V 2?mëele Berichten. a ?LAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. Buitenlandsch Overzicht. N"-* Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws en Allerlei. *1 Jziek- en zanggezelschappen zoo noodig ersteunen de uitvoeringen dier ge nschappen zouden bij de volksfeesten een oorname plaats kunnen innemen, en zeker eter voldoen en meer genot geven, dan le muziek der straatmuziekanten en der 'raaiorgels, waarmede men op de kermissen finulyrf Hf meerd re opgewektheid die thans om zich in den wapenhandel te zou een gedeelte van het ue it d nen gebruikt worde daartoe in het lev nde vereenigingen k r het voor velen mc die worder vereemgm geld om een gelegen- to roepen of be- rachtig te steunen, gi jk e maken lid m zouden van „i]üe weaer veel kunnen toebrengen om de volksfeesten te doen slagen en schiet wedstrijden zouden aangename afwisseling kunnen worden van andere vermakelijkheden, h>wijl zij bovendien dit voordeel zouden heb- oen, dat het getal flink geoefende schutters, zoo noodig voor de verdediging onzer on afhankelijkheid, als die mocht bedreigd worden, aanmerkelijk zou vermeerderen. Men zou ook andere vereenigingen kun- jen steunen hield Floralia haar bloe mententoonstelling, organiseerden de nuts- lepartementen iets anders, werkten in één woord allen mede om jaarlijks in de zoo- enaamde kerrnisweek iets tot stand te ^ngerr, dan zouden de kermistooneelen oedig verdwijnen, en het volk zou die et betreuren. En daarom niet langer gezucht en ge- eurd over de kermisongerechtigheid, maar ever ieder in zijn kring krachtig gewerkt n iets beters tot stand te brengen. Men vergete toch niet, dat slechts wei- •m in de gelegenheid zijn, om zich door reisje te ontspannen, en zoo velen ont- ming noodig hebben van de dagelijksche en PUBLIC ATIET" ZWEMMEESTER en WETHOUDERS van ien brengen ter keunis van belanghebbenden, le openbare teekoncnrsus onder directie van den r M. C. van der Ven, hoofdonderwijzer alhier, zal pend worden op Dinsdag den 4 October a. s., lat tot het ontvangen van teeken-onderwijs ge- /.nheid zal bestaan des Dinsdags van iedere week, wetenvan af bovengemeld tijdstip tot ultimo ober 's avonds van 7 tot 9 uur en gedurende ember en volgende maanden van 61/.), tot uur. 'eusden, den 21 September 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, u HEUSDEN, 20 Sept. Heden had alhier, in v lokaal van den Heer Maurik, de aangekon- bijeenkomst plaats, tot vorming van een ng van de Noordbrabantsche maatschappij ndbouw. Burgemeester van Eethen gstellenden had opgeroepen, le de vergadering en deelde mede, dat reeds S personen van hunne ingenomenheid met deze pachting hadden blijk gegeven, door reeds onvoor- feffdelijk tot het lidmaatschap toe te treden. gaf vervolgens voorlezing van het regie- om daarna het woord te verleenen aan den A. Daamen uit Tilburg, Secretaris van ge le maatschappij, eenige toelichting op het reglement, deelde r<. a. mede dat de contributie is bepaald op per jaar, zijnde de eene helft ten bate der tschappij en de andere helft ten gebruike de afdeeling. Voor dien afstand van slechts wordt den Leden gratis uitgereikt een Sta- ïg almanak en ontvangt de afdeeling alle uit- umignfle jgeschriftenook zal jaarlijks een tentoon- iïing worden gehouden, die eenmaal in de veer- en jaren in elke afdeeling plaats heeft. He vergadering bracht den Heer Daamen na jat einde zijner rede een welverdiend applaus, i terstond traden weder