wAAlwijkse en LanqstRAAtse couratu iPUROL K KAATSHEUVEL Tl waterdicht VAN ROOY Jampe Gouden Huwelijksfeest van het echtpaar F. Smolders-Schellekens Programma Levensschool moet voortdurend worden aangepast RTINA CERTINA- en PRISMA-COLLECTIE 100 i i Voor Baby 2Ë Ik kan 't niet, Damesmode Tilburg Sanatogen Geeft nieuwe energie Sterkt lichaam en geest van jong en oud. pWjA- VRIJDAG 5 NOVEMBER 1965 86e JAARGANG No. 85 De ïcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 J3ureauxj^ Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.28 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.0S p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Op woensdag 3 november vierde het echtpaar F. Smolders-Schellekens uit de Antoniusstraat te Waalwijk zijn gouden huwelijksfeest. De be langstelling voor dit gouden feest was uiteraard groot. De bruidegom is ere burger van Waalwijk en verwierf tij dens zijn werkzaam leven voor zijn grote verdiensten op kerkelijk en maatschappelijk terrein hoge onder scheidingen. Een uit de buurtbewoners gevormd comité had zich reeds lang tevoren beijverd om de dag voor het sympa thieke echtpaar onvergetelijk te ma ken. De woning van het gouden paar was smaakvol versierd en 's avonds feëriek verlicht, terwijl van vele wo ningen de vaderlandse driekleur wap perde. In een groot aantal auto's werd 't bruidspaar en familie 's morgens naar de St. Antoniuskerk gebracht, waar Pastoor Lam een plechtige H. Mis van dankbaarheid opdroeg en zich in een treffende toespraak tot het gou den paar richtte. In deze toespraak schetste Pastoor Lam het verdienstelijke leven van de gouden bruidegom voor kerk en maatschappij, terwijl hij zich volledig inzette voor het welzijn van de mede mens. Dit zou hem echter niet moge lijk zijn geweest, zonder de steun van zijn echtgenote, die zich hiervoor me nigmaal grote opofferingen moest ge troosten, doch dit steeds met liefde deed. Pastoor Lam feliciteerde beiden met hun gouden huwelijksfeest en sprak de hoop uit, dat zij nog lang van een rustige oude dag zullen mo gen genieten. Ook de kinderen en kleinkinderen wenste Pastoor Lam geluk en hoopte dat zij steeds het voorbeeld van hun ouders en groot ouders voor ogen zullen houden. Ten slotte dankte Pastoor Lam speciaal de bruidegom voor het vele dat deze voor de Parochie heeft betekend en nog betekent. Vanuit de St. Antoniusstraat ver trok echtpaar, familie en comité naar Hotel Verwiel, waar om 14.30 uur een receptie werd gehouden, die over weldigend druk was bezocht. We bemerkten o.a. een 25 man sterke deputatie van de Diocesane Gezinszorg. Verder zagen wij burge meester Teijssen van Waalwijk met de wethouders van Heeswijk, van Laak en v. d. Hoven, met de gemeente-se cretaris, mr. Kuijpers. In zijn toespraak zei burgemeester Teijssen, dat het gemeentebestuur van Waalwijk hier graag aanwezig heeft willen zijn, om het gouden echtpaar Smolders-Schellekens te feliciteren. Van de 20.000 inwoners van Waal wijk is U de eerste ereburger. U waart een krachtig bestuurder, aldus de burgemeester, die vele uren per dag heeft gewijd aan een taak, die U met grote toewijding hebt vervuld. Van deze 50 jaren zijn er heel wat dagen en uren aan de belangen der ge meente besteedt, en het gemeentebe stuur heeft grote bewondering voor de voorbeeldige wijze waarop U uw taak hebt vervult. zult nu meer tijd hebben om U aan uw gezin te kunnen geven en wij hopen dan ook van har te, dat U dit nog vele jaren zult kun nen doen. Verder was daar een onafgebroken rij van mensen, die het gouden paar TT1 tegen wat de huid deert! elk huis kwamen gelukwensen. Er waren on telbare deputaties van verenigingen en instellingen waarvan de bruide gom deel uitmaakt of gemaakt heeft. We zagen Burgemeester Lambooy van Den Bosch, waarmede de heer Smolders in Waalwijk lange tijd heeft samengewerkt, de heer N. Schuur- van Delft uit Heusden, Mr. v. d. Ven, burgemeester van Veldhoven en voor zitter van de diocesane gezinszorg, Drs. H. Moonen, zoon van oud-bur gemeester Moonen uit Tilburg met echtgenote, de Pastoors Lam, van den Brekel en Oomens, Bedrijfsaalmoe- zenier van Berkel, Mevrouw Schelle- kens, inspectrice van het S.P.O.