Buitenlandsch Overzicht. 1 ,erkBnd'dat bet a,se""*n K'8en de b°- PLAATSELIJK NIEUWS. BINNENLAND. t Heusden. Met het oog op het bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aauhangig wetsontwerp, tot verlegging van de uitmonding van de Maas, en het overgroot belang, dat het Noordwestelijk gedeelte van Noord-Brabant daarbij heeft, hebben zich gekommiteerden van 94 waterschappen, in genoomd gedeelte gelegen, welke uitwateren op het Oude Maasje, de Bleek, den Amer en de Dongo en eigenaren van landen in den Biesbosch, tot de Tweede Kamer gewend, in hoofdzaak mededeolende fGenderen. De WelEerw. heer J. W. Nijenhuis, predikant te Doeveren c. a., heeft twee beroepen ontvangen t. w. een naar Es en een naar Horssen. fWoudrichem, 26 Sept. Gisterenmorgen maakte Ds. C. B. Oorthuijs, tot blijdschap der hervormde gemeente, bekend, dat hij voor het beroep naar Heerjansdam heeft bedankt. fMecuwen. De eerste vergadering van onder wijzers in hot arrondissement Heusdenzal het volgend jaar alhier plaats hebben. De regelings- commissie bestaat uit de heeren Verheul, Dammers en de Moor. f Almkerk. Aan het eerste deel van het verge lijkend examen voor de vacante betrekking van Hoofd der le openbare school te Woudricliom is 7 sollicitanten deelgenomen. Het tweede ge- duulLu^TTlMfl koKVw". Vrijdag en Zaterdag 30 Sept. en 1 Oct. a.s fBesoijen, 27 Sept. Op de botermarkt alhier worden aangevoerd ruim 200 K. G. botex*. De prij zen liepen van 1.30 tot 1.50 per K.G. f Brakel. De van oudsher bestaan hebbende, alom bekende en zeer bei-oemde jaarlijksche paarden- markt is hier gepasseerden Maandag, onder begun stiging van goed hex-fstweder gehouden. In geen jaren echter handhaafde zij haren gewonen luister zoo slecht als nu. Ouden van dagen hoorde men getuigenwe hebben hier nooit zoo'n doodsohe markt beleefd Dinsdag werd door den Hoogen Raad behandelc de voorziening in cassatie van den gewezen Rijks ontvanger te Goes A. B.} door het Geregtshof te s Gravenhage verooordeeld tot 5 jaren tucht huisstraf eu verschillende geldboeten, wegens valschheid in geschriften en verduistering van gelden. De gronden voor het beroep werden kor- telijk ontwikkeld door den advocaat mr. van Gigchdie van oordeel was, dat door het Hof was regt gedaan op onwettig bewijs en mitsdien ge schonden art. 434 in verband met art. 527 van het Wetboek van Strafvordering. Den 3den Octo ber a. s. zal door het O. M. conclusie genomen worden. Maandag-avond 11. is te Zwolle gevankelijk binnengebracht zekere II. 8. S., commies bij 's Rijks belastingen thans wonende te Hilversum, vroeger te Putten, verdacht van eene schandelijke oplichting. In het jaar 1880 en het begin van dit jaar had beklaagde toch, door te zeggen, dat hij met een geneesheer uit Brussel in correspon dentie stond, het vertrouwen gewonnen van een paar landbouwers, bij wie een der huisgenooten ongesteld was. Hij vroeg van hen een fleschje urine om op te zenden naar Brussel en gaf hun later waardeloos poeder en drankjes, die door hem zei ven gefabriceerd waren. Het spreekt van zelf, dat hij dit alles niet gratis deed, doch zich goed liet betalen, zoodat hij dan ook van een der laudboUwers pl. m. f 400 en van een ander pl. m. f 180 heeft ontvangen. Binnenkort zal deze zaak voor de Correctionele Kamer der regtbank behandeld worden. Door de politie te Leiden is aangehouden ze kere J. K., gep. militair, die, ofschoon hij maar eene hand tot zijn beschikking heeft (de linker hand werd hem in een gevecht tegen de Atchi- neezen stukgeschoten) in beschonken toestand met zijn vrouw ruzie hebbende, haar met een stoel een vrij ernstige verwonding aan het hoofd heeft toegebracht. De vrouw is in het xAcademisch zie kenhuis