eenige landbouwers als i toe. vergadering verkoos vervolgens uit haar bn een Bestuur, bestaande uit de Heeren M. P- L. Honcoou ts Heusden, nver Jz. te Babijloniënbroek, P. E. Michels J Veerman uit Heusden; in een daarna iden bestuursvergadering werd de Heer Boll oorzitter, de Heer Honcoop tot onder-voor de Heer Straver tot Penningmeester, de Michels tot Commissaris en de Heer Veer- - - Secretaris benoemd. •/erd de 4e afdeeling der N. B. Maat- f ian Landb. in het leven geroepenwaar de beste verwachting koesteren voor de ei gehouden jaar- kt is zeer goed was aangevoerd ^levendiger kunnen goede prijzen t 23 September. Naar wij uit goede bron vernemen zal op 1 November a. s., den dag der gewone najaarszitting van de Provinciale Staten van Noordbrabant, de aanbieding plaats hebben van het geschenk, aan den heer Commissaris des Konings, hem bij zijne 25jarige ambtsbekleeding toegedacht. Aan het geschenk is toegevoegd een album bevattende de namen der gevers die tot dit huldeblijk hebben bijgedragen. tLANGSTRAAT, 21 Sept. In het oostelijk deel van deze streek heeft men een begin ge maakt met het plukken der hop. De oogst van dit gewas, die zich in den zomer niet gunstig liet aanzien, is bevredigend, en de prijs van f 30 a f 40 de 50 kilo's, vrij wat hooger dan in de laatste jaren het geval is geweest. Juist echter door die lage prijzen is de hopteelt te Vlijmen, Nieuwkuijk en Elshout heel wat verminderd, en is de fruitteelt aanzienlijker geworden. Als een bewijs, dat deze laatste bij goede verzorging en bemesting van het land overvloedige renten op levert, dient het volgendeop een halven bunder grond bij de huizinge der Graven D'Oultremont te Drunen heeft men voor een waarde van ruim diuizend gulden frambozen geteeld. Met zulke uitkomsten verwondert het niemand, dat in som mige streken van de Langstraat de teelt in bessen en frambozen zulk een hooge vlucht neemt. t ZUILICHEM. Onze predikant de heer W. Maan, ontving onlangs twee beroepingent. w. naar Makkura en naar Bleskensgraaf. De laatste is door Z.Ew. aangenomen. t Aan den verbouw van het schoollokaal wordt met spoed gearbeid, zoodat men zich weldra zal kunnen verheugen in een net en doelmatig ge bouw, naar de behoeften der gemeente en naar de eischen der wret ingericht. Het is te hopen, dat het hoofd der school zich mede spoedig zal kunnen verheugen in het volstrekt noodige hulppersoneel. t Alhier werden voor eenige dagen twee jonge dochters in ondertrouw opgenomen, waarvan de eene zeventien, en de andere zestien jaren telt. Van de bruidegoms is de eene e e n-e n-t w i n t i g de andere twintig jaren oud. Met hun vieren tellen zij dus vier-en-zeventig. t WAALWIJK, 21 Sept. De tramway tak van Kaatsheuvel naar de lijn TilburgWaalwijk is gereed en zal met 1 October in exploitatie komen. Het tarief voor passagiers lc kl. zal 60, voor die der 2e kl. 40 ets. bedragen. t 20 Sept. Door den raad dezer gemeente is het besluit genomen, om tot verbetering van den toestand der haven alhier, de los- en lading plaats te vergrooten. t 21 Sept. Zelden werden op eene paarden markt alhier zoovele en zulke puike paarden aan gevoerd als op de markt van heden. Er was veel vraag, zoodat de prijzen hoog liepen, zelfs tot 1000 en 1200. Op de veemarkt werden aangevoerd 850 stuks. Voor het vee werden de gewone prijzen besteed. Boter was weinig voorhanden. Per KG. gold ze tot 1.65. t SPRANG, 22 Sept. De raad dezer gemeente heeft besloten