wAAlwijkse en LangstRMtse couraïu Sport- en expositiehal (f. 372.000) enthousiast ontvangen 1 Waalwijkse raad beslistBij verkoop van grond gelijke monniken, gelijke kappen Aankoop van Thalia f. 153.800,- Sport- en expositiehal zal in grote behoefte voorzien Thalia gekocht voor f 153.800 Niet veel problemen Magnetisch verkeersbord Hoe men goedkoop reizen kan I Damesmode Tilburg MAANDAG 4 OKTOBER 1965 86e JAARGANG No. 76 uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 vad het Zuióen Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Bureaux Grotestraat 205, Waalwük Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - Telegram-adres „ECHO De openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, donder dagavond gehouden, heeft ruim drie uur in beslag genomen. Er was dan ook een agenda af te handeten van ruim 40 punten, en enkele daar van kregen bijzondere aandacht van de raadsleden; we hebben ze al ge noemd in de aanhef. Er bestond ook nogal publieke belangstelling voor deze vergadering in het kader van de lessen staatsinrichting woonden de leerlingen van een eindexamenklas van de r.k. Meisjes-Ulo "Maria- Koningin" de beraadslagingen (gedeeltelijk) bij. Met 37 van de 39 voorstellen van Burgemeester en Wethouders kon den de raadsleden zich verenigen, met twee niet. Deze voorstelten had den betrekking op verkoop van grond in het uitbreidingsplan "Bunga low- en Villapark Meerdijk". De agenda bevatte drie voorstellen met betrekking tot verkoop van grond in 't uitbreidingsplan "Bungalow- en Villapark Meerdijk", te weten aan A. J. van de Ven, een perceel met een oppervlakte van ongeveer 1520 m2 tegen de prijs van f 42.000, -een prijs van ongeveer f 35.- per m2; aan J. Schuwer, een terrein van 1850 m2 tegen de prijs van f 35.000, - hetgeen neerkomt op ongev. f 19.50 per m2, en aan drs. W. G. A. Smits een perceel van ongeveer 1000 m2 voor de prijs van f 25.00, -dus precies f 25. - per meter. In de vergadering van 30 juli 1964 had de raad in principe besloten tot verkoop van bouwterrein aan J. Schu wer, en op 28 januari 1965 aan W. G. A. Smits, tegen een prijs, welke achteraf conform de exploitatie-opzet die dezer dagen gereed is gekomen, zou worden bepaald. Het was voor de raadsleden onmogelijk accoord te gaan met deze, zoals de heer Van En gelen het noemde, willekeurige prijs vaststelling. De heer Van Engelen vroeg zich af, waarom hier geen uni forme lijn te trekken viel m.b.t. de prijs. Uit de exploitatie-opzet blijkt een prijs van f 35, - per m2 reëel te zijn, hij ging daar dus mee accoord. Maar die andere prijzen vond hij on aanvaardbaar. De heer van Eijl was het roerend met de heer Van Engelen eens. Hij vond bovendien dat de ad- spirant-kopers in kwestie toch al be voordeeld waren door het feit, dat zij een perceel konden uitzoeken en kregen, terwijl tientallen anderen, die ook graag willen bouwen in dit ge bied, jaren moeten wachten, voor ze ook maar de kans krijgen iets te kie zen. Ook de heer Van Mosselveld kon een en ander niet rijmen. De voorzitter deelde naar aanlei ding van 'n opmerking van dhr. v. Eijl mede, dat degenen, die destijds te kennen hebben gegeven belangstelling te hebben voor de bouw van een wo ning in 't plan Meerdijk, bericht heb ben ontvangen, dat zij binnenkort door de directeur v. gemeentewerken zullen worden opgeroepen voor een nader gesprek, zulks in de volgorde, waarop zij zijn geplaatst op de lijst van gegadigden, welke door het ge meentebestuur is aangehouden. Aan het verzoek van de heer Van Enge len om de raad een exemplaar te ver