- onderwijs, die thans aan het minis terie is verbonden, doch bij de op richting van de Gezinszorg in Waal wijk veel met de heer Smolders heeft samengewerkt. Verder bemerkten we de heren J. de Kort en A. Tielen van Waalwijks Belang, een deputatie van de Eerw. Broeders der St. Petrusscholen, de schoolarts dr. Hordijk, de heer J. Kobben, directeur gemeentewerken, de heer van Pelt, directeur Gem. Gas- en Waterbedrijven, alsmede de oud- directeu van deze bedrijven de heer A. v. Vliet met echtg. Vele gemeente raadsleden, waarvan enige vergezeld van hun echtg., mej. Stokwielder deputatie van D.V.S.V., het bestuur van harmonie St. Crispijn en dan on telbare vrienden en belangstellenden. Kortom, het was een overweldigende receptie, die een bewijs leverde van de grote sympathie en achting, die de heer en mevr. Smolders in brede kring genieten. Er was een schat van bloemen en geschenken, als zovele stoffelijke be wijzen van grote waardering en sym pathie voor het gouden paar. Ook het buurtcomité kwam het echtpaar gelukwensen aanbieden bij monde van de voorzitter de heer H. Kampman. Het cadeau van de buurt zal echter pas worden aangeboden op de feestavond van de buurtbewoners a.s. vrijdag in zaal Ouwerkerk. Des avonds bracht de Harmonie St. Crispijn haar voorzitter de heer Smolders een serenade, waarbij na mens de harmonie door het bestuurs lid de heer A. van Loon gelukwensen werden overgebracht. Al met al is woensdag 3 november voor het gouden echtpaar Smolders- Schellekens en hun familie een onver getelijke dag geworden. Ook wij van ,,De Echo" voegen hierbij gaarne onze gelukwensen, waar de jubilaris op de drukkerij van dit blad tientallen jaren heeft ge werkt. is geen reden om niet naar Hollandia te gaan. Als u zelf maar wilt, wordt 't u geleerd door bedreven mensen. Stap óók over op Hollandia. "Wil een levensschool bij-de-tijd blijven, dan is voortdurende aanpas sing van het programma, voortduren de wijziging van de aan te bieden Teerstof" noodzakelijk. Als de levensschool de jongens wil begeleiden in de eerste jaren, dat ze werken, moet de school vooral actueel zijn, met name ook in de keuze van de te bespreken onderwerpen. Daarom is voortdurende bezinning op wat en hóe wij het doen op een levensschool noodzakelijk. Wij wer ken niet met uitgewerkte taalmetho den, rekenmethoden enz., zoals een onderwijsinstituut dat doet. Wij moe ten ons iedere keer weer opnieuw af vragen, wat voor de werkende jongen van nu belangrijk is te leren en/of te ervaren. Iedere levensschool moet dus bij het begin van het jaar zijn eigen programma ontwerpen, want kant-en-klaar-methodes zijn er in dit werk niet bij." Tot deze conclusie ko- BLUE RIBBON AUTOMATIC Zoekt U, een betrouwbaar horloge, dat een juweel en een blijvend sieraad is? In onze vindt U datgene, wat aan de meest verfijnde smaak tegemoet komt. verkrijgbaar bfy Een wereldmerk met internationale service voor zeer redelijke prijs Gasthuisstraat 48 tel. 2187 Kaatsheuvel o men de leiders van de levensschool te Kaatsheuvel in het dezer dagen ver schenen met actuele foto's verluchte jaarverslag over het cursusjaar 1964- 1965. Geconstateerd wordt, hoe langer de leiders aan de levensschool verbonden zijn, hoe meer zij er van overtuigd ra ken, dat voortdurende studie nood zakelijk is. Anderzijds is het gevaar groot, dat men zo in het werk en de beslommeringen van iedere dag op gaat, dat men de bezinning en de stu die verwaarloost. Men is in het le vensschoolwerk nooit "klaar". De programma's kunnen altijd beter, in teressanter gemaakt worden, aan