a Drunen bereikt mijlpaal met 10.000 ste 1965: Aktief bouwjaar voor Waspik Vlijmen kreeg structuurplan en Hartplan lm u u u 1è Uitgaan in het weekend <B 1 HYPOTHEKEN Musis Sacrum CANDIN O Luxor APOLLO y13 Romantica VAN MIL Horlogerie 0VERSBERG K°ni^in Y. In Juwelier BOTH 14 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 DEC. 1965 14 de gemeenteraad de nodige besluiten om SSC '55 aan betere accomodate te balpen. De leden van deze vereni ging staken zelfs trouwens de han den ook uit de mouwen. NEO bleef niet achter en ook voor deze voetbalvereniging deed de ge meente het nodige. 14 september ging de gemeente raad op excursie. Er werd o.m. een bezoek gebracht aan Hilversum. Tien dagen later werd de brandweerkazer ne officieel in gebruik gesteld. In fei te maakte de brandweer en de dienst gemeentewerken reeds geruime tijd bruik van de kazerne. Begin december vierde muziekver eniging Kunst na Arbeid luisterrijk haar 45-jarig bestaansfeest. Een mu zikaal besluit voor een in vele opzich ten voor de gemeente Sprang-Capelle gunstig jaar. Het eerste vermeldingswaardige feit in Sprang-Capelle noteren we in de februari-maand, als de Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior haar 85-jarig bestaan viert. Een res pectabele leeftijd, die lang niet kon worden gehaald door de openbare la gere Koning Julianaschool, die 50 jaar bestond op 29 maart. WmB De heer Poldervaart, hoofd van de 50-jarige Koningin Juliana-school Dat gouden jubileum werd op groot se wijze gevierd: op 24 maart met 'n avond voor de ouders van de tegen woordige leerlingen en begin juni met een driedaagse verblijf van de leer lingen in „De Windhoos" te Rotter- „19 november 1965 is een dag die met bijzondere klank in de annalen van onze gemeente opgetekend zal worden. Wij zijn verheugd vandaag de 10.000e inwoner van Drunen te hebben geregistreerd. Zijn naam is Adrianus Johannes van Spijk", aldus burgemeester Stieger tijdens de plech tigheid op het gemeentehuis bij de aangifte van de 10.000 inwoner. We noteren deze woorden aan het begin van dit jaaroverzicht, omdat 't bereiken van deze mijlpaal voor Dru nen toch wel een duidelijke markering is van de groei die de gemeente sinds de tweede wereldoorlog heeft door gemaakt. De Drunense bevolking heeft tij dens de feestelijkheden rondom dit feit, op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van zijn vreugde. Vele ge schenken mocht de 10.000e dan ook ontvangen. Nieuwe Levensschool De maand januari begon met acti viteiten op cultureel gebied: de to neelgroep ONA begon het jaar met de viering van het tweede lustrum, terwijl de Jeugdharmonie op 23 ja nuari een nieuw vaandel in ontvangst mocht nemen. Van nog meer betekenis was de opening van de nieuwe levensschool De nieuwe Huishoudschool Sportpark en zwembad Er werd in juni nog meer geopend: op de 19e en 20-ste van deze maand werd en met feestelijk en sportief ver toon het gemeentelijke sportpark en zwembad in gebruik gesteld. Voor de recreatie in de gemeente 'n welkome aanvulling. Op het gebied van de woningbouw boekten de samenwerkende gemeen ten Drunen, Heusden en Loon op Zand een mooi succes. Er konden in een continubouwplan 230 woningen worden ondergebracht. 60 daarvan worden in Drunen gebouwd. Burge meester Stieger nam de eerste ople vering van de Drunense reeks, ge- Het fraaie Drunense Zwembad, dat 19 juni werd geopend door burgemeester mr. H. Stieger aan de Th. Rijkenschool te Elshout. Voor werkende jongeren in Drunen, Vlij men en Heusden een hele aanwinst. De voetbalvereniging RKDVC vierde in februari 't 20-jarig bestaan op bescheiden, maar niet minder ge slaagde wijze. Diezelfde maand fe bruari noteerden we bij N.V. Lips 'n korte wilde staking. De Drunense gemeenteraad kreeg versterking in de vrouwelijke sfeer met de beëdiging van mevrouw Bos- man-Boudewijns. Op 27 april was Z.K.H. prins