caballero VLIJMEN PROGNOSES Nog slechts enkele dagen duurt STASSAR's uitverkoop! STASSAR BROEKENWEEK 1 k "JekÊmha Jos van de Ven I VOOR DE KLEINE MAN van de clubs w.s.c. GOUD KLOKKEN Nu kopsn bi] STASSAR STASSAR's uitverkoop ^-wat? MAGAZIJNBEDIENDE KNIKKER- BOCKERS Tuerlings- van Mierlo bij JOS VAN DE VEN Pantalons Pantalons Pantalons 18 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 22 OKT. 1965 18 anders dan andere Loon op Zand Waspik Nieuwkuijk Sprang-Capelle Sprang Capelle R.K.C. R.W.B. Baardwijk D.E.S.K. SaSaCn Wit-Zwart H.N.C. bespaart U tientjes! Stationsstraat 67, Waalwijk kolen- gasfornuis Dekkleden huur- dekkleden Het laatste nieuws PE ECHO van het Zuiden Profiteer nu van deze reclame bij: GROTESTRAAT 1 78 WAALWIJK 3 kalfvaarzen Koop uw haard of kachel bij de smid! JOS. VAN HEUST Gevraagd Kaper's „De Zon" Kaatsheuvel De teraardebestelling vond plaats op de begraafplaats van de St. Lam- bertusparochie. Als slippendragers fungeerden ambtenaren van de gemeente Dru- nen, terwijl ook het voltallige Col lege van B. en W., leden van de gemeenteraad en gemeenteambte naren de overledene naar zijn laat ste rustplaats vergezelden. Aanwezig waren eveneens de le den van de rijkspolitiepost Drunen en collegae directeuren gemeente werken van gemeenten in de omge ving. CONSTANTE KWALITEIT - 25 STUKS f 1.25 DOKTERSDIENST Het weekend zaterdag 23 en zondag 24 oktober a.s. zal de doktersdienst worden waargenomen door dokter de Vries, van Rijckevorselstraat 6, tel. 04166-250. HANDBAL Meisjesadsp. Tachos - Uno Animo. Jongensadmsp. DESK Uno Animo. Dames sen. Uno Animo - EVV 2. Heren sen. Uno Animo - Were Di 2. STICHTING JEUGDBELANGEN De Stichting Jeugdbelangen heeft met succes de gymnastiek voor de jongeren ge lanceerd en de oefeningen zijn in volle gang. Thans bestaat de gelegenheid voor dames boven de 21 jaar om zich voor gymnastiek te laten inschrijven. Deze lessen zullen zijn op maandag van 9—10 uur. Opgave kan worden ingewacht bij mevr. Vinken, Thijs- manstraat 9. De gym-lessen voor meisjes van 15 tot 21 jaar zijn maandag j.l. reeds begonnen. NEDERLAND EN ORANJE IN ACTIE VOOR HARMONIE. De Waspikse gemeenschap is zich aan 't opmaken om de harmonie zondagavond uit bundig te fêteren, indien 't korps erin mag slagen op het concours te Kaatsheuvel naar de hoogste trap, de vaandelafdeling te pro moveren. Het klinkt voor sommigen mis schien een beetje voorbarig, maar eventua liteiten als deze moeten nu eenmaal tevoren onder ogen worden gezien. En bovendien, gezien de prestaties van het korps tijdens de laatste repetities kunnen er momenteel ook topprestaties worden geleverd. Hoe dan ook, als directeur Chr. Kuijten zijn harmonie naar de vaandelafdeling brengt, zal Nederland en Oranje leiding ge ven aan het volgende feestprogramma 19 uur Korte wandeling van 't korps door het dorp; 19.30 uur: Officiële huldiging op het plein voor het gemeentehuis; 20.30 uur Receptie in de zaal van hotel van Helvert. DUINTOCHT GESLAAGD De duintocht door de Drunense duinen kan geslaagd genoemd worden; zelfs buiten Vlijmen was er belangstelling. Het weer was zeer gunstig, evenals de stemming. De heer Verdonk uit Vlijmen sprak na afloop van de tocht de wandelaars toe en gaf de verzekering dat de Duintocht in de toe komst herhaald zal worden. TONEELVER. UTILE DULCE Het toneelstuk: Een hete zomeravond, kan niet doorgaan, wegens ziekte van en kele spelers. Dit gaf aanleiding aan de nieu we regisseur van Utile Dulci de heer van Nimwegen uit Tilburg, om 'n jonge toneel- kern op te bouwen. Enkele bijeenkomsten zijn reeds gehouden. Dinsdag 26 oktober zal de laatste contactavond