". De heer Coppens verklaarde dat 't zeehavenproject gezien moet worden als een verruiming van het Neder landse havenfront. Het Reimerswaal plan is een onderdeel van de wenselij ke "verbreding van de goudkust van Nederland", waaraan West-Brabant in het algemeen een belangrijke bij drage zal kunnen leveren. Gedeputeerde Coppens wees op de "heibel" rond het Reimerswaalplan om aan te tonen dat het gevaarlijk is op streekniveau zelfstandig te gaan manoeuvreren. Het provinciaal be stuur is volgens hem beter in staat om een objectief oordeel te vellen over gemeentelijke en regionale doelstel lingen, omdat het deze' op enige af stand kan bezien en kan inpassen in de totale ontwikkeling van de provin cie. Tot Burgemeester van Bergen op- Zoom is benoemd de vroegere staats secretaris van O. K. W. drs. van de Laar. Andere burgemeesterbenoemingen in Brabant zijn De huidige burgemeeseter van het bijna 9000 inwoners tellende Ouden bosch, de heer B. Funk, is benoemd tot burgemeester van Oisterwijk (ruim 12.000 inw.). Tot burgemeester van Made en Drimmelen (bijna 9000 inw.) is be noemd de heer C. W. Smits, gemeen tesecretaris van die plaats. TWEE DODEN EN VIER GEWONDEN BIJ BOTSING Bij een ernstig verkeersongeluk op de Steenbergseweg in Halsteren zijn maandagnacht twee personen gedood en vier gewond. De 21-jarige mej. G. Godderie uit Steenbergen en de even oude heer B. de Jong uit Rucphen kwamen om 't leven. Zij zaten in twee personenwagens, die met elkaar in botsing kwamen. De bestuurders van de auto's werden gewond. Een derde auto - waarvan de chauffeur, die 't ongeluk zag gebeuren, wilde afrem men - schoot van de weg af en kwam op het fietspad terecht. PIPER-SUPERCUB NEERGE STORT 2 DODEN Op enkele honderden meters af stand van de landingsstrip bij de le gerplaats Ermelo is maandagmiddag direct na de start een Piper-supercub van de Koninklijke Luchtmacht neer gestort en in brand gevlogen. Beide inzittenden van het toestel, de 24-ja- rige gehuwde bestuurder-vaandrig P. Scholten uit Den Haag en de even eens gehuwde 24-jarige reserve twee de luitenant leger-luchtwaarnemer van de Koninklijke Landmacht W. P. T. van der Molen, kwamen in de vlam men om. - De politie te Amsterdam heeft zaterdagnacht weer aardig te doen ge had met relletjes van zg. provo's. Elf raddraaiers zijn in arrest gesteld, waarbij minderjarigen. Het slot was een flinke charge met knuppel en sabel en toen was het uit! Dex is alleen verkrijgbaar by uw melkhandelaar. De minister van binnenlandse za ken, Smallenbroek, heeft te kennen gegeven dat hij plannen had, ge meenten beneden de 2000 zielen op te heffen en bij andere te voegen tot grotere gemeenschappen. Wat onze streek betreft, zou dat althans zijn: 's-Gravenmoer met 1516 inwoners. Wat dit laatste betreft, had „De Stem" een onderhoud met de bur gemeester van 's-Gravenmoer, die het zeer onwaarschijnlijk acht dat de minister met een dergelijke wet te voorschijn zal komen. Het is naar zijn mening op zich al bijzonder moeilijk een dergelijke maatregel integraal toe te passen, zegt hij. Wat zijn eigen gemeente betreft, merkt burgemeester Koopman in dit kader op, dat de situatie al heel erg moeilijk is. „In deze streek is 's-Gravenmoer een protestants- christelijke enclave", zegt hij. „Toevoegen aan een naburige ge meente zal b.v. kunnen betekenen: naar Oosterhout of Dongen, twee overwegend katholieke gemeen schappen. Wat het karakter betreft, zou zich Sprang-Capelle hiervoor beter lenen, maar dan komen de problemen als grote afstanden en zeer slechte verbindingen naar vo ren". De heer Koopman voegt er nog aan toe, dat een dergelijke, ver strekkende maatregel van de minis ter vooral zeker instemming van de gemeenten zelf en de provinciale overheid moet hebben, en daarvan is tot nu toe geen sprake. 's-Graven moer is pas de 1500 zielen gepas seerd. Burgem. Koopman hoopt, dat mocht het toch tot een dergelijke wet komen, de gemeente zo sterk gegroeid zal zijn, dat 's-Gravenmoer er buiten valt voor de wet van kracht zal worden. DE KOFFERMOORD Sinds donderdag hebben de re chercheurs van het politiebureau Leidseplein in Amsterdam, die be last zijn met de ontrafeling van het koffermoord-mysterie, weer wat hoop een spoor naar de dader in handen te hebben. Bij het dagblad Het Parool in Amsterdam is name lijk een anonieme brief bezorgd. In de envelop zat een foto van drie bij zes centimeter, waarop een hand en andere, moeilijk te onderscheiden, lichaamsdelen zijn afgebeeld. De envelop was in Amsterdam gepost. Op de envelop, met poststempel 22 september, zijn vermoedelijk met een nagelvijl Japanse karak tertekens gegrift. Een