LEESBIBLIOTHEEK, HAKHOUT. verpachten: verkoopen: Bouwmnswoning rl- c» 8 Kanada BOOIEN Een Huis, GOEDEREN een Meid, Een goed Karpaard, Cokes aangeboden, W. POSTHUMUS, L. Veerman te Hensden, Geldleen; iig. Publieke Verpachting Bouwlanden Jr. G. KOLlVy Notaris te Bewerken. P. l i Kip, it® te BOUWLAND, Onroerende te ALMKERK op DONDERDAG vóór Heusden. CORRESPONDENTIE. Groote en kleine liafritalen A. VAN DELFT, publiek verpachten: eene aanzienlijke partij 100 perceelen Openbare Verkooping De Notaris C. Sterk, (I, J. UKRHA Y) Wordt gevraagd: Bekendmaking, en verkooping yan en publiek verkoopen: *)peiioare Yerkooping ENZ. publiek verkoopen: A. I. RANT, Notaris te Waalwijk, Notaris Yerberne, Openbare Yerkooping Y r ij e Paarden-Beesten Linnen- en Lakenmarkt, te Heusden, I 0 ja oud 7 a 9 jaar. Kassier en Commissionair in Effecten TE HEUSDEN. van Tj,^alt-Bommel, zal op Dond&Iüag WISep- U'jier 1881, des voormiddags ten 10 ure, ten herberge van F. VISSERS te Kerkwijk Namens de Pastorie der Hervormde Ge meente van Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen. 1. Circa 3,80 Hectaren BOUWLAND ude Beuningen", onder Kerkwijk, in 5 perceelen, als van ouds. 2. Circa 2,50 Hectaren BOUWLAND, ,/de Slipsloot", onder Kerkwijk, in 5 perceelen, als van ouds. 3. 0,9930 Hectaren BOUWLAND, wde Geeren", onder Bruchem. Namens de Hervormde Gemeente van Kerkwijk en Delwijnen Het SCHAARHOUT op de Wilgen, aan de Kade langs de groote en kleine Heuvel- raad, in 3 perceelen. Inlichtingen zijn te bekomen, wat de per ceelen op Kerkwijk aangaat bij den Heer voorzittenden Kerkvoogd der Herv. Gemeente van Kerkwijk en Delwijnenwat het perceel Bruchem aangaat bij den Heer voorzittenden Kerkvoogd aldaar. De Notaris BTYAN DE WERK te Zalt-Bommel zal namens zijne principalen op Donderdag 29 September 1881 des voormiddags 10 uur, ten huize van A. van der Ven te Ponderoijen, voor den tijd van zes jaren publiek De uit de pacht zijnde BOUWLAN DEN van den WelEdG. Heer M. J. E. Virüly van PoUDEROIJEN. Idem van den Heer B. P. D. Philips qq. Een perceel BOUWLAND ,/de Geer"; in perceelen, en Een perceel BOUWLAND ,/Kesselband", in 4 perceelen. En onmiddellijk daarna in het openbaar Het 4jarig HAKHOUT in de Sneb, in perceelen, en ongeveer 30 stuks K a n a d a- eii E s s c h e n boomen in het Sterrenbosch, geschikt voor allerlei werkhout. Alles staande en liggende onder Pouderoijen van eene De Notaris W. J. VAN DER ELST, te Werkendam, zal aldaar, Vrijdag 7 October 1881, provisioneel, en Vrijdag 14 October d. a. v., finaal, telkens 's avonds ten 6 ure, in de herberg van Mejuffrouw de Weduwe VAN REENEN, krachtens onherroepelijke volmacht, Het HUIS met SCHUUR en ERVEN, in den Vervoornenpolder onder Dewer- ken, aan den Dewerkenschen dijk nabij de gemeente Werkendamkadaster sectie G, no. 207, 208, 273 en 274, groot 4 aren 90 centiaren. In gebruik bij den eigenaar Bast.IppelCzn. te DUSSEN, zal ten verzoeke van Mejuffrouw Bax te Heusden, den Heer Jacobus Lüyben te Lut- telherpt en anderen, voor den meestbiedende verkoopen, op Woensdag 12 October - 's namiddags ten 6 ure precies, in het Wa, pen van Amsterdam ,/Hótel Maurik", gelegen in de polders Oud-Heusden en Heesbeen. Een en ander breeder bij biljetten om schreven. zal in het openbaar VERKOOPEN: op Maandag, 3 en 10 October 1881, 's avonds ure, bij de Wed. J. Mommersteeg te Vlijmen.