Openbare Verkooping Meubilair te Heusden. woonhuis en erf Een overdekt Vaartnig, lel-1 Ik Yfrii larv" v N geëmailleerd Keukengereedschap, iiij J. van Laarhoven, ill houten met LAND, te G1ESSEN. P. C.Knijpers, Notaris te Drien, Een Huis, Openbare Verkooping BOUWLAND, fro te omhandel, M. I Rooijakkers, Manjfacturen, H. vaa Hemert, Wii er stoffen. GRIENDLAND, NEDERLANDSS^ Scheepsverzekering-Maatscluippij F. van Helvoirt, LANDAUER, CAMION, Uitgebreide sorteering Openbare Verkooping AMSTERDAM. te HEUSDEN, J. VEERMAN) Heusden. Burgerlijke Stand. 307de Staatsloterj. Verbetering. upenoare Verkooping Gemengd Nieuws en Alleiei. MARKTBERICHTEN." Publicatie. advertentiejv. Het Tuig of Aakje ook afzon derlijk te koop. P. van Yollenhoven Jz. Voor Gemeentebesturen op de Botermarkt te groote keuze van Hoeden, F antasiehoeden, Een WOONHUIS met ERF en BOOMGAARD te 1) 100 perceelen katten, gemaakte kleederen, Brabantsehe kielen, bi A. Sens Zn. te Heusden TabW,Sigaren,Koffie enThee, en kookerwten, lijst en Rijstemeel, k i il d e n i e r s wa r e n, iau d'Anvers. Wijks ie Poort te Heusden Ale soorten van Botermrkt te Heusden. 71 ares 70 centiares DIRECTIED. Hartkamp en A. Heimig v. d. Vegt. KANTOOR BLAAUWBURGWAL, No. 7, Narrensleden en Tikkers. Yau 21—29 Sept Ondertrouwd: J. R. Eilrs, wed. W. C. Kinderman 64 j. en A. M. M, Klit 37 j. Geboren: Heudrikus, z. v, 1. van Well en E. Bovens. t MEEUWEN. Van 1428 Sept. Getrouwd: J. Vos, van Veen, iet H. de Graaf. Geboren: Cornelia Elisabeth, v. J. J. van Duuren en J. de Graaf. Overleden: Adrianus, 3 m. z. G. J. Gabriel van Eekert en S. Hulst. t ANDEL. Van 1927 Sept. Ondertrouwd: Te Kapclle, Ar Naaijen jm. 31 j. wonende te Andel en Jaeomina .driana Dina Vermeulen, jd. 25 j. w. te Capelle. Geboren: Pietje, d. v. Ivo Dirk ,'crsteeg en Teuntje van Oudhcusden; Nicolaas, z.v. Otto van Rijswijk en van Jenneke van der Koll Overleden: Martijntje van Ande 2 m. d. v. Huibert van Andel en van Wiihelmina an Tilborg. 3de Klasse Trekking van 26 opt. Prijs van 25,000: no. 9544; 1000 mo. 3169 400 nos. 4494 en 5047 200 no. 397 100 nos. 4927, 5250, 14471 en 15117. Prijzen van f 100 en daar boven 3de Klasse. Trekking van 27 Sot. Prijs van 1000: no. 3257, 5283,5969 en 19825; 400: no. 3722; 100: no. 257, 3875, 5521 en 5543. 3de Klasse. Trekking van 28 Sep Prijs van 5000: no. 326; 2000: ni 8161; 1500: no. 18395; 200: no. 7783.13547, 17505 en 18635; 100: no. 575, 705316021 en 16494. 3de Klasse. Trekking van 29 Sept Prijs van 1500: no. 6072; 400: nc 6705 en 10303; 100: no. 9440, 12168 en 1281. In de publicatie d.d. 21 dezer staat abusieflijk vermeld, dat alleen des Dinsdags op de openbare teekencursus van den heer M. C. van der Ven les gegeven wordt. De lessen worden gegeven gelijk ile vorige jaren iederen Dinsdag en Donderdag. Het schoolgeld bedraagt: voor ééne les per week 0.40, voor beiden lessen 0.75 per maand. Heus don, den 28 September 1881 De Secretaris der gemeente Heusden, Sprexgers. J. S. JISKOOT, Notaris te Veen, zal op Zater dag den lsten October 's voormiddags ten tien ure, in het Hotel «Het wapen van Amsterdam» te Heus den, publiek om contant geld VERKO OP EX .