opgenomen. Te Dordrecht is een dienstbode uit de derde verdieping harer woning gesprongen. Zij meende dat er dieven in huis waren en deed toen uit angst dien wanhopigen sprong. De ongelukkige is ernstig gekwetst naar het gasthuis gebracht. Van het bedrag der nalatenschap van wijlen Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden maakt men zich, volgens den residentie-briefschrijver van het Z. I)., veelal eene uiterst overdreven voorstelling. Van eene zijde, „welke meer en beter dan vele anderen kan weten/' werd den corres pondent verzekerd, dat de nalatenschap geen 50 millioen zou bedragen; de waarde in effecten zou omstreeks 20 millioen beloopen. Een corresp. van de Midd. Ct. verzekert in- tusschen, dat de nalatenschap, volgens de be staande inventarissen en naar de berekening van 's Prinsen no^jris, den heer Dietz, en de overige beheerders zijner vaste goederen, zeker meer dan 100 millioen bedraagt. Volgens uitdrukkelijk verlangen van Prins Fre- doU1i'..-'".jl]en zoowel ....qp- het. lm/ Je .Pauw" als TT,Neuwied en te Muskau alle bedienden in hunne gewone betrekkingen blijvenalleen de oudsten worden, met hunne gewone jaarwedde als pensi oen, van verdere diensten vrijgesteld. Te Krommenie is een poging tot brandstichting, in het pakhuis van de heeren K. Co. mislukt. In het dak was een gat gemaakt, gevuld met petroleum en lucifers, die niet hebben willen ont vlammen. De justitie doet ijverige nasporing, doch de daders zijn xiog niet gevat. De brievenbesteller G. Noordijk, besteller aan het Rijkstelegraafkantoor te Schiedam, is aldaar in verzekerde bewaring genomen als verdacht den diefstal op bovengenoemd kantoor gepleegd te heb ben. N. heeft reeds bekend zich Zondagavond in het Rijkstelegraafkantoor te hebben doen insluiten en daarna de ruim 80 uit den lessenaar ge stolen te hebben. Bij de Maandag 1. 1. plaats gehad hebbende trekking der Sarphati-loterij zijn de eerste prijzen of premiën gevallen op de volgende nummersle serie. No. 3229, premie No. 4, een toiletspiegel, en No. 8489, le prijs No. 4, een eetkamer-ameu blement. 2e serie. No. 3045, le prijs No. 1, een schrijfbureau, en No. 9049, premie No. 3, een salontafel. 3e serie. No. 3553, le prijs No. 2, een theeblad met zilveren theepot, enz. en No. 8659, premie No. 1, een salonstoel. 4e serie. No. 2964, le prijs No. 3, twee brillanten oor knoppen en No. 8616, premie No, 2, een salon- stoel. Ook in Gouda schijnt men tegenwoordig de nieuwere" wijze van bouwen te volgen en bij woon huizen te wedijveren met de hechtheid van kaarten huizen. Daar regenen ze echter om, terwijl in Am sterdam de wind meer het werk verricht. Twee in aanbouw zijnde huizen stortten in, naar men ver moedt tengevolge van zware regenbuien, gepaard aan baldadigheid van een paar knapen, die aan de steigers schudden. Een metselaar werd bij het on geval vrij ernstig gekneusd. Aan den heer Roelants te Schiedam is door Prinses von Wied en de Kroonprinses van Dene marken de uitgaaf opgedragen, van de uitvoerige levensbeschrijving die kapitein De Bas van Prins Frederik zal opstellen. Ook Kuilenburg heeft zijn nachtelijke inbre kers. De stumperd had juist een ruit uitgesne den en stond op het punt een bakkerswinkel binnen te dringen, toen de politie, door den bak ker gewaarschuwd, hem in ontvangst nam. Voor de Vereenigde Staten was Maandag den 26 Sept. een dag van rouw. Toen had de begrafe nisplechtigheid plaats van President Garfield. In de algemeene en hartelijke deelneming, die er be toond werd en wordt, ligt iets bemoedigends en heerlijks. Zoo komt het echte gond van het men- schelijk hart weer boven. Zonder bevel maar instinktmatig eert het volk zijne groote mannen. Geheel Engeland rouwde