Bernhard in Drunen bij de viering van het zilveren jubileum van de N.V. Lips. Hij stelde de moderne extrutie- pers in gebruik. De dag daarna werd de verbondenheid van de ontwikke ling van Drunen met die van de N.V. Lips tot uitdrukking gebracht door de overdracht van een bronzen beeldje (een jongen met duif) door mevrouw L. Lips-Canters. De eerste zondag van de maand mei werd in Elshout een nieuwe buiten kapel, toegewijd aan de Wonderbare Moeder ingewijd. De Amro-Bank opende op 20 mei een dependance in het voormalige Postkantoor, dat een nieuwe ruimte betrok. Mgr. Rooyakkers opende op 3 juni de nieuwbouw van de R.K. Huishoudschool. bouwd door Pepping N.V., op 13 juli in ontvangst. Eind juli was de raadzaal opge bouwd tot een tentoonstellingsruimte. De heemkundetentoonstelling, die een beeld gaf van de ontwikkeling van Drunen en van het rijke natuurgebied van de Drunense Duinen werd een groot succes. De groei die Drunen doormaakt wettigd de prognose, dat er in liet jaar 2000 niet minder dan 24.000 mensen in deze plaats moet wonen. Dat vereist een truktuele aanpak, die, neergelegd is in een struktuurplan, dat door de raadsvergadering van 27 augustus werd vastgesteld. Veiling en Klinkaerts RECORDS Niet alleen het bereiken van de 10.000 inwoners betekende voor Dru nen in 1965 een mijlpaal. Op 18 no vember werd in de veilinghallen in Elshout het heugelijke feit gevierd, dat de omzet van zes miljoen gulden werd bereikt. Dat gebeurde toen de heer J. v. d. Wiel uit Nieuwkuijk 32 kisten prei aanvoerde. Het kampeercentrum De Klinkaert bereikte eveneens een record; men boekte er meer dan 100.000 over nachtingen en de investeringen, die de gemeente besloot er extra in te stoppen zijn echt wel verantwoord. Voor Drunen was 1965 in vele op zichten 'n belangrijk jaar met belang rijke gebeurtenissen. De bouwactiviteiten in de gemeen te Waspik konden in 1965 behoorlijk doorgang vinden dank zij de activi teiten van het gemeentebestuur, dat bij Minister Bogaers het een en an der gedaan kreeg. De beurzen van eenzame huisvaders werden door het gemeentebestuur in bescherming ge nomen door het besluit, dat op 15 fe bruari alle gokkasten uit de horeca bedrijven verwijderd moesten zijn. In maart werden de skelterwed strijden t.b.v. een kikkerbad een groot succes. Succesvol was ook de 14e Ronde van Waspik op 9 mei. Nie mand minder dan de Nederlandse kampioen Eef Dolman ging met de eerste prijs fietsen. Niet minder dan 750 jonge boeren en boerinnen kwamen op 23 mei naar Waspik voor de kringsportdag. De volleybalvereniging ATAK was de meest succesvolle van alle sporver- enigingen. Op 13 juni won ATAK 't eigen tournooi, nadat het reeds kam pioen geworden was van het district Tilburg. Dat was het derde kampioenschap in successie, 'n Week later slaagde Atak erin promotie naar de overgansklasse dam. Bij de viering bleek hoe groot de waardering allerwegen is voor het te genwoordige schoolhoofd, de heer Poldervaart. Talrijk zijn in Vlijmen de activitei ten geweest op bestuurlijk gebied. De ze dynamische gemeente heeft de blik vooral gericht op de toekomst. De recreatie van de burgers is in de toe komst erg belangrijk en daarom was het verheugend, dat in februari de sportraad geïnstalleerd kon worden. In maart verscheen het struktuur- rapport, dat Vlijmen in 1982 een in wonertal van 25.000 toekent. Dat vereist vele voorzieningen van de zij de van de overheid. In Vlijmen zijn die veiliggesteld, dank zij de vooruit strevendheid van het gemeentebestuur onder de voortvarende leiding van Burgemeester mr. Schweitzer. In maart jubileerde Visclub De Hut en op 6 april besloot de raad tot de inrichting van een verkeerstuin, waar de jeugd spelenderwijs ver trouwd kan worden gemaakt met het moderne verkeer. Op 22 april werd een goed ge slaagd Langstraats Paasvoetbaltour- nooi gehouden. Vliedberg I en