Geldleening. Bouwmnswonmg te Dewerken. *j-Veemsl??eusden> Steeds Voorhanden LEESBIBLIOTHEEK, Een goed Karpaard, IB1K ei Th. J. Jansen, Orgels-Harmoniums Kerken, Zalen, Zangvereenlgingen, etc. L.de BEER Co. Husden en Gorinchem Winterdienst Pensmarkt Sleiibilecrin#', 34 's Hertogenbosch A. G. VAN DER HEULEN ZONEN. TH. J. JANSEN, Kerkstraat A U8r Ts-ïïertogenta Pendules in Brons, Marmer, Cui Poli en Verguld. Stad Tiel, No. I en 2 OuverturesAria'sMar- schen, Dansmuziek, ete. eene aanzienlijke partij L. de Beer. P. lamel. A. I. BANT, Notaris te Waalwijk, Openbare Yerkoöping ENZ. publiek verkoopen Notaris Y erbeme, Wordt gevraagd Bekendmaking. (Zelfspelende Salon-Orgels) WW Gil AY Wte Heusden. Q Alexandre père et flls, te Parijs. 'f Jansen, 's Hertogenbosch, Kerkstraat A 118, güertruida catharina. 1 Oct. 1881. Specialiteit in Tapijten en Meubelstoffen, Behangse// papieren, Meubelen, Beelden, Matrassen, Dekens, ijzen Ledikanten, Wiegen, Yuur- en Luiermanden. r Complete stellen van Yerlakte Artikelen! tiel eil amsterdam: openings-tjrex van eene De Notaris W. J. VAN DER ELST, te Werkendam, zal aldaar, Vrijdag 7 October 1881, provisioneel, en Vrijdag 14 October d. a. v., finaal, telkens 's avonds ten 6 ure, in de herberg van -Mejuffrouw de Weduwe VAN REENEN, krachtens onherroepelijke volmacht, Het HUIS met SCHUUR en ERVEN, in den Vervoornenpolder onder Dewer ken, aan den Dewerkensclien dijk nabij de gemeente Werkendam kadaster sectie G, no. 207, 208, 273 en 274, groot 4 aren 90 centiaren. In gebruik bij den eigenaar Bast.IppelCzn. te DUSSEN, zal ten verzoeke van Mejuffrouw Bax te Heusden, den Heer Jacobus Luyben te Lut- telherpt en anderen, voor den meestbiedende verkoopen, op Woensdag 12 October - 's namiddags ten 6 ure precies, in het Wa, pen van Amsterdam //Hotel Maurik", weder eene kleine uitbreiding heeft ondergaan, en alsnu uit 2775 deelen bestaat. Huurprijs per week en per deel 71 2 cent. De Abonnementsprijs, waarbij enkele deelen ge lijktijdig kunnen ontvangen worden, is gesteld per maand ƒ1, per 3 maanden ƒ2.50 en per jaar ƒ8. oud 7 a 9 jaar. waarop zijn gelegen in Heesbeen. Een en ander schreven. de polders Oud-Heusden en breeder bij biljetten om- W orden teekeningen gegeven. Voor komsten aan op aanvrage prijs-couranten en nauwkeurige beschrijvingen nadere inlichtingen en overeen- gelieve men zich te adresseeren T)e ondergeteekende verlangt ten ver- dg° te mtvangen van den Uitgever, door Het groot succes van meer dan een halve eeuw, cle verklaring der grootste musici dat deze Orgels de beste, schoonste en soliedste der wereld zijn, waarop de nieuwste vindingen, op dat gebied, zijn toegepast; de bekrooningen op de tentoonstellingen van 1844, 1855, 1862, 1875 (Decoratie Legioen van Eer) 1873 Medaille van Verdienste te Ween en, dit alles geeft dl waarborg voor de deugdelijkheid dier Instrumenten en maakt verdere any. De prijzen zijn van af 75 francs tot en met 600( ten (1881) worden op aanvrage, r a f Geregelde dienst tussehen met de snelvarende schroefstoomboot Aantal plaatsen beschikbaar: Maandag. Overige dagen. Vn Heusden vm. 3, 7, nm. 3. v.m. 7.30, nra. 1. Gorinchem 5,1, 5. 9.30, nm. 5. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met Stoombootreederij FOP SMIT Co., van a naar Dordt en Rotterdam. De maanden December, Januarij en Eebruarij ;al de laatste dienst van Gorinchem ten 4 uur plaats hebben, in correspondentie met de boot 1 uur uit Rotterdam. En die maanden Zoudap- «reen «n rij sco u ran- mmmmiimimiiiimiiiii tussclienkomst van Petroleum-Kronen en Hanglampen. Fransch Porseleinen Tafel-, Ontbijt serviezen. Fransche Kristallen Karaffen, Compotes, Wijn-, Madera-, Likeui glazen. Engelscbe en Solinger Tafel- en Dessertmessen. Alles in groote sorteering van de gewoonste tot de fijnste soortenjm docli vaste prijzen. Stoombootdienst Heusden's Bosch. Stoomboot Stad Heusden. Reederij Maasstroom. Koffie- Bier- billijke H e u s d e nB rakel. een exemplaar Nieuwsblad voor liet Land van. Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. v- v. 3.9 7.55 8.1 8.2 8.10 8.11 8.15 8.16 8.34 8.35 9.20 zal PUBLIEK VERKOOPEN, ten herberge van de weduwe Pieter Pauwels te Xieuwkuik, provisio neel op DINGSDAG 4, finaal, 8 dagen later, op DIXGSDAG 11 OCTOBER 1881, telkens des avonds om 6 nren. A. Voor Reinier Francisse van Loonthaus te Waalwijk. KOOP I. Een Iï u is werf, Tuin en Bouwland te Nieuwhuk, in sectie A, Nos. 252, 253 en 254, zamen groot 19 aren 53 centiaren. BelendWest de erven van den Brand. Oost Wonter van den Brand. Koord Laurens Spiljaard. Zuid de armen van Nieuwkuik. KOOP II. Een perceeltje Bouwland te Xieuwkuik, in sectie C, No. 324, groot 21 aren 40 centiaren. Belend: West Jan van Heivoort. Oost Hendrik van Engelen. Noord Teulings. Zuid de wed. van Bijnen. KOOP IH. Een perceeltje Bouwland te Herpt, in sectie C No. 380, groot 4 aren 90 centiaren. Belend: West Willem van Halder. Oost de pol der van Hedikhuijsen. Noord Johs. van Baardwijk. Zuid Kinderen Antonie van den Brand. KOOP IV. Een perceel Weiland te Herptin sectie C, No. 201, groot 44 aren. Belend: West de Wed. van Eggelen. Oost Ma- rinus de Hoog. Noord de Heer de Jong. Zuid Jan van der Aa. KOOP V. Een perceel Weiland, genaamd »Roskens«, te Chidheusden, in sectie A, No. 764, groot 55 aren 95 centiaren. Belend: West Hendrik van Engelen. Oost Jan van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Heusden. KOOP VI. Een perceel Weiland, genaamd »Roskens«, te Oudlieusden, in sectie A, No. 765, groot 55 aren 95 centiaren. Belend: West Graaf d'Oultremont. Oost Reinier van Loon. Noord Pieter Boelen. Zuid Mej. Bakx te Hensden. Betaling der koopsommen 7 November 1881. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den No taris Rant voornoemd, bij wien ook geldon onder hypothecair verband beschikbaar zijn. Opgaven met franco brieven onder letter S. persoonlijk aan den Uitgever dezer Courant. of f - *n- Soliedc ijzeren jedikauten a 9.90. diio voor! personen 13.50. Nette Kinderleikanten 6.90. dito voor I kinderen 7.75. Fransche Wiefn van af 5.25. Naaimachine in alle soorten, tegen veel ver minderde prijm en met een jaar garantie. Beste ij zere cylindermangels a 29.75. Wascbmaclues 25. Amerikaanche Wringmachines 19. Stroosnijdrs 32. Dommekrchten, Venstergb tegen fabrieksprijzen; Blauw gSmailleerde waterketels en verder alle soorten vai blauw geëmailleerd keukengereedschap. IJzeren lakgoten. Bascules Dakramen, ijzeren Varkensbakken en Raamhorre met zink en gaas, alsmede alle soorten van matenen gewichten, gegalvaniseerde draad om af te berin, alsmede gegalvaniseerd vlechtwerk, maak'f voial ook opmerkzaam op zijne veevoeder ketels en waschfornnizen, welke zoo uitnemend voldoen. Kachel en Calorifères in alle soorten te koop en te htU, bij DIJKGRAAF en HEEMRADEN, van liet Waterschap „den