voor hem. Voor den Amerikaanschen daglooner, op den Presidents-zetel geplaatst, nam het hof van Koningin Victoria eene week lang de ronw aan de Londensche koophan del sloot de beurs bij tienduizenden werden de huizen geteld in Londen en andere groote steden, die de luiken gesloten haddeu. Nog slechts een jaar was Garfield bekend bij de meeste menschen, maar n u kent ieder zijn karak ter, zijn verleden, zijne liefde voor vrouw en kin- le en, djn zijn gevoel van plicht. Men :e hem nu il- de i »e fan de edelsten en bes ten der burgers van do Unie. Hoe kort ook zijne macht duurde, alles doi aan, dat hij niet te ver geef- zal hebben geleefd. Zijn dood zal zijn volk gewin zijn. Niet vruchteloos zal hij den strijd heb ben raangebonden t. gen veel, dat een bederf was in u Staar 1 eer e handelingen van zijn opvolger Arthur, .zijn tegenstander op menigerlei gebied, bewijzen het reeds, i 6ste was de dag der be grafenis. Een onmetelijke stoet begeleidde het lijk grafwaarts, bij honderden werden de rijtuigen, bij duizenden de rouwdragers geteld. Elk deel van het groote rijk had zijne vertegenwoordigers gezonden om de nagedachtenis te eeren van een man, die in zoo'n korten tijd zich de liefde en achting van zulk een groot volk had waardig gemaakt. Te Petersburg is 21 dezer eene ukaze versche nen, waardoor meer verband wordt gebracht in de maatregelen tot verzekering van de openbare orde. Die maatregelen komen vrij wel overeen met het afkondigen van den staat van beleg. De ver- - banning naar Siberië zal niet meer geschieden als administratieve maatregel, maar door eene bijzon dere Commissie en wol hoogstens voor vijf jaar. Tot heden geschiedde de verbanning voor onbe- paalden tijd. Vroegere gevallen van verbanning moeten nu door de Commissie worden onderzocht en de straf tot op vijf jaar verminderd. In een twaalftal gouvernementen en een tiental districten wordt door bovengemelde ukazo de kleine staat van beleg ingevoerd. Do gouverneurs kunnen daar het verbliif aan iedereen ontzeggen, en aan verdachte personen eene bepaalde verblijf- T'laats aanwijzen net, verbod ze te verlaten. Ieder van staatkundig mi><! 'ij verdachte kan gevangen genomen worden, in allo woningen mag huiszoe king worden gedaan. in d> streek waar kleine staat van beleg wordt ingevoerd, o een gouverneur-generaal benoemd, die eene uitgebreide Volmacht zal erlangen. Eene andere ukaze heeft Jjetrekking op hot be vorderen van officieren, eeii6 andere op eene fic tieve vermindering van hei, leger. Een en ander geeft aanleiding tot bezuini krachtiging was. In België is men druk aan hei feestvieren geweest. Het gold den alom gevierden schrijver Henri Cons cience. Al wat maar eenigen naam had op letter kundig gebied in België en in Nederland, had zich beijverd den vruchtbaren maar toch nooit vervelen den romandichter zijne hulde te komen brengen, bij gelegenheid van de uitgave van zijn honderdste boekdeel. Een album werd hem aangeboden in het Wiertzmuseum zijne woning kronen en kran sen werden hem kwistig toegedeeld. »Hooger dan O O O al die kronen en kransen schatte hij de Ylaamsche harten, die hij onder die eereteekenen hoorde klop pen.