- Een treffende bijdrage, hoe op de goedgeloovfheid van het publiek gespeculeerd wordt om het gri uit den zak te kloppen, levert iemand, die als Jv. d. Bei-g en Co. te Franeker, denkelijk een pseudon:ara, optreedt. Do compagnieschap heeft, volgensiare circulaires, die niet eerst door een letterkudige gecorrigeerd zijn, het loffelijke doel menscheman betrekkingen te helpen, die geld opbrengen als water.In dezen gedrukten tijd is het geen worer, dat menigeen zoo'n circulaire als een zwemnaid baarsje tusschen platvisch beschouwt en dan ok trachten wil het machtig te worden. Zoo deed }k iemand uit St. Johannesga. Hij schreef aante compagnieschap en ook voor hem had zij ete prachtige betrekking, die hij over eenigen tijd aa- vaarden kon, zoo hij maar 3 zondv»voor adu- nistratie- en inschrijvingskosten.« De man vou, dat deze weldoeners der maatschappij eone zet billijke kostenberekening maakten en zond de f t Toen echter ue 7 welken hij ii functie zou treden, schreef men hem .,,no iets beters voor hem was. Hij kon zo^SlÜ moeite bij zijn gewoon werk nog van 6 's weeks verdienen, als hij slechts 25 zond? man zou ook dat gedaan hebben, als een goed vrieiu hem niet aangeraden had niet te veel v<jrti'Ouwe| te stellen in deze onbekenden die zoo bijzond menschlievend schenen. Hun nader schrijven lf\ weinig twijfel over, of de compagnieschap hei geen ander doel dan de inenschen behendig bij h pootje te nemen«, zoodat de man dan ook zijne 2o^ stilletjes in de beurs liet. Een banketbakker te Boulogne-sur- Mer hoorde onlangs 's nachts gedruisch in zijn winkel. Hij stond op, ging met een pistool gewapend, voorzichtig naar bonedon en zag, dat de dief... een groote olifant was. Het dier behoorde tot een circus, dat te Boulogne voorstellingen gaf, en waar Let allerlei kunsten vertoonde. Het had uit zijn stal weten te ontsnap pen, was door een opengebleven achterdeur in den winkel gedrongen, en deed zich daar nu te goed aan taartjes, koekjes, suikerwerk enz. Toen de ban ketbakker binnentrad begon hij juist zijn talenten te gebruikeu, om de flesschen met siropen en in gemaakte vruchten open te maken. Alle pogingen om den loggen klant weg te jagen waren vergeefs, hij bleef rustig doorsmullen, tot eindelijk zijn oppasser er op aankwam, met wien hij gewillig meeging; er was toen echter niet veel meer overgebleven in den winkel. De banketbakker eischt een aardige schadever goeding van den eigenaar van het circus. De Burgemeester van Heusden brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat tot de afgifte en het teekeuen van attestation de vita voor gepension eerden zal worden gevaceerd Zaterdag 1 Oct.. a. s. voormiddag 10 uur, ter secretarie der gemeente. Heusden, den 29 September 1881. De Burgemeester voornoemd, Hon coop. (Holl. Aakje) wordt te koop aangeboden, groot 21 ton, met staand en loopend wand en verderen inventaris. Alles in goeden staat. Te bevragen bij den Uitgever van dit