de 4e onderwijzersplaats aan de openbare school te vervullen door de aanstelling eener onderwijzeres, bevoegd tot het geven van onderwijs in de nuttige handwerken. t BAARDWIJK, 22 Sept. De werkzaamheden aan den ouderbouw van de spoorwegbrug in den Baardwijkschen overlaat gaan, het weder in aan merking genomen, vrij wel vooruit. Het paarden- spoor, in aanleg tusschen Doeveren en den Over laat voor den aanvoer van materieel, is bijna ge reed. t 22 September. Onze parochianen, met onzen beminden pastoor aan het hoofd, werden Maandag 1. 1. aangenaam verrast door een prachtig geschenk, aangeboden door Dr. L. G. van Heijst te Waalwijk, lid der Prov. Staten van Nrd-Br. Het bestaat in een prachtigen kelk, van zilver gedreven, aan de voorzijde versierd met een kruis met dia manten omzet en aan den voet drie beeldjes, voor stellende geloof, hoop en liefde, en werd vervaar digd in de gunstig bekende zilverfabriek van de Gebr. van Gemert te 's Hertogenbosch. De vrouw van den timmerman J. v. D., te Yeendam, die in de laatste periode van zwanger schap verkeerde, had zich voor eenige weken bij ongeluk met een vork in de palm van de hand gestoken. Eerst sloeg zij geen acht op de kleine wonde, doch welhaast begon de hand haar pijn te doen en op te zwellen. In plaats van naar den chirurgijn te gaan, vervoegde zij zich bij eene kwakzalfster uit de buurt, doch vond bij deze geen baat; integendeel niet alleen de hand, maar ook de arm begon op te zwellen. Toen werd de hulp van den chirurgijn ingeroepen, doch te laat; na hevig lijden bezweek de arme vrouw, en ook het kind, waarvan zij eenige dagen voor haren dood beviel, was levenloos. Te Pijnacker is een alleen wonend persoon, die zich dikwijls aan sterken drank te buiten ging, dood in zijn bed gevonden. Hij. was den vorigen dag in beschonken toestand uit het water gehaald en is hoogstwaarschijnlijk aan de gevolgen daarvan overleden. Te Tubbergen had Zondag avond eene alleen wonende ongehuwdé vrouw het ongeluk, dat haar, terwijl zij het avondeten gebruikte, een stukje aesch in dc keel bleef zitten, tengevolge waar zij spoedig overleed. De commissaris van politie te Gorinchem, z-ich FMaandag buiten de Waterpoort bevindende^ zas een jacht voortgetrokken door een persoon, in eene roeiboot gezeten, hetgeen hem verdacht voor kwam. Terwijl hij een agent van politie gelastte een onderzoek in te stellen, kwam iemand dood moede van Bommel geloopen, die hem mededeelde, dat het jacht hem door den persoon, die het in bezit had, ontstolen was. Het bleek, dat het jacht 24 uren te voren door den verdachte, zijnde de vorige eigenaar, aan den tegen woordigen eigenaar en bestolene verkocht en geleverd en de koop prijs onmiddellijk voldaan was. De vorige eigenaar, thans van diefstal verdacht, is door den commis saris ter beschikking van den officier van justitie te Dordrecht gesteld. Ook te Sloterdijk (gemeente Sloten), in Noord- Holland, heeft zich een geval van pokziekte voor gedaan. Bij het afgraven der wallen bij de voormalige Ebbingepoortenwal. te Groningen is wederom een der werklieden, Jan Havinga, onder een klomp neerstortende aarde bedolven. Gekwetst is hij naar zijn woning vervoerd. Te Borgercompagnie (prov. Groningen) heeft een jager, die op een aangeschoten patrijs mikte, zijn eigen hond doodgeschoten. Het was de eerste maal in zijn leven, dat hij een levend voorwerp heeft geraakt. Weer zijn twee huzaren te Haarlem wegens aanhoudend