® Zoo was ziju woord. In het album, dat hem werd aangeboden, vindt men de meest bekende namen op letterkundig gebied. Daar zijn vertegen woordigd Nicolaas Beets, Hazebroek, Alberdingk Thijm, Haverschmidt, Mevr. Toussaint, ook Pierson, niettegenstaande zijn protest, en vele anderen, te veel om op te noemen. België heeft nog eens weer getoond hoe het zijne mannen eert, die zich aan volksbeschaving wijden. De Antwerpsche gemeente raad heeft besloten op kosten der gemeente een standbeeld voor Conscience op to richten op het Jezuiten-plein, dat evenals de Jezuiten-straat naar den schrijver zou genoemd worden. Eene zijstraat zou den naam krijgen van Leeuw van Vlaandoren- straat. «De »Leeuw van Vlaanderen* is, zooals men weet, Conscience's hoofdwerk. dat het aan de Leden der Kamer overgelegde plan hen in hooge mate heeft te leur gesteld. Volgens de memorie van toelichting, bij dat Wets ontwerp gevoegd, is het doel Rivierverbetering en Verbetering van den Waterstaatstoestand in de Pro vincie Noord-Brabant. Rekwestranten stemmen toe dat door scheiding van Maas en Waal en verlegging der uitmonding van de Maas aan beide rivieren verbetering zal ontstaan doch betwijfelen, dat dit op de voorge stelde wijze zal geschieden en zien meer den treu- rigen toestand van het Noord-oostelijk gedeelte van Noord-Brabant, naar het Noord-westelijk gedeelte overgebracht. het ingevoerde Maaswater zal den water- •>5el.i pw j aar Ook wordt melding gemaakt van eene aanzien lijke leening door do Regeering te sluiten. Een deel daarvan zou moeten dienen om de Israëliten schadeloos te stellen voor geleden verliezen bij de vervolgingen. Zoo stellig het eene blad de waar heid van dit gerucht bevestigt, zoo bepaald wordt het weer door een ander blad tegengesproken. De nationale bank in Luxemburg is bankroet. Hare portefeuille schijnt gevuld met waardeloos papierhare balans is opgemaakt en zij is in staat van faillissement verklaardcurators zijn benoemd. De houders van biljetten bestormen de bank, maar zij zijn tot nader order uitgesteld. De bank wordt door de politie bewaakt, want er is groote gisting, daar voor ruim drie millioen aan kleine biljetten in handen der arbeiders is. Voor meer dan twee millioen is de schatkist van het Groot-Hertogdom bij het faillissement betrokken. Het eenigé blad in Frankrijk, dat den Minister van Oorlog de hand boven het hoofd houdt, is de Republique Franqaise. Dit blad voorspelt eene schit terende uitkomst van de Tunesische expeditie, als eerst de herfst maar komt en de najaars-operaties kunnen plaats hebben. Zoodra de Fransche vlag maar waait van de muren van Kairoean, de heilige stad, dan is alles in orde. De opstand breidt zich intusscheh altijd nog uit. Door gebrek aan genoegzame macht zijn do Franschen genoodzaakt steeds verdedigenderwijze te werk te gaan. Aan eene commissie van de uiterste linkerzijde van de Kamer heeft Ferry, de Min. van Oorlog) uiteengezet, dat de toestand in Afrika verre van ongunstig was. De vergadering aan wie dit rapport werd uitgebracht, besloot een manifest uit te vaar digen om te wijzen op een spoedig bijeenroepen van de Kamer, als zijnde dit rapport te rooskleurig en niet te vertrouwen. In het begin dezer week deed in verschillende dagbladen een bericht de ï'ondte, dat wel in staat was de toekomst van de Transvaal weer met be zorgdheid te doen gemoet zien. Het was niets minder dan dat de conventie met Eiland door den Volksraad verworpen was. Wel was verwonderen dat er in Engeland zelf nog niets vau Re]jeI1(i was, officiëel ten minste. "Tlit Pretoria - aan Reuters Office op den 26 ge seind, fiat de con tn(^n n ffii den Volksraad in behandeling was. Tw/lxt te leg *- Door stand in do te graven rivier worden verhoogd, zoodat voor andere afwatering in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat moet worden gezorgd, zonder dat de uitwatering op de Donge, de Killen en het Bergsche Veld wordt benadeeld. Ook volgens de memorio van toelichting za1 door de nieuwe rivier de waterstand te Keizersveer worden verhoogd, welke verhooging niet zal uit blijven op Amer, Bleek en Donge, waardoor aan de daarop loozende landerijen een aaumer nadeel a***'iröTclunloegebraclxt!'Zij meenen dat te s gelet op het nadoel, dat voor