- Tl VERHUREN: van ter standplaats Almkerk, zal ten verzoeke van de erven van Dirk van Gorp, in hel openbaar veilen en verkoopèji; EERSTE KOOP. Een Land bouwers buis met Schuur, Erf, Boomgaard en Griendland, staande eu liggende te Almkerk, aan den Doornschen dijk, kadaster sectie D, nos. 513, 87 en 79, zamen groot 38 aren 87 centiaren. TWEEDE KOOP. Een Huis en Erf met Bouw- en Hooiland, staande en liggende ala voor, aan den Uppelschen dijk, kadaster sectie D, nos. 58, 540 en 541, zamen groot 70 mm 70 centiaren. DERDE KOOP. Een perceel Bouwland, liggende als voor, in den Uppelschen polder, kadaster sectie F, nos. 82 en 83, zamen groot 1 lwc- tar ..en 1 I centiaren. VIERDE KOOP. Een perceel Weiland, liggende als voor, in den ouden Uppelschen polder, ka daster sectie A, nos. 422 en 423, zamen groot 1 hectare 03 aren 85 centiaren. Aoorscbreven goederen zijn te aan va X. den de le, 3e en 4e koop bijjk 2e koop den 1 Mei 188?* Deze verkooping zal geschiede] huize te Almkerk, bewoond d<: W. DEKKER, en wel de veiling op Vrijdag den 2è 1881, en finale verkoop op 30 September 1881, telkens 's lid»; zes uren. Nadere inlichtingen geeft voornoemd Notaris. ZEGT LLET VOORT. j Markt- of standgeld wordt niet geheven. Aan I den Uitgever van het NIEUWSBLAD V\ HET LAND VAN ILEUSDEN ALTENA, DE LANGSTRAAT EN e BOMMELER WAARD te '1 niet halen?* da benijdenswaar- "heb ze niet meer it Ministerie. ,1-en blad uit Mun- J dagen arrest ver- ir woorden: »Jij, jrspaard. Volgens •Aoor schuldig: aan jki officierspaard riu hoorde de waarde zeide hij tot zijn emehuim voor 'tin als ik moet ander man. - schaakspeler Zuker- -elen in een banket- 3 dagen toen hij daar jnen studeerde. Hij le studiosi opgeno- kkel door; hij had Iijoed speler te wor- i in den steek liet ive dan in den ban- j '3 dan zijn schaak- lende. Spoedig werd aden geducht speler, joeg; hij wilde naast 1 ^en, Murphy en An- /n het vorstelijk spel tet hij zijn studie ten ?et, hat hij zijn doel >che wetenschap heeft door verloren. opera te Berlijn een 'an Fraul. Lehmann, ■ridson, redacteur van I-veeg had toegediend ten nadeele van haar i de prima donna werd zij na afloop der voor menigte werd opge- 1.p harer gengestichten en in in het vorige f cwroken herhaal- roor, door formele grooten weg en nog nd. De aanvallen ge ile postillon door eene i toevertrouwde pak- 'maal werden de roo- allen der Hongaar- ldenfeit. Den 8sten klooster, niet ver van een bosch ge- bewoond. Zij dron- mderen, maar hun mt plotseling ver die het klooster |v zoo goed mo- 'visselden eenige |&t spoedig had- ve.raver.p-' Tot rangenDaarbij heeft zij een aan genaam humeur eh tan zij zich nog zeer goed de zaken voorstellen, die ettelijke jaren geleden ge beurd zijn. Men verzekert te Londen, dat bij het Konink lijk Aardrijkskundig Genootschap langs particulie ren weg de treurige tijding is ontvangen, dat Star ley, de groote Afrika-reiziger, op sterven ligt. Ook in Engeland zullen weldra briefkaarten met vooruitbetaald antwoord worden ingevoerd. Het verongelukte dorp Elm in Zwitserland had volgens de jongste volkstelling 246 inwoners, waar van er thans 111 zijn omgekomen. Het aantal hui zen bedroeg 50, waarvan er nog 28 staan. Daar men te Elm nog voor verdere onheilen bevreesd is, zal het dorp gedurende den winter geheel ontruimd worden. Men schat de schade nn reeds geleden op een millioen francs. Vijf en veertig huisgezinnen zijn van alles beroofd. Te Londen