Vlij men I betwistten elkaar de eer van het kampioenschap, waarbij Vlijmen met 2-1 aan het langste eind trok. In mei sloeg de mededeling van de direc tie van de N.V. Lederfabriek Wagen berg-Festen, dat men de poorten zou sluiten, in als een donderslag bij hel dere hemel. De brandweer bewees in juni behoor lijk met de spuit overweg te kunnen. In Doetinchem behaalden zij al spui tende eerste prijs. A. A. DIJKSTRA ASSURANTIËN (vervolg Waspik) te bewerkstelligen. Op 4 juli zorgde de drumband van de harmonie Volksvlijt en Volksver maak voor een eerste prijs op de na tionale tamboerswedstrijden te Mook. Op 4 augustus liet Waspik aan de naar Oss vertrekkende kapelaan P. Ras weten hoezeer het diens activi teiten voor het jeugdwerk op prijs stelde. Eind augustus kwam de raad van Angerlo op bezoek. De muziekvereni ging Kunst na Arbeid vierde op 28 augustus haar 45-jarig bestaan met een geslaagd drumbandconcours. De moeilijkheden voor het bestuur van het Wit-Gele Kruis, begonnen nadat de N.S. de huur van het oude station opzegden werden aanzienlijk verlicht door het raadsbesluit van 9 september vierde het succesvolle Atak het tweede lustrum. De jeugddag van het jeugd belangen werd eind septem ber een waar festijn. De gemeenteraad zocht het over de grenzen: de vroede vaderen zoch ten hun vertier in Brussel. De Harmonie Volksvlijt en Volks vermaak ging naar Kaatsheuvel, blies en overwon: de musici kwamen huis waarts met een eerste prijs in de ere- afdeling en een promotie naar de vaandelafdeling. Dat was op 24 ok tober tijdens het jubileum-concours van het Kaatsheuvelse Apollo. Zeer moeizaam besloten de vroede vaderen op 9 december tot enige las tenverzwaringen voor de gemeente naren. De tegenstanders moeten maar denken, dat het voor B en W ook geen pretje is om tegen het einde van het jaar met dergelijke voorstellen op de proppen te komen. mjBBU Eef Dolman won de 14e Ronde van Waspik Het vakantiewerk voor de jeugd vond een glorieuze bekroning tijdens de Olympische dag op 19 augustus. De wegenwachter Th. Bruurmijn ontving het Wegenwacht-Ere-Kruis voor zijn moedig optreden in maart van dit jaar, waarbij hij met gevaar voor eigen leven een paard, dat op hol geslagen was, tot stilstand bracht voordat het de Rijksweg Den Bosch- Utrecht op kon hollen en er grote schade kon aanrichten. Op 20 november organiseerde de Culturele kring Vlijmen zijn eerste openbare optreden in de abdij Marien" kroon. Een tweede culturele activiteit was de opening van de openbare lees zaal en bibliotheek op de Vliedberg. Op 18 december vierde de Postdui venvereniging „De Zwaluw" 'n feest dag i.v.m. haar 50-jarig bestaan. Het zg. Hartplan doorliep nog 2 fases: eerst op 18 november 'n open bare voorlichtingsavond, waarbij de burgemeester het plan toelichtte en op 21 december de raadsvergadering, waar mr. Schweitzer met vreugde kon konstateren, dat het merendeel van de raadsleden de vooruitziende blik van het dagelijkse bestuur van de ge meente deelde. Dom Johannes van Engelen, abt van Mariënkroon, vierde onder grote belangstelling zijn gouden klooster- jubileum. BANKETBAKKERIJ 'n Vreugde toast op het nieuwe jaar! DE KOLOS VAN RHODOS In de derde eeuw voor Christus, wordt op het eiland Rhodos in de Middellandse Zee een enorm monu ment onthult, ter ere van Koning Ser- se. Het is een torenhoge kolos, die de haveningang bewaakt. Achter de ont hulling ter ére van Koning Serse gaat echter heel wat meer schuil dan men zou denken. Zaterdag en zondag 3 uur. COMMANDO DES DOODS Met Steward Grager, Raf Vallone, Micky Roony, Edd Byrnes en Henry Silva in de hoofdrollen kunnen we deze week, uit technisch en realistisch oogpunt bekeken een op zeer hoog niveau staande film bezien. Voor het uitgangspunt heeft men de misdadi ger genomen. Vijf keiharde misdadi gers die een van de stoutmoedigste en voor de uitslag van de tweede