blad onder letter Z. te HEUSDEN, beveelt zich aan tot het fourneeren van GELD, onder eerste hypothecair verband, rente 4 h 41/2 is verschenen bij P. STOKVIS ZOON to 's Bosch Besluiten, Verordeningen en Vergunningen, ingericht naar de Voorschriften der Drankwet, die zij op zeer goede gronden aan alle Gemeentebesturen kunnen aan bevelen. Ook verkrijgbaar gesteld bij L. VEERMAN te Heusden, Boekhandelaar. VAN EN Dordrecht, 29 September. Bij geringen aanvoer was de Jarige Tarw tot goed vorige prijzen wel te verkoopen. Nieuwo, steeds zeer uiteenloopend in kwaliteit, was in de beste soorten als voren te plaatsen afwijkende en mindere niet dan lager op te ruimen. Zomer-Tarw en Kanada prijshoudend. Noteren Jarige puike Zeeuwschc, VI. en Overm. 12.25 ƒ13.25. Overm. goede 11.a 12.Nieuwe puike Zws. VI. en Overm. 11.a 12.goede 9.a 10.50, mindere en blauwe 5.a 8. N. Zomer-Tarw 9.a 10.50. N. Kanada 9. a 10.50. Rogge. Nieuwe Zoeuwsche en VI. 8.20 a 8.60. Overm. 8.10 a 8.30. Gerst. N. Winter, Zws. en VI. zakm. 6.50 a 7.10; dito gestort 7.30 a 7.50; dito Overm. en Fl. zakm. 5.50 a 6.70. N. Zomer, Zws. en VI. zakm. 6.10 a 6.30. Overm. en Fl. zakm. 5.— a 5.70. Spelt. Niet aangevoerd. Haver. Jarige Voeder- 4.50 a 5.Nieuwe 2.a 3.50 dito dikke 3.a 4.50. Boekweit. Niet aangevoerd. Maïs. 8.50 per 100 kilo. Paardenboonen. Nieuwe 7.50 a 8. Duivenboonen. Nieuwe 8.a 8.50. Bruine Boonen. Nieuwe 9.a 13. Witte Boonen. Nieuwe a Blauwe Kook-Erwten. Nieuwe 10.a 10.75. Voeder dito 8.50 a 9. Kanariezaad. f 9.a 11. Koolzaad. Ordinair tweejarig Zeeuwsch 60 nieuw Zeeuwsch en Overmaasch 58 a 62. Per Oct. 354, per April 370. Lijnzaad, f rum. sorteer] ng volge? het nieuwste model. Bonheur de Jourtétc a tètc met vier stoelen bekleed met groen trijp; twee speeltafeltjestwee salontafels; twee ronde tafeltjes; een tafeltje hangoor; een secrétaireeen penantkastje; een beddetafeltje met marmeren blad: een nachttafeltje een boekenhanger enz. een eikenhouten ledikant met saaijen behang; twee fantaisicstoelcn een fauteuil een Weener fauteuil met Zes Wccner stoelen; een Kachel een Klok een Spiegel met vergulden lijst: een Spiegel met zwarte lijst: een eetservies, wit graniet; theestoof met Ketel; verlakte theebladen enz withouten waschtafel; kandelaars en hetgeen verder ten verkoop zal worden aan geboden. De goederen zijn allen goed geconserveerd en daags voor de verkooping te bezichtigen ten huize van den Heer H. Mourik te Heusden. Notaris J. S. JISKOOT te Veen, zal ten verzoeke van Corxelis Verhagen Cz. te Giessen, finaal op Vrijdag 7 October 1881, 's voormiddags elf ure, in het Rechthuis te Giessen, publiek VEILEN en VERKOOPEN Het door den verkooper thans be woond wordende HUIS, met daarbij liggend BOUWLAND en BOOMGAARD, aan den dijk te Giessen. Te aanvaarden: het huis p°. Mei 1882; bet land blootschoof 1881. zal in het openbaar VERKOOPEN: op Maandag, 3 en 10 October 1881, 's avonds 6 ure, bij de Wed. J. Mommerstgeg te Vlijmen: Notaris J. S. JISKOOT te Veen, zal ton verzoeke van N. Bouman te Veen, finaal op Vrijdag 7 