plaats vinden in de Bejaardensoos aan de Julianastraat, aan vang 20.30 uur. De regisseur is hoopvol dat het plan zal slagen en een jonge kem aan Utile Dulce zal kunnen worden toegevoegd. CARNAVAL KNOTWILGENDAM Vrijdag 22-10-'65 zal een vergadering worden gehouden van de Vlijmense Carna valsverenigingen met de Raad van Elf en de Prins en gevolg, in de zaal van B. Verbunt op het Plein. Het voornaamste punt van de agenda is bespreking 11-11-avond. CARNAVALSSCHLAGER 1966 Op zaterdag 13 nov. zullen de carnavals verenigingen strijden om de carnavalsschla ger 1966 in café Het Centrum. De voor waarde waaronder kan worden deelgenomen zijn: 1. Per deelnemende groep of persoon mogen max. 2 schlagers ten gehore worden gebracht; 2. De betreffende schlagers mo gen ten hoogste twee coupletten met refrein bevatten; 3. Voor begeleiding moet iedere groep zelf zorgen; 4. De jury wordt ge vormd door de deelnemende groepen zelf; bij de groep die optreedt mag het eigen ju rylid niet mee beoordelen.; 5. Bij de beoor deling wordt gelet op rythme, maattempo, melodie, vlotheid en tekst; 6. Voor de win naar wordt een prijs beschikbaar gesteld, een wisselbeker, thans in het bezit van de groep Nooit Gedacht. De muzikale omlijs ting van de avond berust bij de Expersie- stekers. BUURTVER. ONZE DRIEKLEUR Zaterdag 23 oktober zal de Buurtvereni ging Onze Driekleur haar 20-jarig bestaan vieren; tevens is de voorzitter de heer van Overdijk 20 jaar als zodanig in functie. De dag zal zaterdag beginnen met om 9 uur een H. Mis, waarna koffietafel in café Het Centrum. Van 14 tot 16 uur zal een receptie worden gehouden, waarna een feest avond. Proficiat Driekleur. VOETBAL Longa - Vlijmense Boys Zondag spelen de Vlijmense Boys een uit wedstrijd tegen Longe te Tilburg, 'n ploeg die als leider in de 2e klasse goed voor de dag komt. Daarom zal het voor de Boys een zware uitwedstrijd zijn, maar gezien 't succes tegen Bladella, zullen zij zondag moe ten bewijzen dat het geen uitschieter is ge weest, want als zondag tegen Longa succes behaald wordt, staan zij weer bij de kop lopers. Boys, allen dezelfde wilskracht als tegen Bladella, dan is in Tilburg succes mo gelijk en supporters, allen zondag in Tilburg present om uw favorieten aan te moedigen. Aanvang half drie. BILJARTEN Uitslagen van de Vlijmense Biljartvereni gingen district Den Bosch: klasse C I poule A, Altijd Cadre-OBK 7-2; poule B, Poe delvrees-W. v. Vught 2-7, klasse C II poule B, DVK-OBK 7-2; H. v. Brabant - NAO 7-2; klasse C III poule A, OBK - Overband 4-5; H. v. Brabant Poedel vrees 2 2-2; klasse C IV, poule A, NAO 2 - Sportcentrum 7-2. a Programma voor de volgende week Klasse C I poule A: St. Joris-OBK, poule B, Poedelvrees - H. v. Brabant; kl. C II, poule B, Rust wat-OBK 2: DVK- NAO I; klasse C III, poule A, OBK 3 - Poedelvrees 2; klasse C IV, poule A, NAO 2 - Schuttershof. WIELRENNEN Prestaties van de leden van de Zwaluw, klassement van de Brabantse wedstrijden: 1 M v d Lee Drunen 153 pt.; 26 Gerrit Hairwasser Den Dungcn; 28 Piet Deenen Vlijmen en 35 M v Vught Vlijmen; 50 Henk v Vught Boxtel. ABT VAN MARIËNKROON 50 JAAR MONNIK De abt van het Cisterciënser-klooster Mariënkroon herdacht zondag j.l. zijn gou den professiefeest. Omdat de jubilaris op 't ogenblik in Rome zit, waar hij als Con cilievader deelneemt aan het Vaticaans Concilie, zal de herdenking van dit jubileum tot nader te bepalen datum worden uitge steld. 