wangedrag uit den dienst weggezon den. Een werkman op een stoomschip te Rot terdam is, terwijl hij in het ruim werkzaam was, door het losschieten van een baal zoodanig op het hoofd getroffen, dat hij onmiddelijk daarna overleed. Een Noordsch matroos viel te Amsterdam door een luik in het ruim van een schip. Zwaar ge kneusd en met een gebroken rechterarm werd hij naar het gasthuis gebracht. Bij Leerdam is een kind van twee jaar verdronken. De moeder was even veevoeder gaan halen en had het kind zonder toezicht gelaten. Onder Voorschoten heeft een arbeider zijn kame raad eerst in het water geworpen, vervolgens met een schop op het hoofd geslagen en daarna met een mes een ernstige wonde in de zijde toegebracht. De verwonde werd eerst naar Voorschoten en daarna naar het ziekenhuis te Leiden overgebracht. Men vreest voor het behoud van zijn levende dader is in hechtenis. Naar men verneemt, heeft de heer Godefroi, die wegens ziekte eeri geruimen tijd in het buitenland verblijf hield, het inkomen als lid der tweede kamer gedurende dat tijdvak, ongeveer f 1900 uitma kende, aan het rijk teruggezonden. De nieuw opgerichte Noordbrabantsche maat schappij van landbouw heeft zich tot den Minister van Binnenlandsche zaken gewend met verzoek om een rijkssubsidie van f 2000 's jaars. Daarentegen zou het rijkssubsidie van f 650 's jaars, tot dusver verstrekt aan de maatschappij van landbouw, tuin bouw en veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken die met 1 Januari 1882 in de eerstge noemde maatschappij wordt opgelost, vervallen. Bij vonnis van de arrondissements-rechtbank te Heeren veen is dr. J. G. Visser, arts te Lemmer, veroordeeld tot één dag gevangenisstraf, wegens het bezigen van beleedigeude woorden tegen den in functie zijnde loco-burgemeester. De eisch was veertien dagen celstraf. Amerika vraagt het eerst onze aandacht. Het lang gevreesde is gebeurd, de misdaad van Guiteau heeft den dood van den President tengevolge gehad. Sedert Zaterdag avond was alle hoop op herstel zoo goed als vervlogen, het vast vertrouwen van Garfields echtgenoot op een goeden afloop deed nog het erg3te niet yreezen. Herhaling, kort op elkander, van koortsen verzwakten echter den lijder buiten gewoon; toch was het einde nog onverwacht. Maan dag avond om 10 uur nog, sliep hij nog in, nadat hij verklaard had, dat de pijn geweken was. Eenige oogenblikken later ontwaakte hij met hevige pijn in de hartstreek. De pols was weg en de genees heer verklaarde, dat de lijder stervende was. De doodstrijd hield aan totdat eene beroerte aan zijn leven een einde maakte. Den Vice-president werd onmiddelijk bericht gegeven, en hij legde nog den zelfden avond den Presidentseed af in handen van twee leden van het hoogste gerechtshof in New- York. Garfield is bijna 50 jaar. Hij laat na een we duwe met vijf kinderen, voor welke in ruime mate is gezorgd. Ook zijne moeder leeft nog. Zijn per soonlijk eigendom was niet groot. Het is te verwachten, dat zijn ziekbed en dood de partijen in Amerika heel wat nader bij elkander zal brengen. Voor Frankrijk beginuen de zaken in Tunis iets gunstiger te staan. In het begin dezer week was de toestand zoodanig, dat naar alle waarschijnlijk heid generaal Sabattus die met zijn troepen door de Arabieren ingesloten was, verslagen zou worden. Een der korpsen te zijner hulp afgezonden is er in geslaagd zich met hem te vereenigen, zoodat de toestand heel wat beter geworden