Octo ber 1881, 's avonds ten zeven ure, in het Rechthuis i te Veen, publiek VEILEN en VERKOOPEN Een WOONHUIS, waarin sedert geruimen tijd is uitgeoefend eene TimmermansafFaire met ruim Werkhuis en Bergplaats met Erf en Boomgaard in den Eng onder Veen. Betaling der kooppenningen 15 November 1881. In gebruik en genot, te aanvaarden bij de betaling. te VLIJMEN op den Wolput, sectie A No. 230, groot 7 aren, 30 centiaren. VERHUREN: op Dinsdag 4 October 1881, 's avonds 6 ure, bij N. A. Smits te Drunenvoor de Heeren Graven d'Oultremont en anderen: onder DRUNEN, NIEUWKUIK, ELSHOUT en Die^ over 1880 niet oeraald Ufe» I geen geval aangenomen. orden in die inzonderheid de aandacht vestigen op liunne Slijterij v\ GEDISTELEERD en LIKEUREN, Alles bet groot en klein verkrijgbaar bij zijn in jme keuze voorbanden bij Weder ONTYAÏ }EN een prachtige collectie Notaris J. S. JISKOOT to Veen, zal t» verzooko vau den Heer Ph. van Y\ te Go> inchem, op Woensdag 12 October 18 1, ave ids ten zeven ure, in het Hotel «Het wapen an Amster dam» te Heusden, publiek in eene zitting VEILEN en VER KOOPEN te AALBURG, nabij den tol in (ie onmiddelijke nabijheid van het Heusden i In gebruik en genot te mvaarden bij de betaling. De sedert 1848 te Amsterdam bestaande Nederlandsebe Maatschappij van Onderlinge Verzeke ring op Binneninïidsche Vaart, België en den Rijn tot Keulen, verzekert Zeilschepen met hunne resp. Inventarissen tegen totaal verlies en schaden, veroorzaakt door storm, bliksem, schipbreuk, stranden, over- en aanzeilen, ijsgang, brand en kosten van af- en binnenbrengen. Totale vergoeding bij totaal verlies. Drie vierde vergoeding van de verzekerde som bij beloopen schade (averij grosse) boven de vijftien gulden. Totale vergoeding voor reddingskosten, hoe gering ook. Halfjaarlijksche omslag der schade. De verzekering wordt aangegaan voor drie jaren. De inleg voor ééns ;i percen van het verzekerd kapitaal, waarvan 3/4 bij uittreding teruggegeven worden. De administratiekosten bedragen x/4 percent per anno. Voor de vaart de Zoeuwsche Stroo men en België, te beginnen met de Dordtsche Killen, wordt V2 percent extra b r ar.no geheven. Voor de vaart boven Keulen tot Mannheim wordt bovendien x/2 percent per r.nu evord re Verzekeringen kunnen ook plaats hebben tegen vaste premiën, nader n at de Directie overeor te komen. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den heer J. G. KARTHON, Corresj unie der Mo/Uschapt te Heusden. biedt te koop een solide geschikt voor één of twee paarden; alsmede een voor groot en klein paard geschikt. Beiden zoo goed als nieuw en voor civiele prijs; en beveelt zich weder met het aanstaande Win terseizoen aan, tot het leveren van Spoedige bestelling wordt ingewacht, om tijdig te kunnen leveren. IHor langs af knippen. Aan den Uitgever van het NIEUWSBLAD VOOB HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA, DE LANGSTRAAT EN DE BOMMELER WAARD te 1 ct. postzegel f HEUSDEN. van van VOORTS: van van j GRIENDLAND.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 5