wereld oorlog meest beslissende acties uit moeten voeren. De kans van slagen zeer gering zo verteld men hen maar wanneer zij slagen betekent dat kwijt schelding van hun straffen. Zij wor den zwaar bewaakt naar de plaatst gevoerd waar zij een grondige trai ning zullen krijgen en zelfs daarna weten zij nog niet wat de actie in houdt. Na een moeizame tocht wordt hun in een schuilplaats van de par tizanen onthuld dat zij binnen twin tig dagen een generaal moeten be vrijden. Na die 20 dagen volgt de ge allieerde invasie maar wanneer binnen die tijd de generaal niet wordt be vrijdt zijn de partizanen niet bereidt mee te werken daar ze veel sympathie voor hem koesteren en hem geen ge welddadige dood willen laten sterven voor hen. De vijf misdadigers moeten alles tot een goed einde brengen. Donderdag, zaterdag, zondag en maandag. wantrouwen enigzins maar we moe ten niet vergeten dat vader Tatum 'n zeer vrijgevochten man is zodat er heel wat verwikkelingen te verwach ten zijn, vooral wanneer de twee jon ge dochters partij gaan trekken voor de 2 officieren. Zondag. HERCULES SAMSON EN ULYSSES Reeds vanaf de eerste openings- scenes, waarin een kleine vissersboot wordt aangevallen door een ezemon- ster, die met zijn gewelddadige kaken de visser verzwelgt, is deze spectacu laire film gevuld met actie. We zien scènes, waarin de wrede Filistijnen de bewonres van een Hebreeuws dorp, die weigeren de schuilplaats van hun held, Samson, te onthullen, kruisigen, en ketenen. Er is een eerste ontmoeting tussen Hercules en Samson, waar-bij geen van beiden zich nog realiseren, dat zij aan de zelfde kant staan, en er 'n kolossaal gevecht tussen hen ontstaat met enorme stenen uit oude monu menten als hun wapens. Dit zijn slechts enkele facetten van deze ac tievolle film, waarin naast de hoofd figuren nog luizenden andere mede spelers zijn in kleurrijke scènes te land en ter zee. Zaterdag. LOVE IN LAS VEGAS Een spannede film met veel songs. Zondag tot en met dinsdag. KISSIN COUSINS Met Elvis Presley in de dubbelrol kunnen de liefhebbers dit weekend naar song-explosies luisteren en vele dolle komische situaties afkijken. De familie Tatum die een berg reeds honderden jaren in zijn bezit heeft en een zeer grote vrijgevochten familie is houdt elke terrein-schenner met 'n welgemikt salvo uit een jachtgeweer op veilige afstand van hun bedrijvig heden. Ma bedrijft een clandestiene whisky-stokerij terwijl papa zich steeds oefent in de jacht. Zij hebben dan ook een welgevuld levenspro gramma waar niets of niemand tus sen mag komen. Doch het Stategisch lucht-commando van de V.S. komt 'n spaak in het wiel steken en eist de berg op voor het aanleggen van een nieuwe raketbasis. Zij worden met 'n erg warm geweer-salvo verwelkomt maar wanneer blijkt dat een van de officieren veel op zoon Jodie lijkt en zelfs een ver familielid is zakt het Het nieuwjaarsbal heeft weer ver rassingen in petto. De heer H. Ber- tens die ons vorige week iets vertelde over K.Y. Mounteniers blijkt even enthousiast te zijn als de bands waar van hij manager is. Deze week brengt hij The Sound Special mee die binnen afzienbare tijd een plaat op de markt brengen. Twee jaar zijn deze vijf jon gens bij elkaar en pas een half jaar geleden kregen zij een manager die iets met de jongens kon doen. In dit half jaar zijn ze onder leiding begon nen een reportoire op te bouwen waarvan zij nu de vruchten gaan plukken. Met een zelfvervaardigde lage rente, geen bemiddelingskosten Noordstr. 258 Waalwijk Tel. 4203 Grotestraat 234, Tel. 231 2 Waalwijk Zoutjes met amandelen Kaassoufflé's Gember-zoutjes Gevulde kaaskoekjes, -soesjes Hamhoorntjes Wij wensen U een voorspoedig 1966 u» EEN ZWITSERS HORLOGE MET WERELDNAAM Ref. 10193 Verkrijgbaar bij: Stationsstraat 34 Waalwijk Past. Kuypersstraat 24 Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 14