is. De groote hitte en gebrek aan drinkwater maken veel zieken en het einde is nog niet te voorzien. Generaal Saussier uit Algiers, zal in Tunis «le najaarsveld tocht openen. De samenkomst van de Keizers $an Duitschland en van Rusland wordt nog fyééTbesproken, en er worden vele onderstellingen gemaakt, waarvan de m weinig grond Reeft als de andere. Nu ia er sprake van een bijeenkomst van Keizer Frans Jozef van Oostenrijk en den Czaar. Uit Petersburg Wordt er over geschreven, Graaf Ignatieff moet er zeer voor zijn. De samenkomst zou over eenige weken plaats hebben, op eene plaats, dicht aan de Russische grenzen, waarschijnlijk te Krakau. De Xational Zeitung zegt vernomen te hebben, dat de Czaar aan ziju land belangrijke hervormingen zal schen ken. Dit zou volgens hetzelfde blad, eene vrucht zijn van de bijeenkomst te Dantzig. Voornamelijk de plattelandsbevolking zou verbetering verkrijgen in haar lot. Het is er noodig ook. De Pruisische onderhaudelaar te Rome, Van Schlözer, heeft Zaterdag Rome verlaten. De nieuwe Bisschop van Trier houdt aók deze week zijn in tocht. Hij had bij de Keizerin zijne opwachting willen maken, maar deze kon hem niet ontvangen wegens hare zwakke gezondheid. Behalve door kerkelijke plechtigheden zal zijne komst gevierd worden door illuminatie, fakkeloptocht en serenade. In Engeland is niet veel nieuws. Amerikaansche Ieren willen er den Coloradokever invoeren om den aardappeloogst te bederven het is te hopen dat zij voor zij tot de uitvoering van het plan overgaan, er aan zullen denken, dat de aardappelen in Ier land dan ook wel eens gevaar konden loopen. Een groote brand in de City (Londen) heeft ont- zottend veel schade aangerieht, een schade, die op honderdduizenden begroot wordt. De gebrekkige inrichting der brandweer in dat gedeelte van Lon den is de hoofdoorzaak van de geweldige uitbreiding die de brand kreeg. In Spanje zal het politieke leven ook weer be ginnen de Cortes zijn Dinsdag door den Koning geopend met eene troonrede, die volgens het tele grafisch bericht hoofdzakelijk betrekking had op den financiëelen toestand. Te Brussel is eene Société du Crédit général de Belgique met een kapitaal van 15 millioen francs gevormd. Stichters zijn: het huis »de la Hault® en de Association financière Matthieu® te Brussel, het Crédit® te Luik, de Bank te Bergen, de Disconto Bank en het »Crédit industrial et commercialte Parijs, de Fransche Bankvereeniging en het huis Erlanger te Frankfort. Den Koning van België is in de zitting van het aardrijkskundig congres te Venetië dank gebracht, voor zijne bemoeiingen in zake de ontdekkingen en nasporingen in de binnenlanden van Afrika. Op een van de Saudwichs-eilanden in den groo- ten Oceaan, is thans een indrukwekkend natuur- tafreel waar te nemen. Op het grootste eiland van de groep, Hawaï, is een reusachtige vuurberg, die tegenwoordig aan het werken is. Daarbij vergeleken zijn do uitbarstingen van Vesuvius en Etna slechts kinderspel. Reeds drie maanden achtereen werpt hij dikke, gloeiende lava uit drie bronnen, die tot een stroom vereenigd, thans de zee naderen. De lengte van den stroom bedraagt 12, de breedte één uur. De laatste uitbarsting, in 1859, duurde 18 maan den. Iets dergelijks is weor te wachten, niets toch toont eene verzwakking aan in den stroom. Een 25 mijlen verder ligt nog een vulkaan, die ook is begonnen te werken. Beide bergen staan onder- aardsch met elkaar in verbinding. Aan