schaffen van de zo pas gereed geko men exploitatie-opzet, zal het college van B. en W. graag voldoen. Wethouder Van Heeswijk zei naar aanleiding van de grondverkoop aan J. Schuwer, dat deze er een stuk bij heeft moeten nemen, een stuk van ca. 1200 m2, dat voor de gemeente min der bruikbaar was geworden door de wijze van verkaveling. Wethouder Van Heeswijk vond het moreel ver antwoord, als de reeds aangegeven prijs werd bedongen. Er zijn verwach tingen gewekt, die betrekking hadden op een lagere prijs. De heer Van Eijl stelde zeer na drukkelijk, dat de grond pas op dit moment ter beschikking komt. De raad is zowel de heer Schuwer als de heer Smits ter wille geweest, en daar voor zouden wij ze moeten belonen ook. Gelijke monniken, gelijke kap pen. Als de heer Schuwer die 1200 m2 tegen een lagere prijs dan f 35.- kan worden verkocht, accoord. Wat er ook gebeurd is, de raad heeft zijn fiat te geven, voordien kan iedereen beloven wat hij wil en verwachten wat hij wil, deze beloften en verwach tingen leggen de raad geen enkele verplichting op, zelfs geen morele. De heer Dercksen was het met de zienswijze van de heer Van Eijl vol komen eens, evenals de heer Van En gelen. De voorzitter stelde nog eens duidelijk dat met betrokkene over de prijs niet was gesproken. Het voor stel van verkoop aan Van der Ven werd z.h.s. goedgekeurd, voor de beide andere voorstellen wensten en kele raadsleden stemming. Ze werden resp. met 11 tegen 5 en met 10 tegen 6 stemmen verworpen. Tegen stem den de heren Van Engelen, Van den Broek, Duijvelaar, Van Loon, Van Mosselveld, Dercksen, Van Eijl, Brouwer, Westenburger, Van Seters en Kemperman. Bij het voorstel-Smits schaarde de heer Brouwer zich aan de kant van de voorstemmers. Het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet van f 372.000.- voor de bouw van een sport- en expo sitiehal aan de Taxandriaweg, werd door het merendeel der raadsleden hartelijk toegejuicht. Maar er scho len toch enkele addertjes onder het gras, die overigens door het college van B. en W. vakkundig onschadelijk werden gemaakt. De zorg van de heer Kemperman voor het feit, dat de urgentie-verkla ring voor de bouw van een gymna stieklokaal voor de openbare lagere school, was ongegrond, aldus de voor zitter. De sporthal ressorteert onder het ministerie van Volkshuisvesting, de gymzaal onder Onderwijs en Cul tuur. Er zal ook geen afbreuk worden gedaan aan de investeringscapaciteit. Er is een volledig sluitende exploi tatie-opzet, aldus de voorzitter op vragen van de heer Van Engelen. Ongeschikt voor schoolgymnastiek? De heer Van Eijl had zich uitvoe rig laten inlichten door een 6-tal gym nastiekleraren over de mogelijkheid van, c.q. wenselijkheid tot het geven van gymnastiek met een klas in een hal van dergelijke afmetingen. Men was unaniem van oordeel, dat dit niet mogelijk was, zeker voor niet-vakleer- krachten. Ook de consulent voor lich. opvoeding zou een dergelijke hal niet goedkeuren voor het geven van gymnastiekonderwijs. De heer Van Eijl vond bovendien, dat het gebouw beter geplaatst kon worden in de buurt van de sportvel den, omdat dat meer centraal zou zijn. De heer Dercksen informeerde naar de realiteit van de exploitatie-opzet. De voorzitter toonde aan, dat die wer kelijk zeer reeel was. De voorzitter maakte zich maar weinig zorgen over het feit, dat er al of niet gymnastiek onderwijs gegeven kon worden in een dergelijke hal. Als het waar is wat de heer Van Eijl zegt, dan is geen enkele sporthal geschikt voor gymnastiek onderwijs. Als een vakleerkracht er