ouderbezoek wordt nog veel te weinig gedaan, van de werksituatie van de jongens weet men veel te weinig af door onvoldoende kontakt met de be drijven waarin de jongens werken. De leiders van de levensschool mo gen misschien op buitenstaanders de indruk maken van goedwillende en thousiastelingen, die er hun hobby van maken om vlot met ongeschoolde jongens om te gaan en hen aange naam bezig te houden, mensen, die wmel enthousiast maar niet reëel zijn, en die hun onbenulligheid verbergen achter een overdaad van activiteiten en amicaal-doenerij. In werkelijkheid kan een leider aan een levensschool zijn taak niet verrichten, als hij niet een ruime background heeft, levenservaring heeft, zich steeds bewust is van de grote veranderingen in de wereld om hem heen, - hij pretendeert immers de jongens voor deze wereld mee klaar te maken - en als hij niet door regelmatige studie op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten op het ge bied van de psychologie, pedagogiek, methodiek en de gesprekstechniek. Wil de leider voor de onjgens een man zijn, die antwoord geeft op de vele vragen, dan moet hij zorgen dat zijn algemene ontwikkeling steeds op peil blijft. Hij moet dus veel lezen, maar ook veel films zien, weten wat de TV-programma's bieden om er met de jongens over te kunnen praten. Hij moet ook zien wat het niet inte resseert. Een levensschoolleider werkt met "levend materiaal". Adviezen, die hij aan de jongens en aan de ouders geeft, mogen niet alleen voortkomen umit gezonde intuïtie, maar moeten evenzeer het resultaat zijn van studie en bezinning. Programma. Opvallend zijn in dit verband de Heuvelstraat 14 - Telefoon 26882 Exclusieve collecties SHAWLS BLOUSES ZAKDOEKJES VESTEN ROKKEN KRAAGJES, COLLS PANTALONS GEBREIDE JAPONNEN Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. grote verscheidenheid aan onderwer pen, welke blijkens het verslag bij de algemene en culturele vorming en last but not least, als actialiteiten aan de orde kwamen, waarbij het rumoer rond het "Lieverdje" in Amsterdam en de verloving van prinses Beatrix zeker niet onbesproken bleven. Veel ambitie tonen de jongens bij het handvaardigheidsonderdeel, die een keuze uit een rijke variatie aan technieken biedt, terwijl men er van overtuigd is dat bij de lichamelijke vorming een overdekt instructiebad het aantal zwemmers op de levens school met sprongen omhoog zou doen gaan. Als belangrijkste activiteit noemt men - voor het eerst in het pro gramma opgenomen - de organisa tie van de vormingsweken in plaats van de altijd gehouden vacantiewe- ken. Reeds bij het begin van het cur susjaar was aan alle werkgevers ver zocht om de drie extra snipperdagen voor jeugdigen, zoals die in de mees te CAO's worden toegekend, te be waren tot in de vormingsweken in mei 1965. Deze drie dagen, gecombineerd met de normale levensschooldag, plus een dag, omdat er een week geen le vensschool was, gaven de mogelijk heid er met iedere groep en twee lei ders van maandag tot zaterdag per fiets op uit te trekken naar Scheve- ningen. In het programma waren di verse excursies opgenomen alsmede vele andere activiteiten, in- en ont spannend. Iedere jongen moest een logboek van zijn vormingsweek bij houden. Tevoren hadden de jongens een scenario in elkaar gezet voor een in Scheveningen op te nemen filmpje. Hcoura hei clko cSag! p Van dit experiment wordt een grote vormende waarde verwacht. De jongens hebben in deze vormings week enorm veel geleerd en ervaren en geven hieraan de voorkeur boven een week vacantie. En als men er ooit aan getwijfeld heeft of op de levens school ook opvoeding tot "goede ma nieren" noodzakelijk is, dan is die twijfel in de vormingsweken wel ge heel verdwenen, gezien de gedragin gen aan tafel, in bus of trein. Men wil deze weken dan ook definitief op het programma plaatsen, waarbij men over het algemeen ook kan