de helling van den laatsten berg vindt men drie lavameren, die gewoonlijk glad en grauw, maar nu borrelend en kokend en roodgloeiend zijn. eorie al t HEUSDEN. Geboren: 20 Sept. Gerardus Cornelia Adri- anus, z. van A. Hekspoor en M. Dankers. Overleden: 18 Sept. J. Gotschalk, 74 j.; 19 Sept. M. E. Eijkelmans echtgen. J. A. van de Kleinemulder 36 j. 20 Sept. J. P. A. Spieren- burgh 5 m. Men verwees hem naar een beroemd operateur. De heer X. begaf zich dadelijk naar hem toe, en na een nauwlettend onderzoek gaf de chirurg te verstaan, dat de man getrepaneerd moest worden. Hoewel bij daar vreeselijk op tegen had, onder wierp de beer X. zijn hoofd aan de gevaarlijke kunstbewerking. In een oogwenk had de bekwame operateur een cirkelvormige snede gegeven en het bovenste van de hersenpan gelicht, zooals het dek sel van een pasteihij had zorgvuldig een groot deel van de hersenen verwijderd en op een soort schotel gedeponeerd, dien hij dadelijk met een kris tallen klok dekte aan de knop van die klok had hij een etiquette bevestigd, met naam en adres van den rechtmatigen eigenaar er op. x>Mijnheer,sprak na het einde der operatie de chirurg met de raeestmogelijke beleefdheid, »gij ziet in welk een toestand een niet onbelangrijk deel uwer hersenen zich bevindtkom over veer tien dagen terug en gij zult ze zorgvuldig gerei nigd en zoo goed als nieuw terug bekomen.® »Maar,« sprak de heer X., »veertien dagen, dat is een heelen tijd De chirurg verklaarde, dat hij zoolang noodig had, en de heer X. ging welgemoed heen. Aan 't einde van den bepaalden tijd wachtten de hersenen, geheel in orde gebracht, haar eige naar. Doch deze kwam niet opdagen. Eene maand, twee, zes maanden verliepen en er verscheen niemand. De hersenen bleven onder de glazen klok. Op zekeren dag wandelde de beroemde chirurg en ontmoette bij toeval zijn patiënt X. »>.Iaai vergeten heht Zele »Nu, Wel. dige boa noodig; Duitn chen isi oordeela I sacrameq zijn sji onbehoi,' Een van meers! barbiei: j zeepen schuim 1 Men veil tort het e; bakkerswit aan de at was in eel men, -isar echter zot den, dat en zich ketwnnkel. bord en s hij dan cm Dit was een Stein dersen on wordt* slotte! heeft* eer. De met gee stelling wacht, Zwits' 3495 kr jaar. In Hc delijk aa rooverl vóór he lukkenj snelle ketten vers dooi Brntak sche roof dezer vei1- van Vrany; legen en d< gen binnel plan scheel scheei; oei omsiitgrXL De roo gelijk in schoten rr den de/e hunne ve gebonden was niet niken va roovers een ondt de soldej terwijl c gelijk ze sing te In de de roov( zoeken goed ge roovers hang: in du vastgebf en toer zij ziel hole' ,jf toert/ begt u Het die hui sche le aan. 'ra een? de ElzasscJj om hec Al die terwijl Een advert schik» te krjj I eerst ff3, mes, li0' nescli)n.( de ötfln strak3. zou. Bij ,en rillég^» vanbOIlt<^" geef eD kaften. CJ=*- Er. wordt 1 or'£a*eD «e a" w- {.ch'iers •leren, bcz v? beida' en TV l r rr uiui. De Burgemeester II O N C O O P. De Secretaris 5PRENGERS. 1 fU, De snelschrijver. Een snelschrijver schreef zoo on duidelijk, dat hij niet dan zeer gebrekkig zijn eigen schrift kon lezen. Toen hij deswege werd berispt, verontschuldigde hij zich door de opmerking: »Ik ben wel een swilschrijver maar geen snel lezer. De herzenlooze. Een paar jaar geleden werd de heer X. te Parijs zwaar aan het hoofd verwond en zag zich genoodzaakt, de hulp der chirurgie in te roepen. r/f iPer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2