Japans jour nalist in verband met de koffer- moord in Amsterdam heeft de tekst ontcijferd. JUWELIER TE OSS RAAKTE VOOR ANDERHALVE TON KWIJT Bij een inbraak in de nacht van dinsdag op woensdag in de juwe lierswinkel van de firma P. J. den Brok-Boeijen in Oss, is (naar schat ting) voor 150.000 gulden aan gou den horloges, gouden ringen, ringen met briljanten, colliers en andere kostbare sieraden gestolen. De buit is weggenomen uit de etalages en uit de vitrines. De inbrekers zijn in de winkel binnengedrongen via een open staand tuimelraam boven de win keldeur. De opening was weliswaar gering, maar toch groot genoeg. De winkel heeft geen alarm-installatie. Kennelijk hebben de dieven op hun dooie gemak de buit uitgezocht aan de hand van de prijskaartjes aan de kostbare voorwerpen. Die van kleinere waarden hebben ze laten liggen. Alleen de kostbare sieraden waren van hun gading. VIER STEUNPUNTEN IN NOORD-BRABANT Reorganisatie VVV De indertijd door het bestuur van de A.N.V.V. ingestelde commissie voor binnenlands contact ten be hoeve van een reorganisatie van 't V.V.V.-wezen, heeft rapport uitge bracht, waarin zij onder meer als haar mening te kennen geeft dat de vestiging van een 25-tal „steunpun ten" het mogelijk moet maken over het gehele land een organisatie op te bouwen, die de binnen- en bui tenlandse toeristische propaganda en informatie naar behoren zal kun nen verrichten. Dit werd vorige week op een in het recreatieoord Eurostrand, onder de gemeente Westerhoven gehouden jaarvergadering van de provinciale V.V.V. van Noord-Brabant meege deeld door voorzitter E. P. v. Lan- schot. Hij voegde hieraan toe, dat voor Noord-Brabant vier steunpun ten worden voorgesteld, n.l. in Bre da, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Het rapport bevat ook een voor stel tot herziening van de financie ring van het V.V.V.-wezen, maar 't was de heer Van Lanschot, naar deze verklaarde, op dit moment niet mogelijk meer over de inhoud van het rapport mee te delen. POLITIE WIL LIEVERTJE- RELLEN KOP INDRUKKEN Onder leiding van de offioier van justitie mr. Hartsuiker in Amsterdam hebben justitie en politie een actie in gezet om een einde te maken aan de wekelijks terugkerende relletjes bij 't Lievertje op het Spui. Tijdens 't ver hoor van de elf aangehouden provo's zaterdagnacht op het hoofdbureau van politie zijn zondag op het parket in het paleis van justitie de dagvaar- digingen voor de jongelieden gereed gemaakt, die nog die zondag aan hen zijn betekend. Donderdagochtend, zullen zij voor de politierechter - op een extra ingelaste zitting - terecht moeten staan. De justitie heeft van een zelden ge hanteerd artikel van het wetboek van strafrecht - artikel 186 - gebruik gemaakt, dat betrekking heeft op het deelnemen aan een volksoploop (ver bod tot samenscholing). Indien men na drie keer te zijn aangemaand om zich onmiddellijk te verwijderen geen gevolg geeft aan dit bevel is men strafbaar. Dit geldt dus zowel voor de deelnemers aan de happening als de toeschouwers daarbij. Men riskeert daarbij maximaal drie maanden of een >oete van 1200 gulden. COLLECTE KANKERBESTRIJDING Het zal niet iedereen bekend zijn dat jaarlijks alleen al in Nederland ongeveer 20.000 personen sterven aan kanker of kwaadaardige gezwel len - dit is een op de vijf sterfge vallen - ,"en evenmin dat ieder jaar opnieuw omstreeks 26.000 nieuwe gevallen van kanker worden gecon stateerd. Bovengenoemde cijfers tonen dui delijk aan, dat het ieders plicht is om alles te doen wat mogelijk is om de volksziekte kanker, met alle ter be schikking staande middelen te bestrij den. Dit is echter een zeer kostbare zaak, waarvoor miljoenen nodig zijn. Om het wetenschappelijk kanker onderzoek te kunnen blijven voort zetten, wordt weer een dringend be roep gedaan op de plaatselijke bevol king het werk van het Nederlands Kankerinstituut van het "Koningin Wilhelmina Fonds" zo goed mogelijk te steunen door de collecte, welke de ze week van maandag tot zaterdag wordt gehouden, ruim te gedenken. Huis aan huis zijn daartoe in de af gelopen week zakjes verspreid, welke door een dertigtal dames-collectanten worden opgehaald. Het werk van de ze laatsten zal zeer worden vergemak kelijkt als iedereen deze zakjes ge reed heeft liggen. - 3000 Zigeuners hebben een reis gemaakt naar Rome, om Z.H. de Paus te begroeten in een kamp buiten de stad, waar Z.H. een H. Mis voor hen opdroeg. Door het zeer slechte weer en 't weinig toezien der grote politie macht ging soms veel van de sfeer verloren, al was de ontvangst zeer en thousiast.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 5