wel les zal kunnen geven, dan is het zaak er voor te zorgen, dat het gym nastiekonderwijs in Waalwijk zoveel mogelijk door vakleerkrachten wordt gegeven. Wat de plaats betreft. B. en W. hebben overwogen, dat op het terrein aan de Taxandriaweg uitbreiding van de hal op een eenvoudige manier mo gelijk is, dat er volop parkeergelegen heid is, dat het terrein aan de Taxan driaweg bestemd was voor openbare gebouwen, en dat er binnen afzien bare tijd in de buurt van de sportvel- ken een gymnastieklokaal zal zijn. Nog eens sprekend over de cijfers van de exploitaite-opzet, zei de voor zitter, dat 't particulier initiatief on getwijfeld een betekenende belang stelling aan de dag zal leggen voor de hal. Er zal op velerlei terrein gebruik van gemaakt worden, en hij was van mening, dat door de evenementen, die in de hal zullen worden georgani seerd, de naam van Waalwijk weer een nieuwe klank zal krijgen. Voor de sportbeoefening vond de voorzitter de hal van onschatbare waarde. Alleen ten behoeve van de sportveld-oefening zal het verant woord zijn deze hal te bouwen. Ze zal op het terrein van de sport in een grote behoefte voorzien. De heren Meijs, Brouwer, Van Se ters en Van Mosselveld betuigden nog hun hartelijke instemming met het voorstel. Wanneer kan de hal er staan, vroeg de heer Van Mosselveld. De voorzitter zei, dat B. en W. enigs zins verzekerd zijn van een snelle goedkeuring door G.S. en van een snelle rijksgoedkeuring; de bouw zal ca. 3 maanden in beslag nemen. De gemeenteraad had ook enige moeilijkheden bij de aankoop van Café Thalia van de heer M. v. Bracht. De heer Brouwer zei enige zaken te willen bespreken, die beter ge schikt waren voor een besloten ver gadering. Raadslid Van Seters vond het be drag aan de hoge kant en wilde weten wat nu precies de plannen zijn met het aan te kopen pand. De heer Duyvelaar meende te we ten, dat het College van B. en W. za ken aangaande het taxatierapport lie ver in besloten dan in openbare raads vergaderingen aan de orde stelt. De heer Van Engelen sprak als zijn mening uit dat juist financiële za ken in de openbaarheid dienen te worden behandeld. Natuurlijk kunnen er wel zaken in de persoonlijke sfeer liggen, die niet voor openbare behan deling in aanmerking komen. Hij vond de prijs aan de hoge kant. De gemeente koopt dit pand mis schien wel graag, zo betoogde hij, maar aan de andere kant vèrkoopt Van Bracht even graag. De heer Van Engelen keerde zich vooral tegen het taxatierapport, dat op basis van een nieuw te bouwen zaak was opgesteld. Bij agrarische bedrijven achtte hij dat wel juist, ook wanneer de bedrijven niet werden voortgezet. In dit geval vond hij deze prijsbepaling niet juist. De heer Van Engelen pleitte er ten slotte voor aan de zijde van de Sta tionsstraat geen kantoorruimte te bouwen, maar het winkelbestand te continueren. De heer Van Mosselveld wilde we ten wat er in eerste instantie met de zaal zal gebeuren, die direct ter be schikking van de gemeente komt. Ook hij stelde hoge eisen aan de bebou wing op de hoek van de Stationsstr. De heer Brouwer was eveneens van mening, dat de prijs erg hoog was. ,,We roepen ook geen hoera over de prijs", aldus wethouder Van Hees wijk, "maar het zwaartepunt ligt bij de belangen van de bedrijven". De wethouder zag er geen bezwa ren in, dat het texatierapport op de zelfde wijze van nieuwbouw uitging als bij agrarische bedrijven het geval is. De heer Duyvelaar berekende, dat inclusief de overschrijvingskosten de grond na afbraak van de opstallen de gemeente ruim 250 gulden per