1 I Abt Johannes van Engelen werd in 1897 geboren in Haarsteeg. In 1914 trad hij in bij de Cisterciënsers en in 1915 deed hij zijn professie. Te Versailles werd hij priester gewijd in 1923. Toen het klooster Mariën kroon in 1924 een zelfstandige priorij werd, werd van Engelen de eerste prior. Bij de verheffing van het klooster tot Abdij in 1957 werd hij als eerste abt. Als abt-praeses van de Belgische provincie van de Cisterciën sers, waartoe Mariënkroon behoort, werd hij door paus Johannes XXIII uitgenodigd deel te nemen aan de viering van het Con cilie. De hoogwaardige heer, die in zijn ab dij filosofie en moraal theologie doceerde, is in Nieuwkuijk bekend en geliefd als een bescheiden man, die een afkeer heeft van groot ceremonieel, maar op hartelijke wijze eenieder voor zich weet in te nemen. Ook door zijn bijna spreekwoordelijk gevoel voor humor, neemt dom. Johannes van Engelen in de Nieuwkuijkse gemeenschap een mar kante plaats in en ver daarbuiten. WINTERSERIE "ER OP UIT". Door de wandelsportvereniging "Er op uit" worden ook deze winter weer de win- tcrserie-wandeltochten gehouden, waarvan a.s. zaterdag de eerste tocht wordt gehou den. Iedereen vanaf de leeftijd van 8 jaar kan aan deze tochten deelnemen. Kinderen tot 12 jaar mogen uitsluitend 10 km wandelen, terwijl de overige deelne mers de te wandelen afstand kunnen kiezen uit 10 of 25 km. Gestart wordt bij café Kuis (voorheen H. van Veen) vanaf 1 uur n.m. Het inschrijf geld is 50 cent per persoon per tocht. In to taal worden 6 tochten gehouden, waarvan er 5 volbracht moeten worden om een herin nering te ontvangen. VERKOOPDAGEN De Vrouwenvereniging der Ned. Herv. Kerk aan de Loonsedijk. houdt vrijdag en zaterdag, 29 en 30 oktober, de jaarlijkse verkoopdagen in de Chr. School aldaar. De verkoopdagen zijn zowel 's middags als in de avonduren. De dames hebben een uitge breide handwerkstand ingericht, terwijl er voor de jeugd enkele attracties zijn opge steld. DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag en zondag zal de dok tersdienst worden waargenomen door dokter H. Winkelman, tel. 04167-2350. KERKDIENSTEN ZONDAG 24 OKTOBER1965 Ned. Herv. Kerk 9.30 uur en 2.30 uur Ds. P. Bos. Geref. Kerk 9.30 uur en 4.30 uur Ds. J. Tevel van Zwijndrecht-Groote Lindt. OVERDRACHT NIEUWE INSTRU MENTEN HARMONIE MARIJKE A.s. Maandagavond 8 uur zal in de zaal van de Chr. Volksbond de officiële over dracht van de nieuwe instrumenten aan de Harmonie Marijke plaats vinden. DOKTERSDIENST De doktersdienst zal gedurende het week einde worden waargenomen door dokter Gerlach, tel. 350. WELKOMSTDIENST. Zondagavond 24 oktober om 8 uur hoopt in de Geref. Kerk aan het Bruggetje voor te gaan in een korte welkomstdienst de bekende studenten-predikant van Wagenin- gen. Ds. H. Volten, die zal mediteren over "God zet de schaakstukken". Het zangkoor "Looft den Heer" uit Sprang onder leiding van de heer Christ uit Tilburg verleent zijn medewerking. Ieder is van harte welkom. jRTjT MIDDELBURG—RKC Na een week van gedwongen rust treden de geel-blauwen a.s. zondag aan in Middelburg tegen de club van die naam. We kennen deze Zeeuwen van vorig seizoen als een hardwerkende maar tevens behoor lijk spelende ploeg. Het zal dus voor de Waalwijkers niet meevallen om op de zware Zeeuwse klei tot suc ces te komen en zeker niet daar we nog steeds met invallers moeten aantreden. We beginnen echter in het hoekje terecht te komen waar de klappen vallen. Jongens doe zondag dus je uiterste best om uit dit hoekje te geraken. Werk alle maal voor al wat je waard bent dan is het niet uitgesloten dat jul lie in de Zeeuwse hoofdstad voor een verrassing zullen zorgen. Geel- blauwen zondag allen dus je beste beentje voor en laat de supporters die deze verre reis meemaken jui chen. We hopen dat tot na het laatste fluitsignaal van dhr. Ver