heeft men reeds een inschrijving voor de ongelukkige slachtoffers geopend. Een kind van acht maanden was door de te Brussel wonende ouders aan de zorg van een ge zin in een naburige gemeente toevertrouwd omdat het volgens voorschrift van den geneesheer wegens zijn zwakken toestand met geitemelk moest worden gevoed. In het eerst groeide de zuigeling werkelijk voorbeeldig, doch begon later weer te kwijnen en overleed ten laatste onder hevige kramptrekkingen, terwijl na den dood het geheele lijkje zwart werd. Den volgenden dag werd ook de geit, met wier melk het kind gevoed was, dood in haar hok ge vonden, eveneens geheel zwart. Daardoor werd het plotseling overlijden van het kind verklaard. De geit had onder het grazen vergiftige kruiden ge geten, waarvan de schadelijke bestanddeelen zich hadden meegedeeld aan de melk, die bij onderzoek vergiftigd bleek te zijn, ofschoon daarvan oogen- schijnlijk niets was te bemerken. Twee der hoofdschuldigen aan de ongeregeldhe den te Kuchelbad (waar Duitsche studenten dezen zomer door de Czechen mishandeld werden) zijn door de rechtbank te Praag veroordeeld tot 5 en 3 maanden verscherpte gevangenisstraf. Het O. M. had éen tot vijf jaren geëischt. De rechtbank nam als verzachtende omstandigheden aan het vroegere goed gedrag der beschuldigden, hun opwinding en boven dien voor den tot 3 maanden veroordeelde zijn po gingen om het gebeurde zooveel mogelijk goed te maken. De veroordeelden zijn iu hooger beroep ge komen. Uit de verklaringen der getuigen bleek duidelijk, dat de Czechen de aanvallers waren geweest eu dat de Duitsche studenten niets gedaan hadden om hen uit te tartendat zij integendeel het Czochisehe volkslied, toen de muziek dat uit eigen beweging begon te spelen, staande en blootshoofd hadden aan gehoord. Kenschetsend voor den toestand in Boheme echter is het, dat de getuigen hun voor de Duitsche studenten gunstige verklaringen veelal niet dan aar zelend aflegden en dat met name de commissaris van politie, die de orde te Kuchelbad had moeten hand haven, eerst door de herinnering aan zijn bij de in structie afgelegde verklaringen tot het uitbrengen van een volledig getuigenis gebracht kon worden. Wegens plaatsgebrek waren wij gonoodzakt eenige berichten en advertentiën tot een volgend nommer nit te stellen. y(i zij de monniken n, .naar van de roovers n bevrijdden de nmn- 'ernamen toen, dat de Igêdaald om zich door edden. IJlings gingen ilfdon weg vervolgen, kerk snelden om tl voor hunne verlos- ïden de soldaten noch ir bij het verder door- kten zij in een klein, a van al de door de Men raadt den zamen- na hun gruwelstuk, i es token en elkander ir al te goed gelukt, tervolgen, bevonden nne ontoegankelijke •j zij zich natuurlijk, te gaan, terwijl de in allerijl op weg r nb geopend onder isinrichting is Ëlzas en Lotharingen ;om niet in het Duit- groeit met den dag Keizerrijk bevat nog zes en twintig jonge inde getrokken waren ienpak te ontloopen. bij verstek gevonnisd, I verklaard worden. moeder beproeft per bladen om eene »ge- ruwe werk« in dienst koffie te beloven. che dames. Voor- ji de huid der da gindelingen bij ma- |te bewaren; want «Joeweertr, dat de zijn als die der boeten de dames, die 'hoentjes in den vorm Wts zijden kousjes, v japonnetjes van moedig laten zien. j /hoed met een bosje •loem bij gedragen, I, achteloos om de x> buitentoiletje. i.we, die reeds