lIiMigen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden," vereenigd iï.1t den OuiMkï n iischen, Doevercnschen en Drongelenschen Zeedijk, Gezien doof Heeren Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, nd W/ tekening van 21 Juli 1881, G. No. 212, goedgekeurd besluit van Stemgerechtigde Ingelanden van ge- meii Waterschap, d. d. 12 Juli 18^1, waarbij is vastgesteld het plan eener Geldleening, groot hoogstens 80,000. In aanmerking nemende dat hij het openstellen van een ge deelde dii r Geldleening, groot/70000.slechts voor 48000. is toegewezen. Hebben besloten Aan voorschreven plan andermaal openbaarheid te geven en wijders te bepalen als volgt i io. Een gedeelte lier geldlening ten bedrage van 22000. wordt bij opeubire inschrijving voor de meestbiedenden open gesteld tegen eene rente van vier (4) ten honderd jaarlijks. 2u. Dijkgraaf er Heemrad» u zijn bevoegd een lager bedrag aan te nemen, naar tr lang de insol rijvingen aannemenlijk voorkomen. do. 1 >1 z ivoiv; ie inschrijvingen aan Dijkgraaf en Heenir^1(Uèlcn aannemenlijk voorkomen, ZW de hoogste b^-u dt.m, erlangen waarvoor hi] en vc5rvolJ die na hem h- tcr\M*h •ja-rr'iti.i door twee ot meer dusdanige inschrijvers voor -* tBkb prijs meer is ingeschreven dan noodig is, overeenkom stig art. 6 van het planhet lot zal beslissen. 4o. De biljetten zullen voor of uiterlijk op Zaterdag 1 October 1881, 's voormiddags om 10 ure, bij den Dijkgraaf moeten zijn ingekomen; op den omslag der biljetten, die in een couvert kunnen worden gesloten, zullen de woorden moeten zijn gesteld, Inschrijving voor de geldleening van het Water schap den Iloogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden c. a." De opening der biljetten zal dienzelfden dag des middag om 12 ure, ter herberge van H. MOURIK te Heusden, in het openbaar plaats hebben. 5o. Binnen vijf dagen na de opening der biljetten zal aan de belanghebbenden, wier inschrijvingen geheel of gedeeltelijk zijn aangenomen, schriftelijk daarvan worden kennis gegeven. 6o. Het bedrag der aangenomen inschrijvingen moet voor of uiterlijk op den 5 November 1881, worden gestort ten kantore van den Secretaris-Penningmeester van het Waterschap, waar tegen de schuldbrieven dadelijk zullen worden uitgereikt, als wanneer de renten zullen ingaan. 7o- De obligatiën, ieder groot f 500 zullen zijn aan toonder wanneer die op naam verlangd worden, moet dat op het inschrij- vings-biljet worden vermeld. 8u Aanv te nemen met het jaar 1892 zal jaarlijks minstens achtste 'cdeeltc er geldleening ii pari worden afgelost. 9<> Het pla der eldleening zal van af den 28 Augustus tot en met den 30 SepL nber 1881, telken dage van des voormiddags 9- 12 ure. er inzage liggen bij den Secretaris-Penningmeester van het V at» rschap en ter herberge van II. MOURIK te Heusden. Ul#" Kassiers en Zaakwaarnemers genieten hunne aangenomen inschrijvingen. •a-sin-N, 27 Aug. 1881. De Dijkgraaf HONCOOP. De Secretaris-Penningmeester, Bij ontstentenis, De Waarnemende Secret.-Fmitin^m., M. A. BOLL. VOOR VAN O PGERICHT IN 1829. AGENT VOOR NEDERLAND. Reigers 250. Draagvermogen 25000 kilogram. Be Birecteur, lllUilltilllllil lil U.muj Iiiynn.] II LI111 jH I.H 11,1,11,1 u I.U M L' Ai A ^.11 GOEDERENDIENST TUSSCHEN Dinsdag en Vrijdag 's morgens vroeg van TIEL en BOMMEL over UTRECHT naar AMSTERDAM, Vrijdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over GOUDA naar BOMMEL en TIEL, Dinsdag 's morgens vroeg van AMSTERDAM over UTRECHT naar BOMMEL en TIEL. Bestellingen van Goederen en nadere informatie aan de Steiger poort bij den AGENT Winterdienst, aanvangende 3 Oet. 1881. Van Heusden: 's morg. 4 ure (van af 1 Nov. 