die stre mt deze verlegging zal ontstaan eveneens dat de voorgestelde afvoor-kaualen, ten Noorden der nieuwe rivier, uitmondende nabij Keizersveer en ten Zuiden te Waspik aan de Korkvaart niet aan het doel zullen beantwoorden. Wel wordt gespro ken van stoomgemalen, die zoo noodig zullen wor den aangebracht, doch rekwestranten meenen, dat de daarvoor uitgetrokken som veel te klein is. Ook zal men do Heerenwaardensche overlaten moe ten sluiten vóór de nieuwe uitmonding der Maas wordt geopend, anders zal het doelverbetering de rivieren de Waal en de Merwede, en bij hoog water voorkomiug van doorbraken in het Noord oostelijke gedeelte van Noord-Brabant« niet wor den bereikt. Hot Noordelijk gedeelte der gemeente Herpt en Bern zal geheel worden ingesloten, de communi catie van het Land van Heusden en Altena met do Langstraat zal in hooge mate worden belem merd zoodat in het eerste geval voor uitwatering, in het tweede door stoombootveeren diende te wor den voorzien. Gaarne willen zij medewerken om den watertoe stand in het Noord-oostelijk gedeelte van Noord- Brabant te verbeteren, indien dit niet geschiedt ten koste van het Noord-Westelijk gedeelte waarom zij zich met den meesten eerbied, doch tevens met, allen ernst tot de Tweede Kamer wen den met het verzoek, het wetsontwerp tot verleg ging van de uitmonding van de Maas, zooals het aan do vergadering is aangeboden, niet aan te nemen, dan nadat de volgende wijzigingen daarin zijn gebracht 1. Dat aan beide zijden der nieuwe rivier afvoer kanalen zullen worden daargesteld, voor dat de nieuwe rivier is geopend en wel a. Voor de landen ten Noorden dor nieuwe ri vier gelegen, aanvang nemende te Aalburg en ein digende beneden aan de Amerplaathet beneden gedeelte daarvan van af Dussen, tevens in te rich ten tot behoorlijke scheepvaart. b. Voor de landen ten Zuiden der nieuwe rivier 'gelegen, aanvangende te Herpt aan het zoogenaamde Heleind, en eindigende in het gat den Ham, bij den Koekoekpolderdaarvan het benedengedeelte van af Waalwijk mede in te richten voor eene behoorlijke scheepvaart. c. De bandijken aan de beide zijden der nieuwe rivier door te trekken, ten Noorden tot aan het benedeneinde der Amerplaat en ten Zuiden tot aan den dam aan het boveneinde van den Koekoek polder. d. De kanalen sub. a. en b. vermeld van voldoende capaciteit daar te stellen en wel zoodanig dat daardoor gelegenheid aanwezig blijft, om even als tot nu toe het water der daaraan- grenzende polders en landerijen tot het thans be staande peil af te voeren en de scheepvaart te behouden. e. Twee schutsluizen, eene op de Donge en eeno aan het Steurgat in de bandijken der nieuwe rivier. w.™ gemeenten Meeuwen en Drongelen, aan de nieuwe rivier ieder eene behoorlijke aanleg en losplaats te maken. Eene schetsteekening, waarop voorzegde door te trekken afvoerkanalen, bandijken, schutsluizen en aanleg- en losplaatsen voorkomen, hierbij gevoegd. 3. Dat de Heerenwaardensche overlaten zijn ge sloten alvorens de nieuwe rivier is geopend. 4. Minstens twee vaste overgangen over de nieuwe rivier daar te stellen; hetzij met vaste-, hetzij met draaibruggen en wel één te Heusden en één te Keizersveer, benevens minstens twee pontveeren, als één te Drongelen en één te Capelle. 