vierk. meter gaat kosten. De heer Duyvelaar wilde niet beweren, dat de grond dat niet waard is, maar hij kwam dan wel in moeilijkheden met het taxatierap port, dat voor grond "op een verge lijkbare stand" 50 gulden per meter calculeert. Spreker had bovendien bezwaren tegen de opbouw van het taxatierapport. De heer Van Engelen betoogde, dat de handelswaarde van het betrokken object niet zo hoog is als de gemeen te bereid is te betalen. De onderhandelaren van de ge meente zijn niet prudent genoeg op getreden. Wethouder Van Heeswijk zei de cijfers van de taxatiecommisie niet te willen aantasten. Overigens gaf hij toe het zelf niet voor dit bedrag te willen kopen. "Maar ik heb er ook geen belang bij." In tegenstelling tot de gemeente, die de ruimte nodig heeft voor de be drijven. Burgemeester Teijssen betoogde, dat de gebouwen toch een huurwaar de en goodwill hadden. De koop mag dan ook niet op basis van afbraak worden bekeken. Wat betreft de stedebouwkundige aspecten zei de voorzitter, dat zeker met de omgeving rekening zou wor den gehouden. Overigens hebben de bedrijven het deel van het pand aan de Stationsstraat niet nodig. De ge meenteraad zal tenslotte zelf over de bestemming daarvan het laatste woord hebben. De heer Kemperman zag liever een koopprijs op basis van de reële waar de met b.v. een opslag van f 15.000. De heer Van Seters verzuchtte: "was de brandweer maar niet zo ac tief geweest". Na een kort besloten beraad be sloot de gemeenteraad tot aankoop van het onderhavige pand voor een bedrag van 153.800 gulden. De heer Van Engelen stemde daar tegen, terwijl de heer Duyvelaar liet aantekenen bezwaren te hebben tegen de opbouw van het taxatie-rapport. De overige agendapunten leverden niet veel problemen meer op. De commissie van advies woon- ruimtewet werd in haar geheel her kozen. De commissie zal het komende jaar dan ook bestaan uit de volgende le den G. A. Duyvelaar, voorzitter, P. J. M. van Engelen, M. Faro, F. Kem perman, A. G. Meijs, C. A. van Mos selveld en A. J. van Seters. De raad besloot tot de bouw van een dertiental woningwetwoningen ten behoeve van repatrianten. Een van de woningen van het oorspronke lijke contingent van 15 was bestemd voor de sluiswachterswoning in het havengebied. Een tweede was aan de gemeente Sprang-Capelle ter beschik king gesteld. De heer Van Mosselveld vroeg naar aanleiding hiervan of de raad niet van deze overdracht in kennis had moeten worden gesteld. De heer Van Engelen betoogde, dat formeel de bevoegdheid terzake wel bij het College van B. en W. berustte, maar dat de gemeenteraad toch wel een beslissende stem diende te heb ben. Burgemeester Teijssen stemde er in toe de gemeenteraad in de toe komst van deze besluiten op de hoog te te stellen. Overigens was het in dit geval logisch, dat de betrokken woning aar de gemeente Sprang-Capelle was toe gevallen, omdat die gemeente ook voor een huisvesting had gezorgd. Bij de medewerkingen inzake het onderwijs maakte de heer Van Loon bij de aanschaf van een electrische dweilmachine t.b.v. de Teresiaschool de opmerking, dat deze post door de school uit de onderhoudspost betaald moet worden. Burgemeester Teijssen gaf de heer WAAR DIE WIL "GEEN BOK SCHIETEN". DAAROM '5 Hij IN ONZE ZAAK OM EEN KEUS TE DOEN UIT ONZE KOllEKTI^. Markt Waalwijk HMlOSiU! r, <*.