's morg. 5.30) en 's nam. 12 ure. Van 's Bosch 's morg. 8.30 en 's nam. 2.30 ure. Winterdienst, aanvangende 4 Oct. 1881. Van Heusden 's Maandags 's morg. 5.30. Over. werkdagen 7.30. Van Rotterdam Alle werkdagen 's nam. 12.45. Extra dienst, Donderdag 29 September 1881. Van Heusden: 's morg. 6.30. Van 's Bosch 's nam. 12.30. 26 Sept. 1881. Dienst met de stoomboot «Maasstroom ii". Van Heusden: 's morg, 4. Van Woudriehem 's morg. c.a. 6. Te Brakel's morg. c.a, 6.45. Van Brakel's namidd. c.a. 1 ure. van bet Post- en Telegraafkantoor te Heusden. Werkdagen. Postkantoor. Voorm. van 71/oS1!^, Telegraafkantoor. Voorm. Postkantoor. Voorm. van Telegraafkantoor. Voorm 912, nam. 271/2 n. 912, nam. 271/2 n. Zon- en Feestdagen. 71/29, nam. 21/26 u. 89, nam. 36 n. Voor Postwissels en Kwitantiën alleen op Werk dagen voorm. van 912, nam. 25 u. De busligting voor de verzending per Stoomboot geschiedt 's avonds te 11 nre. Aankondiging ingevolge art. 2 en 3 der wet van 23jApril 1880 (Staatsblad no. 67). Noordbrabantselie Stoointramwegmaatschappij, gevestigd te Tilburg, onder directie vü<L van den Elzen. Dienst Tilburg-Waalwijk. Hoofdkantoor Tilburg. Het vervoer geschiedt per stoomtram met rijtuigen van minstens 28 plaatsen 1 e en 28 plaat! 2e klasse, langs den provincialen weg, tusschen voornoemde gemeenten. Op de navolgende plaatsen zal geregeld worden stil gehouden tot het in- en uitlbn van reizigers, en wel: te Tilburg op verschillende punten, Loon- opzand, Sprangschevaart. Sprang, isoijen en Waalwijk. Woonplaats en Datum: Naam Indien UEd. het blad niet rechtstreeks van den Uitgever verlangt te ontvangen, maar ter zelfder tijd door tusschenkomst van een Postdirec teur, Brievengaarder of auder persoon, die ten uweut met de verspreiding belast is, wordt U ver zocht dit alhier in te vullen en dit biljet aan hem af te dragen. Trein (Trein Trein ITrëïn Trein Trein Trein T» r no. 2.'no. 4. no. 6. no. 8. no. 10 no. 1. no. 3. nok Vm. Vm. Nm. Nm. Nm. Vm. Vm. NL Tilburg (Station) 7.45 10.45 2.00 6.5 10.15 Waalwijk v. 7.45 10.45 /h Loonopzand a. 8.30 11.30 2.45 6.50 11.00 Besoijen a. 7.51 10.51 k\ id. v. 8.33 11.33 2.48 6.53 11.3 id. 7.53 10.53 '123 1.31 Sprang schevaart a. 8.51 11.51 3.6 7.10 11.21 Sprang a. 8.1 11.1 id. v. 8.54 11.54 7.12 11.24 id. v. 8.2 11.2 «.32 Sprang a. 8.58 11.58 3.13 7.16 11.28 Sprangschevaart a. 8.6 11.6 (3.36 id. v. 8.59 11.59 3.14 7.17 11.29 id. v. 8.9 11.9 #3.39 Besoijen a. 9.7 12.7 3.22 7.25 11.37 Loonopzand a. 8.27 11.27 13.57 id. v. 9.9 12.9 3.24 7.26 11.39 id. v. 8.30 11.30 4.00 Waalwijk a. 9.15 12.15 3.30 7.32 11.45 Tilburg (Station) a. 9.15 12.13 14.45 |Trein (Trein no. 9. Nm. 4.00 4.6 4.8 4.161 4.17 4.21 4.24! 4.42 4.45 5.30! Pr ij zen der Plaatsen: Tilburg. le KI. 0.35 2e KL 0.25 Loonopzand. Sprangschevaart. (Kaatsheuvel.) le KL 0.55 2e KL 0.40 le KL 0.25 '2e Kl.i 0.15 le KI. 0.70 2e KL 0.50 le Kl. 0.35 2e KL 0.25 le KL 0.15 2e Kl. 0.10 Sprang. le KL 0.85 2e KL 0.60 le Kl. 0.50 '2e KL 0.35 le KL 0.30 '2e KL 0.20 le Kl. 2e KL Waal 0.15 0.10 wijk. Bagagetarief4 ct. per 10 Kg. Minimum 10 ct. per zending

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1881 | | pagina 6