5. Dat op eene voldoende wijze wordt voorzien in de afwatering van dat gedeelte der gemeente Herpt en Bern, dat ten Noorden van de nieuwe rivier en ten Oosten van het Heusdensche kanaal komt te liggen. Verder deelen rekwestranten mede, te hebben vernomen, dat pogingen worden gedaan om het afvoerkanaal van do Dommel, zooals dat op het plan voox-komt, te verleggen, en wel door het zoo genaamde bed van den Baardwijkschen overlaat, uitmondende in de nieuwe rivier te Baardwijk, en zoo dat mocht worden gedaan, op eene andere wijze in de behoorlijke afwatering der landen, gelegen ten noordoosten van dat afvoerkanaal zal moeten worden voorzien, en dan het Zuider afvoerkanaal een aanvang zou behooren te nemen te Baardwijk. Was geteekeud door de hh. C. A. Roomer Sz., Th. van Bokhoven, P. L. Honcoop, N. L. Dekkers, G. Branderhorst Joh.z. M. A. Boll, A. van der Beek, Mr. G. J. H. Heere, J. de Klerk, J. Loeff, N. Meyers, C. W. Oomen, C. de Roou, J. Simonis, A. Straver, A. B. van Tienhoven en A. Verschoor. fDe gewestelijke Vereeniging Noord-Brabant van het Nederlandsch onderwijzers-genootschap hield 22 Sept. jl. te Andel hare gewone najaars vergadering. Het bestuur met primo Januari a. s. aan de beurt van aftreding zijnde, werd voor een tijdvak van drie jaren gekozen: tot Voorzitter, de arrond.-schoolopzieuer de heer A. Blok, tot vice- Voorzittcr de heer D. Scholten, tot secretaris de heer J. van der Weide, en tot penningmeester de heer J. L. Mussert. f 28 Sept. Z. M. heeft benoemd tot secretaris- penningmeester van het waterschap den Hoogen Maasdijk van stad en lande van Heusden, vereenigd met, den Oudheusdenschen, Doeverenschon en Dron- gelenschen zeedijk den heer D. Duijser te Heusden. f Bij de gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict 's Hertogen bosch zijn uitgebracht 1073 stemmen. De luitenant-generaal P. G. J. van der Schrieck werd met 1043 stemmen herkozen. f Andel, 24 Sept. In de arrondissoments-vergade- ring van onderwijzers, eergisteren alhier gehouden, werden tot eereleden benoemdde heeren J. Ringe ling, vroeger schoolopziener in dit district, de oud onderwijzer J. Blok van Werkendam en K. J. van Tussenbroek, en de heer M. A. Boll, burgemeester van Drongelen c. a., en Eethen c. a. t Nederhemert, 24 September, Heden middag ten 2 ure, werd door Mevrouw de douariëre van Nagell van Nederhemert de eerste steen gelegd voor de nieuwe pastorie, op het eiland. Oaze predikant de WelEerw. Zeer Gel. Heer Berkelbach v. d. Sprenkel, onze burgemeester, de WeldEd. Achtb. Heer van Ommeren, en eeuige be langstellenden woonden de plechtigheid bij. Naar wij meenen, bestond daar noch thans eene gegronde reden voor. Daax-om maken we er in dit blad melding van, omdat we overtuigd zijn, dat door welwillende samenwerking het bestaan of lie ver ontstaa'n er van kan worden vexlxinderd. Zooals bekend is, wordt hier de jaarlijksche paardenmarkt in den regel den 25sten September gehouden. Valt evenwel, gelijk dit jaar zulks het geval was, deze datum op Zondag, dan houdt xnen ze den volgenden dag en alzoo op den 26sten. Op dezen laatsten datum nu werd ook dit jaar te Buren paardenmax'kt gehouden, die eene even zeer bekende en vermaarde is. De nadeelige invloed daarvan liet zich, zooals wo reeds aanduidden, duidelijk hier gevoelen, en zal daar waarschijnlijk evenmin onopgemerkt zijn gebleven. De oorzaak der kwaal is dus aangewezen. Om die weg te nemen ligt het middel in de hand der respectieve gemeentebesturen door nl. zulke maat regelen te nemen, die het gelijktijdig op een en denzelfden dag'samen vallen dier paardenmarkten voorkomen. In het belang van den handel en der wederzijdsche gemeenl enaren durven we, hoewel ongevraagd, daartoe gerustelijk adviseeren. Het aantal paarden en veulens, dat aan do lijn stond, kon nauwelijks het cijfer 800 halen. De dieren zagen er over het algemeen, dank zij het overvloedige gras gedurende dezen zomer, zeer welgedaan uit; doch de handel was traag, ten gevolge van weinig aanwezig zijnde kooplieden. Voor de beste soorten was desniettemin nog al kooplust tegen vrij hooge prijzen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 2