lion- nog in het volle uil Dog niet heb- ïal gereed maakt de keuken om WORDT GEVRAAGD om Leiden in dienst te treden, in een jong huishouden, als Meid alleen, die kan koken en tevens huis werk verrichten. Loon naar verdiensten. Adres mevrouw WILLEMSTIJN, Gasthuisstraat. Opgaven met franco brieven onder lettor S. of persoonlijk aan den Uitgever dezer Courant. worden steeds verstrekt op eerste hypotheek, tegen 41/2 door Door de Gasfabriek te Ileusden worden uitmuntende tegen 50 Cent per hectoliter. COMMISSIONAIR in EFFECTEN te Ileusden, blijft zich steeds aanbevelen tot aan- en verhoop van binnen- en buitenlandsche EFFECTEN en COUPONS. bericht dat zijn weder eene kleine uitbreiding heeft ondergaan, en alsnu uit 2775 deelen bestaat. Huurprijs per week en per deel 71/2 cent. De Abonnementsprijs, waarbij enkele deelen ge lijktijdig kunnen ontvangen worden, is gesteld: per maand ƒ1, per 3 maanden ƒ2.50 en per jaar ƒ8. DIJKGRAAF en HEEMRADEN, van het Waterschap »den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Hensden,vereenigd met den Oud-Heusdenschen, Doeverenschen en Drongelenschen Zeedijk, Gezien het door Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, onder dagteekening van 21 Jnli 1881, G. No. 212, goedgekeurd besluit van Stemgerechtigde Ingelanden van ge meld Waterschap, d. d. 12 Juli 1881, waarbij is vastgesteld het plan eener Geldleening, groot hoogstens f80000.—. In aanmerking nemende dat hij het openstellen van een ge deelte dier Geldleening, groot 70000.slechts voor ƒ48000. is toegewezen. Hebben besloten: Aan voorschreven plan andermaal openbaarheid te geven en wijders te bepalen als volgt: lo. Een gedeelte dier geldleening ten bedrage van 22000. wordt bij openbare inschrijving voor de meestbiedenden open gesteld tegen eene rente van vier (4) ten honderd jaarlijks. 2o. Dijkgraaf en Heemraden zijn bevoegd een lager bedrag aan te nemen, naar gelang de inschrijvingen aannemenlijk voorkomen. 3o. In zooverre de inschrijvingen aan Dijkgraaf en Heemraden aannemenlijk voorkomen, zal de hoogste bieder de aandeelen erlangen, waarvoor hij heeft ingeschrevendaarop volgt degene, die na hem het hoogste bod heeft gedaan en zoo vervolgens; terwijl, indien door twee of meer dusdanige inschrijvers voor gelijke prijs meer is ingeschreven dan noodig is, overeenkom stig art. 6 van het planhet lot zal beslissen. 4o. De biljetten zullen voor of uiterlijk op Zaterdag 1 October 1881, 's voormiddags om 10 ure, bij den Dijkgraaf moeten zijn ingekomen; op den omslag der biljetten, die in een couvert kunnen worden gesloten, zullen de woorden moeten zijn gesteld, Inschrijving voor de geldleening van het Water schap den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a." De opening der biljetten zal dienzelfden dag des middag om 12 ure, ter herberge van H. MOURIK te Heusden, in het openbaar plaats hebben. öo. Binnen vijf dagen na de opening der biljetten zal aan de belanghebbenden, wier inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zijn aangenomen, schriftelijk daarvan worden kennis gegeven. 6o. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet voor of uiterlijk op den 5 November 1881, worden gestort ten kantore van den Secretaris-Penningmeester van het Waterschap, waar tegen de schuldbrieven dadelijk zullen worden uitgereikt, als wanneer de renten zullen ingaan. 