steeg, die deze wedstrijd leidt, 2 of minstens 1 puntje rijker de te rugreis naar Waalwijk kunnen aan vaarden. A.s. zondag gaat RWB naar Gel drop om de club van die naam daar te gaan bekampen. Voor RWB is dit een bzheel on bekende tegenstander. Gezien de resultaten van Geldrop zal het voor RWB een zware wedstrijd worden. Als RWB de vorm van de eerste 4 competitie-wedstrijden weer te pak ken kan krijgen, dan zien wij de wedstrijd van a.s. zondag tegen Gel drop met vertrouwen tegemoet. RWB-ers, geef je voor de volle hon derd procent, wij rekenen op jul lie!! De wedstrijd staat onder leiding van de heer J. A. Gerlings uit Val- kenswaard. BAARDWIJK—GUDOK Baardwijk treedt zondag aan te gen een oude bekende vereniging uit Tilburg Gudok. Het vorige sei zoen gepromoveerde Tilburgse team doet het in de derde klasse nog lang niet best. Zij sluiten dan- ook de ranglijst. Uiteraard zullen de Tilburgers iedere week opnieuw trachten een oplossing te vinden voor de benarde situatie, waarin zij momenteel verkeren. Immers 2 clubs zullen dit jaar weer moeten degraderen. Als er bij Gudok niet gauw iets gaat veranderen, zal het verblijf van deze vereniging in de derde klasse niet langer dan een jaar mogen duren. Daarom moeten de Baard wij kers er op rekenen a.s. zondag een zeer strijdbare tegen stander te ontmoeten. Hoewel de laatste competitiewedstrijd van Baardwijk in een zege werd omge zet, zijn de prestaties van de geel zwarten tot op heden nog maar van middelmatig gehalte. In de thuis wedstrijden andere seizoen de meest winstgevende wedstrijden werd helemaal nog geen enkel winstpunt geboekt. Wij hopen dat hier a.s. zondag eindelijk eens ver andering in zal komen. Indien de spelers van Baardwijk dit ook ho pen, moet er toch gewonnen wor den. In ieder geval succes. Na een week gerust te hebben vervolgden de WSC-ers wederom hun program, en direct is het raak, een streekderby tegen WSC is niet zomaar een wedstrijd, dat weten we uit verleden. Zondag a.s. is RKDVC de tegen partij, rivaliteit spreekt vanzelf 'n woordje mee, en van WSC op eigen terrein te winnen is voor de Dru- nenaren altijd een puzzle geweest, al was iedere wedstrijd een dubbel tje op z'n kant wie de winnaar was. Enfin iets dergelijks staat beide ploegen zondag a.s. weer te wach ten, en ook nu weer zal het denk beeldige dubbeltje van de partij zijn. Wij hopen dat de heer J. Suis- kens geen al te moeilijke wedstrijd heeft, als hij om 2.30 aantreden blaast. Zondag komt Helmond op bezoek, de club die onlangs deelnam aan het kampioenschap van Nederland. Helmond zal zeer serieus trachten de Dessers de eerste nederlaag toe te brengen, omdat de afstand nu reeds vier punten bedraagt. De Dessers zijn zondag alleen aan de leiding gekomen, nu Mid delburg tegen Boxtel niet verder kwam dan een puntenverdeling. Helmond verloor de eerste thuis wedstrijd tegen SSC, speelde gelijk bij TOP en thuis tegen Middelburg en De Valk, terwijl ze bij Boxtel wonnen, zodat Helmond wel 'n be hoorlijk zwaar programma ver werkt heeft. De Dessers zullen nu moeten to nen dat zij niet bij verrassing op de eerste plaats gekomen zijn, maar dat zij ook 'n zeer sterke eerste klasser partij kunnen geven. Dat dit niet zo maar zal lukken, zal ie dere voetbalkenner bekend zijn, en vooral de Dessers zullen hiervan doordrongen moeten zijn. Werken van de eerste tot en met de laatste seconde zal zondag een eerste ver eiste zijn. Als nu elke speler erop uit is om met snelle open aanvallen gevaar te stichten, dan kunnen we 'n zeer interessante ontmoeting verwach ten. Het talrijke publiek raden we aan vroeg aanwezig te zijn. Er wordt op gewezen, dat