rekenen op de medewerking van de bedrijven. Opvallend was dat diverse ouders te gen het advies in teveel zakgeld mee gaven, dat de jongens grif aan te dure souvenirs uitgaven. Dit verslagjaar verleenden ruim 40 bedrijven uit Kaatsheuvel en omge ving hun medewerking aan de levens school, die door directeur Annegam minstens eenmaal werden bezocht, mede om de jongens in hun dagelijks werk te ontmoeten. Dit jaar bleven de bijdragen van werkgevers en jongens ongewijzigd. De werkgevers betaalden f 40 per jongen per jaar, de jongens zelf be taalden f 42, n.l. een gulden per week. Nog steeds worden niet alle kosten van een levensschool geheel door de overheid gesubsidieerd en in verband hiermede blijft ook de finan ciële steun van de werkgevers onmis baar. Het aantal deelnemers aan de le vensschool bedroeg op 1 maart 1965 72, n.l. 44 eerste jaars en 28 tweede jaars. Het aantal nieuwe jongens dat op de levensschool kwam (45), bete kende een groep meer dan voorgaand jaar (31). Dit komt mede doordat en kele jongens van hun werkgevers de levensschool mochten gaan bezoeken, nadat zij de opleiding van het leerlin genstelsel voltooid hadden, of hier aan nog deelnamen. JEUGDTOTO HANDBALVER. DESK De inzet voor de jeugdtoto van de handbalvereniging Desk bedroeg vo rige week f 78.20. De prijswinnaars waren: le A v d Hout Grotestr. 65 Waalwijk f 11,73, geraden f 78.10; 2e J Klijn Ant.straat 12 Kaatsheuvel f 7,82, geraden f 78.50; 3e A de Pauw Pr Mauritspl. 19 Kaatsh. f 3,91 geraden f 77.75. De prijzen zijn af te halen op Jul. v. Stolbergstr. 11. DOKTERSDIENST Komend weekend zal de praktijk van de doktoren R. Raaymaakers te Kaatsheuvel en A. de Vries te Loon- opzand worden waargenomen door dokter P. Wijtenburg Hoofdstr. 4 te Kaatsheuvel, tel. 04167 - 2550. Zaterdag na 12 uur en zondag zal de praktijk van dokter H. Winkelman te Sprang worden waargenomen door collega K. van Tuijn, Vossen- bergselaan 21, Kaatsheuvel, telefoon 04167-2006. AGENDA Apollotheater vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag, 21 uur: De ro de lampjes. 18 jaar. zaterdag 18,45 uur en zondag 15 uur en 18.45 uur: Samson tegen de piraten. 14 jaar. Gildenbond zaterdag en zondag: vo geltentoonstelling van Vogelver. "De Sijs". De Steenbakker zaterdag 19.30 uur: bal van supp.ver. Desk. 60-JARIG BESTAAN N.K.V. AFDELING KAATSHEUVEL Het N.K.V., voorheen K.A.B., af deling Kaatsheuvel, viert in januari 1966 zijn 60-jarig bestaan. In ver band hiermee is een feestcommissie gevormd uit vertegenwoordigers van alle vakafdelingen en de K.A.V. on der voorzitterschap van de heer J. Beerens. Er is inmiddels een feestprogram ma ontworpen en vastgesteld met o.a. een kerkelijke herdenking, een feest- vergadering voor de officiële herden king met receptie en voor de leden een viertal feestavonden met een klinkend variétéprogramma. Daar naast een feestmiddag voor de school gaande jeugd en een feestavond voor de leden van de R.K. bond van be jaarden. Als data voor een en ander zijn vastgesteld feestvergadering za terdag 22 januari, kerkelijke viering zondag 23 januari en voor de feest avonden 24, 25, 26 en 27 januari. Binnenkort zullen de leden van het N.K.V. nadere mededelingen ontvan gen. POEDER - CREME - OLIE - ZEEP VOGELVERENIGING "DE SIJS" HOUDT TENTOONSTELLING De Kaatsheuvelse vogelvereniging "De Sijs" organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 november in de zaal van de Gildenbond haar eerste tentoon stelling, welke een bezoek zeker zal rechtvaardigen, gezien het vele werk dat hieraan gespendeerd is en het groot aantal ingeschreven vogels, waaronder een pracht collectie kleur- kanaries en velerlei tropische vogels. In dat opzicht is deze expositie voor de pas 1-jarige vereniging "De Sijs" een succes. De tentoonstelling is te bezichtigen van 10 tot 22 uur.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 13