7o- De obligatiën, ieder groot 500 zullen zijn aan toonder wanneer die op naam verlangd worden, moet dat op het inschrij- vings-biljet worden vermeld. 8o. Aanvang te nemen met het jaar 1892 zal jaarlijks minstens een achtste gedeelte der geldleening a pari worden afgelost. 9o. Het plan der Geldleening zal van af den 28 Augustus tot en met den 30 September 1881, telken dage van des voormiddags 912 ure, ter inzage liggen bij den Secretaris-Penningmeester van het Waterschap en ter herberge van II. MOURIK te Heusden. Heeren Kassiers en Zaakwaarnemers genieten '/2 pCt. van hunne aangenomen inschrijvingen. Heusden, 27 Ang. 1881. Be Dijkgraaf, HONCOOP. Be Secretaris-Penningmeester, Bij ontstentenis, Be waarnemende Secret.-Benningm., M. A. BOLL. zal PUBLIEK VERKOOPEN, ten herberge van de weduwe Pieter Pauwels te Nieuwhuik, provisio neel op DINGSDAG 4, finaal, 8 dagen later, op DINGSDAG 11 OCTOBER 1881, telkens des avonds om 6 uren. A. Voor Reinier Erancisse van Loon, thans te Waalwijk. KOOP I. Een Iluiswerf, Tuin en Bouwland te Nieuwhuik, in sectie A, Nos. 252, 253 en 254, zamen groot 1') aren 53 centiaren. Belend: West de erven van den Brand. Oost Wouter van den Brand. Noord Laurens Spiljaard. Zuid de armen van Nieuwkuik. KOOP II. Een perceeltje Bouwland te Nieuwhuik, in sectie C, No. 324, groot 21 aren 40 centiaren. Belend: West Jan van Heivoort. Oost Hendrik van Engelen. Noord Teulings. Zuid de wed. van Bijneu. KOOP IH. Een perceeltje Bouwland te Herpt, in sectie C No. 380, groot 4 aren 90 centiaren. Belend: West Willem van Halder. Oost do pol der van Hedikhuijsen. Noord Johs. van Baardwijk. Zuid Kinderen Antonio van den Brand. KOOP IV. Een perceel Weiland te Herpt, in sectio C, No. 201, groot 44 aren. Belend: West de Wed. van Eggelen. Oost Ma- rinus de Hoog. Noord de Heer de Jong. Zuid Jan van der Aa. KOOP V. Een perceel Weiland, genaamd »Roskens«, te Oudheusden, in sectie A, No. 764, groot 55 aren 95 centiaren. Belend: West Hendrik van Engelen. Oost Jan van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Heusden. KOOP VI. idikaL perceel Weiland, genaamd j.Roskenf«, te OudheuisdenVTil' No. 765, groot 5^ aren 95 centiaren. Belend: West Graaf d'Oultremont. Oost ReitifcW van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Hensden. Betaling der koopsommen 7 November 1881. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den No taris Rant voornoemd, bij wien ook golden onder hypothecair verband beschikbaar zijn. VAN te Op Woensdag 5 October 1881, des mor gens ten 10 ure, zal de Notaris DE GIER ten verzoeke van den Heer A. Straver Jz., publiek VERKOOPEN: 100 stuks KAN AD A BOOMEN, geschikt voor klompen en planken, staande te Bern, tegenover de Hofstede. De boomen zullen verkocht worden op de plaats alwaar zij staan. Na afloop van de verkooping der boomen: Een perceel driejarig GRIENDHOUT, staande op het Heleind te Bern, hetwelk verkocht zal worden bij de Hofstede. Onbekende koopers moeten voorzien zijn van twee gegoede en bekende borgen. Betaaldag 3 October 1882. te VLIJMEN op den Wolput, sectie A No. 231 groot 7 aren, 30 centiaren. op Dinsdag 4 October 1881, 's avonds 6 ure. bij N. A. Smits te Drunen, voor de Heeren GravenI d'Oultremont en anderen: onder DRUNEN, NIEUWKUIK, ELSHOUT en HERPT. Die over 1880 niet betaald hebben, worden iu geen geval aangenomen. uiiVt Hier langs afknippen. 1 ct. postzegel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 4