niemand binnen de omrastering mag komen, dit volgens instructies van de KNVB van deze week. Des-supporters, moedigt Uw fa vorieten weer op de juiste manier aan. S.S.C. '55—S.H.O. A.s. zaterdagmiddag speelt SSC '55 op haar terrein aan de Koesteeg tegen V.V. SHO uit Oud Beijer- lar.d. SHO is voor SSC geen geheel onbekende. Men heeft deze vereni ging echter toch slechts eenmaal ontmoet nl. in een wedstrijd voor de beker-competitie. Destijds wis ten de Vrijhoevenaren een over winning te behalen. Dit zegt ech ter niets van het resultaat voor a.s. zaterdag. Men kan een bekerwed strijd niet vergelijken met een wed strijd voor de competitie. SHO staat op de eerste plaats van de ranglijst en zij zullen zich natuur lijk op deze plaats willen handha ven. SSC daarentegen speelt voor eigen publiek en zij wil haar sup porters ook niet teleur stellen. Ge let echter op de voorgaande wed strijden in deze competitie mogen wij de Vrijhoevenaren ook wel een kans geven op de overwinning. Voor zover thans bekend speelt SSC in dezelfde opstelling als j.l. zaterdag. Er bestaat echter een mo gelijkheid, dat van Eersel zal spe len in de plaats van Maton, daar deze laatste een kleine blessure heeft. Het publiek wordt er op at tent gemaakt, dat deze wedstrijd aanvangt om 3.30 uur. SSC-ers good luck a.s. zaterdagmiddag. Wit-Zwart komt zaterdagmiddag om half 4 in het veld tegen WHS uit St. Annaland, de club die het vorige week bijna presteerde kop loper VVN te verslaan. Wit Zwart kan zich nu geen nederlagen of ge lijke spelen meer veroorloven, wil het tenminste een kans op één van de bovenste plaatsen blijven be houden. Het parool is dus: winnen! En dat kan alleen als de Capelle- naren van meet af aan terdege aan pakken en zorgen voor een geslo ten verdediging. HNC kan zaterdag op de tweede plaats komen als het wint van Tho- lense Boys in Tholen. Een heel moeilijke wedstrijd voor de HNC- ers, maar kansloos zijn zij beslist niet. RESTANTEN die weg moeten, omdat STASSAR straks geen pleet en zilver meer verkoopt. PLEET kinderbekers 7.50 per stuk PLEET kandelaars 20% korting PLEET roomstellen 25% korting Kristallen ijs-emmers met pleet beugel 25% korting 10% GOEDKOPER Dames fantasieringen vanaf 24.75 per stuk Heren monogramringen vanaf f 24.75 per stuk Zeer grote prijsverlaging voor gouden boogcolliers Op alle klokken tot 20% korting Verhoog de sfeer in Uw woning met een stijlklok en wees bij de tijd, warit ZAANSE-, TWENTSE-, FRIESE STOELTJES- en STAARTKLOKKEN zijn nog enkele dagen in KIJK EENS IN DE ÉTALAGE bij STASSAR TIJDELIJK ADRES (naast drogisterij van Oss-van Buren) TE KOOP in prima staat zijnde gecombineerde Past. Kuypersstraat 28 Waalwijk en Zuid Ned. Dekkleden- en Tentenfabriek L. HOEBEN N.V. Korte Schijf straat 10 Tilburg Tel. 04250 - 34840 vindt u ook op de advertentiepagina's van vanaf 17.50 TERLENKA of TREVIRA (roodmerk NU geen 42.50, maar 29.75 in bruin - groen - bordeau. I I T.S. KWALITEIT TERLENKA 57.50 - 47.50 - 42.50 - 39.75 I TE KOOP bij A. Verboven Dreef se weg 19, Kaatsheuvel aan telling, 1 en 13 november a.s. HIJ IS DE VAKMAN De beste merken uit voorraad leverbaar voor kolen, olie of gas. Beckers, E.M. Jaarsma, Davonette, Fo- brux, Hoenson, Etna, Linco, Efel, Nobel, Siegler enz. Ook voor bijverwarming het adres. Grotestraat 162 - telefoon 2584 18 30 jaar. ZELFBEDIENINGSGROSSIERDERIJ Mercatorlaan, Waalwijk Jongens 6 jaar 20.25 per maat 75 ct. stijging. Dok voor lames en meisjes. Grote sortering TERLENKA meisjes-jurkjes met lange mouwen en overgooiers. MODEHUIS Hoofdstraat 60 Telefoon 2044

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 18