*J Van Loon toe, dat op zijn minst spra ke was van een grensgeval. De heer Van Eijl zei, dat de in specteur zich bepaald vergist moest hebben. Hij begreep diens royaliteit niet. Bij een der grondtransacties wens te de heer Van Engelen een transac tie met een in Brussel wonende ver koper met de Nederlandse straat naam. Burgemeester Teijssen veranderde het concept-besluit overeenkomstig de wens van de heer Van Engelen. In een der vorige raadsvergaderin gen was de raad niet akkoord gegaan met het negatieve advies van de in specteur L.O. inzake de aanschaf van een magnetisch instructiebord voor verkeersonderwijs aan de Nuts' Ulo. B. en W. zegde toen toe advies van de ANWB te vragen. Dat advies is positief uitgevallen, zodat de gemeenteraad thans kon be sluiten het benodigde bedrag ter be schikking te stellen. Heuvelstraat M - Telefoon 268S2 Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES ZAKDOEKJES VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Een omvangrijk onderzoek van de Rotterdamse politie heeft een respectabele serie oplichtingen aan het licht gebracht, die dit jaar zijn gepleegd door een 24-jarige Rot terdamse vrouw, moeder van twee kinderen. De vrouw, Leorine P. G. van der H. werd vorige week al aangehouden door de marechaussee ir. Venlo, toen zij met een vriend, de 43-jarige chauffeur Tjakko B. terugkeerde van een buitenlandse reis, die was betaald met de reve nuen van de serie oplichtingen, die zij eerder had gepleed. Het tweetal is inmiddels voor de officier van justitie geleid, tr Het onderzoek naar het doen en laten van de vrouw bracht aan het licht dat de vrouw in een bagage- kluis van het Centraal Station een tas had opgeborgen, waarin de spaarboekjes van haar pleegouders zaten. Door valse machtigingen had zij in de afgelopen jaren een be drag van ongeveer 5000.van de boekjes laten afschrijven. Dit geld maakte Leorine goeddeels op aan doelloze taxiritten. Naarmate het onderzoek vorder de werd de Rotterdamse grond haar te heet onder de voeten. Zij ver liet de Maasstad plotseling. Man en kinderen (twee en een half jaar en een half jaar) bleven achter. Tij dens haar vlucht uit Rotterdam maakte zij kennis met Tjakko B., die de huishoudelijke haard ook had verlaten. In de auto van de chauffeur trokken ze samen naar België en Luxemburg. Toen het geld op was verscheen het tweetal weer in Nederland, echter alleen maar om wat geld van kennissen te „lenen". De twee vertrokken schielijk naar Zwitserland, waar zij in korte tijd het geleende geld opmaakten. Leorine van der H. en Tjakka B. kwamen daarna opnieuw Nederland binnen. Kennissen van een pleeg moeder van de vrouw een be jaard echtpaar uit Boskoop ver schaften het tweetal 1850.van hun spearcentjes. Dit geld kwam los nadat Leorine een droef verhaal had verteld over haar pleegmoeder, die in Zwitserland ernstig ziek lag en geld nodig had. De 1850. werd geïnvesteerd in een reis naar de Scandinavische landen en Duits land. Toen ook dat geld op was en de kennissenkring, die geld kon fourneren uitgeput was, begon de vrouw haar reisgezel maar op te lichten. Ze vertelde de chauffeur dat haar baas in Oost-Berlijn was gearres teerd. Er was geld nodig om hem met behulp van een advocaat vrij te krijgen. De man beleende na dit verhaal zijn auto bij een financie ringsmaatschappij. Hij kreeg ƒ2000, waarvoor hij een schuldbekentenis tekende. De twee togen vervolgens op weg naar Berlijn om de baas op te halen. Onderweg had Leorine 'n telefoongesprek met Berlijn, zodat zij haar reisgezel kon meedelen dat de gevangene inmiddels was vrijgekomen en het geld niet meer nodig had De rest van de 2000. werd opgemaakt in Griekenland en Karinthië. Toen het tweetal van deze trip terugkeerde werd het aangehouden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1